სოციოლოგია

მიღების წინაპირობები

სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც მიღებული აქვთ სრული საშუალო განათლება და წარმატებით ჩაბარებული აქვთ ერთიანი ეროვნული გამოცდები.


ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი სავალდებულო საგნები:

 1. ქართული ენა და ლიტერატურა
 2. ნებისმიერი უცხო ენა
 3. მათემატიკა ან ისტორია 

ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი არჩევითი საგნები ( მე-4 საგნის ჩაბარება სავალდებულო არ არის ):

ნებისმიერი არჩევითი საგანი 


ჩასაბარებელი უცხო ენა - მხოლოდ ინგლისური 

მობილობა

ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე, სოციოლოგიის  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე  სტუდენტთა  მიღება/ჩარიცხვა ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

სოციოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია  წელიწადში ორჯერ,  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ  დადგენილ ვადებში, სავალდებულო პროცედურებისა და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების დაცვით.

სოციოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ან გადმოყვანის წესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილების საფუძველზე.

თანხის გადახდა შესაძლებელია TBC ბანკის ნებისმიერ ფილიალში (როგორც თბილისში, ისე ყველა ქალაქსა თუ რაიონში)

ანგარიშის ნომერია:

მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშსწორების ანგარიში– GE84TB1100000110700419 / GEL

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:  სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სოციოლოგიის ბაკალავრი/Bachelor of Sociology

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 კრედიტი

სწავლების ენა:  ქართული

უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:  აკადემიური

სოციოლოგიის  საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს შესძინოს:

 • როგორც ზოგადი, ისე სპეციალიზებული - თეორიული და პრაქტიკული - ცოდნა სოციოლოგიის მიმართულებით;
 • ფართო თეორიული ცოდნა სოციოლოგიის საფუძვლების, ძირითადი თეორიებისა და მიმართულებების შესახებ;
 • სიღრმისეული ცოდნა და სპეციალური მომზადება სოციოლოგიის სხვადასხვა დარგში (ურბანული, განათლების, ჯანდაცვის, ეკონომიკის, შრომისა და ორგანიზაციული სოციოლოგიის).
 • სოციოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს გამოუმუშავოს:
 • სოციოლოგიის სფეროში მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების უნარი და სპეციალობით საქმიანობისათვის აუცილებელი სხვა უნარები;
 • ლოგიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარი;   
 • სოციოლოგიის სფეროში პრაქტიკული საქმიანობისას სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების დაცვის უნარი;
 • ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების და პროფესიული ეთიკის სტანდარტების დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი.

დასაქმების სფერო

საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულები შეძლებენ მიღებული ცოდნა გამოიყენონ როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო და არასამთავრობო სექტორებში, სადაც მოითხოვება სოციოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი. პროგრამა იძლევა ფართო და სიღრმისეულ თეორიულ ცოდნას, ისევე როგორც პრაქტიკულ გამოცდილებას, რაც კურსდამთავრებულებს აძლევს შესაძლებლობას დაიწყონ წარმატებული კარიერა სოციოლოგიის სფეროში.

 

 

სწავლის ღირებულება

პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 3600 ლარს. ყოველწლიური თანხის გადახდა ხდება ოთხ ეტაპად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით. პროგრამის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში კურსის მონაწილეებს ენიჭებათ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი სოციოლოგიაში.

პროგრამაზე მოქმედებს სტუდენტთა წახალისების სისტემა, რომელიც გულისხმობს საუკეთესო აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების სწავლის დაფინანსებას, კერძოდ: 

 • პირველ სასწავლო წელს, ნებისმიერი მოცულობის სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, სტუდენტი დამატებით მიიღებს GIPA-ს 1000 ლარიან სტიპენდიას;
 • მეორე წლიდან, სტუდენტთა დაფინანსება დამოკიდებულია მათ აკადემიურ მოსწრებაზე, სადაც 3,5-ზე მეტი GPA-ს მქონე სტუდენტებს მიეცემათ შესაძლებლობა ისარგებლონ 1000 ლარამდე სტიპენდიით მათი რეიტინგის შესაბამისად;  
 • სტუდენტებს, რომელთა GPA იქნება მაქსიმალური (4.0) მომდევნო სემესტრში  სწავლა დაუფინანსდებათ 100%-ით.
50% გრ. შემთხვევაში
3600 - 1125 (50%) - 1000 (GIPA) = 1475 ლარი
70% გრ. შემთხვევაში 
3600 - 1575 (70%) - 1000 (GIPA) = 1025  ლარი 
100% გრ შემთხვევაში
3600 - 2250 (100%) - 1000 (GIPA) = 350 ლარი

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა თითოეული სასწავლო კურსის ფარგლებში ითვალისწინებს როგორც თეორიულ ცოდნის მიწოდებას, ისე პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას; ლექცია/სემინარებზე თეორიულ მასალასთან ერთად ხდება პრაქტიკული მაგალითებისა და “ქეისების” განხილვა, რომელთა ნაწილი ლექტორების, დარგის წამყვანი სპეციალისტების, საკუთარ გამოცდილებას ემყარება.

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სტუდენტების აქტიურ ჩართულობას სწავლა/სწავლების პროცესში - პრეზენტაციების, დისკუსიის, დებატების, როლური თამაშების სახით, რაც, ამავე დროს, კომუნიკაციისა და გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევების გამომუშავებას უწყობს ხელს.

საგნობრივი ცოდნისა და აკადემიური წერის უნარის განმტკიცებას ემსახურება წერითი დავალებები, რომელიც კურსის განმავლობაში სხვადასხვა ფორმით მიეწოდება სტუდენტს: ქვიზი, ღია და დახურულ კითხვებზე პასუხი, ესსე, მიკრო- და საბოლოო სასწავლო პროექტები. პროგრამის კურიკულუმი, მთლიანად აკადემიური პროცესი და პრაქტიკა მომავალ სპეციალისტებს არჩეულ და/ან მომიჯნავე სფეროში ეფექტური მუშაობისთვის ამზადებს.I კურსი

I სემესტრი

სავალდებულო ზოგადი საგნები

აკადემიური წერა - 4 ECTS

ავტორები და პერსონაჟები - 6 ECTS

ისტორიული პიროვნებები - 6 ECTS

პრეკალკულუსი - 4 ECTS

ლოგიკური უნარ-ჩვევები - 5 ECTS

ინგლისური ენა 1 / ინგლისური ენა 2 - 5 ECTS

 

II სემესტრი

ფსიქოლოგიის საფუძვლები - 6 ECTS

შესავალი სოციოლოგიაში - 6 ECTS

შესავალი ფილოსოფიის ისტორიაში - 6 ECTS

ეკონომიკის შესავალი - 6 ECTS

სამოქალაქო განათლება - 4 ECTS

ინგლისური ენა 2 / ინგლისური ენა 3 - 5 ECTS

 

 

 

II კურსი

III სემესტრი

სპეციალობის სავალდებულო საგნები

ინგლისური ენა 3 / ინგლისური ენა 4 – 5 ECTS

კლასიკური სოციოლოგიური თეორიები - 6 ECTS

სოციალური ჯგუფები და ინტერაქცია - 5 ECTS

თვისებრივი კვლევის მეთოდები - 6 ECTS

 

სპეციალობის არჩევითი საგნები

სახელმწიფო მოწყობა, ადმინისტრირება - 6 ECTS

ფსიქოლოგიის ისტორია - 6 ECTS

 

 

IV სემსეტრი

სპეციალობის სავალდებულო საგნები

სოციალური კონფლიქტები და ოჯახური ურთიერთობები – 5 ECTS

გენდერის სოციოლოგია – 4 ECTS

თვისებრივი კვლევის  პრაქტიკული  კურსი – 6 ECTS

მოდერნული სოციოლოგიური თეორიები – 6 ECTS

ურბანული სოციოლოგია – 4 ECTS

 

სპეციალობის არჩევითი საგნები

ბიზნესის საფუძვლები – 6 ECTS

სოციალური ფსიქოლოგია 1 – 6 ECTS

 

 

 

III კურსი

V სემესტრი

სპეციალობის სავალდებულო საგნები

ეკონომიკის სოციოლოგია – 4 ECTS

პოლიტიკური კონფლიქტების ანალიზი და მართვა – 6 ECTS

თანამედროვე სოციოლოგიური თეორიები – 6 ECTS

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები – 5 ECTS

ჯანდაცვის სოციოლოგია – 4 ECTS

 

სპეციალობის არჩევითი საგნები

სოციალური ფსიქოლოგია 2 – 6 ECTS

საჯარო სექტორის ეკონომიკა – 6 ECTS

 

VI სემესტრი

სპეციალობის სავალდებულო საგნები

შრომის და ორგანიზაციის სოციოლოგია – 5 ECTS

სოციალური პოლიტიკა – 6 ECTS

რაოდენობრივ მონაცემთა ანალიზი SPSS-ის საშუალებით – 5 ECTS

სოციალური უთანასწორობის პერსპექტივა – 4 ECTS

რელიგიის სოციოლოგია – 4 ECTS

 

სპეციალობის არჩევითი საგნები

გეოპოლიტიკა და გლობალიზაცია – 6 ECTS

ორგანიზაციის და მართვის ფსიქოლოგია – 6 ECTS

 

 

IV კურსი

VII სემესტრი

სპეციალობის სავალდებულო საგნები

მიგრაცია და გლობალური პოლიტიკა – 6 ECTS

განათლების სოციოლოგია – 5 ECTS

რაოდენობრივი კვლევის  პრაქტიკული კურსი – 5 ECTS

პოლიტიკური სოციოლოგია – 5 ECTS

 

სპეციალობის არჩევითი საგნები

პოლიტიკური პარტიები და საარჩევნო სისტემები – 5 ECTS

დევიაციური და იურიდიული ფსიქოლოგია – 5 ECTS

 

VIII სემესტრი

 სპეციალობის სავალდებულო საგნები

მონაცემთა ანალიზი და კვლევის ანგარიშის მომზადება - 5 ECTS

სასწავლო პროექტის დიზაინი - 6 ECTS

პრაქტიკა სოციოლოგიაში - 4 ECTS

დასკვნითი სასწავლო პროექტი სოციოლოგიაში - 10 ECTS

სპეციალობის არჩევითი საგნები

ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია - 6 ECTS

პოსტკოლონიური და დეკოლონიური მიდგომები - 6 ECTS

იხილეთ კურიკულუმი სრულად.

სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის პირველ კურსელთა საყურადღებოდ

მოგახსენებთ, რომ პირველკურსელთა რეგისტრაცია იწარმოებს 3 სექტემბრიდან 6 სექტემბრის ჩათვლით, 12.00-17.00. მისამართზე: გორგასლის #101 (ორთაჭალა)

საბუთების ჩამონათვალი:
1. პირადობის მოწმობის ასლი; 
2. საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი (დედანი, ასლი) იმ შემთხვევაში, თუ ატესტატი არ არის გაცემული საქართველოში, ატესტატს თან უნდა ახლდეს ცნობა ავთენტიკურობის შესახებ. 
3. ფოტოსურათი (3x4) + ციფრული ფოტოსურათი
4. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის)
5. სწავლის წლიური გადასახადის 20% ის (720 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.

სწავლა დაიწყება 23 სექტემბერს.

ანა ჩუთლაშვილი   

სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ელ.ფოსტა:  a.chutlashvili@gipa.ge 

მობ: +995 598 93 55 56

ლექტორები

ბექა კობახიძე

ბექა კობახიძე

ასოცირებული პროფესორი / კავკასია XI ...

გიორგი შუბითიძე

გიორგი შუბითიძე

ასისტენტი / შესავალი სოციოლოგიაში

თეონა მატარაძე

თეონა მატარაძე

თინათინ ნორაკიძე

თინათინ ნორაკიძე

სამოქალაქო განათლება

თინათინ ქავთარაძე

თინათინ ქავთარაძე

აკადემიური წერა

თინათინ ჩხეიძე

თინათინ ჩხეიძე

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო ...

თინათინ ხომერიკი

თინათინ ხომერიკი

ასისტენტი

ირაკლი იმედაძე

ირაკლი იმედაძე

ფსიქოლოგიის საფუძვლები; ფსიქოლოგიის ...

მაია ჭიაურელი

მაია ჭიაურელი

ლოგიკა

მზია გომელაური

მზია გომელაური

 პროფესორი / ეგზისტენციალური ფსიქოლ ...

ნინო ჩარექიშვილი

ნინო ჩარექიშვილი

პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრ ...

რამაზ საყვარელიძე

რამაზ საყვარელიძე

ფსიქოლოგიის საფუძვლები, პოლიტიკური ...

რევაზ ჯორბენაძე

რევაზ ჯორბენაძე

„პოლიტიკური კონფლიქტების ანალიზი და ...

ქეთი მუხიგული

ქეთი მუხიგული

სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხ ...

ჯეფ მორსკი

ჯეფ მორსკი

ანა დიაკონიძე

ანა დიაკონიძე

ასოცირებული პროფესორი / სოციოლოგიის ...

ადმინისტრაცია

ნესტან ციციშვილი

ნესტან ციციშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი

ხათუნა ბერაია

ხათუნა ბერაია

სოცილურ მეცნიერებათა სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი

ანა ჩუთლაშვილი

ანა ჩუთლაშვილი

ფსიქოლოგიის და სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამების კოორდინატორი / ბიბლიოთეკარი

დაგვიკავშირდით

 • თბილისი, გორგასლის ქუჩა #101, მე-2 სართული.
 • a.chutlashvili@gipa.ge