საერთაშორისო ურთიერთობები

საბუთების მიღება


სამაგისტრო პროგრამებით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა
 • უმაღლესი განათლების დიპლომის ასლი 
 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • Curriculum Vitae (CV)
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი საბუთი (ვაჟებისთვის)
 • ფოტო სურათი 3X4 

საბუთების მიღება მიმდინარეობს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლაში, მის. თაბუკაშვილი #27 (ბროსეს #1-ის შემოსახვევი)

შიდა მისაღები გამოცდები ჩატარდება შემდეგი მიმდევრობით:

საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამა

 • წერითი გამოცდა სპეციალობაში;
 • გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან.

შერჩევის კრიტერიუმები:

 • სამუშაო გამოცდილება
 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი
 • მოტივაცია
 • ზოგადი განათლება აღნიშნულ სფეროში

საერთაშორისო ურთიერთობების კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: g.chaduneli@gipa.ge

მობ: +995 599 107 333

ტელ: 2 49 75 00;

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს უსაფრთხოების, საერთაშორისო განვითარებისა და დიპლომატიის საკითხები, თეორიულ ცოდნასთან ერთად განუვითაროს ანალიტიკური აზროვნების უნარი.

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამაზე ლექციებს კითხულობენ მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტების კურსდამთავრებული პროფესორ-მასწავლებლები და ცნობილი ქართველი სპეციალისტები. სასწავლო მეთოდიკა და მასალა ეფუძნება საერთაშორისო ურთიერთობების ამერიკული სკოლის გამოცდილებას, რაც ითვალისწინებს სასწავლო პროცესში როგორც თეორიული ცოდნის, ასევე პრაქტიკაში გამოსადეგი უნარ-ჩვევების ათვისებას. სწორედ ამ მიზნით ლექტორთა შერჩევის დროს ყურადღება ექცევა არა მხოლოდ მათ აკადემიურ ცოდნას, არამედ პრაქტიკულ გამოცდილებას საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში. პროგრამა დაარსებიდან მოყოლებული წარმატებით ნერგავს ამერიკის წამყვან უნივერსიტეტებში აპრობირებულ სასწავლო მეთოდებს და დასავლურ გამოცდილებას ქართულ რეალობას უსადაგებს.

პროფესურისა და მოწვეული კვალიფიციური ლექტორების დახმარებით პროგრამა სტუდენტებს მრავალმხრივ განათლებას სთავაზობს და საშუალებას აძლევს გაეცნონ პოლიტოლოგიის, დიპლომატიისა და სამხედრო სტრატეგიის ხელოვნების, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების აქტუალურ საკითხებს. კურსის დასრულებისას სტუდენტები უნდა იყვნენ არა მხოლოდ კონკურენტუნარიანნი თავიანთ სფეროში რათა შეძლონ დასაქმება, არამედ უნდა შეეძლოთ დამოუკიდებლად აზროვნება და ქმედება და გაცნობიერებული ჰქონდეთ თავიანთი ადგილი საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და ქვეყნის სამომავლო განვითარებაში.

საერთაშორისო ურთიერთობების კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: g.chaduneli@gipa.ge

მობ: +995 599 107 333

ტელ: 2 49 75 00;

სწავლის საფასური

პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 3500 ლარს.
თანხის გადახდა ხდება ეტაპობრივად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით.
პროგრამის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში კურსის მონაწილეებს ენიჭებათ მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობებში.

სტიპენდია

მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტებისათვის GIPA-ში მოქმედებს სემესტრული სტიპენდიები. საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის 2 საუკეთესო სტუდენტი თავისუფლდება მომდევნო სემესტრის გადასახადის 50 % -საგან.

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

საკონტაქტო პირი

საერთაშორისო ურთიერთობების კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: g.chaduneli@gipa.ge

მობ: +995 599 107 333

ტელ: 2 49 75 00;

ვროცლავის უნივერსიტეტი

GIPA-ს საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ ორმაგ ხარისხს ვროცლავის უნივერსიტეტთან ერთად, საერთაშორისო ურთიერთობებსა და პოლიტიკურ მეცნიერებებში:

I - II სემესტრი - GIPA (საქართველო)
III სემესტრი - ვროცლავის უნივერსიტეტი (პოლონეთი)
IV სემესტრი - GIPA (საქართველო)
პროგრამის დასრულების შემთხვევაში კურსდამთავრებულებს ენიჭებათ:

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობებში (GIPA, Georgia)
მაგისტრის აკადემიური ხარისხი პოლიტიკურ მეცნიერებებში (University of Wroclaw, Poland)
სწავლის ხანგრძლივობაა 2 წელი.

 

საგნები


1. ეკონომიკის საფუძვლები (მერაბ კაკულია)

კურსი მოიცავს ეკონომიკური თეორიის საკვანძო საკითხებს: მოთხოვნა, მიწოდება და მათი ელასტიკურობა; საზოგადოებრივი საქონელი; საერთო რესურსი და საგადასახადო სისტემა; წარმოების დანახარჯები; კონკურენტული ბაზარი, მონოპოლია და ოლიგოპოლია; ეროვნული შემოსავლის გამოთვლა; ეკონომიკური ზრდა; დანაზოგები და ინვესტიციები; უმუშევრობა; ინფლაცია; ბიუჯეტი და ფისკალური პოლიტიკა; საერთაშორისო ვაჭრობა და გაცვლითი კურსები.

კრედიტი: 6


2. საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია (ბაკურ კვაშილავა)


კურსი სტუდენტებს გააცნობს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკური მეცნიერების ძირითად თეორიებს. მიმოიხილავს ისტორიულ ნაშრომებს პოლიტოლოგიასა და საერთაშორისო ურთიერთობებში (ჰობსი, მაკიაველი, ჰანტინგტონი და სხვა). კურსის მიზანია სტუდენტებს შეუქმნას თეორიული საფუძველი საერთაშორისო პოლიტიკური ურთიერთობების ანალიზისათვის.

კრედიტი: 6

3. დიპლომატიის ისტორია, მე-19 საუკუნე (თორნიკე შარაშენიძე)


ეს კურსი მოიცავს ყველაზე საინტერესო ეპიზოდებს დიპლომატიის ისტორიიდან რომელი იწყება ნაპოლეონის ომებით და კიდევ მოიცავს ისეთ დიდ მოვლენებს როგორიცაა წმინდა ალიანსის კონგრესები, იტალიის გაერთიანება, გერმანიის გაერთიანება. კურსი განიხილავს დიპლომატიის ხელოვნების ჩამოყალიბების პროცესს ისეთ გამოჩენილ პოლიტიკოსთა და დიპლომატთა მოღვაწეობის მაგალითზე როგორებიც იყვნენ ტალეირანი, მეტერნიხი, პალმერსტონი, ბისმარკი.

კრედიტი: 6

4. დიპლომატიის ისტორია, მე-20 საუკუნე (თორნიკე შარაშენიძე)

კურსი წარმოადგენს დიპლომატიის ისტორიის გაგრძელებას და ფარავს ისტორიას მოყოლებული პირველი მსოფლიო ომიდან ცივი ომის დასასრულამდე. შესაბამისად, კურსი მიმოიხილავს ისეთ პოლიტიკოსთა და დიპლომატთა მოღვაწეობას როგორებიც იყვნენ უილსონი, ლენინი, ჩერჩილი, სტალინი, რუზველტი, ჰიტლერი, მაო ძე-დუნი, კისინჯერი.

კრედიტი: 6

5. კვლევის მეთოდოლოგია (ანა ქეშელაშვილი)


კურსის მიზანია სტუდენტებს დაეხმაროს აკადემიური ნაშრომის დაწერის უნარ-ჩვევების განვითარებაში. გააცნოს კვლევის ჩატარების სხვადასხვა სტრატეგიები, ხელი შეუწყოს დამოუკიდებლად აწარმოონ აკადემიური კვლევა ყველა აკადემიური წესის დაცვით, ასევე ოპონირების უნარ-ჩვევის გათვალისწინებით.

კრედიტი: 5

6. საერთაშორისო მოლაპარაკებების წარმოების ხელოვნება (თენგიზ ფხალაძე)


კურსის მიზანია სტუდენტებს გააცნოს საერთაშორისო მოლაპარაკებების რაობა, სტრუქტურა, მომზადებისა და წარმოების წესები, ის ძირითადი სტრატეგიები და ტაქტიკები რაც დაკავშირებულია მოლაპარაკებების წარმოებასთან. ასევე განხილული იქნება მოლაპარაკების წარმოების პიროვნული და ძირითადი ნაციონალური სტილი.

კრედიტი: 5

7. საერთაშორისო სამართლის შესავალი (ნინო ხურციძე)


კურსის მიზანია საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართლებრივი ბუნების და მისი როგორც საერთაშორისო სუბიექტის მახასიათებლების შესწავლა. იგი ფარავს საერთოშორისო ორგანიზაციების გაწერილ და ნაგულისხმევ კომპეტენციებს, მათი პასუხისმგებლობის მარეგულირებელ ნორმებს, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში საერთაშორისო სამართლის ნორმების ჩამოყალიბებას და გამოყენებას. შეეხება გაეროს წესდებით გათვალისწინებული მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მექანიზმებსა და იმ სამართლებრივ ჩარჩოებს რომელთა ფარგლებშიც უშიშროების საბჭოსა და გენერალურ ასამბლეას უწევთ გადაწყვეტილებების

კრედიტი: 6

8. დაზვერვის საფუძვლები (თორნიკე შარაშენიძე)


კურსის მიზანია სტუდენტებს მისცეს ზოგადი ცოდნა დაზვერვაზე და შეუქმნას რეალური წარმოდგენა ამ სფეროზე. კურსი მოიცავს როგორც თეორიულ ასპექტებს, ასევე პრაქტიკულ მაგალითებს, რომლებიც ძირითადად ფარავს ისეთ თემებს, როგორიცაა ორმაგი აგენტების ფენომენი და დაზვერვის გავლენა ომსა და დიდ პოლიტიკაზე. განიხილება ყველაზე საინტერესო მაგალითები ისტორიიდან. ამის ფარგლებში კურსის მსვლელობისას გაიმართება კინოჩვენებებიც.

კრედიტი: 5


9. შედარებითი პოლიტიკა (ბაკურ კვაშილავა)


კურსი მიმოიხილავს შედარებითი პოლიტიკის ძირითად ცნებებს, თეორიებსა და სადისკუსიო თემებს. შიდაპოლიტიკურ პროცესებს, მათ მექანიზმებსა და ეკონომიკურ საფუძვლებს. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სახელმწიფოს წარმოშობასა და მახასიათებლებს, ინსტიტუტებსა და პოლიტიკური რეჟიმების ტრანსფორმაციას.

კრედიტი: 6


10. საერთაშორისო ტერორიზმი (ზურაბ ფარჯიანი)


კურსის მიზანია, გააცნოს სტუდენტებს მნიშვნელოვანი ტერორისტული ორგანიზაციების იდეოლოგიური საფუძვლები, მიზნები და მოქმედების მეთოდები. ლექციები დაეთმობა მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში დღეისათვის ყველაზე აქტიურ ტერორისტულ ორგანიზაციებს, მათ შორის მსგავსებისა და სხვაობის ელემენტებს, არსებულ და შესაძლო ალიანსებს, მათ მიერ განხორციელებულ/დაგეგმილ მასშტაბურ ტერორისტულ აქტებს და შიდაპოლიტიკურ და საერთაშორისო პოლიტიკურ პროცესებზე მათი გავლენის შეფასებას. კურსი ასევე მიმოიხილავს შედარებით ნაკლებად ცნობილ, თუმცა საკმაოდ აგრესიულ ტერორისტულ დაჯგუფებებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მათ სტრატეგიულ მიზნებსა და მიზნის მიღწევის მეთოდებს.

კრედიტი: 6


11. საერთაშორისო ეკონომიკა (მერაბ კაკულია)


კურსის მიზანია მაგისტრანტებს გააცნოს საერთაშორისო ეკონომიკის საფუძვლები. კურსი მოიცავს საერთაშორისო ეკონომიკის ისეთ საკვანძო საკითხებს, როგორიცაა საერთაშორისო ვაჭრობის თეორია, სავაჭრო პოლიტიკა, სამუშაო ძალისა და კაპიტალის საერთაშორისო გადაადგილება, საგადასახდელო ბალანსი, სავალუტო ბაზარი, გაცვლითი კურსები და მაკროეკონომიკური პოლიტიკა ღია ეკონომიკის პირობებში.

კრედიტი: 5

 1. კავკასია XIX-XX: ოკუპაციის, კონფლიქტებისა და საზოგადოებრივი განვითარების ისტორია (ბექა კობახიძე)

სასწავლო კურსის მიზანია კავკასიის პოლიტიკური სუბიექტების, ხალხების ახალი და უახლესი ისტორიის შესწავლა.

დასავლეთევროპულ, რუსულ და ქართულ საარქივო პირველწყაროებზე მუშაობის მეშვეობით სტუდენტებში ანალიტიკური, კვლევის უნარ-ჩვევების განვითარება.სტუდენტები გაეცნობიან დასავლურ აკადემიურ სივრცეში აღნიშნულ საკითხზე დღემდე დაწერილ საუკეთესო ნაშრომებს, რაც მათ არამარტო კავკასიის ისტორიის დეტალების, არამედ ევროპული და ამერიკული ხედვების გაცნობის საშუალებასაც მისცემს.

კრედიტი: 6

13. ომი და სტრატეგია (ზურაბ აგლაძე)

კურსის მიზანია გააცნოს სუდენტებს სტრატეგიის ძრითადი პრინციპები და არსი, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სტრატეგიის თეორიულ მეთოდებს და მის განხორციელებას პრაქტიკაში. სტუდენტები გაეცნობიან საგანს არამარტო აკადემიურად, საგნის სპეციფიკა ითვალისწინებს პრაქტიკულ განზომილებასაც. სტუდენტები ლექტორის დახმარებით, შესწავლილი თეორიული მოდელებისა და პრაქტიკული მაგალითების გათვალისწინებით შექმნიან საკუთარ სტრატეგიებს, რომელსაც დასაწყისში ექნება მარტივი, ზოგადი ფორმა და კურსის ბოლოს მიიღებს საკმაოდ დეტალურ და დახვეწილ სახეს. სტუდენტები მიიღებენ მნიშნელოვან თეორიულ და პრაქტიკულ გამოცდილებას.

კრედიტი: 6

14. თანამედროვე საერთაშორისო პოლიტიკა (ზვიად ბარქაია)

ეს კურსი ეძღვნება თანამედროვე წამყვანი სახელმწიფოების (აშშ, ჩინეთი, რუსეთი, იაპონია, გერმანია, ინდოეთი, ბრიტანეთი) საგარეო პოლიტიკას. განიხილება ამ სახელწიფოთა საგარეო პოლიტიკა დღევანდელ მსოფლიოში მათი ტრადიცული პრიორიტეტებისა და ეროვნული ინტერესების ჭრილში.

კრედიტი: 5

15. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918-1921) საერთაშორისო პოლიტიკაში (ბექა კობახიძე)

სასწავლო კურსის მიზანია საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის, მისი საგარეო პოლიტიკის შესახებ ზოგადი ცოდნის დაგროვება.

დასავლეთევროპულ, რუსულ და ქართულ საარქივო პირველწყაროებზე მუშაობის მეშვეობით სტუდენტებში ანალიტიკური, კვლევის უნარ-ჩვევების განვითარება.

სტუდენტები საქართველოსა და კავკასიის პირველი დამოუკიდებლობის ისტორიას შეისწავლიან ტრანსნაციონალური ისტორიის კონტექსტში.

კრედიტი: 6

 1. საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომიკა (ზვიად ბარქაია)

კურსის მიზანია გააცნოს სტუდენტებს საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომიის რაობა და საერთაშორისო ურთიერთობების ძირითადი თეორიები, რომლებიც დაკავშირებულია ამ დისციპლინასთან. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა გლობალიზაციას, ერი სახელმწიფოს როლს თანამედროვე საერთაშორისო სისტემაში, საერთაშორისო ვაჭრობის და მულტინაციონალური კორპორაციების გავლენას სოციო-პოლიტიკურ სტრუქტურაზე, ჰეგემონურ სტაბილურობას  და ყველივე ზემოთ ხსენებული იქნება განხილული რეალიზმის, ლიბერალიზმის  რადიკალური თეორიების დახმარებით.

კრედიტი: 6

საერთაშორისო ურთიერთობების კურიკულუმი

დაგვიკავშირდით