საერთაშორისო ურთიერთობები

მიღების წინაპირობები

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც მიღებული აქვთ ტრული საშუალო განათლება და წარმატებით ჩაბარებული აქვთ ერთიანი ეროვნული გამოცდები.

ერთიან ეროვნულ გამოცდებში სამ სავალდებულო საგანთან ერთად სტუდენტს სავალდებულო მეოთხე საგნად შეუძლია აირჩიოს:

  • მათემატიკა
  • ისტორია
  • გეოგრაფია
  • ლიტერატურა
  • სამოქალაქო განათლება

 

ადგილების ქვოტა არჩევით საგნების მიხედვით:

 

მათემატიკა

12 სტუდენტი

ისტორია

14 სტუდენტი

გეოგრაფია

12 სტუდენტი

ლეტერატურა

12 სტუდენტი

სამოქალაქო განათლება

10 სტუდენტი

 

საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებმა რეგისტრაციისათვის უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

  • პირადობის მოწმობის ასლი;
  • საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი (დედანი, ასლი) იმ შემთხვევაში, თუ ატესტატი არ არის გაცემული საქართველოში, ატესტატს თან უნდა ახლდეს ცნობა ავთენტიკურობის შესახებ.
  • ფოტოსურათი (3x4)
  • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის)
  • 1000 ლარის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.

 

პირველკურსელთა რეგისტრაცია

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის პირველ კურსელთა საყურადღებოდ

მოგახსენებთ, რომ პირველკურსელთა რეგისტრაცია იწარმოებს 29 აგვისტოდან 8 სექტემბრამდე, 12.00-18.00. მისამართზე: თაბუკაშვილის #27 (ბროსეს ქ. #1 შემოსახვევი)

საბუთების ჩამონათვალი:
1. პირადობის მოწმობის ასლი; 
2. საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი (დედანი, ასლი) იმ შემთხვევაში, თუ ატესტატი არ არის გაცემული საქართველოში, ატესტატს თან უნდა ახლდეს ცნობა ავთენტიკურობის შესახებ. 
3. ფოტოსურათი (3x4) 
4. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის)
5. 1000 ლარის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.

თანხის გადახდა შესაძლებელია TBC ბანკის ნებისმიერ ფილიალში (როგორც თბილისში, ისე ყველა ქალაქსა თუ რაიონში)

ანგარიშის ნომერია:

მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშსწორების ანგარიში– GE84TB1100000110700419 / GEL

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ:


ზვიად ბარქაია  -  Email:  z.barkaia@gipa.ge  Mob: +995 598 38 95 38

საერთაშორისო ურთიერთობების საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამის მიზანია აღზარდოს სტუდენტები რომელთაც ექნებათ საერთაშორისო ურთიერთობებისა და მასთან დაკავშირებული საკითხების კარგი ცოდნა, ფართო განათლება, ანალიზისა და კრიტიკული აზროვნების, პროგრამის ფარგლებში შესწავლილი მიმართულებების ძირითადი პოზიციების მკაფიოდ ჩამოყალიბების უნარი. კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტები შეძლებს გაერკვეს საერთაშორისო პოლიტიკისა და ურთიერთობების ყველაზე აქტუალურ საკითხებში და ექნება კარგი საბაზისო ცოდნა, რათა გააგრძელონ შემდგომში სწავლა და კვლევითი საქმიანობა აღნიშნული მიმართულებებით. პროგრამა სტუდენტებს მისცემს საკმარის უნარ-ჩვევებს და ცოდნა იმისათვის, რომ კურსდამთავრებულები დასაქმდნენ სახელმწიფო სამსახურში, არასამთავრობო სექტორსა თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებში და თავიანთი წვლილი შეიტანონ საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის გაძლიერებაში, საერთაშორისო მშვიდობის დაცვასა თუ დემოკრატიის განმტკიცებაში. 

სასწავლო გეგმა

საერთაშორისო ურთიერთობების საგანმანათლებლო საბაკალავრო  პროგრამის კურიკულუმი

 

დამატებითი ინფორმაცია

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  საერთაშორისო  ურთიერთობების ბაკალავრი

 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 კრედიტი

 

სწავლების ენა:  ქართული

 

უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:  აკადემიური

 

საკონტაქტო პირი:

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო  პროგრამის კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: z.barkaia@gipa.ge

მობ: +995 598 38 95 38

ტელ: 2 49 75 02

სწავლის ღირებულება

პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 4 500 ლარს. თანხის გადახდა ხდება ოთხ ეტაპად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით. პროგრამის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში კურსის მონაწილეებს ენიჭებათ მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში.

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამაზე GIPA- 2018 წლის სტიპენდია!

სახელმწიფო გრანტის (100%,70% და 50%) მოპოვების შემთხვევაში, სტუდენტი პირველ სასწავლო წელს ჯიპა-სგან მიიღებს სტიპენდიას 1000 ლარის ოდეობით. სტიპენდია სტუდენტს შეუნარჩუნდება მომდევნო წლებში მისი აკადემიური მოსწრების საფუძველზე.

50% გრ. შემთხვევაში
4500 - 1125 (50%) - 1000 (GIPA) = 2375 ლარი
70% გრ. შემთხვევაში 
4500 - 1575 (70%) - 1000 (GIPA) = 1925  ლარი 
100% გრ შემთხვევაში
4500 - 2250 (100%) - 1000 (GIPA) = 1250 ლარი

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

Karl-Franzens University of Graz

1585 წელს დაარსებული გრაცის უნივერსიტეტი ავსტრიის უნივერსიტეტებს შორის უმსხვილესია. მას 21 000-ზე მეტი სტუდენტი და 3000 თანამშრომელი ყავს. უნივერსიტეტს 40-ზე მეტი ბაკალავრის, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამა აქვს. 

 

 Carl von Ossietzky University Oldenburg

უნივერსიტეტი ერთ-ერთი ახალგაზრდა ინოვაციური გერმანული უნივერსიტეტია, რომელიც ფუნქციონირებს გერმანიის საპილოტო უნივერსიტეტების ბაკალავრის და სამაგისტრო პროგრამების დანერგვაში. უნივერსიტეტს  დაახლოებით 11 000 სტუდენტი ყავს და კარგად აღჭურვილი დაწესებულება, რომელიც შედგება ხუთი ფაკულტეტისგან: 1) განათლება და სოციალური მეცნიერება, 2) კომპიუტერული მეცნიერებები, ბიზნეს ადმინისტრირება, ეკონომიკა და სამართალი, 3) ენათმეცნიერება და კულტურათშორისი კვლევები, 4) ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები მათემატიკა და მეცნიერება.

 

University of Alicante

ალიკანტეს უნივერსიტეტი დაარსდა 1979 წელს. იგი სტუდენტებს თავაზობს ორმოცდაათზე მეტ პროგრამას. უნივერსიტეტს ყავს  30 000 სტუდენტი. მისი ინტერესის სფეროა საერთაშორისო თანამშრომლობის კონტექსტში უნივერსიტეტის მენეჯმენტის პერსონალის გადამზადება ტრენინგებით. 

 

World University Service - Austrian Committee

World University Service - Austrian Committee - არის ასოციაცია, რომელიც ხელს უწყობს ადამიანის უფლებათა ხელშეწყობას აკადემიური თავისუფლებისა და უნივერსიტეტის ავტონომიის საფუძველზე.

 

Erevan State University

ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სომხეთში ყველაზე ძველი საჯარო უნივერსიტეტია რომელიც დაარსდა 1919 წელს, ეს არის ყველაზე დიდი და პრესტიჟული უნივერსიტეტი ქვეყანაში. იგი არაფორმალურად ცნობილია როგორც, სომხეთის "დედა უნივერსიტეტი"

 

Russian-Armenian University

რუსულ-სომხური უნივერსიტეტი 1997 წელს რუსეთის ფედერაციისა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობების მიერ ჩამოყალიბებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა. იგი ბოლონიის პროცესის მოთხოვნების შესრულებას ითვალისწინებს. ის გთავაზობთ ბაკალავრიატის, სამაგისტრო, სხვადასხვა კურსებსა და სასწავლო პროგრამებს. რუსულ-სომხურ უნივერსიტეტს დაახლოებით 2500 სტუდენტი, 350 მოწვეული ლექტორი, 35  პროფესორი  და 5 აკადემიკოსი ჰყავს. უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებს იღებენ რუსულ და სომხურ დიპლომებს ევროპული დანამატით.

 

Qafqaz University  

უნივერსიტეტი 1993 წლიდან სწავლის უმაღლეს სტანდარტებს სთავაზობს თავისი მოსწავლეებისათვის აზერბაიჯანში და 1996 წლიდან დღემდე უმაღლესი ხარისხის კერძო უნივერსიტეტია. უნივერსიტეტი ცდილობს თითოეული სტუდენტის სპეციალური ნიჭის განვითარებას. ენის სწავლება უნივერსიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია

 

Tbilisi State University

1918 წელს  გაიხსნა კავკასიაში პირველი ეროვნული უნივერსიტეტი, რომელმაც, ქართული საგანმანათლებლო ტრადიციების გათვალისწინებით, საფუძველი ჩაუყარა საქართველოში ევროპული ტიპის უმაღლეს სკოლას.

Troy University

ტროის უნივერსიტეტი წარმოადგენს მრავალმხრივ საჯარო უნივერსიტეტს, რომელიც მდგომარეობს ალაბამაში, აშშ. 1887 წელს დაარსებული უნივერსიტეტი დღეს ემსახურება 18 000 სტუდენტს აშშ-ს 17 შტატიდან და 11 ქვეყნიდან.

Wroclaw University

ვროცლავის უნივერსიტეტი წარმოადგენს საჯარო კვლევით უნივერსიტეტს, რომელიც მდებარეობს ქალაქ ვროცლავში, პოლონეთი. ვროცლავის უნივერსიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს საერთაშორისო უნივერსიტეტებთან მათ შორიქ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის აქტიური პარტნიორია.

 

Michigan State University

მიჩიგანის სახელმწიფო უნვერსიტეტი წარმოადგენს საჯარო კვლევით უნივერსიტეტს, რომელიც მდებარეობს მიჩიგანში, აშშ. 1855 წელს დაარსებული უნივერსიტეტი დღეს ემსახურება 50 000 ზე მეტ სტუდენტს აშშ-დან და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან.

ტროის უნივერსიტეტი (აშშ)

GIPA-ს საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრიატი გთავაზობთ ორმაგ დიპლომს ტროის უნივერსიტეტთან ერთად. სტუდენტებს შეუძლიათ პირველი სამი წელი ისწავლონ ჯიპას ბაკალავრიატში, ერთი წელი კი ტროის უნივერსიტეტში, სადაც ისინი გადაიხდიან საფასურის მხოლოდ ნახევარს. ორმაგი დიპლომი გაიცემა საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობებში. ეს არის უნიკალური შეთავაზება, რომელიც სტუდენტს საშუალებას აძლევს აიღოს ამერიკული დიპლომი დაახლოებით 18 000 დოლარად.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ:

 

ზვიად ბარქაია

Email:  z.barkaia@gipa.ge  
Mob: +995 598 38 95 38

ტროის უნივერსიტეტსა და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს  შორის არსებული პარტნიორობის ფარგლებში შეიქმნა ონლაინ სამეცნიერო ჟურნალი Journal of Politics and Democratization (JPD). 

პოლიტიკისა და დემოკრატიზაციის ჟურნალი წარმოადგენს ახალ, ინტერდისციპლინარულ, რეცენზირებად ონლაინ ჟურნალს. 

მისი ძირითადი გეოგრაფიული ფოკუსი მოიცავს ევროპას, რუსეთს და კავკასიის რეგიონს, ასევე კვლევებს, რომლებიც სხვა გეოგრაფიულ არეალებზე ფოკუსირდებიან და ნაშრომებს, რომლებიც სპეციფიურ ინდივიდუალურ ქვეყნებზე აკეთებს აქცენტს ან შედარებით/გლობალურ ანალიზზეა კონცენტრირებული.

ონლაინ ჟურნალის ვებ მისამართია: https://gipa.ge/JPD/?page=home 

ლექტორები

გიორგი თარგამაძე

გიორგი თარგამაძე

ნოდარ ხარშილაძე

ნოდარ ხარშილაძე

სტრატეგიისა და ომის ხელოვნების კურს ...

ბაკურ კვაშილავა

ბაკურ კვაშილავა

დეკანი, სამართლის და პოლიტიკის სკოლ ...

ზვიად ბარქაია

ზვიად ბარქაია

საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომიკა

თორნიკე შარაშენიძე

თორნიკე შარაშენიძე

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტ ...

ზურაბ აგლაძე

ზურაბ აგლაძე

კონფლიქტოლოგია და საქართველოს სამეზ ...

ზურაბ ფარჯიანი

ზურაბ ფარჯიანი

საერთაშორისო ტერორიზმი

ადმინისტრაცია

ბაკურ კვაშილავა

ბაკურ კვაშილავა

სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი

თორნიკე შარაშენიძე

თორნიკე შარაშენიძე

საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის აკადემიური ხელმძღვანელი

ზვიად ბარქაია

ზვიად ბარქაია

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი/პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი

დაგვიკავშირდით