საერთაშორისო სამართალი

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა შეიქმნა 2005 წელს.

პროგრამა იძლევა ღრმა თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ გამოცდილებას საერთაშორისო სამართლის სხვადასხვა მიმართულებით და ავითარებს სამართლებრივი კაზუსების შეფასებისა და ანალიზის უნარს.

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის ლექტორთა უმრავლესობას დასავლური განათლება აქვს მიღებული და საკუთარ სფეროში აქტიურად მოღვაწე ადამიანები არიან. სასწავლო მეთოდიკა და მასალა ეფუძნება ამერიკული და ევროპული სკოლების გამოცდილებას, რაც სასწავლო პროცესის განმავლობაში თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკის ერთობლიობას ითვალისწინებს. სკოლის მიზანია საქართველოში დანერგოს საზღვარგარეთის წამყვან უნივერსიტეტებში აპრობირებული სასწავლო მეთოდები და დასავლური გამოცდილება ქართულ რეალობას მიუსადაგოს.

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა ორწლიანია და ოთხი სემესტრისაგან შედგება. ყოველი აკადემიური წელი იწყება სექტემბერში. სავალდებულო და არჩევითი საგნების გავლის შემდეგ სტუდენტები მუშაობენ სადიპლომო ნაშრომზე.

მიზანი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის  სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა შექმნილია იმისათვის, რომ მოამზადოს ბაკალავრის შემდგომი დონის სპეციალისტი,  რომელიც აღჭურვილია  პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელებისა და დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევისათვის საჭირო უნარ-ჩვევებით. პროგრამა მიზნად ისახავს აღზარდოს სამართლის საერთაშორისო პრაქტიკასა და დემოკრატიულ ფასეულობებზე დაფუძნებული ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით აღჭურვილი პროფესიონალები, ხელი შეუწყოს კურსდამთავრებულთა დასაქმებას, მათ კარიერულ ზრდას შესამაბის სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო ინსტიტუტებში.

 

დამატებითი ინფორმაცია:

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - საერთაშორისო სამართლის მაგისტრი

სწავლების საფეხური - მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა - 120 კრედიტი

სწავლების ენა - ინგლისური

პროგრამის ხანგრძლივობა - 2 წელი

სასწავლო გრაფიკი - საღამოს სწავლება

კურიკულუმი 

საერთაშორისო სამართლის  სამაგისტო პროგრამის კურიკულუმი

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს: 

1) ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი სამართლის სფეროში; 

2) საერთო სამაგისტრო გამოცდების წარმატებით ჩაბარება; 

3) შიდა საუნივერსიტეტო  პროცედურის გავლა, რომელიც შედგება შემდეგი ეტაპებისაგან:

 

(ა) სტუდენტის მიერ შევსებული აპლიკაციის ანალიზი;  

(ბ) გამოცდის ჩაბარება ინგლისურ ენაში (B2 დონე), გამოცდიდან განთავისუფლდებიან ის აპლიკანტები, რომლებიც წარმოადგენენ შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელ სერთიფიკატს (TOEFEL; IELTS) ან ბაკალავრის ან შემდგომი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა დასრულებული აქვთ ინგლისურ ენაზე;  

(გ) გამოცდა სპეციალობაში, რომლის  მიზანია შეფასდეს აპლიკანტის ცოდნა არჩეულ დარგში და შეფასდეს აპლიკანტის უნარ-ჩვევები. 

ინფორმაცია საგამოცდო ვადების შესახებ:

  • აპლიკაციის გამოგზავნა: 1 აგვისტოდან  - 12 სექტემბრის ჩათვლით
  • გამოცდა ინგლისურ ენაში: 14 - სექტემბერი
  • გამოცდა სპეციალობაში: 18 - სექტემბერი
  • ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი : 20-22 სექტემბერი

ინფორმაცია შეფასების სისტემის შესახებ:

  • ინგლისური ენის შიდა საუნივერსიტეტო წერითი გამოცდა ფასდება 100 ქულით. 

ინგლისური ენის გამოცდის ნიმუში

  • საერთაშორისო სამართლის შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა სპეციალობაში ტარდება ზეპირ ფორმატში, რაც გულისხმობს დარგობრივ კომისიასთან გასაუბრებას. კომისია შედგება 5 წევრისგან და ის კომპლექტდება საერთაშორისო სამართლის პროგრამის აკადემიური და მოწვეული პერსონალისგან. კომისიის თითოეული წევრი აპლიკანტს აფასებს ჯამურად აფასებს 100 ქულით და თითოეული აპლიკანტის საბოლოო ქულა გამოითვლება კომისიის წევრთა შეფასებების საშუალო არითმეტიკულით.

შიდა საუნივერსიტეტო დარგობრივი  საგამოცდო საკითხები და შეფასების რუბრიკა იხილეთ აქ.  

  • აპლიკანტთა შერჩევის დროს კონკურსის არსებობის შემთხვევაში პრიორიტეტი მიენიჭება სპეციალობაში შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდაში მიღებულ შეფასებას.  

 

საერთო  სამაგისტრო  გამოცდების  გავლის  გარეშე პროგრამაზე ჩარიცხვა შესაძლებელია  -  „უმაღლეს საგანმანათლებლო  დაწესებულებაში  ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის, 2011 წლის 19 დეკემბრის № 224 / ნ  ბრძანების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტში განსაზღვრული მაგისტრანტობის კანდიდატებისთვის. 

სწავლის საფასური

პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 3500 ლარს. 
თანხის გადახდა ხდება ეტაპობრივად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით.

პროგრამის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში კურსის მონაწილეებს ენიჭებათ მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საერთაშორისო სამართალში.

სტიპენდია

მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტებისათვის GIPA-ში მოქმედებს სემესტრული სტიპენდიები. საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის 2 საუკეთესო სტუდენტი თავისუფლდება მომდევნო სემესტრის გადასახადის 50 % -საგან.


საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

Karl-Franzens University of Graz

1585 წელს დაარსებული "GRAZ"-ის უნივერსიტეტი ავსტრიის უნივერსიტეტებს შორის უმსხვილესია. მას 21 000-ზე მეტი სტუდენტი და 3000 თანამშრომელი ყავს. უნივერსიტეტს 40-ზე მეტი ბაკალავრის, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამა აქვს. 

 

 Carl von Ossietzky University Oldenburg

უნივერსიტეტი ერთ-ერთი ახალგაზრდა ინოვაციური გერმანული უნივერსიტეტია, რომელიც ფუნქციონირებს გერმანიის საპილოტო უნივერსიტეტების ბაკალავრის და სამაგისტრო პროგრამების დანერგვაში. უნივერსიტეტს  დაახლოებით 11 000 სტუდენტი ჰყავს და კარგად აღჭურვილი დაწესებულება, რომელიც შედგება ხუთი ფაკულტეტისგან:

1) განათლება და სოციალური მეცნიერება,

2) კომპიუტერული მეცნიერებები, ბიზნეს ადმინისტრირება, ეკონომიკა და სამართალი,

3) ენათმეცნიერება და კულტურათშორისი კვლევები,

4) ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები

5) მათემატიკა და მეცნიერება.

 

University of Alicante

ალიკანტეს უნივერსიტეტი დაარსდა 1979 წელს. იგი სტუდენტებს სთავაზობს ორმოცდაათზე მეტ პროგრამას. უნივერსიტეტს ჰყავს  30 000 სტუდენტი. მისი ინტერესის სფეროა საერთაშორისო თანამშრომლობის კონტექსტში, უნივერსიტეტის მენეჯმენტის პერსონალის გადამზადება ტრენინგებით. 

 

World University Service - Austrian Committee

World University Service - Austrian Committeeარის ასოციაცია, რომელიც ხელს უწყობს ადამიანის უფლებათა ხელშეწყობას აკადემიური თავისუფლებისა და უნივერსიტეტის ავტონომიის საფუძველზე.

Erevan State University

ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სომხეთში ყველაზე ძველი საჯარო უნივერსიტეტია რომელიც დაარსდა 1919 წელს, ეს არის ყველაზე დიდი და პრესტიჟული უნივერსიტეტი ქვეყანაში. იგი არაფორმალურად ცნობილია როგორც, სომხეთის "დედა უნივერსიტეტი"

 

Russian-Armenian University

რუსულ-სომხური უნივერსიტეტი 1997 წელს რუსეთის ფედერაციისა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობების მიერ ჩამოყალიბებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა. იგი ბოლონიის პროცესის მოთხოვნების შესრულებას ითვალისწინებს. ის გთავაზობთ ბაკალავრიატის, სამაგისტრო, სხვადასხვა კურსებსა და სასწავლო პროგრამებს. რუსულ-სომხურ უნივერსიტეტს დაახლოებით 2500 სტუდენტი, 350 მოწვეული ლექტორი, 35  პროფესორი  და 5 აკადემიკოსი ჰყავს. უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები იღებენ რუსულ და სომხურ დიპლომებს, ევროპული დანამატით.

 

Qafqaz University  

უნივერსიტეტი 1993 წლიდან სწავლის უმაღლეს სტანდარტებს სთავაზობს თავისი მოსწავლეებისათვის აზერბაიჯანში და 1996 წლიდან დღემდე უმაღლესი ხარისხის კერძო უნივერსიტეტია. უნივერსიტეტი ცდილობს თითოეული სტუდენტის სპეციალური ნიჭის განვითარებას. ენის სწავლება უნივერსიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია.

 

Tbilisi State University

1918 წელს  გაიხსნა კავკასიაში პირველი ეროვნული უნივერსიტეტი, რომელმაც, ქართული საგანმანათლებლო ტრადიციების გათვალისწინებით, საფუძველი ჩაუყარა საქართველოში ევროპული ტიპის უმაღლეს სკოლას.

Troy University

ტროის უნივერსიტეტი წარმოადგენს მრავალმხრივ საჯარო უნივერსიტეტს, რომელიც მდგომარეობს ალაბამაში, აშშ. 1887 წელს დაარსებული უნივერსიტეტი დღეს ემსახურება 18 000 სტუდენტს აშშ-ს 17 შტატიდან და 11 ქვეყნიდან.

Wroclaw University

ვროცლავის უნივერსიტეტი წარმოადგენს საჯარო კვლევით უნივერსიტეტს, რომელიც მდებარეობს ქალაქ ვროცლავში, პოლონეთში. ვროცლავის უნივერსიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს საერთაშორისო უნივერსიტეტებთან, მათ შორის GIPA-ს აქტიური პარტნიორია.

 

Michigan State University

მიჩიგანის სახელმწიფო უნვერსიტეტი წარმოადგენს საჯარო კვლევით უნივერსიტეტს, რომელიც მდებარეობს მიჩიგანში, აშშ-ში. 1855 წელს დაარსებული უნივერსიტეტი დღეს ემსახურება 50 000 ზე მეტ სტუდენტს აშშ-დან და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან.

      მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ყოველწლიურად მიჩიგანის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მაგისტრატურაში GIPA-ს სამართლის პროგრამიდან იგზავნება ორი სტუდენტი. აქედან ერთი სწავლობს სრულიად უფასოდ, მეორე კი სარგებლობს 50%-იანი ფასდაკლებით.

   მასარიკის უნივერსიტეტი (ბრნო, ჩეხეთი)

ყოველწლიურად სამართლის პროგრამის 2 სტუდენტი (ერთი ბაკალავრიატიდან და ერთი მაგისტრატურიდან) ერთ სემესტრს ატარებს მასარიკის უნივერსიტეტში უფასოდ. გარდა ამისა, მასარიკის უნივერსიტეტში რეგულარულად კითხულობენ ლექციებს GIPA-ს სამართლის პროგრამის პროფესორები. ასევე, მასარიკის უნივერსიტეტიდან ჯიპაში ყოველწლიურად იგზავნება ორი სტუდენტი.

ტროის უნივერსიტეტსა და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს  შორის არსებული პარტნიორობის ფარგლებში შეიქმნა ონლაინ სამეცნიერო ჟურნალი Journal of Politics and Democratization (JPD). 

პოლიტიკისა და დემოკრატიზაციის ჟურნალი წარმოადგენს ახალ, ინტერდისციპლინარულ, რეცენზირებად ონლაინ ჟურნალს. 

მისი ძირითადი გეოგრაფიული ფოკუსი მოიცავს ევროპას, რუსეთს და კავკასიის რეგიონს, ასევე კვლევებს, რომლებიც სხვა გეოგრაფიულ არეალებზე ფოკუსირდებიან და ნაშრომებს, რომლებიც სპეციფიურ ინდივიდუალურ ქვეყნებზე აკეთებს აქცენტს ან შედარებით/გლობალურ ანალიზზეა კონცენტრირებული.

ონლაინ ჟურნალის ვებ მისამართია: https://gipa.ge/JPD/?page=home 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ:

ანნა ლომთაძე

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: a.lomtadze@gipa.ge

მობ: +995 571 682 772

ირინა ბაქრაძე

სამართლის და პოლიტიკის სკოლის კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: i.bakradze@gipa.ge

მობ: +995 595 582 260

ლექტორები

გიორგი ხატიძე

გიორგი ხატიძე

პროფესორი / საერთაშორისო საინვესტიც ...

გია ქავთარაძე

გია ქავთარაძე

შედარებითი სამართლის მაგისტრი

ბორის ჯანჯალია

ბორის ჯანჯალია

კორპორაციული მართვა

ირაკლი სოკოლოვსკი

ირაკლი სოკოლოვსკი

სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო ...

ლევან ნანობაშვილი

ლევან ნანობაშვილი

ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი

დაგვიკავშირდით