საერთაშორისო სამართალი

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა შეიქმნა 2005 წელს.

პროგრამა იძლევა ღრმა თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ გამოცდილებას საერთაშორისო სამართლის სხვადასხვა მიმართულებით და ავითარებს სამართლებრივი კაზუსების შეფასებისა და ანალიზის უნარს.

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის ლექტორთა უმრავლესობას დასავლური განათლება აქვს მიღებული და საკუთარ სფეროში აქტიურად მოღვაწე ადამიანები არიან. სასწავლო მეთოდიკა და მასალა ეფუძნება ამერიკული და ევროპული სკოლების გამოცდილებას, რაც სასწავლო პროცესის განმავლობაში თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკის ერთობლიობას ითვალისწინებს. სკოლის მიზანია საქართველოში დანერგოს საზღვარგარეთის წამყვან უნივერსიტეტებში აპრობირებული სასწავლო მეთოდები და დასავლური გამოცდილება ქართულ რეალობას მიუსადაგოს.

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა ორწლიანია და ოთხი სემესტრისაგან შედგება. ყოველი აკადემიური წელი იწყება სექტემბერში. სავალდებულო და არჩევითი საგნების გავლის შემდეგ სტუდენტები მუშაობენ სადიპლომო ნაშრომზე.

რას ვისწავლი? 

საერთაშორისო სამართლის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს: 

  •  შესძინოს ღრმა და სისტემური ცოდნა თანამედროვე საერთაშორისო სამართლის მიღწევების, გამოწვევების, განვითარების ძირითადი ტენდენციების, საერთაშორისო და ეროვნული სამართლის ურთიერთკავშირისა და ურთიერთმიმართების, თანამედროვე საერთაშორისო სამართლის მეცნიერების, საერთაშორისო სამართლის სფეროში არსებული პრაქტიკული პრობლემების გადაწყვეტის ძირითადი მეთოდოლოგიური პრინციპების, ასევე სამეცნიერო კვლევის იურიდიული მეთოდების, აკადემიური პატიოსნების და ეთიკის წესების, სამოსამართლო ეთიკის წესებისა და მოსამართლეთა დისციპლინური სამართალწარმოების თავისებურებების  შესახებ; 
  • გამოუმუშავოს უახლესი ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკის, საერთაშორისო სამართლის უახლესი მეცნიერული კვლევების  ანალიზისა და  საერთაშორისო სამართლის სფეროში არსებული კომპლექსური პრობლემების გადაჭრის გზების თაობაზე საკუთარი  ორიგინალური სამართლებრივი დასკვნების შემუშავების და რთული სამართლებრივი პრობლემების გადაწყვეტის უნარი;
  • შესძინოს  სამართლებრივი ნორმების პროფესიულ დონეზე განმარტების, საერთაშორისო სამართლის სფეროში იურიდიული შემთხვევის ფაქტობრივი გარემოებებისა და არასტანდარტული სამართლებრივი სიტუაციების შეფასების და ანალიზის უნარი;
  • გამოუმუშავოს საერთაშორისო სამართლის სფეროში აქტუალური სამეცნიერო სამართლებრივი პრობლემის განსაზღვრის და ფორმულირების, მისი გადაჭრის  გზების შემუშავების,  სამართლის  აქტუალურ საკითხებზე სამეცნიერო-კვლევითი პროცესის ორგანიზების და სამეცნიერო კვლევითი პროექტის/ნაშრომის  შემუშავების, პროფესიული სამეცნიერო ტექსტების შექმნის ძირითადი წესებისა და პრინციპების უნარი;
  • გამოუმუშავოს  როგორც პროფესიულ, ისე არაპროფესიულ აუდიტორიასთან საკუთარი კვლევითი მიგნებების,  მოსაზრებებისა და ანალიზის  წერითი და ზეპირი ფორმით გაზიარების უნარი;
  • გამოუმუშავოს სხვადასხვა წყაროებიდან, რელევანტური და აქტუალური ინფორმაციის მოძიებისა და საერთაშორისო სამართლის სფეროში სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი; გამოუმუშავოს აკადემიური და პროფესიული ეთიკის, სამეცნიერო კვლევის  შედეგების, სტანდარტების  დაცვის,  პროფესიული პრაქტიკისა და ღირებულებების განვითარების  უნარი. 

ვინ ვიქნები? 

საერთაშორისო სამართლის წამყვანი სპეციალისტი, რომელსაც გააჩნია შესაბამისი თეორიული ცოდნა და ყველა ის პრაქტიკული უნარ-ჩვევა, რომელიც გჭირდება ამ მეტად კონკურენტუნარიან სფეროში წარმატების მისაღწევად.

კურიკულუმი 

საერთაშორისო სამართლის  სამაგისტო პროგრამის კურიკულუმი

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს: 

1) ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი სამართლის სფეროში; 

2) საერთო სამაგისტრო გამოცდების წარმატებით ჩაბარება; 

3) შიდა საუნივერსიტეტო  პროცედურის გავლა, რომელიც შედგება შემდეგი ეტაპებისაგან:

 

(ა) სტუდენტის მიერ შევსებული აპლიკაციის ანალიზი 

(ბ)გამოცდის ჩაბარება ინგლისურ ენაში (B2 დონე)

*გამოცდიდან გათავისუფლდებიან ის აპლიკანტები, რომლებიც წარმოადგენენ შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელ სერთიფიკატს ((TOEFL (P/B 513 score; I/BT 87score); IELTS (5.5 Band); FCE; BEC Vantage; PTE (General level 3); PTE Academic (59p); Michigan ECCE) ან ბაკალავრის ან შემდგომი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა დასრულებული აქვთ ინგლისურ ენაზე

(გ) გამოცდა სპეციალობაში, რომლის  მიზანია შეფასდეს აპლიკანტის ცოდნა არჩეულ დარგში და შეფასდეს აპლიკანტის უნარ-ჩვევები 

საერთო  სამაგისტრო  გამოცდების  გავლის  გარეშე პროგრამაზე ჩარიცხვა შესაძლებელია  -  „უმაღლეს საგანმანათლებლო  დაწესებულებაში  ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის, 2011 წლის 19 დეკემბრის № 224 / ნ  ბრძანების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტში განსაზღვრული მაგისტრანტობის კანდიდატებისთვის. 

პროგრამის წლიური ღირებულება: 4 000 ლარისაუნივერსიტეტო დაფინანსების სისტემა:

მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტებისათვის GIPA-ში მოქმედებს სემესტრული სტიპენდიები. საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის 2 საუკეთესო სტუდენტი თავისუფლდება მომდევნო სემესტრის გადასახადის 50 % -საგან.

გადახდა:

სწავლის საფასურის გადახდა უნდა განხორციელდეს ორგანიზაციის ანგარიშზე.

*დანიშნულებაში მიუთითეთ სტუდენტის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და სასწავლო პროგრამის დასახელება.

საბანკო რეკვიზიტები:

საბანკო კოდი (მფო) – TBCB GE 22

მიმღების დასახელება – ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშსწორების ანგარიში– GE84TB1100000110700419 / GEL

Karl-Franzens University of Graz

1585 წელს დაარსებული "GRAZ"-ის უნივერსიტეტი ავსტრიის უნივერსიტეტებს შორის უმსხვილესია. მას 21 000-ზე მეტი სტუდენტი და 3000 თანამშრომელი ყავს. უნივერსიტეტს 40-ზე მეტი ბაკალავრის, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამა აქვს. 

 

 Carl von Ossietzky University Oldenburg

უნივერსიტეტი ერთ-ერთი ახალგაზრდა ინოვაციური გერმანული უნივერსიტეტია, რომელიც ფუნქციონირებს გერმანიის საპილოტო უნივერსიტეტების ბაკალავრის და სამაგისტრო პროგრამების დანერგვაში. უნივერსიტეტს  დაახლოებით 11 000 სტუდენტი ჰყავს და კარგად აღჭურვილი დაწესებულება, რომელიც შედგება ხუთი ფაკულტეტისგან:

1) განათლება და სოციალური მეცნიერება,

2) კომპიუტერული მეცნიერებები, ბიზნეს ადმინისტრირება, ეკონომიკა და სამართალი,

3) ენათმეცნიერება და კულტურათშორისი კვლევები,

4) ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები

5) მათემატიკა და მეცნიერება.

 

University of Alicante

ალიკანტეს უნივერსიტეტი დაარსდა 1979 წელს. იგი სტუდენტებს სთავაზობს ორმოცდაათზე მეტ პროგრამას. უნივერსიტეტს ჰყავს  30 000 სტუდენტი. მისი ინტერესის სფეროა საერთაშორისო თანამშრომლობის კონტექსტში, უნივერსიტეტის მენეჯმენტის პერსონალის გადამზადება ტრენინგებით. 

 

World University Service - Austrian Committee

World University Service - Austrian Committeeარის ასოციაცია, რომელიც ხელს უწყობს ადამიანის უფლებათა ხელშეწყობას აკადემიური თავისუფლებისა და უნივერსიტეტის ავტონომიის საფუძველზე.

Erevan State University

ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სომხეთში ყველაზე ძველი საჯარო უნივერსიტეტია რომელიც დაარსდა 1919 წელს, ეს არის ყველაზე დიდი და პრესტიჟული უნივერსიტეტი ქვეყანაში. იგი არაფორმალურად ცნობილია როგორც, სომხეთის "დედა უნივერსიტეტი"

 

Russian-Armenian University

რუსულ-სომხური უნივერსიტეტი 1997 წელს რუსეთის ფედერაციისა და სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობების მიერ ჩამოყალიბებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა. იგი ბოლონიის პროცესის მოთხოვნების შესრულებას ითვალისწინებს. ის გთავაზობთ ბაკალავრიატის, სამაგისტრო, სხვადასხვა კურსებსა და სასწავლო პროგრამებს. რუსულ-სომხურ უნივერსიტეტს დაახლოებით 2500 სტუდენტი, 350 მოწვეული ლექტორი, 35  პროფესორი  და 5 აკადემიკოსი ჰყავს. უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები იღებენ რუსულ და სომხურ დიპლომებს, ევროპული დანამატით.

 

Qafqaz University  

უნივერსიტეტი 1993 წლიდან სწავლის უმაღლეს სტანდარტებს სთავაზობს თავისი მოსწავლეებისათვის აზერბაიჯანში და 1996 წლიდან დღემდე უმაღლესი ხარისხის კერძო უნივერსიტეტია. უნივერსიტეტი ცდილობს თითოეული სტუდენტის სპეციალური ნიჭის განვითარებას. ენის სწავლება უნივერსიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია.

 

Tbilisi State University

1918 წელს  გაიხსნა კავკასიაში პირველი ეროვნული უნივერსიტეტი, რომელმაც, ქართული საგანმანათლებლო ტრადიციების გათვალისწინებით, საფუძველი ჩაუყარა საქართველოში ევროპული ტიპის უმაღლეს სკოლას.

Troy University

ტროის უნივერსიტეტი წარმოადგენს მრავალმხრივ საჯარო უნივერსიტეტს, რომელიც მდგომარეობს ალაბამაში, აშშ. 1887 წელს დაარსებული უნივერსიტეტი დღეს ემსახურება 18 000 სტუდენტს აშშ-ს 17 შტატიდან და 11 ქვეყნიდან.

Wroclaw University

ვროცლავის უნივერსიტეტი წარმოადგენს საჯარო კვლევით უნივერსიტეტს, რომელიც მდებარეობს ქალაქ ვროცლავში, პოლონეთში. ვროცლავის უნივერსიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს საერთაშორისო უნივერსიტეტებთან, მათ შორის GIPA-ს აქტიური პარტნიორია.

 

Michigan State University

მიჩიგანის სახელმწიფო უნვერსიტეტი წარმოადგენს საჯარო კვლევით უნივერსიტეტს, რომელიც მდებარეობს მიჩიგანში, აშშ-ში. 1855 წელს დაარსებული უნივერსიტეტი დღეს ემსახურება 50 000 ზე მეტ სტუდენტს აშშ-დან და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან.

      მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ყოველწლიურად მიჩიგანის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მაგისტრატურაში GIPA-ს სამართლის პროგრამიდან იგზავნება ორი სტუდენტი. აქედან ერთი სწავლობს სრულიად უფასოდ, მეორე კი სარგებლობს 50%-იანი ფასდაკლებით.

   მასარიკის უნივერსიტეტი (ბრნო, ჩეხეთი)

ყოველწლიურად სამართლის პროგრამის 2 სტუდენტი (ერთი ბაკალავრიატიდან და ერთი მაგისტრატურიდან) ერთ სემესტრს ატარებს მასარიკის უნივერსიტეტში უფასოდ. გარდა ამისა, მასარიკის უნივერსიტეტში რეგულარულად კითხულობენ ლექციებს GIPA-ს სამართლის პროგრამის პროფესორები. ასევე, მასარიკის უნივერსიტეტიდან ჯიპაში ყოველწლიურად იგზავნება ორი სტუდენტი.

ტროის უნივერსიტეტი

ტროის უნივერსიტეტი წარმოადგენს მრავალმხრივ საჯარო უნივერსიტეტს, რომელიც მდგომარეობს ალაბამაში, აშშ. 1887 წელს დაარსებული უნივერსიტეტი დღეს ემსახურება 18 000 სტუდენტს აშშ-ს 17 შტატიდან და 11 ქვეყნიდან.


 ვროცლავის უნივერსიტეტი 

ვროცლავის უნივერსიტეტი წარმოადგენს საჯარო კვლევით უნივერსიტეტს, რომელიც მდებარეობს ქალაქ ვროცლავში, პოლონეთში. ვროცლავის უნივერსიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს საერთაშორისო უნივერსიტეტებთან, მათ შორის GIPA-ს აქტიური პარტნიორია.

1. რამდენ ნაწილად შეუძლია სტუდენტს სწავლის საფასურის განაწილება? 

ერთი სასწავლო წელი მოიცავს ორ სემესტრს. სწავლის სემესტრული საფასური გადაიხდევინება ოთხ თანაბარ ნაწილად. გარდა ამისა, სტუდენტს შეუძლია შეადგინოს მასზე მორგებული ინდივიდუალური გადახდის გრაფიკი.

2. რა არის საჭირო იმისათვის, რომ სტუდენტმა მონაწილეობა მიიღოს გაცვლითი პროგრამების შესარჩევ კონკურსში?

კონკუსრში მონაწილეობისათვის სტუდენტს უნდა ჰქონდეს მაღალი აკადემიური მოსწრება და ინგლისური ენის ცოდნა B2 დონეზე.


3. რა ენაზე მიმდინარეობს სწავლა საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე?

GIPA გთავაზობთ საერთაშორისო სამართლის ინგლისურენოვან სამაგისტრო პროგრამას. შესაბამისად, სწავლა მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე.


4. დასაქმების რა პერსპექტივებს სთავაზობს უნივერსიტეტი მაგისტრანტებს?

სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით, GIPA ურთიერთთანამშრომლობის მემომორანდუმები აქვს გაფორმებული წამყვან საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციებთან. პროგრამის სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა გაიარონ სტაჟირება პარტნიორ კომპანიებში, მიიღონ პრაქტიკული გამოცდილება და გაიღრმავონ პროფესიული ცოდნა. როგორც პრაქტიკა გვაჩვენებს, ჩვენი სტუდენტები ხშირ შემთხვევაში კარიერას განაგრძობენ სწორედ აღნიშნულ ორგანიზაციებში.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ:

ანნა ლომთაძე

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: a.lomtadze@gipa.ge

მობ: +995 571 682 772

მისამართი: გურამ ფანჯიკის ქ. #1/პეკინის გამზირი #42ა