პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამა

პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამა

პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამის მიზანია აღნიშნული დარგის განვითარება, კვლევის ხარისხის გაუმჯობესება და ახალი ცოდნის შექმნა დარგის პოპულარიზაციის ხელის შეწყობის მიზნით. ასევე მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება პოლიტიკის მეცნიერებაში კვლევის და სწავლების მიმართულებით, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის, ანალიტიკური კვლევითი ცენტრებისთვის და სხვა ორგანიზაციებისთვის, რაც მნიშვნელოვანია აღნიშნული სფეროს შემდგომი განვითარებისთვის. 

პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამის მიზანია

-     პოლიტიკის მეცნიერების სფეროში არსებული ცოდნის გაფართოება და ახალი ცოდნის გენერირება დარგში არსებული უახლესი მიღწევების საფუძველზე,

-     მაღალკვალიფიციური მკვლევრების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ ახალი ცოდნის შექმნის მიზნით ინოვაციური კვლევების განხორციელებას აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპებისა და პროფესიული ეთიკის სტანდარტების დაცვით, ახალი მეთოდების შემუშავებას და პრაქტიკულად გამოყენებას არსებულ მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით.

- უახლესი მეთოდების და სტრატეგიების მცოდნე კვალიფიციური აკადემიური კადრების მომზადება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის, რომლებიც სტუდენტებს საკუთარ ცოდნასა და უნარებს გადასცემენ.

- კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება, რომლებიც ფლობენ სამეცნიერო პროდუქტის მართვისა და კომერციალიზაციის უნარს, შეუძლიათ დარგში არსებული პრობლემების მართვის მიზნით ინოვაციური მეთოდების გამოყენება და სამეცნიერო, განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების მოზიდვა, მართვა და შეფასება.

პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს მაგისტრის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, ვისაც მიღებული აქვს მაგისტრის ხარისხი პოლიტიკის მეცნიერების ან მომიჯნავე დარგებში, საერთაშორისო ურთიერთობები, ეკონომიკა, თავდაცვა და უსაფრთხოება, საჯარო მმართველობა, სოციოლოგია, ანთროპოლოგია, ისტორია, საზოგადოებრივი გეოგრაფია. გამონაკლისი დაიშვება სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, კვლევის გამოცდილებისა და შესაბამისი კვალიფიკაციის შეფასების საფუძველზე.

პროგრამის შესაძლო საკვლევი თემატიკა შეგიძლიათ იხილოთ ბმულის სახით. 

პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მისაღწევად გამოიყენება სტუდენტებისთვის შეზღუდვების გარეშე ხელმისაწვდომი უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი.

პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამის განხორციელება უზრუნველყოფილია შესაბამისი ადამიანური რესურსით. საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ სასწავლო კომპონენტებს უძღვება როგორც უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, აგრეთვე სათანადო გამოცდილებისა და კომპეტენციების მქონე მოწვეული სპეციალისტები. ადამიანური რესურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დანართში პროგრამის აღწერილობა.

პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დაიკავოს მკვლევრის/ანალიტიკოსის პოზიცია კვლევით ინსტიტუტებში, კერძო და სხვა ორგანიზაციებში, ან/და აკადემიური თანამდებობა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.

პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამის სასწავლო გეგმა

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულება

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სადისერტაციო საბჭო

GIPA- საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი აცხადებს მიღებას პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამაზე:

დოქტორანტურაში ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ საბუთები: 

 • პროფესიული ბიოგრაფია (CV);
 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა
 • მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ფლობის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი პოლიტიკის მეცნიერებაში ან მომიჯნავე დარგებში, საერთაშორისო ურთიერთობები, ეკონომიკა, თავდაცვა და უსაფრთხოება, საჯარო მმართველობა, სოციოლოგია, ანთროპოლოგია, ისტორია, საზოგადოებრივი გეოგრაფია და სხვა. უცხოეთში მიღებული განათლების დამადასტურებელი დიპლომის აღიარება დადასტურებული უნდა იყოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ;  
 • მაგისტრის დიპლომის დანართი; 
 • პირადობის მოწმობის ასლი; 
 • ბიომეტრული ფოტოსურათი 3X4 - ზე; 
 • სადოქტორო კვლევის პროექტი (მინიმუმ 1000 სიტყვა); იხილეთ ფორმა
 • ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი B2 დონის საერთაშორისო სერტიფიკატი. (TOEFL (P/B 513 score; I/BT 87score); IELTS (5.5 Band); FCE; BEC Vantage; PTE (General level 3); PTE Academic (59p); Michigan ECCE). ასეთის არ არსებობის, შემთხვევაში უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს შიდა გამოცდის ჩატარებას ინგლისურ ენაში; ინგლისური ენის გამოცდის ჩაბარების ვალდებულებისგან თავისუფლდებიან ის კანდიდატები, რომლებსაც დასრულებული აქვთ ინგლისურენოვანი საბაკალავრო ან სამაგისტრო პროგრამა საქართველოში ან მის ფარგლებს გარეთ; 

შიდა მისაღები პროცედურები:

შერჩევის კრიტერიუმები

 • მოტივაცია;
 • გამოქვეყნებული ან დასაბეჭდად მიღებული სამეცნიერო ნაშრომების არსებობა;
 • დარგის ცოდნა;
 • წარმოდგენილი კვლევის პროექტი;
 • პროფესიული ბიოგრაფიის შეფასება/სასწავლო/კვლევით საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა აქტივობები

საბუთების მიღება მიმდინარეობს 2023 წლის 17 სექტმებრის ჩათვლით, ჯიპა- საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში, იეთიმ გურჯის ქ.#7, შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ ელექტრონული ვერსია ონლაინ მისამართზე: n.tchigvaria@gipa.ge 

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მაგისტრატურა დამთავრებული გაქვთ საქართველოს ფარგლებს გარეთ, შესაბამისი ხარისხის დამადასტურებელ დოკუმენტთან - დიპლომთან ერთად, უნდა წარმოადგინოთ განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული დოკუმენტი - უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების შესახებ.

სწავლის ღირებულება

პროგრამის ერთი წლის ღირებულება შეადგენს 3300 ლარს. გადახდა შესაძლებელია ორ ეტაპად, სემესტრების მიხედვით.

თუ დოქტორანტი სამ წელიწადში ვერ ასრულებს სადოქტორო ნაშრომს, შესაძლებელია დამატებით  4 სემესტრის აღება, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დოქტორანტს მოპოვებული აქვს სასწავლო კომპონენტისთვის განსაზღვრული 60 კრედიტი და დამატებითი დრო სჭირდება სადოქტორო კვლევის დასასრულებლად. 

დამატებითი სემესტრის აღების შემთხვევაში დოქტორანტი ვალდებულია გადაიხადოს წლიური ღირებულების ნახევარი. 

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“

საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22

მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება

პროგრამის მხარდამჭერი მექანიზმები

პროგრამის აკადემიური პროცესის მიღმა უნივერსიტეტი დოქტორანტებს კვლევების დეპარტამენტის საშუალებით სხვადასხვა ტიპის მხარდაჭერას სთავაზობს.  მათ შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ მცირე, შიდასაუნივერსიტეტო საგრანტო კონკურსში და აკადემიურ პერსონალთან ერთად განახორციელონ კვლევითი პროექტი. 

უნივერსიტეტის კვლევების დეპარტამენტი ასევე უზრუნველყოფს კვლევასთან დაკავშირებული სხვადასხვა აქტივობებისთვის დაფინანსების გამოყოფას, მაგალითად პროსპექტუსის წამატებით დაცვის შემდეგ დოქტორანტებს ექნებათ შესაძლებლობა კონკურსის საფუძველზე მოიპოვონ საუნივერსიტეტო სადოქტორო სტიპენდია საკუთარი სადისერტაციო ნაშრომის ემპირიული კვლევის განსახორციელებლად საჭირო ფინანსური ხარჯების დასაფარად. 

თანამშრომლებს, რომლებიც სადოქტორო კვლევის ბოლო ეტაპზე იმყოფებიან, ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი  დისერტაციის დასასრულებლად სთავაზობს სამეცნიერო შვებულებას. უნივერსიტეტი ასევე უზრუნველყოფს სწავლის ღირებულების 75% დაფინანსებას თანამშრომლებისთვის.

დოქტორანტების პროფილები დაემატება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ, ERASMUS + KA2 პროგრამის პროექტის - ,,საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამეცნიერო კვლევების განვითარების ხელშეწყობა” (Raising Research Capacity of Georgian HEIs through Developing R&D Units – HERD - https://herd.tsu.ge/) ფარგლებში შექმნილ სამეცნიერო პორტალს. 

სადოქტორო პროგრამის სტუდენტებზე გავრცელდება  უნივერსიტეტში მოქმედი ინტერნაციონალიზაციის მექანიზმები და სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის მხარდამჭერი ინსტრუმენტები. 

უნივერსიტეტის კვლევების დეპარტამენტი ასევე სთავაზობს დოქტორანტ სტუდენტებს სამეცნიერო საგრანტო პროექტების შესახებ ინფორმაციას და კონსულტირების შესაძლებლობას სამეცნიერო პროექტების მოპოვებისა და მართვის მიმართულებით. 

 1. ნიკოლოზ აბუაშვილი - ბიზნესის ღირებულების ზრდის მიკრო და მაკრო ფაქტორები
 2. თორნიკე შარაშენიძე - იდეოლოგიებისა და გეოპოლიტიკური კონცეფციების შესაძლო გავლენა რუსეთის ქცევაზე საერთაშორისო პოლიტიკაში
 3. ნინო დოლიძე - პროფესიული განვითარებისა და ტრენინგის სისტემის მოდელები საქართველოს საჯარო სექტორში
 4. ნინო ღონღაძე - კორუფციის აღქმა საქართველოს საჯარო სამსახურში
 5. თამარ კობერიძე - სამოქალაქო ადვოკატირების ზეგავლენა საქართველოს საჯარო სექტორზე
 6. ბაკურ კვაშილავა - კონსტიტუციური წყობისა და საარჩევნო სისტემის გავლენა პოლიტიკური პარტიების განვითარებაზე პოსტსოციალისტური ევროპის დემოკრატიებში
 7. ალექსანდრე სვანიშვილი - ტერიტორიული საზოგადოებრივი თვითმმართველობის მნიშვნელობა და როლი ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემაში
 8. თიკოს ცომაია - სელექციური აბორტი და მედია
 9. ვანო ცერცვაძე - რისკისა და სარგებლის დისკონტირების ფაქტორების გავლენა ეკონომიკური ქცევის მოდელებზე ადიქციურ ჯგუფებში
 10. ქეთევან მუმლაძე: გარდაქმნისა და საჯაროობის კონცეპტის რეფრაქცია ქართულ ბეჭდურ მედიაში
 11. პაატა მეძველია: ევროპის წამყვანი ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის მთავარი ინდიკატორების ეფექტი საშუალო ვადიან პერსპექტივაში

ტროის უნივერსიტეტსა და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს  შორის არსებული პარტნიორობის ფარგლებში შეიქმნა ონლაინ სამეცნიერო ჟურნალი Journal of Politics and Democratization (JPD). 

„პოლიტიკისა და დემოკრატიზაციის“ ჟურნალი წარმოადგენს ახალ, ინტერდისციპლინარულ, რეცენზირებად ონლაინ ჟურნალს. რომელში გამოქვეყნების უფლებაც ორმაგი რეცენზირების წარმატებით გავლის შემთხვევაში აქვთ სადოქტორო პროგრამების სტუდენტებს. 

ონლაინ ჟურნალის ვებ მისამართია: https://gipa.ge/JPD

პროფ. ნათია ჭიღვარია

სადოქტორო პროგრამების ადმინისტრაციული ხელმძღვანელი  

ელ. ფოსტა: n.tchigvaria@gipa.ge 

მობ.: +995 595 65 95 56

მისამართი:  თბილისი, "რუსთავის გზატკეცილი #22ა"