საერთაშორისო სამართალი

პროგრამაზე დაშვების აუცილებელი წინაპირობა:

ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა, C ტესტის ჩაბარება და მინიმალური ზღვარის წარმატებით გადალახვა

საბუთების მიღება


სამაგისტრო პროგრამებით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

  • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა
  • უმაღლესი განათლების დიპლომის ასლი (სამართლის პროგრამაზე სავალდებულოა ბაკალავრის ხარისხი სამართლის დარგში)
  • პირადობის მოწმობის ასლი
  • Curriculum Vitae (CV)

საბუთების მიღება მიმდინარეობს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლაში.

შიდა მისაღები გამოცდები ჩატარდება შემდეგი მიმდევრობით:

საერთაშორისო სამართლის პროგრამა

  • წერითი გამოცდა ინგლისურ ენაზე (TOEFL)
  • გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან

შერჩევის კრიტერიუმები:

  • სამუშაო გამოცდილება
  • ანალიტიკური აზროვნების უნარი
  • მოტივაცია
  • ზოგადი განათლება აღნიშნულ სფეროში

საკონტაქტო პირი

ირინა ბაქრაძე

სამართლის და პოლიტიკის სკოლის კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: i.bakradze@gipa.ge

მობ: +995 595 582 260

ტელ: 2 49 75 02;

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მთავარი მიზანია აღზარდოს სამართლის საერთაშორისო პრაქტიკასა და ლიბერალურ დემოკრატიულ ფასეულობებზე დაფუძნებული ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით აღჭურვილი პროფესიონალები

პროგრამა იძლევა ღრმა თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ გამოცდილებას საერთაშორისო სამართლის სხვადასხვა მიმართულებით და ავითარებს სამართლებრივი კაზუსების შეფასებისა და ანალიზის უნარს.

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის ლექტორთა უმრავლესობას დასავლური განათლება აქვს მიღებული და საკუთარ სფეროში აქტიურად მოღვაწე ადამიანები არიან. სასწავლო მეთოდიკა და მასალა ეფუძნება ამერიკული და ევროპული სკოლების გამოცდილებას, რაც სასწავლო პროცესის განმავლობაში თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკის ერთობლიობას ითვალისწინებს. სკოლის მიზანია საქართველოში დანერგოს საზღვარგარეთის წამყვან უნივერსიტეტებში აპრობირებული სასწავლო მეთოდები და დასავლური გამოცდილება ქართულ რეალობას მიუსადაგოს.

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა ორწლიანია და ოთხი სემესტრისაგან შედგება. ყოველი აკადემიური წელი იწყება სექტემბერში. სავალდებულო და არჩევითი საგნების გავლის შემდეგ სტუდენტები მუშაობენ სადიპლომო ნაშრომზე.


საკონტაქტო პირი

ირინა ბაქრაძე

სამართლის და პოლიტიკის სკოლის კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: i.bakradze@gipa.ge

მობ: +995 595 582 260

ტელ: 2 49 75 02;

სწავლის საფასური

პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 4000 ლარს.
თანხის გადახდა ხდება ეტაპობრივად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით.
პროგრამის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში კურსის მონაწილეებს ენიჭებათ მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საერთაშორისო სამართალში.

სტიპენდია

მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტებისათვის GIPA-ში მოქმედებს სემესტრული სტიპენდიები. საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის 2 საუკეთესო სტუდენტი თავისუფლდება მომდევნო სემესტრის გადასახადის 50 % -საგან.


საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

საკონტაქტო პირი

ირინა ბაქრაძე

სამართლის და პოლიტიკის სკოლის კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: i.bakradze@gipa.ge

მობ: +995 595 582 260

ტელ: 2 49 75 02;

1. ინგლისური ენა იურისტთათვის (ნინო ხურციძე)

ინგლისური ენა იურისტთათვის შესავალი კურსია, რომელიც მოიცავს იურისპუდენციის ძირითად ტერმინოლოგიას. ამ კურსის მსვლელობისას სტუდენტები დაეუფლებიან ზოგად იურიდიულ ტერმინოლოგიას ინგლისურ ენაზე და ასევე გაეცნობიან ფრანგულ ფრაზეოლოგიას, რომელიც ფართოდ გამოიყენება იურიდიულ ლექსიკონში. ეს კურსი სტუდენტებს დაეხმარება უკეთ აითვისონ პროგრამით გათვალისწინებული ინგლისურ ენოვანი საგნები.

კრედიტი: 6

2. საერთაშორისო საჯარო სამართალი (ნინო ხურციძე)

საერთაშორისო საჯარო სამართლის კურსი მოიცავს სახელმწიფოსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ქმედებებთან დაკავშირებულ ზოგადი გამოყენების წესებსა და პრინციპებს, მათ შორის ურთიერთობებს და ასევე ურთიერთობებს ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან.

კრედიტი: 6

3. შედარებითი სახელშეკრულებო სამართალი (ირაკლი სოკოლოვსკი)

კურსის მიზანია განიხილოს სახელშეკრულებო სამართალი შედარებით პერსპექტივაში. კურსი მოიცავს კონტინენტალური და საერთო სამართლის სისტემებს (შერეული სისტემების ჩათვლით), განსაკუთრებით ინგლისის, გერმანიის და საფრანგეთის სახელშეკრულებო სამართალს. კურსი ძირითადად დაფუძნებულია სასამართლო პრაქტიკისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების განხილვაზე. ამავდოულად, კურსი მნიშვნელოვან ადგილს დაუთმობს ხელშეკრულებების შედგენას, კერძოდ შედგენის მეთოდოლოგიას, სავარჯიშოებს და ხელშეკრულების არსებით მუხლებს.

კრედიტი: 6

4. სამართლებრივი მართლწერა (ნინო ხურციძე)

კურსი მოიცავს კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის განსჯის და საკონსტიტუციო განმარტების უნარების შესწავლას, ასევე დასაბუთებული სამართლებრივი არგუმენტების ჩამოყალიბებისა და მათი სხვადასხვა სამართლებრივ დოკუმენტაციაში (მემორანდუმი, საჩივარი, სასამართლო საქმეების მოკლე მიმოხილვა, იურიდიული დასკვნა) გამოყენების უნარ-ჩვევებს.

კრედიტი: 5

5. საერთაშორისო საინვესტიციო სამართალი (გიორგი ხატიძე)

აღნიშნული კურსი ორიენტირებულია საერთაშორისო საინვესტიციო სამართლის ძირითადი საკითხების განხილვაზე. იგი მოიცავს უცხოურ ინვესტიციებთან დაკავშირებულ მოქმედ საერთაშორისო სამართლებრივ პრინციპებს . კურსი სიღრმისეულად იკვლევს ორმხრივ საინვესტიციო ხელშეკრულებებს, მათ მიზნებსა და ძირითად დებულებებს, განიხილავს ინვესტიციების დაცვის მექანიზმებს ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებების მიხედვით და ასევე გარკვეულ მრავალმხრივ შეთანხმებებს, მათ შორის ჩრდილოეთ ამერიკის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას (NAFTA) და ენერგო ქარტიას (Energy Charter), რომელიც მოიცავს ინვესტიციებთან დაკავშირებულ დებულებებს. კურსი ასევე იკვლევს საერთაშორისო საინვესტიციო დავების განხილვის სხვადასხვა მეთოდებს, რა დროსაც განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საინვესტიციო დავების განხილვის საერთაშორისო ცენტრს (ICSID). კურსი აგრეთვე შეეხება ისეთ საკითხებს, როგორიც არის სამართლებრივი სისტემის როლი უცხოური ინვესტიციების განხორციელებისას, უცხოური ინვესტიციებთან დაკავშირებული რისკები და საქართველოს კანონმდებლობა უცხოურ ინვესტიციების შესახებ.

კრედიტი: 5

6. შედარებითი საკონსტიტუციო სამართალი (თამარ ალექსიძე)

კურსი მოიცავს საკონსტიტუციო სამართლის ძირითადი ასპექტების ანალიზს. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა კონსტიტუციის სხვადასხვა მოდელებს და დემოკრატიული მართვის ფორმებს. კურსის მსვლელობისას სტუდენტები გაეცნობიან დასავლეთის ქვეყნების (ევროპა, ა.შ.შ.) კონსტიტუციების ზოგად ცნებებს, ასევე საქართველოსა და სხვა ქვეყნების კონსტიტუციების შედარებით ანალიზს განსხვავებებისა და საერთო ნიშნების დასადგენად.

კრედიტი: 6

7. ადამიანი უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სამართალი (გიორგი ტუღუში)

კურსის მიზანია მიაწოდოს სტუდენტებს სრულყოფილი ინფორმაცია ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო რეჟიმების შესახებ. კურსი აგებულია ადამიანის უფლებათა უნივერსალური დეკლარაციის, სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო შეთანხმებებისა და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მასალებზე დაყრდნობით. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ადამიანის გაეროს უფლებათა დაცვის და ევროპული სასამართლოს პრაქტიკას. გარდა ამისა, წარმოდგენილი იქნება რიგ ქვეყნებში მოქმედი ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმები (მაგალითისათვის - ომბუდსმენის ინსტიტუტი).

კრედიტი: 6

8. საერთაშორისო სისხლის სამართალი (ქეთი ხუციშვილი)

კურსი მოიცავს საერთაშორისო სისხლის სამართლის ისეთ ასპექტებს, როგორიცაა: საერთაშორისო სისხლის სამართლის ფორმირება და მისი განვითარება; საერთაშორისო სისხლის სამართლის შინაარსი და მისი განხორციელება; საერთაშორისო სისხლის სამართლის ქმედებები; საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს ჩამოყალიბება და მისი ჩარჩოები; საერთაშორისო ტრიბუნალი; საერთაშორისო სისხლის სამართალი და საერთაშორისო ურთიერთობები.

კრედიტი:

9. საერთაშორისო სავაჭრო სამარათალი (ვასილ კენკიშვილი)

მოცემული კურსი აანალიზებს საქონლის, მომსახურების და ინტელექტუალური საკუთრების საერთაშორისო ვაჭრობის სამართლებრივ რეჟიმს. კურსის მსვლელობისას მოხდება შედარება ამერიკის შეერთებული შტატების გამოცდილებასთან, როგორც საერთაშორისო ვაჭრობაში კლასიკურ მოდელთან. კურსი იწყება მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO) სამართლებრივი სტრუქტურის და ტარიფებისა და ვაჭრობის შესახებ ზოგადი შეთანხმების მიმოხილვით. ასევე, განხილული იქნება საერთაშორისო სავაჭრო რეგულირების კონკრეტული ასპექტები, მათ შორის, ტარიფები, ქვოტები და არასატარიფო ბარიერები, უპირატესი ხელშეწყობის და ეროვნული რეჟიმების მოთხოვნები, თავისუფალი სავაჭრო ზონებისა და საბაჟო კავშირების, დამპინგის და სუბსიდირების სამართლებრივი რეგულირება, ზოგადი შეთანხმება მომსახურებით ვაჭრობისა და შეთანხმება ვაჭრობასთან დაკავშირებული საინვესტიციო ღონისძიებების შესახებ.

კრედიტი: 6

10. შედარებითი კორპორაციული სამართალი (გია ქავთარაძე)

კურსი მოიცავს იმ ძირითად პრინციპებსა და ელემენტებს, რომელიც დამახასიათებელია საქართველოს კორპორაციული სამართლისათვის, პარალელი გავლებული იქნება ჩეხეთის კომერციულ სამართალთან, რომლის მოდელიც ყველაზე დახმეწილია პოსტ საბჭოთა სივრცის ქვეყნებს შორის. კურსის მსვლელობისას სტუდენტები შეძლებენ გაანალიზონ საქართველოში არსებული კანონმდებლობა, აღმოაჩინონ მისი სუსტი მხარეები და შეადარონ ევროპულ ანალოგებს. სასწავლო კურსი დატვირთული იქნება სასამართლო საქმეების განხილვით.

კრედიტი: 6

11. საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი (გიორგი დვალაძე)

კურის მიზანია სტუდენტებს გააცნოს საერთაშორისო და არასაერთაშორისო ხასიათის შეიარაღებული კონფლიქტების მარეგულირებელი საერთაშორისო და ეროვნული სამართლის ნორმები და სტანდარტებo. კურსი მოიცავს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის, როგორც სამართლის დარგის თეორიულ სწავლებას, ისევე როგორც შეძენილი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების თავისებურებებსა და მეთოდოლოგიას.

კრედიტი: 6

12. კორპორაციული მართვა (ბორის ჯანჯალია)

კურსი მიმოიხილავს კორპორაციული მართვის ძირითად პრინციპებს, ელემენტებს, პრაქტიკას და კორპორაციის მარვის იმ სისტემას, რომელიც ამჟამინდელ კორპორაციულ სამართალში თამაშობს მნიშვნელოვან როლს. ამის გარდა, კურსის განმავლობაში განხილული იქნება კორპორაციული მართვის პრინციპები, სხვადასხვა ქვეყნების კანონმდებლობებში არსებული მარეგულირებელი მექანიზმები, ზედამხედველებსა და მენეჯმენტს შორის არსებული ურთიერთობა და ძალთა გადანაწილება, აქციონერთა უფლებები, მინორიტარი აქციონერები, ინტერესთა კონფლიქტი, დაკავშირებულ პირებს შორის გარიგებები, პასუხისმგებლობები და ა.შ.

კრედიტი: 6

13. საერთაშორისო ბიზნეს გარიგებები (ვასილ კენკიშვილი)

საერთაშორისო ბიზნეს გარიგებების საგნის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს საერთაშორისო ბიზნეს ურთიერთობების სამართლებრივი ასპექტები. აღნიშნული კურსი მიმოიხილავს ხელშეკრულებების ფორმირების, ფორს მაჟორის, უცხოური პირდაპირი ინვესტიციებისა და ინვესტორებთან ურთიერთობების, საერთაშორისო სავაჭრო სამართლის, დაზღვევის, აკრედიტივების, იმპორტ-ექსპორტის ოპერაციებს, სამართლისა და სასამართლო იურისდიქციის არჩევის, სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების საკითხებს, ბიზნეს მოლაპარაკებათა წარმართვის საფუძვლებს. ამავდროულად, კურსი განიხილავს თუ როგორ უდგებიან საერთაშორისო ორგანიზაციები საერთაშორისო ბიზნეს გარიგებებთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხებს.

კრედიტი: 6

14. ევროკავშირის სამართალი (ვეკა მოდებაძე)

კურსის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს ევროპის კავშირის საკონსტიტუციო და ადმინისტრაციული სამართლის საფუძვლები. კურსის განმავლობაში ყურადღება მიექცევა შემდეგ საკითხებს, როგორიცაა ევროპის კავშირის ინსტიტუტები და ევროპის კავშირის სამართლის სისტემა. ასევე განხილული იქნება ევროპის კავშირის სამართალსა და წევრი ქვეყნების სამართალს შორის ურთიერთობა.

15. ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი (ლევან ნანობაშვილი)

კურსი მოიცავს ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის სხვადასხვა საკითხებს: პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, დიზაინი, საავტორო უფლებები, არაჯანსაღი კონკურენციის პრაქტიკას, ა.შ. სტუდენტები გაეცნობიან ყველა მსხვილი ინდუსტრიული ქვეყნის ინტელექტუალური საკუთრებრივი სამართლის ძირითად პრინციპებს.

კრედიტი: 6

16. საერთაშორისო კერძო სამართალი (მიხეილ შათაშვილი)

კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს: პრინციპებს, რომელსაც იყენებს სამართალი როდესაც საერთაშორისო ელემენტები ერთვება სამართლებრივ ურთიერთობებში; სადაო ნორმებისა და მათი გამოყენების წესების სტრუქტურას; საზოგადოებრივი წესრიგის იმპერატიულ სამართალსა და საერთაშორისო შეთანხმებებში სხვადასხვა ტიპის კორექტივებს; ვალდებულებითი, საოჯახო, სამეწარმეო, კერძო და სამემკვიდრეო სამართლის წესების გამოყენებას; სასამართლოს საერთაშორისო კომპეტენციას; ევროპის ქვეყნების სასამართლო პრაქტიკის განხილვას კოლიზიური ნორმების გამოყენებისას.

კრედიტი: 6

17. საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალი (სოფიო წაქაძე)

სასწავლო კურსის მიზანია, დეტალურად შეისწავლოს სტუდენტებს საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართლის თეორიული და პრაქტიკული ნაწილი, ასევე საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული კანონმდებლობა. გარდა ამისა, მოცემული კურსი მიზნას ისახავს დაანახოს სტუდენტებს დარგში არსებული პრობლემატური მიმართულებები და მათი გადაჭრის შესაძლო გზები.

კრედიტი: 6

18. სამეწარმეო სამართლის აქტუალური საკითხები (მაია ოქრუაშვილი)

კურსი ითვალისწინებს მეწარმეთა შესახებ კანონის სიღრმისეულ მიმოხილვას და მაგისტრატურის განმავლობაში სწავლების განმტკიცებას. სტუდენტებს საშუალება მიეცემათ კრიტიკულად გაანალიზონ არსებული წესები და სასამართლო პრაქტიკა და უზრუნველყონ კლიენტებისტვის სამართლებრივი კონსულტაციის გაწევა.

კრედიტი: 5

19. ხელშეკრულებების შედგენა - Deals Workshop (მაია ოქრუაშვილი)

კურსი მიზნად ისახავს გააცნოს სტუდენტებს იმ იურისტის როლი, რომელიც ძირითადად ბიზნეს ტრანზაქციებზე მუშაობს. კურსის მსვლელობისას დეტალურად განიხილება რამდენიმე ტიპის ტრანზაქცია და მასთან დაკავშირებული იურიდიული და საგადასახადო საკითხები. სტუდენტები შეისწავლიან სამეწარმეო, საგადასახადო, ფასიანი ქაღალდების რეგულირების და გაკოტრების სამართლის საკითხებს, რომლებსაც ცენტრალური ადგილი უჭირავთ კურსის მსვლელობისას განხილულ პრაქტიკულ დავალებებსა და მაგალითებში. კურსი მთლიანად ემყარება პრაქტიკულ დავალებებს, რის შედეგადაც სტუდენტები შეიძენენ საკვანძო იურიდიული პრობლემების იდენტიფიცირების და მათი იურიდიული ანალიზის უნარს.

კრედიტი: 5

საერთაშორისო სამართლის კურიკულუმი

ლექტორები

გიორგი ხატიძე

გიორგი ხატიძე

საერთაშორისო საინვესტიციო სამართალი

გია ქავთარაძე

გია ქავთარაძე

შედარებითი სამართლის მაგისტრი

ბორის ჯანჯალია

ბორის ჯანჯალია

სამართლის მაგისტრი

ირაკლი სოკოლოვსკი

ირაკლი სოკოლოვსკი

შესავალი სამოქალაქო სამართალში, საკ ...

ქეთი შუბაშვილი

ქეთი შუბაშვილი

ადამიანის უფლებათა საერთასორისო სამ ...

ლევან ნანობაშვილი

ლევან ნანობაშვილი

ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი

დაგვიკავშირდით