მოწვეული ლექტორები

მოწვეული ლექტორები

ნათია სახოკია

გადახდისუნარობის სამართალი

ბორის ჯანჯალია

კორპორაციული მართვა

გია ქავთარაძე

შედარებითი სამართლის მაგისტრი

სოფიო ცაკაძე

საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალი

ნინო გოგელაშვილი

სააღსრულებო სამართალი

ეთერ ჩაჩანიძე

სამართლებრივი წერა

ნინო შენგელია

იურიდიული რიტორიკა, სამართლებრივი მართლწერა

დავით ქოჩლაძე

კრიმინალისტიკა

ვეკა მოდებაძე

შესავალი ევროკავშირის სამართალში

კახაბერ გოშაძე

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართალი

მარიამ ბობოხიძე

საკანონმდებლო ტექნიკა, სამოხელეო სამართალი, არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვის სამართალი

ნატო ბაჩიაშვილი

საარჩევნო სამართალი

კახა ბახტაძე

პროექტის მართვა და ბიუჯეტირება გარემოსდაცვით სფეროში

ლაშა არევაძე

გარემოს დაცვის ეკონომიკა

ეკატერინე კაკაბაძე

დაცული ტერიტორიების მართვა

ელისო ბარნოვი

წყლის რესურსების მართვა

ქეთევან მაისურაძე

ხატია გოგილაშვილი

საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი

თამარ ჩხაიძე

ფსიქომეტრიის ლექტორი

ირმა ოქროპირიძე

ადამიანური რესურსების მართვის ლექტორი