მულტიმედიური ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯმენტი

მულტიმედიური ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც უკვე მიღებული აქვთ უმაღლესი განათლება ნებისმიერ სფეროში და სურთ გაიღრმავონ ცოდნა მულტიმედია ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის მიმართულებით. შესაბამისად, სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს:

სამაგისტრო პროგრამაზე დაიშვება პირი:

  • რომელსაც აქვს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ნებისმიერ დარგში
  • საერთო სამაგისტრო გამოცდებში მინიმალური ზღვარის გადალახვა, 

  • რომელიც წარმატებით გაივლის გასაუბრებას ინგლისურ ენაზე საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში
  • აქვე უნდა გაჩნდეს ინგლისური ენის მოთხოვნა B2 ან ჩააბაროს ინგლისური ენის ტესტი -  (ნიმუში)

სამაგისტრო პროგრამაზე მოსახვედრად პირმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

  • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა
  • ფოტოსურათი 3X4-ზე
  • პირადობის მოწმობის ასლი
  • ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდების ბარათის ასლი
  • ბაკალავრის დიპლომის ასლი ან ცნობა ბაკალავრიატის დამთავრების შესახებ + ნიშნების ფურცელი

საბუთების მიღება

14  აგვისტოდან 4 სექტემბრის ჩათვლით. 12:00-დან 19:00 საათამდე მარი ბროსეს #2-ში, 
შესაძლებელია, კოორდინატორთან საბუთების ელექტრონულად გადმოგზავნა.
ინგლისურის ტესტირება: 5 სექტემბერი 
გასაუბრება: 6 სექტემბერი
(ტესტირების და გასაუბრების ზუსტ დროს (საათს) დამატებით შეგატყობინებთ  პროგრამის კოორდინატორი)
სწავლა დაიწყება: 23 სექტემბრის კვირაში

პროგრამის შესახებ

ჟურნალისტიკისა და მედი ამენეჯმენტის კავკასიური სკოლა 2001 წელს დაარსდა. 

მულტიმედიური ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა  ინგლისურ ენაზე ისწავლება. პროგრამის  ლექტორები არიან ქართველი, ამერიკელი და ევროპელი პროფესიონალები, რომელთა სწავლების მეთოდიკა ფაქტების გადამოწმებასა და ჟურნალისტიკის მაღალ სტანდარტებზეა დაყრდნობილი. 

სკოლის კურიკულუმი, რომელიც დაფუძნებულია თანამედროვე ციფრული და ახალი მედიის საჭიროებებისა და გამოწვევების შესწავლაზე, ამავე დროს, მიზნად ისახავს შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნების უნარების განვითარებასაც. პროგრამა სტუდენტებს ამზადებს თანამედორვე მედიაორგანიზაციის სხვადასხვა პროფილის სპეციალობებისთვის.

მაგისტრები ეუფლებიან მედია სფეროში მუშაობისთვის აუცილებელ ყველა პროგრამასა და ტექნიკას:გადაღებას, აუდიო-ვიზუალურ მონტაჟს, ფოტოგრაფიას, წერას, ონლაინ პლათფორმის შექმნასა და მართვას, მუშაობენ საავტორო დოკუმენტურ კინოზე. სტუდენტები ჩართულები არიან ინსტიტუტის მიერ დაგეგმილ აქტივობებში: ფესტივალები, სემინარები, კონფერენციები, შემოქმედებითი სახელოსნოები, სპორტული ტურნირები და ა.შ

მულტიმედიური ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა ორწლიანია და შედგება ოთხი სემესტრისგან.

მიზანი

პროგრამის მიზანია რეგიონში დამოუკიდებელი მედიის განვითარების, პლურალისტური და თავისუფალი მედია გარემოს გაძლიერების გზით სოციალური სამართლიანობის დამკვიდრებისა და  დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობა. ამ მიზანს პროგრამა სტუდენტებისთვის ჟურნალისტიკის ძირითადი ღირებულებებისა და სტანდარტების ასევე მედია მენეჯმენტისა და მედიამეწარმეობის საფუძვლების სწავლებით აღწევს.  პროგრამაში ჩართული საერთაშორისო და ქართველი სპეციალისტები სტუდენტებს გამოუმუშავებენ  პროფესიული ეთიკის ნორმებს, მულტიმედიურ, ტრანსმედია და ქროსმედია პროექტებზე მუშაობის უნარებს.

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი

სწავლების ენა:  ინგლისური 

იხ. პროგრამის კურიკულუმი

სწავლის ღირებულება

პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 3900 ლარს, რომლის გადახდა შესაძლებელია 4 ნაწილად (ყოველი სემესტრის დასაწყისში).  

სახელმწიფო გრანტის (100%) მოპოვების შემთხვევაში 3900-2250=1650

საბანკო რეკვიზიტები

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება

სალომე გველესიანი

ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: s.gvelesiani@gipa.ge

მობ: 595 54 34 42

დაგვიკავშირდით

  • მარი ბროსეს #2