მულტიმედიური ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯმენტი

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

სამაგისტრო პროგრამაზე დაიშვება პირი:

  • რომელსაც აქვს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ნებისმიერ დარგში
  • რომელმაც გადალახა ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების ზღვარი და აირჩია: A ტესტი
  • რომელიც წარმატებით გაივლის გასაუბრებას საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში
  • რომელიც ჩააბარებს ინგლისური ენის ტესტს -  (ნიმუში)

სამაგისტრო პროგრამაზე მოსახვედრად პირმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

  • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა
  • ფოტოსურათ 3X4-ზე
  • პირადობის მოწმობის ასლი
  • ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდების ბარათის ასლი
  • ბაკალავრის დიპლომის ასლი ან ცნობა ბაკალავრიატის დამთავრების შესახებ + ნიშნების ფურცელი

საბუთების მიღების პროცედურა

სამაგისტრო პროგრამაზე საბუთები მიღება გრძელდება 14 აგვისტოდან - 1 სექტემბრის ჩათვლით, 12:00-დან 19:00 საათამდე.

მისამართი: თბილისი, ბროსეს ქუჩა #2, მე-3 სართული.

ნინო მახვილაძე

მობ: +995 599 700 970
ელ-ფოსტა: n.makhviladze@gipa.ge 

თამთა თვალავაძე

მობ: 598 23 75 79

ტელ: 2 49 75 00; 

ეს პროგრამა სტუდენტს აძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას გახდეს საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი მულტიდისციპლინარული სპეციალისტი.

სკოლის კურიკულუმი, რომელიც დაფუძნებულია თანამედროვე ციფრული და ახალი მედიის საჭიროებებისა და გამოწვევების შესწავლაზე, ამავე დროს, მიზნად ისახავს შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნების უნარების განვითარებასაც. პროგრამა სტუდენტებს ამზადებს თანამედორვე მედიაორგანიზაციის სხვადასხვა პროფილის სპეციალობებისთვის. მაგისტრები ეუფლებიან მედია სფეროში მუშაობისთვის აუცილებელ ყველა პროგრამასა და ტექნიკას:გადაღებას, აუდიო-ვიზუალურ მონტაჟს, ფოტოგრაფიას, წერას, ონლაინ პლათფორმის შექმნასა და მართვას, მუშაობენ საავტორო დოკუმენტურ კინოზე. სტუდენტები ჩართულები არიან ინსტიტუტის მიერ დაგეგმილ აქტივობებში: ფესტივალები, სემინარები, კონფერენციები, შემოქმედებითი სახელოსნოები, სპორტული ტურნირები და ა.შ

სწავლის მსვლელობისას, სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა აირჩიონ ჟურნალისტიკის და მედიამენეჯმენტის კონცენტრაციები.

მაგისტრი, რომელიც აირჩევს ჟურნალისტიკის კონცენტრაციას, მზად იქნება იმუშაოს განსხვავებული მედიაპლატფორმების შემდეგ პოზიციებზე: კორესპონდენტი, რედაქტორი, პროდიუსერი, ფოტოჟურნალისტი, საინფორმაციო გამოშვების წამყვანი, პროგრამების წამყვანი, ბეჭდური და ონლაინ მედიის პუბლიკაციებისა და პროექტების ავტორი, დოკუმენტური კინოს რეჟისორი, დოკუმენტური კინოს პროდიუსერი, მკვლევარი, ახალი მედიის სპეციალისტი.

მაგისტრი, რომელიც აირჩევს მედიამენეჯმენტის კონცენტრაციას შეძლებს ბეჭდურ, ონლაინ და ტელე-რადიო მაუწყებლობაში სხვადასხვა რგოლის მენეჯერის პოზიციაზე მუშაობას. მას ექნება ცოდნა დაგეგმოს მაუწყებლობის ბადე, იმუშაოს მარკეტინგის, სარეკლამო ან გაყიდვების აგენტის და მენეჯერის პოზიციაზე.

ინდივიდუალური შემოქმედებითი მუშაობისთვის, სასურველია მაგისტრს ჰქონდეს ფოტოკამერა და ნოუთბუქი.

მულტიმედიური ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა ორწლიანია და შედგება ოთხი სემესტრისგან.

პროგრამა 120 ECTS კრედიტის მოიცავს, საიდანაც 25 კრედიტი სამაგისტრო ნაშრომს (კვლევა და პრაქტიკული სამუშაო) ეთმობა.

სწავლების ყველა ეტაპზე სტუდენტი ჩართულია პრაქტიკულ მუშაობაში. სკოლის პარტნიორის, IREX ის დახმარებით, ლექციები ტარდება თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილ მულტიმედია საგანმანათლებლო ცენტრში MEC.

სასწავლო პროგრამა ხორციელდება პარტნიორი ორგანიზაციების დახმარებით, ესენია: სამხრეთ კაროლინის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის და მასობრივი კომუნიკაციის სკოლა, IREX საქართველო, ევროპული ჟურნალისტიკის ცენტრი.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

დამატებითი ინფორმაცია (სწავლის შედეგები, შეფასება და ა.შ.)

კურიკულუმი.

საკონტაქტო პირი  

თამთა თვალავაძე

ჟურნალისტიკისა და მედიამენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: tamta.tvalavadze@gipa.ge

მობ: +995 598 23 75 79

სწავლის ღირებულება :

პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 3200 ლარს, რომლის გადახდა შესაძლებელია 4 ნაწილად (ყოველი სემესტრის დასაწყისში).  

სახემწიფო გრანტის (100%) მოპოვების შემთხვევაში 3200-2250=950

პროექტი სოციალური სტატუსის მქონე პირთათვის

GIPA და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ერთობლივ სოციალურ პროექტს იწყებენ. პროექტის მიზანი სხვადასხვა სოციალური სტატუსის მქონე პირებისთვის განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მათი წახალისება და სამოქალაქო საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობაა. ამ მიზნით, ქვემოთ მოცემული სოციალური ჯგუფებიდან შერჩეულ სტუდენტებს ნაწილობრივ ან მთლიანად დაუფინანსდებათ  სწავლის საფასური, რაც სამომავლოდ, მათ საშუალებას მისცემთ მოახდინონ მიღებული ცოდნის რეალიზება და საზოგადოებრივ აქტივობებში ინტეგრირება. 

დაფინანსება შეეხებათ პირებს, რომლებმაც ჩააბარეს ერთიანი სამაგისტრო გამოცდები და სარგებლობენ შემდეგი სოციალური სტატუსით:

ა) სოციალურად დაუცველი;

სოციალურად დაუცველმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ მიერ გაცემული ცნობა „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში“ რეგისტრაციის თაობაზე, რომელიც გაცემული უნდა იყოს ცნობის უნივერსიტეტში წარმოდგენამდე არაუადრეს 2 თვისა;

ბ) ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი;

ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს მოქალაქის მოწმობასთან ერთად, საქართველოში ეროვნული უმცირესობების კომპაქტურად განსახლების მუნიციპალიტეტებში, ბოლო 5 წლის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საინფორმაციო ბარათი);

გ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე;

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა უნდა წარმოადგინონ სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტის ამონაწერი ფორმა №50/II (ასლი);

დ) იძულებით გადაადგილებული;

იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის მოწმობა;

ე) ქართული ეთნიკური წარმოშობის (ლაზები, დეპორტირებული მესხები, ფერეიდნელი ქართველები და სხვა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც თავს მიიჩნევენ ქართული ეთნიკური წარმოშობის მქონედ და აქვთ ქართული გვარი ან ქართული ლინგვისტური იდენტობა;

ქართული ეთნიკური წარმოშობის (ლაზებმა, დეპორტირებულმა მესხებმა, ფერეიდნელმა ქართველებმა და სხვა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა, რომლები თავს მიიჩნევენ ქართული ეთნიკური წარმოშობის მქონედ და აქვთ ქართული გვარი ან ქართული ლინგვისტური იდენტობა უნდა წარმოადგინონ პირადობის ნეიტრალური მოწმობა ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი და უცხოეთში მცხოვრებმა, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა, თანამემამულის სტატუსის დამდასტურებელი დოკუმენტი;

ვ) ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები;

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს მოქალაქის მოწმობა, პირადობის ნეიტრალური მოწმობა ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი;

ზ) მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები;

მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N671 დადგენილებით განსაზღვრული რომელიმე მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

თ) მრავალშვილიანი ოჯახების წევრები;

მრავალშვილიანი ოჯახების წევრებმა უნდა წარმოადგინონ ცნობა ან რაიმე სახის სხვა დოკუმენტი, რომლითაც დადასტურდება 5 ან მეტი დის, ძმის ან და-ძმის ყოლის ფაქტი.

ი) ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისთვის გარდაცვლილ პირთა შვილი/ოჯახის წევრი.

ტერიტიურილი მთლიანობის დაცვისთვის დაღუპულ პირთა შვილებმა/ოჯახის წევრებმა - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ გაცემული ცნობა, რობლითაც დასტურდება ტერიტორიული მთლიანობისთვის გარდაცვლილ პირთან ოჯახური კავშირი.

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

დაგვიკავშირდით