ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი

ლევან კურცხალია

ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი

ელფოსტა: l.kurtskhalia@gipa.ge

არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრი ისტორიაში და ფლობს GIPA-ს მაგისტრის  ხარისხს საჯარო მმართველობაში.

ამჟამად სწავლობს საჯარო მმართველობის სადოქტორო პროგრამაზე GIPA-ში. მისი კვლევითი საკითხი ეხება საჯარო და კერძო ორგანიზაციებში ეჯაილ  ტრანსფორმაციის შემგომ მოტივაციის ზრდის დინამიკის და მიზეზების შესწავლას.

2014-2016 წლებში იკავებდა ადმინისტრაციის სპეციალისტის პოზიციას საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. 
2016 წლიდან  არის ჟურნალისტიკის და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი და საგრანტო პროგრამების კოორდინატორი.

ჯიპაში მონაწილეობას იღებს საგრანტო პროგრამების ფინანსურ მართვაში

საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

Irex / USAID - ის საგრანტო პროგრამა - "Media and Journalism Activity"
10.2021 - 10.2024
ფინანსური მენეჯერი

პროექტი მიზნად ისახავს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მედია აქტივობების ხელშეწყობას და საგანამანათლებლო პროგრამების უზრუნველყოფას, დამწყები და მოქმედი ჟურნალისტებისთვის.

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის გრანტი:"Multimedia Literacy Skills and Civic Development for Ethnic Minority Youth"
10.2021-12.2022
ფინანსური მენეჯერი
პროექტი მიზნად ისახავს ახალგაზრდა ეთნიკური უმცირესობების თემების მხარდაჭერას, მულტიმედიური უნარ- ჩვევებით აღჭურვას და საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვას.

Deutshe Welle - ს საგრანტო პროგრამა : დისტანციური სწავლება საქართველოში,
01.02.2021-31.10.2021
ფინანსური მენეჯერი
პროექტი მიზნად ისახავს: საქართველოში დისტანციური სწავლების განვითარების
მხარდაჭერას.

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის გრანტი:"ეთნიკურ
თემებში ახალგაზრდების მულტიმედიური უნარების განვითარება 3" , 09.2019-01.2021
ფინანსური მენეჯერი
პროექტი მიზნად ისახავს ახალგაზრდა ეთნიკური უმცირესობების მულტიმედიური
უნარ- ჩვევებით აღჭურვას.


ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის
გრანტი:"დისტანციური სწავლების კურსები დამწყები და შემდგარი
ჟურნალისტებისთვის", 10.2018-12.2021, ფინანსური მენეჯერი
პროექტი მიზნად ისახავს: ჟურნალისტების პროფესიულ განვითარებას,
როგორც ღირებულებების ასევე ტექნოლოგიების მხრივ.

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის საგრანტო პროექტი: Elearning
Program in Reporting for Azerbaijani Journalists ონლაინ სწავლების კურსი
აზერბაიჯანელი ჟურნალისტებისთვის, 04.2017-12.2017,
ფინანსური მენეჯერი

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის გრანტი: "Youth Journalism
Development in Ethnic Minority Regions", 06.2016-08.2018,
ფინანსური მენეჯერი
პროექტი ხორციელდება ეთნიკური უმცირესობებისთვის - სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში და
ითვალისწინებს მულტიმედიური და თანამედროვე ჟურნალისტიკის მეთოდების გაცნობას და
მათში ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობას, ასევე მათი ცნობიერების და უნარების
ამაღლებას და განვითარებას.