სადოქტორო პროგრამა სოციალურ მეცნიერებებში

სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, ვისაც მიღებული აქვს მაგისტრის ხარისხი სოციალური მეცნიერებების რომელიმე ქვედარგში, ან ფლობს მასთან გათანაბრებულ აკადემიურ ხარისხს. გამონაკლისი დაიშვება სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით, კვლევის გამოცდილების და შესაბამისი კვალიფიკაციის შეფასების მიხედვით.

სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის მსურველი ადმინისტრაციასთან წარმოადგენს შემდეგ საბუთებს:

 • შევსებულ სააპლიკაციო ფორმას
 • პროფესიულ ბიოგრაფიას (CV)
 • აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემულ მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ასლს, (სავალდებულოა სამაგისტრო დიპლომი გაცემული იყოს სოციალური მეცნიერებების დარგში, გამონაკლისია საჯარო მმართველობა), უცხოეთში მიღებული განათლების დამადასტურებელი დიპლომის აღიარების უფლებამოსილება აქვს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს)
 • მაგისტრის დიპლომის დანართს
 • პირადობის მოწმობის ასლს
 • ერთ ფოტოსურათს 3X4 - ზე
 • სადოქტორო კვლევის საკითხის აღწერას.  (1000 სიტყვა)
 • ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელ B 2 დონის საერთაშორისო სერტიფიკატს. (თუ ასეთი არ არსებობს,   ჩააბარებს შიდა გამოცდას ინგლისურ ენაში) ინგლისური ენის გამოცდის ჩაბარების ვალებულებისგან თავისუფლდებიან კანდიდატები, ვისაც ინგლისურენოვანი საბაკალავრო ან სამაგისტრო პროგრამა აქვთ დამთავრებული საქართველოში ან მის ფარგლებს გარეთ.
 • დოქტორანტობის კანდიდატი, რომელსაც ქართულენოვან პროგრამაზე სურს სწავლა და მისი მშობლიური ენა არ არის ქართული, წარმოადგენს ქართული ენის B2 დონის დამადასტურებელ სერტიფიკატს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ან ჩააბარებს გამოცდას ქართულ ენაში.

კანდიდატები პროგრამაში ჩაირიცხებიან გასაუბრების საფუძველზე დარგობრივ  კომისიასთან,

გასაუბრებისას მხედველობაში მიიღება:

ა) შერჩეული საკვლევი საკითხის აქტუალობა და სამეცნიერო სიახლე

ბ)  გამოქვეყნებული ან დასაბეჭდად მიღებული სამეცნიერო პუბლიკაციების არსებობა;

გ)  სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა;

დ) სასწავლო/კვლევით საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა აქტივობები

 

საბუთების მიღება

1 სექტემბერიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით

მის: იეთიმ გურჯის 7ბ. 

გამოცდა ინგლისურ ენაში 7 ოქტომბერი

გასაუბრებები: 10-25 ოქტომბერი

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ:


ნათია ჭიღვარია

ელ. ფოსტა: n.tchigvaria@gipa.ge 

მობ.: +995 595 65 95 56

პროგრამაზე სწავლის ღირებულებაა 2500 ლარი წელიწადში. გადახდა ხდება წელიწადში ორჯერ, დეკემბერსა და ივნისში, შესაბამისად წლიური გდასახადი იყოფა ორ ნაწილად.

საბანკო რეკვიზიტები

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

თანხის გადახდა შესაძლებელია TBC ბანკის ნებისმიერ ფილიალში (როგორც თბილისში, ისე ყველა ქალაქსა თუ რაიონში)

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პროგრამის სახელწოდება.

სადოქტორო პროგრამა მიზნად ისახავს სოციალური მეცნიერებების სფეროში, თეორიული და პრაქტიკული საკითხების კვლევას, სამეცნიერო კვლევის ხარისხის გაუმჯობესებას, ახალი ცოდნის შექმნისა და დანერგვისთვის ხელის შეწყობას, უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებებისათვის მაღალკვალიფიციური აკადემიური კადრების მომზადებას, მათ საერთაშორისო აკადემიურ და სამეცნიერო სივრცეში ჩართვას, რაც ხელს უწყობს უნივერსიტეტის მიერ ქვეყნის განვითარებაში წვლილის შეტანას. 

სადოქტორო პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორანტი წარმოადგენს დარგის ექსპერტს, რომელსაც  უნარი აქვს შექმნას ახალი ცოდნა, შეიმუშაოს ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომები, დამოუკიდებლად და მაღალკვალიფიციურად შეასრულოს კვლევა თანამედროვე მეთოდოლოგიებზე დაყრდნობით,  რომლის შედეგებიც  გამოქვეყნებას იმსახურებს საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში.  პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია სასწავლო და კვლევითი პროცესის დაგეგმვა და განხორციელება მისი სპეციალობით, სალექციო კურსის მომზადება და ჩატარება, სხვა კვლევითპროექტისთვის ზედამხედველობის გაწევა. მომიჯნავე დარგების წარმომადგენლებთან თანამშრომლობა ინტერდისციპლინარული კვლევის შესრულების დროს.

საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სადოქტორო პროგრამა შედგება სასწავლო და კვლევითი კომპონენტებისგან. სადოქტორო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის მიზანია ხელი შეუწყოს დოქტორანტს მეთოდოლოგიური უნარების დახვეწაში, სადოქტორო ნაშრომის შესრულებაში და მოამზადოს მომავალი პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობისთვის.

სასწავლო კომპონენტი მოიცავს სავალდებულო სალექციო კურსებს, პედაგოგიურ პრაქტიკას და სადოქტორო სემინარებს.

სადოქტორო პროგრამის სამეცნიერო კვლევითი კომპონენტის მიზანია დოქტორანტის სამეცნიერო კვლევითი უნარების ჩამოყალიბება. იგი გულისხმობს უშუალოდ კვლევასთან დაკავშირებულ აქტივობებს და სადოქტორო დისერტაციაზე მუშაობას.

სადოქტორო პროგრამაში არსებულ სპეციალობებს კვალიფიკაციათა ჩარჩოსთან შესაბამისობაში საჭიროების მიხედვით ამტკიცებს სამეცნიერო საბჭო.

სპეციალობები:

 • დარგი/სპეციალობა: ეკონომიკა (0701);
  ქვედარგი: ეკონომიკური პოლიტიკა (070101); მაკროეკონომიკა (070102); მიკროეკონომიკა (070103); საერთაშორისო ეკონომიკა (070104);
 • დარგი/სპეციალობა: პოლიტიკის მეცნიერებები (0702):
  ქვედარგი: შედარებითი პოლიტიკა (070201); უსაფრთხოების კვლევები (070204) საბჭოთა კვლევები (070205)
 • დარგი/სპეციალობა: მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა (0703);
  ქვედარგი: მედიის კვლევები (070301); საზოგადოებრივი ურთიერთობები (070302);
  საერთაშორისო ურთიერთობები (0705); დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა (070501)
 • დარგი/სპეციალობა: სოციოლოგია (0706);
  ქვედარგები: მედიაკომუნიკაციის სოციოლოგია (070701); გენდერის კვლევები (070604); სოციალური და კულტურული კვლევები (070604);
 • დარგი/სპეციალობა: ფსიქოლოგია (0707); შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია (070701); განვითარების ფსიქოლოგია (070704); სოციალური ფსიქოლოგია (070705); პოლიტიკური ფსიქოლოგია (070706);
 • დარგი/სპეციალობა: კულტურული მემკვიდრეობა (0708);
  დარგთაშორისი მეცნიერებები: საჯარო მმართველობა (1110)

დასაქმების სფერო

სოციალურ მეცნიერებათა პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დაიკავოს აკადემიური თანამდებობა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სასწავლო და კვლევით ინსტიტუტებში, კერძო/დამოუკიდებელი კვლევითი ორგანიზაციებში,  და ა.შ.

სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის პირველი წელი ძირითადად ეთმობა სასწავლო კომპონენტს. დოქტორანტები ესწრებიან ლექციებს მეთოდოლოგიურ საგნებში, ემზადებიან სადოქტორო სემინარებისთვის, პარალელურად ჩართულნი არიან სწავლების პროცესში.

მეორე და მესამე წელი ძირითადად ეთმობა სადოქტორო ნაშრომზე და გამოსაქვეყნებელ სამეცნიერო სტატიებზე მუშაობას.

სადოქტორო პროგრამის კურიკულუმი:

 

კვლევის მეთოდები.  კურსის მიზანია რაოდენობრივი, თვისებრივი და შერეული კვლევის დიზაინის სიღრმისეული შესწავლა, სამეცნიერო კვლევის სხვადასხვა მეთოდებს შორის მსგავსებათა და განსხვავებათა გარჩევა და მეთოდის სწორად შერჩევის მნიშვნელობის გააზრება. სამეცნიერო ლიტერატურის მოძიება, ანალიზი, დამუშავება და  ნაშრომში ინტეგრაცია. კვლევისთვის შერჩეული მეთოდის აღწერის მომზადება.

კრედიტი: 8

სავალდებულო

საკონტაქტო საათი 48; ინდივიდუალური მუშაობა 150 საათი

 

 

სწავლა/სწავლების თანამედროვე მეთოდები და სტრატეგიები

კურსი დოქტორანტებს შეასწავლის სწავლების მეთოდების თეორიულ საფუძვლებს. გააცნობს ძირითად მიზნებს, სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლების წანამძღვრებს, ამოცანებს, წამყვან პრინციპებს, კომპონენტების და აღნიშნული მიდგომის პრაქტიკაში განხორციელების სტრატეგიებს და გზებს.

კრედიტი: 6

სავალდებულო

საკონტაქტო საათები: 30 ინდივიდუალური მუშაობა 120 საათი

 

 

სტატისტიკა

სალექციო კურსის მიზანია დოქტორანტებს გაუღრმაოს  სტატისტიკის ცოდნა, რათა შეძლონ სტატისტიკის სხვადასხვა მეთოდის ნებისმიერი სახის კვლევის განხორციელების დროს გამოყენება პროფესიულ საქმიანობაში. ჰქონდეთ უნარი გამოიყენონ მიღებული ცოდნა, როგორც ინსტრუმენტი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.

კრედიტი: 6

სავალდებულო

საკონტაქტო საათი: 39, ინდივიდუალური მუშაობა 120 საათი

 

აკადემიური წერა

კურსი დოქტორნტებს გააცნობს აკადემიური წერის ძირითად პრინციპებს; დაეხმარება სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვის, ანალიზის და სინთეზირების უნარების ათვისებაში. გამოუმუშავებს მეცნიერული აზროვნებისა და ადეკვატური ტექსტების შექმნის უნარს.

კრედიტი: 5

სავალდებულო

საკონტაქტო საათი 24; ინდივიდუალური მუშაობა 100 საათი

 

სადოქტორო სემინარი

აღნიშნული კომპონენტის ფარგლებში დოქტორანტები მუშაობენ კვლევის მონახაზზე კვლევის უნარების დახვეწის და განვითარების მიზნით. სემინარების განმავლობაში ისინი ეცნობიან შესაბამის ლიტერატურას, განსაზღვრავენ საკვლევი საკითხების პრობლემატიკას. განიხილავენ უკვე შესწავლილ კვლევის სხვადასხვა მეთოდებს. უღრმავდებიან მოცემულ საკვლევ თემას პროფესორებთან ერთად. სადოქტორო სემინარი შეიძლება ეხებოდეს როგორც საკვლევ საკითხებს, რასაც  დარგის პროფესორი განსაზღვრავს ასევე უშუალოდ დოქტორანტის სადოქტორო კვლევასთან დაკავშირებულ საკითხებს. სადოქტორო სემინარის დროს ასევე აქტიურად განიხილება სამეცნიერო პუბლიკაციების შესრულების და გამოქვეყნების საკითხები. შეფასებას და კრედიტის მინიჭების საკითხს დარგის პროფესორი განსაზღვრავს სტუდენტების მიერ შესრულებული ნაშრომის მიხედვით.

სტუდენტი სადოქტორო სემინარების დახმარებით ამზადებს სადოქტორო ნაშრომის პროსპექტუსს, დოქტორანტი სადოქტორო სემინარით კრედიტს იღებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ასრულებს ვალდებულებას და წარადგენს შესაბამის ნაშრომს სადოქტორო სემინარზე.

კრედიტი: 15-15

 

 

პროფესორის ასისტირება/პედაგოგიური პრაქტიკა

დოქტორანტი, რომელიც თავად კითხულობს ლექციებს, აგროვებს კრედიტებს წაკითხული სალექციო კურსების საფუძველზე. კრედიტების დაანგარიშდება როგორც პროგრამაში ჩარიცხვიდან, ასევე 1 წლით ადრე. თუ დოქტორანტი ასისტირებას უწევს რომელიმე პროფესორს კვლევით ან პედაგოგიურ საქმიანობაში, მის მიერ გაწეული დახმარება ფასდება ამავე პროფესორის მიერ. კრედიტი დაანგარიშდება ნამუშევარი საათების მიხედვით.

საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა

დოქტორანტს უფლება აქვს უხელმძღვანელოს საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტების სადიპლომო ნაშრომს.  კრედიტი: 1

 

სადოქტორო ნაშრომი

სადოქტორო დისერტაცია წარმოდგენს დოქტორანტურის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის ნაწილს, რომლის შესრულება დასტურდება ნაშრომის წარმოდგენით სადისერტაციო კომისიასთან და საჯაროდ დაცვით. (პრეზენტაცია, სამეცნიერო დისკუსია)

დისერტაცია არის დოქტორანტის მიერ ჩატარებული დამოუკიდებელი კვლევის შედეგი, რომელშიც ჩანს მეცნიერული სიახლე, რაც დარგის განვითარებაში წვლილის შეტანას გულისხმობს. შესაბამისად ნაშრომი მოიცავს თეორიული და/ან ემპირიული კვლევის შედეგად მეცნიერულად დასაბუთებულ შედეგებს.

დისერტაციაზე დოქტორანტი დამოუკიდებლად მუშაობს მეცნიერ ხელმძღვანელის კონსულტაციების დახმარებით. დისერტაცია ფასდება საჯაროდ დაცვის შედეგად ერთჯერადი დასკვნითი შეფასებით.

დოკუმენტები

1) კვლევითი დეპატამენტის დებულება

2) პროგრამის სასწავლო და კვლევის პროცესის შეფასების სისტემა

3) პროსპექტუსის შესრულების ზოგადი ინსტრუქციები და შეფასების კრიტერიუმები

4) სადოქტორო ნაშრომის შესრულების ინსტრუქციები

5) სასწავლო კალენდარი 2016-2017

6) პროგრამის აღწერილობა და სტანდარტები

კვლევა და პუბლიკაციები

პუბლიკაციები

 1. რუსულ "რბილი ძალის" არსი და ძირითადი ამოცანები საქართველოში
  ავტორი: დოქტორანტი თენგიზ ფხალაძე
 2. რუსეთის ფედერაციის "თანამემამულეთა დაცვის" პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებაში ავტორი: დოქტორანტი თენგიზ ფხალაძე
 3. სოციალური ქსელები - დემოკრატია თუ უსაფრთხოება?
  ავტორი: დოქტორანტი ლადო სვანაძე
 4. სოციალური მედია და ეროვნული უსაფრთხოება
  ავტორი: დოქტორანტი ლადო სვანაძე
 5. ახალი საჯარო მენეჯმენტის რეფორმის თავისებურებები განვითარებად ქვეყნებში
  ავტორი: დოქტორანტი ნინო დოლიძე
 6. კიბერსაფრთხოების წარმოშობის წყაროები და სახეობები. კიბერსაფრთხეებთან მებრძოლი სუბიექტები
  ავტორი: დოქტორანტი ვლადიმერ სვანაძე
 7. საერთაშორისო და რეგიონალური დონის ღონისძიებები მიმართული კიბერსივრცის დაცვაზე ავტორი: დოქტორანტი ვლადიმერ სვანაძე
 8. კიბერუსაფრთხოების სფეროში არსებული ზოგიერთი ქვეყნის ორგანიზაციული სტრუქტურების მოკლე აღწერა. საქართველოში არსებული სუბიექტები
  ავტორი: დოქტორანტი ვლადიმერ სვანაძე
 9. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიები, საერთო პრინციპები და რეკომენდაციები. საქართველოს კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია
  ავტორი: დოქტორანტი ვლადიმერ სვანაძე
 10. მოზარდები და მათში გავრცელებული ქცევითი დარღვევები
  ავტორი: სოფიო მამესწარაშვილი
 11. კიბერსივრცე და კიბერუსაფრთხოების გამოწვევები
  ავტორი: დოქტორანტი ვლადიმერ სვანაძე
 12. ნიდერლანდების სამეფოს კიბერშესაძლებლობები
  ავტორი: დოქტორანტი ვლადიმერ სვანაძე
 13. რუსეთის კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობები
  ავტორი: დოქტორანტი ვლადიმერ სვანაძე
 14. შეერთებული შტატების კიბერშესაძლებლობები
  ავტორი: დოქტორანტი ვლადიმერ სვანაძე
 15. დიდი ბრიტანეთის კიბერშესაძლებლობები
  ავტორი: დოქტორანტი ვლადიმერ სვანაძე
 16. ირანის კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობები
  ავტორი: დოქტორანტი ვლადიმერ სვანაძე
 17. სოციალური მოძრაობები, მედია და დემოკრატიზაცია საქართველოში
  ავტორი: სრული პროფესორი მაია მიქაშავიძე

სადოქტორო დისერტაციები

 1. კორუფციის აღქმები საქართველოს საჯარო სექტორსა და საზოგადოებაში
  ავტორი: ნინო ღონღაძე
 2. პროფესიული განვითარებისა და ტრენინგის სისტემის მოდელები საქართველოს საჯარო სექტორში
  ავტორი: ნინო დოლიძე
 3. ტერიტორიული საზოგადოებრივი თვითმმართველობის მნიშვნელობა და როლი ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემაში
  ავტორი: ალექსანდრე სვანიშვილი
 4. კონსტიტუციური წყობისა და საარჩევნო სისტემის გავლენა პოლიტიკური პარტიების განვითარებაზე პოსტსოციალისტური ევროპის დემოკრატიებში 
  ავტორი: ბაკურ კვაშილავა
 5. სამოქალაქო ადვოკატირების ზეგავლენა საჯარო პოლიტიკაზე: საქართველოს მაგალითი
  ავტორი: თამარ კობერიძე
 6. ბიზნეს ღირებულებების მიკრო და მაკრო ფაქტორები 
  ავტორი: ნიკოლოზ აბუაშვილი 

სადოქტორო პროგრამის სამეცნიერო საბჭო

სამეცნიერო იგივე სადისერტაციო საბჭო დაკომპლექტებულია როგორც ინსტიტუტის აკადემიური პერსონალისაგან ასევე სხვა უნივერსიტეტებისაგან მოწვეული პროფესიონალებისაგან. დღესდღეობით საბჭოში არის წევრი.

სამეცნიერო (სადისერტაციო) საბჭოს შემადგენლობა:

1. გიორგი მარგველაშვილი - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სრული პროფესორი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი.

2. მიხეილ ჩაჩხუნაშვილი - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის კვლევითი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

3. თორნიკე შარაშენიძე - სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის საერთაშორისო ურთიერობების პროგრამის ხელმძღვანელი, ამავე ინსტიტუტის სრული პროფესორი.

4. მზია გომელაური - ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სრული პროფესორი

5. დავით ნარმანია - ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი; რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის (მოწვეული ლექტორი)

6. მერაბ კაკულია - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის საერთაშორისო განვითარების მიმართულების ხელმძღვანელი. სრული პროფესორი. ეკონომიკის დოქტორი; კითხულობს ლექციებს ეკონომიკასა და საერთაშორისო ეკონომიკაში.საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.

7. შალვა მაჭავარიანი - ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის ვიცე პრეზიდენტი სამეცნიერო დარგში.

8. რუსუდან მშვიდობაძე - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სრული პროფესორი, ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

9. ეთერ ღვინერია - პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი. (მოწვეული ლექტორი)

10. რამაზ საყვარელიძე - ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი. (მოწვეული ლექტორი)

11. თინა ჩხეიძე - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

12. ნესტან ციციშვილი - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი, სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრიატის დეკანი

13. ირაკლი სოკოლოვსკი - სამართლის დოქტორი, პროფესორი; საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სრული პროფესორი.

14. ნინო დოლიძე - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სრული - პროფესორი, ფილოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი, სახელმწიფო მმართველობის მაგისტრი

15. რუსუდან წურწუმია - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის ცენტრის დირექტორი

16. ეკა თხილავა - ჟურნალისტიკის დოქტორი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი.

17. ლელა იაკობაშვილი -ფილოსოფიურ მეცნიერებათა დოქტორი. ასოცირებული პროფესორი. თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია.

დაგვიკავშირდით