სადოქტორო პროგრამა სოციალურ მეცნიერებებში

სადოქტორო პროგრამა სოციალურ მეცნიერებებში


საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამა მიზნად ისახავს მაღალკვალიფიციური მეცნიერ-სპეციალისტების და პედაგოგების მომზადებას უმაღლესი სასწავლებლებისათვის. პროგრამის სასწავლო და კვლევითი კომპონენტების ერთობლიობა გულისხმობს უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკისა და განათლების სისტემის მართვის მეთოდების შესწავლას, სადისერტაციო ნაშრომის მომზადებას და საჯაროდ დაცვას, მეცნიერული კვლევისათვის საჭირო თანამედროვე მეთოდების ათვისებას. პროგრამა ხელს უწყობს მის მონაწილეებს როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო აკადემიურ და სამეცნიერო სივრცეში ჩართვაში. სადოქტორო პროგრამაში არსებულ სპეციალობებს კვალიფიკაციათა ჩარჩოსთან შესაბამისობაში საჭიროების მიხედვით ამტკიცებს სამეცნიერო საბჭო.

სპეციალობები:

დარგი/სპეციალობა ეკონომიკა (0701); ქვედარგი: ეკონომიკური პოლიტიკა 070101; მაკროეკონომიკა (070102); მიკროეკონომიკა (070103); საერთაშორისო ეკონომიკა (070104);
პოლიტიკის მეცნიერებები (0702): ქვედარგი: შედარებითი პოლიტიკა (070201); კონფლიქტოლოგია (070203) უსაფრთხოების კვლევები (070204) საბჭოთა კვლევები (070205)
მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა (0703); ქვედარგი: მედიის კვლევები (070301); საზოგადოებრივი ურთიერთობები (070302);
საერთაშორისო ურთიერთობები (0705); დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა (070501)
სოციოლოგია (0706); ქვედარგები: მედიაკომუნიკაციის სოციოლოგია (070701); გენდერის კვლევები (070604); სოციალური და კულტურული კვლევები (070604);
ფსიქოლოგია (0707); შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია (070701); განვითარების ფსიქოლოგია (070704); სოციალური ფსიქოლოგია (070705); პოლიტიკური ფსიქოლოგია (070706);
კულტურული მემკვიდრეობა (0708);
საჯარო მმართველობა 1110 (დარგთაშორისი მეცნიერებები)

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ ქ-ნ ნათია ჭიღვარიას natia@gipa.ge 595659556

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) აცხადებს მიღებას სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამაზე:


დოქტორანტურაში ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ საბუთები:

 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა ჩამოტვირთეთ აქ
 • პროფესიული ბიოგრაფია (CV)
 • სამოტივაციო წერილი (არა უმეტეს 500 სიტყვა)
 • აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი (სავალდებულოა სამაგისტრო დიპლომი გაცემული იყოს სოციალური მეცნიერებების დარგში)
  გამონაკლისია საჯარო მმართველობის პროგრამა
 • ნიშნების ფურცელი
 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • ერთი ფოტოსურათი 3X4 - ზე
 • სადოქტორო კვლევის თემის მოკლე აღწერა. (საკვლევი თემის მნიშვნელობა, სამეცნიერო სიახლე, კვლევაში გამოსაყენებელი მეთოდოლოგიის მოკლე აღწერა, მინიმუმ 1000 სიტყვა). იხილეთ ფორმა
 • ბი 2 დონის ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი. (თუ ასეთი არ არსებობს ჩააბარებს შიდა გამოცდას ინგლისურ ენაში)

შიდა მისაღები პროცედურები:

 • გამოცდა ინგლისურ ენაში
 • გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან

შერჩევის კრიტერიუმები :

სადოქტორო კვლევის თემის სამეცნიერო სიახლე/აქტუალობა- პროფესიული ბიოგრაფია- გამოქვეყნებული პუბლიკაციები/შესრულებული კვლევები- მოტივაცია.

პროგრამის წლიური ღირებულება შეადგენს 2500 ლარს.


საბუთების მიღება მიმდინარეობს 2017 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში, იეთიმ გურჯის ქ #7, კვლევის დეპარტამენტი, სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამა.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ ქ-ნ ნათია ჭიღვარიას natia@gipa.ge 595659556

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მაგისტრატურა დამთავრებული გაქვთ საქართველოს ფარგლებს გარეთ, შესაბამისი ხარისხის დამადასტურებელ დოკუმენტთან - დიპლომთან ერთად, უნდა წარმოადგინოთ განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული დოკუმენტი - უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების შესახებ.

კვლევის დეპარტამენტი

საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის კვლევის დეპარტამენტი კოორდინაციას უწევს ინსტიტუტში მიმდინარე სამეცნიერო- კვლევით საქმიანობას. მისი შემადგენელი სტრუქტურული ერთეულებია სადოქტორო პროგრამა სოციალურ მეცნიერებებში, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური და თანამედროვე სწავლების ცენტრი.

დეპარტამენტის მიზანია სკოლებთან თანამშრომლობით უზრუნველყოს უნივერსიტუტის სადოქტორო პროგრამის ფუნქციონირება სოციალურ მეცნიერებებში, ხელი შუწყოს სამეცნიერო კადრების მომზადებას, იზრუნოს საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის განვითარებაზე, სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფასა და აკადემიური გარემოს მუდმივ დახვეწაზე.

გთხოვთ იხილოთ მიმაგრებული დოკუმენტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

კვლევით დეპარტამენტში არსებული ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური დაკომპლექტებულია უნივერსიტეტის სკოლების წარმომადგენლებისგან და მათთან კოორდინაციით უზრუნველყოფს სწავლისა და სწავლების ხარისხის მუდმივ ამაღლებას.

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური პასუხისმგებელია ინსტიტუტის ავტორიზაცია/აკრედიტაციის ყოველწლიური ანგარიშის მომზადებაზე. სავალდებულო პროცედურების წარმატებით გავლისათვის აკრედიტაციის სამსახური თანამშრომლობს შესაბამის ინსტიტუტებთან, მოიძიებს ინფორმაციას აღნიშნული მიმართულებით რათა პროგრამები მოიყვანოს მოთხოვნილ სტანდარტებთან შესაბამისობაში.

თანამედროვე სწავლების ცენტრი

2013 წელს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურისა და ინსტიტუტის ადმინისტრაციის შეთანხმებით კვლევის დეპარტამენტში ჩამოყალიბდა თანამედროვე სწავლების ცენტრი (რექტორატის ოქმი #). მისი მისიაა უნივერსიტეტში აკადემიური ხარისხის გაუმჯობესებისათვის ზრუნვა, რაც გულისხმობს სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიის მუდმივ სრულყოფას და აკადემიური გარემოს გაუმჯობესებას. აღნიშნული მიზანი პირველ რიგში აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების გზით მიიღწევა, რისთვისაც ცენტრის ფარგლებში პერიოდულად ეწყობა როგორც ტრენინგები ასევე მრგვალი მაგიდის ფორმატის შეხვედრები უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისათვის. ამ შეხვედრების მიზანია პედაგოგიური უნარ-ჩვევების დახვეწა, სწავლების მეთოდოლოგიაში არსებული სიახლეების ათვისება, გამოცდილების გაზიარება. ჯიპას თითოეული ლექტორი თავისი დარგის პრაქტიკოსია, რაც კიდევ უფრო ნაყოფიერს ხდის მსგვასი ტიპის შეხვედრებს. ცენტრის ხელმძღვანელობით აღნიშნულ პროცესში ჩართული არიან როგორც ახალბედა, ასევე გამოცდილი პედაგოგები და მათი ასისტენტები.

სადოქტორო პროგრამის სამეცნიერო საბჭო

სამეცნიერო იგივე სადისერტაციო საბჭო დაკომპლექტებულია როგორც ინსტიტუტის აკადემიური პერსონალისაგან ასევე სხვა უნივერსიტეტებისაგან მოწვეული პროფესიონალებისაგან. დღესდღეობით საბჭოში არის წევრი.

სამეცნიერო (სადისერტაციო) საბჭოს შემადგენლობა:

1. გიორგი მარგველაშვილი - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სრული პროფესორი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი.

2. მიხეილ ჩაჩხუნაშვილი - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის კვლევითი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

3. თორნიკე შარაშენიძე - სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის საერთაშორისო ურთიერობების პროგრამის ხელმძღვანელი, ამავე ინსტიტუტის სრული პროფესორი.

4. მზია გომელაური - ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სრული პროფესორი

5. დავით ნარმანია - ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი; რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის (მოწვეული ლექტორი)

6. მერაბ კაკულია - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის საერთაშორისო განვითარების მიმართულების ხელმძღვანელი. სრული პროფესორი. ეკონომიკის დოქტორი; კითხულობს ლექციებს ეკონომიკასა და საერთაშორისო ეკონომიკაში.საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.

7. შალვა მაჭავარიანი - ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის ვიცე პრეზიდენტი სამეცნიერო დარგში.

8. რუსუდან მშვიდობაძე - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სრული პროფესორი, ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

9. ეთერ ღვინერია - პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი. (მოწვეული ლექტორი)

10. რამაზ საყვარელიძე - ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი. (მოწვეული ლექტორი)

11. თინა ჩხეიძე - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

12. ნესტან ციციშვილი - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი, სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრიატის დეკანი

13. ირაკლი სოკოლოვსკი - სამართლის დოქტორი, პროფესორი; საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სრული პროფესორი.

14. ნინო დოლიძე - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სრული - პროფესორი, ფილოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი, სახელმწიფო მმართველობის მაგისტრი

15. რუსუდან წურწუმია - ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის ცენტრის დირექტორი

16. ეკა თხილავა - ჟურნალისტიკის დოქტორი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი.

17. ლელა იაკობაშვილი -ფილოსოფიურ მეცნიერებათა დოქტორი. ასოცირებული პროფესორი. თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია.

დოკუმენტები

1) კვლევითი დეპატამენტის დებულება

2) პროგრამის სასწავლო და კვლევის პროცესის შეფასების სისტემა

3) პროსპექტუსის შესრულების ზოგადი ინსტრუქციები და შეფასების კრიტერიუმები

4) სადოქტორო ნაშრომის შესრულების ინსტრუქციები

5) სასწავლო კალენდარი 2016-2017

6) პროგრამის აღწერილობა და სტანდარტები

კვლევა და პუბლიკაციები

პუბლიკაციები

 1. რუსულ "რბილი ძალის" არსი და ძირითადი ამოცანები საქართველოში ავტორი: დოქტორანტი თენგიზ ფხალაძე
 2. რუსეთის ფედერაციის "თანამემამულეთა დაცვის" პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებაში ავტორი: დოქტორანტი თენგიზ ფხალაძე
 3. სოციალური ქსელები - დემოკრატია თუ უსაფრთხოება? ავტორი: დოქტორანტი ლადო სვანაძე
 4. სოციალური მედია და ეროვნული უსაფრთხოება ავტორი: დოქტორანტი ლადო სვანაძე
 5. ახალი საჯარო მენეჯმენტის რეფორმის თავისებურებები განვითარებად ქვეყნებში ავტორი: დოქტორანტი ნინო დოლიძე
 6. კიბერსაფრთხეების წარმოშობის წყაროები და სახეობები. კიბერსაფრთხეებთან მებრძოლი სუბიექტები ავტორი: დოქტორანტი ვლადიმერ სვანაძე
 7. საერთაშორისო და რეგიონალური დონის ღონისძიებები მიმართული კიბერსივრცის დაცვაზე ავტორი: დოქტორანტი ვლადიმერ სვანაძე
 8. კიბერუსაფრთხოების სფეროში არსებული ზოგიერთი ქვეყნის ორგანიზაციული სტრუქტურების მოკლე აღწერა. საქართველოში არსებული სუბიექტები ავტორი: დოქტორანტი ვლადიმერ სვანაძე
 9. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიები, საერთო პრინციპები და რეკომენდაციები. საქართველოს კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია ავტორი: დოქტორანტი ვლადიმერ სვანაძე
 10. მოზარდები და მათში გავრცელებული ქცევითი დარღვევები ავტორი: სოფიო მამესწარაშვილი
 11. კიბერსივრცე და კიბერუსაფრთხოების გამოწვევები ავტორი: დოქტორანტი ვლადიმერ სვანაძე
 12. ნიდერლანდების სამეფოს კიბერშესაძლებლობები ავტორი: დოქტორანტი ვლადიმერ სვანაძე
 13. რუსეთის კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობები ავტორი: დოქტორანტი ვლადიმერ სვანაძე
 14. შეერთებული შტატების კიბერშესაძლებლობები ავტორი: დოქტორანტი ვლადიმერ სვანაძე
 15. დიდი ბრიტანეთის კიბერშესაძლებლობები ავტორი: დოქტორანტი ვლადიმერ სვანაძე
 16. ირანის კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობები ავტორი: დოქტორანტი ვლადიმერ სვანაძე
 17. სოციალური მოძრაობები, მედია და დემოკრატიზაცია საქართველოში ავტორი: სრული პროფესორი მაია მიქაშავიძე

სადოქტორო დისერტაციები

 1. კორუფციის აღქმები საქართველოს საჯარო სექტორსა და საზოგადოებაში ავტორი: ნინო ღონღაძე
 2. პროფესიული განვითარებისა და ტრენინგის სისტემის მოდელები საქართველოს საჯარო სექტორში ავტორი: ნინო დოლიძე
 3. ტერიტორიული საზოგადოებრივი თვითმმართველობის მნიშვნელობა და როლი ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემაში. ავტორი - ალექსანდრე სვანიშვილი.
 4. კონსტიტუციური წყობისა და საარჩევნო სისტემის გავლენა პოლიტიკური პარტიების განვითარებაზე პოსტსოციალისტური ევროპის დემოკრატიებში . ავტორი : ბაკურ კვაშილავა
 5. სამოქალაქო ადვოკატირების ზეგავლენა საჯარო პოლიტიკაზე: საქართველოს მაგალითი ავტორი: თამარ კობერიძე
 6. ბიზნეს ღირებულებების მიკრო და მაკრო ფაქტორები . ავტორი : ნიკოლოზ აბუაშვილი .

დაგვიკავშირდით