მულტიმედიური ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯმენტი

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

სამაგისტრო პროგრამაზე დაიშვება პირი:

  • რომელსაც აქვს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ნებისმიერ დარგში
  • რომელმაც გადალახა ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების ზღვარი და აირჩია: A ტესტი
  • რომელიც წარმატებით გაივლის გასაუბრებას საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში
  • რომელიც ჩააბარებს ინგლისური ენის ტესტს -  (ნიმუში)

სამაგისტრო პროგრამაზე მოსახვედრად პირმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

  • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა
  • ფოტოსურათ 3X4-ზე
  • პირადობის მოწმობის ასლი
  • ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდების ბარათის ასლი
  • ბაკალავრის დიპლომის ასლი ან ცნობა ბაკალავრიატის დამთავრების შესახებ + ნიშნების ფურცელი

საბუთების მიღების პროცედურა

სამაგისტრო პროგრამაზე საბუთები მიღება გრძელდება 14 აგვისტოდან - 6 სექტემბრის ჩათვლით, 12:00-დან 19:00 საათამდე. (შაბათ კვირის გარდა)

მისამართი: თბილისი, ბროსეს ქუჩა #2, მე-3 სართული.

თამთა თვალავაძე

მობ: 598 23 75 79

ტელ: 2 49 75 01; 

ეს პროგრამა სტუდენტს აძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას გახდეს საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი მულტიდისციპლინარული სპეციალისტი.

სკოლის კურიკულუმი, რომელიც დაფუძნებულია თანამედროვე ციფრული და ახალი მედიის საჭიროებებისა და გამოწვევების შესწავლაზე, ამავე დროს, მიზნად ისახავს შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნების უნარების განვითარებასაც. პროგრამა სტუდენტებს ამზადებს თანამედორვე მედიაორგანიზაციის სხვადასხვა პროფილის სპეციალობებისთვის. მაგისტრები ეუფლებიან მედია სფეროში მუშაობისთვის აუცილებელ ყველა პროგრამასა და ტექნიკას:გადაღებას, აუდიო-ვიზუალურ მონტაჟს, ფოტოგრაფიას, წერას, ონლაინ პლათფორმის შექმნასა და მართვას, მუშაობენ საავტორო დოკუმენტურ კინოზე. სტუდენტები ჩართულები არიან ინსტიტუტის მიერ დაგეგმილ აქტივობებში: ფესტივალები, სემინარები, კონფერენციები, შემოქმედებითი სახელოსნოები, სპორტული ტურნირები და ა.შ

სწავლის მსვლელობისას, სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა აირჩიონ ჟურნალისტიკის და მედიამენეჯმენტის კონცენტრაციები.

მაგისტრი, რომელიც აირჩევს ჟურნალისტიკის კონცენტრაციას, მზად იქნება იმუშაოს განსხვავებული მედიაპლატფორმების შემდეგ პოზიციებზე: კორესპონდენტი, რედაქტორი, პროდიუსერი, ფოტოჟურნალისტი, საინფორმაციო გამოშვების წამყვანი, პროგრამების წამყვანი, ბეჭდური და ონლაინ მედიის პუბლიკაციებისა და პროექტების ავტორი, დოკუმენტური კინოს რეჟისორი, დოკუმენტური კინოს პროდიუსერი, მკვლევარი, ახალი მედიის სპეციალისტი.

მაგისტრი, რომელიც აირჩევს მედიამენეჯმენტის კონცენტრაციას შეძლებს ბეჭდურ, ონლაინ და ტელე-რადიო მაუწყებლობაში სხვადასხვა რგოლის მენეჯერის პოზიციაზე მუშაობას. მას ექნება ცოდნა დაგეგმოს მაუწყებლობის ბადე, იმუშაოს მარკეტინგის, სარეკლამო ან გაყიდვების აგენტის და მენეჯერის პოზიციაზე.

ინდივიდუალური შემოქმედებითი მუშაობისთვის, სასურველია მაგისტრს ჰქონდეს ფოტოკამერა და ნოუთბუქი.

მულტიმედიური ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა ორწლიანია და შედგება ოთხი სემესტრისგან.

პროგრამა 120 ECTS კრედიტის მოიცავს, საიდანაც 25 კრედიტი სამაგისტრო ნაშრომს (კვლევა და პრაქტიკული სამუშაო) ეთმობა.

სწავლების ყველა ეტაპზე სტუდენტი ჩართულია პრაქტიკულ მუშაობაში. სკოლის პარტნიორის, IREX ის დახმარებით, ლექციები ტარდება თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილ მულტიმედია საგანმანათლებლო ცენტრში MEC.

სასწავლო პროგრამა ხორციელდება პარტნიორი ორგანიზაციების დახმარებით, ესენია: სამხრეთ კაროლინის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის და მასობრივი კომუნიკაციის სკოლა, IREX საქართველო, ევროპული ჟურნალისტიკის ცენტრი.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

დამატებითი ინფორმაცია (სწავლის შედეგები, შეფასება და ა.შ.)

კურიკულუმი.

საკონტაქტო პირი

თამთა თვალავაძე

ჟურნალისტიკისა და მედიამენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: tamta.tvalavadze@gipa.ge

მობ: +995 598 23 75 79

ღირებულება

2017-2019 სასწავლო წლისათვის სწავლის სრული საფასური (ერთი წელი) შეადგენს 3,200 ლარს, რომლის გადახდა შესაძლებელია 4 ნაწილად (ყოველი სემესტრის დასაწყისში).


საბანკო რეკვიზიტები

საბანკო კოდი (მფო) – 220101850

მიმღების დასახელება – ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთაინსტიტუტი

ანგარიშსწორების ანგარიში – GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

1) International School of Multimedia Journalism, Vienna, Austria Communication Program, Institute for Journalism & Media Management (FH Wien)

2) The Ukrainian Catholic University Media and Communication Program

3) Kyiv Post - Media rganization, One of Ukraine's Top News Sources

დაგვიკავშირდით