მობილობა

მობილობის ფარგლებში, დაინტერესებულ სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ  გადმოვიდნენ და სწავლა გააგრძელონ GIPA-ს საგანმანათლებლო პროგრამებზე.

სტუდენტებს მობილობის წესით სწავლის გაგრძელების საშუალება ეძლევათ წელიწადში ორჯერ, შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრებში, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილ ვადებში.

სტუდენტს მობილობის უფლება წარმოეშვება უმაღლესი განათლების შესაბამის საფეხურზე სწავლების ერთი წლის შემდგომ.

GIPA-ში მობილობის წესით სწავლის გაგრძელების მსურველები უნდა დარეგისტრირდნენ  - სსიპ - განათლების ხარსხის განვითარების ეროვნული ცენტრიმობილობის ელექტორნულ პორტალზე.  

(მობილობის ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ინსტრუქცია 

სტუდენტები, რომლებიც განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრიდან მოიპოვებენ GIPA-ში მობილობის წესით გადმოსვლის უფლებას,  წერილობით უნდა მიმართონ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

  • პირადობის ასლი;
  • ნიშნების ფურცელი;
  • ატესტატის ასლი;
  • სამხედრო მიწერის ასლი (ვაჟებისთვის);
  • ფოტოსურათი 3/4;
  • NAEC-სერტიფიკატის ასლი.

 

GIPA იტოვებს უფლებას, დაადგინოს დამატებითი მოთხოვნები მობილობის წესით სტუდენტის ჩარიცხვასთან დაკავშირებით, რაც შეიძლება დაკავშირებული იყოს შიდა გამოცდასთან, დოკუმენტაციის განხილვასთან ან გასაუბრების წარმატებით გადალახვასთან.

 

დამატებით ინფორმაციას მობილობის წესებთან და პროცედურებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ გაეცნოთ  აქ.

შიდა მობილობა

შიდა მობილობის ფარგლებში სტუდენტებს, რომლებმაც ჩააბარეს და სწავლობენ GIPA-ს საგანმანათლებლო პროგრამაზე  საშუალება ეძლევათ გადავიდნენ და სწავლა გააგრძელონ GIPA-ს სხვა საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

შიდა მობილობა ცხადდება წელიწადში ორჯერ, სასწავლო პროცესის დაწყებამდე რექტორის შესაბამისი ბრძანების საფუძველზე.

შიდა მობილობით სარგებლობის უფლება აქვთ იმ სტუდენტებს, რომლებსაც დასრულებული აქვთ სასწავლო კურსის პირველი სემესტრი და  აკმაყოფილებენ მიმღები პროგრამის შესაბამის მოთხოვნებს.

შიდა მობილობის განხორციელების მიზნით სტუდენტი განცხადებით მიმართავს იმ სკოლის დეკანს, რომლის საგანმანათლებლო პროგრამაზეც სურს გადასვლა.

 

სკოლის აკადემიური საბჭო განიხილავს სტუდენტის მიერ გავლილ საგანმანათლებლო პროგრამასა და მოპოვებულ კრედიტებს და განსაზღვრავს მათ შესაბამისობას ახალი პროგრამის საგნებთან და კრედიტებთან, რის საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას სტუდენტის განცხადების დაკმაყოფილების შესაძლელბობის შესახებ.