შიდა მობილობა

25 მარტი, 2024

შიდა მობილობა


შიდა მობილობის ფარგლებში სტუდენტებს, რომლებმაც ჩააბარეს და სწავლობენ GIPA-ს საგანმანათლებლო პროგრამაზე  საშუალება ეძლევათ გადავიდნენ და სწავლა გააგრძელონ GIPA-ს სხვა საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

შიდა მობილობა ცხადდება წელიწადში ორჯერ, სასწავლო პროცესის დაწყებამდე რექტორის შესაბამისი ბრძანების საფუძველზე.

შიდა მობილობით სარგებლობის უფლება აქვთ იმ სტუდენტებს, რომლებსაც დასრულებული აქვთ სასწავლო კურსის პირველი სემესტრი და  აკმაყოფილებენ მიმღები პროგრამის შესაბამის მოთხოვნებს.

შიდა მობილობის განხორციელების მიზნით სტუდენტი განცხადებით მიმართავს იმ სკოლის დეკანს, რომლის საგანმანათლებლო პროგრამაზეც სურს გადასვლა.

 

სკოლის აკადემიური საბჭო განიხილავს სტუდენტის მიერ გავლილ საგანმანათლებლო პროგრამასა და მოპოვებულ კრედიტებს და განსაზღვრავს მათ შესაბამისობას ახალი პროგრამის საგნებთან და კრედიტებთან, რის საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას სტუდენტის განცხადების დაკმაყოფილების შესაძლელბობის შესახებ.