ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

ელენე ბერიძე

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი