დოქტორანტურა

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) აცხადებს მიღებას სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამაზე:


დოქტორანტურაში ჩარიცხვის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ საბუთები:

 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა ჩამოტვირთეთ აქ
 • პროფესიული ბიოგრაფია (CV)
 • სამოტივაციო წერილი (არა უმეტეს 500 სიტყვა)
 • აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი (სავალდებულოა სამაგისტრო დიპლომი გაცემული იყოს სოციალური მეცნიერებების დარგში)
 • ნიშნების ფურცელი
 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • ერთი ფოტოსურათი 3X4 - ზე
 • სადოქტორო კვლევის თემის მოკლე აღწერა. (საკვლევი თემის მნიშვნელობა, სამეცნიერო სიახლე, კვლევაში გამოსაყენებელი მეთოდოლოგიის მოკლე აღწერა, მინიმუმ 1000 სიტყვა). იხილეთ ფორმა
 • ბი 2 დონის ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი. (თუ ასეთი არ არსებობს ჩააბარებს შიდა გამოცდას ინგლისურ ენაში)

შიდა მისაღები პროცედურები:

 • გამოცდა ინგლისურ ენაში
 • გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან

შერჩევის კრიტერიუმები :

სადოქტორო კვლევის თემის სამეცნიერო სიახლე/აქტუალობა- პროფესიული ბიოგრაფია- გამოქვეყნებული პუბლიკაციები/შესრულებული კვლევები- მოტივაცია.

პროგრამის წლიური ღირებულება შეადგენს 2500 ლარს.


საბუთების მიღება მიმდინარეობს 2017 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში, იეთიმ გურჯის ქ #7, კვლევის დეპარტამენტი, სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამა.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ ქ-ნ ნათია ჭიღვარიას natia@gipa.ge 595659556

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მაგისტრატურა დამთავრებული გაქვთ საქართველოს ფარგლებს გარეთ, შესაბამისი ხარისხის დამადასტურებელ დოკუმენტთან - დიპლომთან ერთად, უნდა წარმოადგინოთ განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული დოკუმენტი - უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების შესახებ.

დოკუმენტები

კვლევითი დეპატამენტის დებულება

პროგრამის სასწავლო და კვლევის პროცესის შეფასების სისტემა

პროსპექტუსის შესრულების ზოგადი ინსტრუქციები და შეფასების კრიტერიუმები

სადოქტორო ნაშრომის შესრულების ინსტრუქციები

სასწავლო კალენდარი 2016-2017

პროგრამის აღწერილობა და სტანდარტები