ზოგადი მენეჯმენტი

GIPA-ს ზოგადი მენეჯმენტის სასერტიფიკატო პროგრამა შექმნილია ნებისმიერი განათლების მქონე პირებისათვის, რომელთაც სურვილი აქვთ განავითარონ მენეჯერული და სტრატეგიული ხედვის უნარები, რათა ეფექტური მონაწილეობა მიიღონ სახელმწიფო დაწესებულებების, საერთაშორისო, არასამთავრობო თუ კერძო ორგანიზაციების მართვაში. სასწავლო პროცესის განმავლობაში სტუდენტები მიიღებენ იმ ცოდნას, რომელიც წარმატებული ორგანიზაციების ჩამოყალიბებისა და მართვისთვის არის აუცილებელი.

სალექციო კურსები შემუშავებული და წარმოდგენილია ინსტიტუტის წამყვანი ლექტორების, პრაქტიკოსი მენეჯერებისა და პროფესიონალი კონსულტანტების მიერ, განათლების თანამედროვე მეთოდებსა და სასწავლო პროგრამებზე დაყრდნობით.

პროგრამის შინაარსი:

1. მენეჯმენტის საფუძვლები  

 • მენეჯმენტის არსი
 • მენეჯერული ფუნქციები
 • ლიდერობისა და ძალაუფლების საფუძვლები
 • ორგანიზაციის მართვა, ორგანიზაციული ქცევა
 • ორგანიზაციული სტრუქტურა და მენეჯმენტი
 • გუნდის ჩართვა მიზნის განსახორციელებლად
 • ეფექტური გუნდის შენება და მართვა
 • ჯგუფური გადაწყვეტილებების მიღება
 • გადაწყვეტილების მიღება და ცვლილებების მართვა

2.  სტრატეგიული მენეჯმენტი

  • სტრატეგიის შემუშავება და დაგეგმვა
  • ქვემიზნების დასახვა
  • სტრატეგიისა და ტაქტიკის შემუშავება

  3.  ბიზნეს მენეჯმენტი, ბიზნეს გეგმა 

   • ბიზნეს გარემოს აღწერა
   • ბიზნეს იდეების პროექტის სახით ჩამოყალიბება
   • ბიზნეს გარემოში არსებული რისკების იდენტიფიცირება
   • რისკების მართვის სისტემის მოდელის შექმნა
   • ბიზნეს გეგმის შედგენა 

   4.  ფინანსური მენეჯმენტი 

    • ფინანსური და მენეჯერული აღრიცხვის ძირითად პრინციპები 
    • საბალანსო და მოგება-ზარალის ანგარიშგება
    • ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება და ბიუჯეტი
    • ფიქსირებული და ცვლადი ხარჯების იდენტიფიცირება

    5. ბრენდინგი 

     • ბრენდინგის არსი/რაობა
     • ბრენდინგის მნიშვნელობა შემოსავლების ზრდისათვის
     • იდეების ტრანსფორმაცია წარმატებულ ბიზნესში
     • გარემო და შიდა ფაქტორები და მათი გავლენა ბრენდზე
     • ახალი ბრენდის შექმნა
     • ბრენდის რეპოზიციონირება
     • ბრენდის განვითარების სწორი მართვის განხორციელება

     6.  ადამიანური რესურსების მართვა  

      • პერსონალის მართვის არსი, პრობლემები და მათი გადაჭრის ძირითადი გზები  
      • პერსონალის მართვის სტრატეგია და პოლიტიკა 
      • პერსონალის მოზიდვა და შერჩევა 
      • სამუშაოს ანალიზი, აღწერა და სპეციფიკაცია 
      • მომუშავის და სამუშაოს შესრულების შეფასება 
      • შრომის მოტივირება და კარიერის მართვა

      7ორგანიზაციის სამართლებრივი რეგულაციები

       • იურიდიული პირის არსი და მისი უფლებაუნარიანობა
       • არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა დაფუძნების პროცედურები და მათი მართვის სამართლებრივი მექანიზმები
       • საწარმოში დივიდენდის გაცემის სამართლებრივი წინაპირობები
       • საწარმოს ლიკვიდაცია და რეორგანიზაცია

       8. საჯარო გამოსვლები და კომუნიკაციის უნარები 

        • საჯარო გამოსვლების ძირითადი პრინციპები
        • პრეზენტაციის ნაირსახეობები
        • წარმატებული კომუნიკაციის მოდელები
        • ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციის პრინციპები

        9. დროის მენეჯმენტი და თვითმენეჯმენტი  

        • დროის დაგეგმვა და განაწილება
        •  თვითდისციპლინა, თვითშეფასება
        •  სტრესის მართვა

        სწავლის ხანგრძლივობა: 4 თვე, კვირაში სამჯერ ან ოთხჯერ, საღამოობით 19:00-დან 22:00-მდე. შაბათობით - დღის განმავლობაში.

        სწავლების ენა: ქართული 

        სწავლის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ ზოგადი მენეჯმენტის პროგრამის დამამთავრებელი სერტიფიკატი.

        სერტიფიკატი გაიცემა გრეიდების მიხედვით. 

        სერტიფიკატის აღების წინაპირობა: პროგრამის მანძილზე, მსმენელებმა განვლილ საგნებში უნდა ჩააბარონ გამოცდები. ასევე, კურსის ბოლოს უნდა წარმოადგინონ ინდივიდუალური პროექტი.

        გიორგი თურქია - სრული პროფესორი ეკონომიკის დარგში. აქვს ბიზნესის მენეჯმენტში ლექციების კითხვის 20-წლიანი გამოცდილება. ბიზნესის დაგეგმარებისა და მენეჯმენტის საკითხების ექსპერტი და კონსულტაციებს უწევს სახელმწიფო, კერძო და საერთაშორისო  ორგანიზაციებს. არის რამდენიმე პროექტის ინიციატორი და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ჯგუფის სპეციალისტი. ასევე, ბიზნესის მიმართულებით ოთხი სახელმძღვანელოს ავტორი, მათ შორის წიგნების -  „ბიზნესის საფუძვლებისა“ და „ბიზნესის“ თანაავტორი.

        ალექსი ჩიქოვანი - სტრატეგიული ბრენდინგის სააგენტოს „LIVE“ - დამფუძნებელი, ბრენდ-კონსულტანტი. არის ლანკასტერის უნივერსიტეტის  ბიზნეს სკოლის ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი,  კორპორატიული სტრატეგიისა და ბრენდ მენეჯმენტის მიმართულებითაქვს ბრენდინგის, მარკეტინგისა და გაყიდვების სფეროში მუშაობის 15+ გამოცდილება

        ნიკოლოზ აბუაშვილი - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის  (GIPA) მმართველობის სკოლის პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი. აქვს ბიზნეს პრობლემების გადაწყვეტის 20+ წლიანი და კერძო და საჯარო ორგანიზაციებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. 1995 წლიდან ატარებს პროფესიულ ტრეინინგებსა და ეწევა აკადემიურ მოღვაწეობას. კითხულობდა ლექციებს თავისუფალი უნივერსიტეტის, კავკასიის უნივერსიტეტის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ტენესის უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის. არის კომპანია „Business Infrastructure Solutions“–ის დამფუძნებელი პარტნიორი. მისი კომპენტენცია არის ბიზნესების ღირებულების ზრდა, მათი გაჯანსაღება და განვითარება, მარკეტინგის დაგეგმვა და განხორციელება, საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვა, პროექტების მართვა და პერსონალის განვითარება. 

        ლევან კოკაია - არის სამართლისა და სახელმწიფო მართვის მაგისტრი.  აქვს სახელმწიფო და კერძო სექტორებში მუშაობის 7 წლიანი და აკადემიურ სფეროში მუშაობის 5+ წლიანი გამოცდილება. არის 25 გამოქვეყნებული სამეცნიერო და ანალიტიკური პუბლიკაციის ავტორი, რომელიც შეეხება ნავთობის და გაზის ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვის პროექტის ხელშეკრულებათა სამართლებრივ ანალიზს, ფინანსურ ბაზრებს, კაპიტალის ბაზრების და საინვესტიციო ფონდების სამართლებრივ რეგულირებას, კორპორაციულ მართვას, აგრეთვე საინვესტიციო, საერთაშორისო კერძო და ანტიმონოპოლიური სამართლის საკითებს.

        ანანო გორგოძე - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სტიპენდიანტი, საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამის გამარჯვებული, ლონდონის სამეფო კოლეჯის მაგისტრი განათლების პოლიტიკის მიმართულებით. არის გამოცდილი აკადემიური საბჭოს წევრი, განათლების მენეჯმენტში მუშაობის გამოცდილებით. მისი ექსპერტიზა ფარავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ასევე კერძო და საჯარო სექტორს. აქვს ანალიტიკური უნარ-ჩვევები, კვლევის, რედაქტირებისა, საჯარო გამოსვლების, ლიდერობისა და მენეჯმენტის ექსპერტიზა. მისი სამაგისტრო ხარისხი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში საჯარო მმართველობას უკავშირდება. 

        დალი ცატავა - ქვს პედაგოგიური და დიდაქტიკური მიდგომების, სწავლისა და სასწავლო პროცესის მართვისა და  პროექტების მართვის 20 წლიანი გამოცდილება. თანამშრომლობდა სხვადასხვა საერთაშორისო ინსტიტუტებთან  GTZ, TACIS, GI, DAAD.

        წარმატებით განახორციელა პროექტები:  „სწავლის სწავლა როგორც საკვანძო კომპეტენცია“ გერმანელ კოლეგებთან ერთად, „საქართველოს კულინარიის აკადემია“ ავსტრიელ კოლეგებთან ერთად აგრარულ უნივერსიტეტში, „კვების კულტურის განვითარების ისტორია“  თსუ–ს ტურიზმის საერთაშორისო სკოლაში. არის სახელმძღვანელოს „სწავლის ტექნიკებისა და სტრატეგიების“ ავტორი.  

        ეკატერინე ლომიძე - აქვს Meredith Collage-ის ბაკალავრისა და Campbell University-ის (აშშ) მაგისტრის ხარისხი ფსიქოთერაპიაში. 1997 წლიდან დღემდე, აქვს ადამიანური რესურსების მენეჯერის პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება. იყო ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი შპს "მაგთიკომსა" და "თეგეტა მოტორსში". ამჟამად, სასტუმროების - "რადისონ ბლუ ივერიასა" და "რადისონ ქოლექშენ, წინანდლის მამულების" ადამიანური რესურსების მენეჯერია. არის Radisson Hotel Group-ის მასტერ ტრენერი. 2013 წლიდან დღემდე, ატარებს ტრენინგებს "რადისონ აკადემიაში. ასევე, სერტიფიცირებულ ტრენინგებს ტრენერებისთვის, სხვადასხვა მიმართულებით. 

        ხათუნა (ლია) სანიკიძე პროფესიით სოციალური ფსიქოლოგი, სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორანტი. სოციალურ - ფსიქოლოგიური უნარების სწავლება-განვითარების ტრენერი, ფასილიტატორი. ფლობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფია-ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის დიპლომს; ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის (აშშ, ვირჯინიის შტატი) კონფლიქტების ანალიზისა და მოგვარების ინსტიტუტის დიპლომს. თბილისის თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების ბიზნეს ფაკულტეტების ლექტორი. თიბისის ადამიანური კაპიტალის განვითარების განყოფილების  სასწავლო ცენტრის უფროსი ტრენერი. საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის მმართველი საბჭოს წევრი, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მედიატორი. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის ექსპერტი.  არასამთავრობო ორგანიზაციის „ქალები მომავლისათვის" დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი. შპს “Step Forward” - ის დამფუძნებელი. აქვს ტრენერობის 32 წლიანი პრაქტიკა, მრავალწლიანი თანამშრომლობა სხვადასხვა სახელმწიფო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. მონაწილეოაბა აქვს მიღებული მრავალ  საერთაშორისო პროექტში, პროფესიულ კონფერენციაში, სემინარსა და ტრენინგში. 

        პროგრამის ღირებულება2200 ლარი

        გადახდის გრაფიკი: თანხის გადახდა ხდება 2 ეტაპად

        I ეტაპი – 1200 ლარი (სწავლის დაწყებიდან 1 კვირის განმავლობაში)

        II ეტაპი – 1000 ლარი (სწავლის დაწყების მეორე თვეს)

        ფასდაკლების სისტემა

        პროგრამა მოიცავს ინდივიდუალურ და კორპორაციულ ფასდაკლებებს. 

        ინდივიდუალური ფასდაკლება:

        1. GIPA – ს კურსდამთავრებულთათვის – 10%

        2. ოჯახის წევრების ერთ კურსზე ერთდროულად სწავლის შემთხვევაში – 10%

        კორპორატიული ფასდაკლება:

        იმ შემთხვევაში თუ ორგანიზაცია ფარავს თანამშრომლების განვითარების ხარჯებს, მოქმედებს შემდეგი ფასდაკლებები:

        1. ორი ან სამი თანამშრომელი – 10%

        2. ოთხი თანამშრომელი – 15%

        3. ხუთი ან მეტი თანამშრომელი – 20%

        *მონაწილეს შეუძლია ისარგებლოს ფასდაკლების მხოლოდ ერთი ვერსიით.

        გადახდა:

        გადახდა უნდა განხორციელდეს ორგანიზაციის ანგარიშზე. პირადი ნომერი და პროგრამის დასახელება უნდა მიეთითოს საგადახდო დავალებაში.

        საბანკო რეკვიზიტები:

        • სს „ თიბისი ბანკი“
        • საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
        • მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

        ანგარიშის ნომერი GE84TB1100000110700419 / GEL

        სასერტიფიკატო პროგრამით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა შეავსონ სარეგისტრაციო ფორმა.

        რეგისტრაციის ბოლო ვადა არის 2024 წლის 13 მარტი. 

        რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, გასაუბრება ჩატარდება მიმღებ კომისიასთან.

        სწავლა დაიწყება 2023 წლის 22 მარტს.

        შერჩევის კრიტერიუმები:

        • მოტივაცია
        •  კომუნიკაციის უნარი
        •  სამუშაო გამოცდილება

        თეონა სუხიაშვილი

        კოორდინატორი

        ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი

        მის: იეთიმ გურჯის 9; თბილისი, 0105

        ელ-ფოსტა: t.sukhiashvili@gipa.ge

        მობ: +995 598 119 212