ზოგადი მენეჯმენტი

GIPA-ს ზოგადი მენეჯმენტის სასერტიფიკატო პროგრამა შექმნილია ნებისმიერი განათლების მქონე პირებისათვის, რომელთაც სურვილი აქვთ განავითარონ მენეჯერული და სტრატეგიული ხედვის უნარები, რათა ეფექტური მონაწილეობა მიიღონ სახელმწიფო დაწესებულებების, საერთაშორისო, არასამთავრობო თუ კერძო ორგანიზაციების მართვაში. სასწავლო პროცესის განმავლობაში სტუდენტები მიიღებენ იმ ცოდნას, რომელიც წარმატებული ორგანიზაციების ჩამოყალიბებისა და მართვისთვის არის აუცილებელი.

სალექციო კურსები შემუშავებული და წარმოდგენილია ინსტიტუტის წამყვანი ლექტორების, პრაქტიკოსი მენეჯერებისა და პროფესიონალი კონსულტანტების მიერ, განათლების თანამედროვე მეთოდებსა და სასწავლო პროგრამებზე დაყრდნობით.

შინაარსი:

1. ორგანიზაციის მართვის ძირითადი პრინციპები  

 • ორგანიზაციული ეფექტურობა
 • კოორდინაციისა და კონტროლის მექანიზმები
 • მონაწილეობითი მენეჯმენტი

2.  სტრატეგიული მენეჯმენტი

  • სტრატეგიის შემუშავება და დაგეგმვა
  • ქვემიზნების დასახვა
  • სტრატეგიისა და ტაქტიკის შემუშავება

  3.  ბიზნეს მენეჯმენტი, ბიზნეს გეგმა 

   • ბიზნეს გარემოს აღწერა
   • ბიზნეს იდეების პროექტის სახით ჩამოყალიბება
   • ბიზნეს გარემოში არსებული რისკების იდენტიფიცირება
   • რისკების მართვის სისტემის მოდელის შექმნა
   • ბიზნეს გეგმის შედგენა 

   4.  ფინანსური მენეჯმენტი 

    • ფინანსური და მენეჯერული აღრიცხვის ძირითად პრინციპები 
    • საბალანსო და მოგება-ზარალის ანგარიშგება
    • ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება და ბიუჯეტი
    • ფიქსირებული და ცვლადი ხარჯების იდენტიფიცირება

    5. ბრენდინგი 

     • ბრენდინგის არსი
     • ახალი ბრენდის შექმნა
     • ბრენდის რეპოზიციონირება
     • ბრენდის განვითარების სწორი მართვის განხორციელება

      6. მართვითი ქოუჩინგი 

      • მენეჯმენტის ქოუჩინგური და დირექტიული სტილი
      • ყინულის გალღობა და ნდობის შექმნა
      • უკუკავშირის მიცემა, მიზნების დასახვა და გუნდური სამუშაოს დაგეგმვა
      • სმარტ ინსტრუმენტის გამოყენებით მიზნებისა და ამოცანების ხორცშესხმა

      7.  ადამიანური რესურსების მართვა  

       • პერსონალის მართვის არსი, პრობლემები და მათი გადაჭრის ძირითადი გზები;   
       • პერსონალის მართვის სტრატეგია და პოლიტიკა 
       • პერსონალის მოზიდვა და შერჩევა 
       • სამუშაოს ანალიზი, აღწერა და სპეციფიკაცია 
       • მომუშავის და სამუშაოს შესრულების შეფასება 
       • შრომის მოტივირება და კარიერის მართვა

        8. ორგანიზაციის სამართლებრივი რეგულაციები

        • იურიდიული პირის არსი და მისი უფლებაუნარიანობა
        • არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა დაფუძნების პროცედურები და მათი მართვის სამართლებრივი მექანიზმები
        • საწარმოში დივიდენდის გაცემის სამართლებრივი წინაპირობები
        • საწარმოს ლიკვიდაცია და რეორგანიზაცია

        9. საჯარო გამოსვლები და კომუნიკაციის უნარები 

         • საჯარო გამოსვლების ძირითადი პრინციპები
         • პრეზენტაციის ნაირსახეობები
         • წარმატებული კომუნიკაციის მოდელები
         • ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციის პრინციპები

         10. დროის მენეჯმენტი და თვითმენეჯმენტი  

         • დროის დაგეგმვის და განაწილება
         •  თვითდისციპლინა, თვითშეფასება
         •  სტრესის მართვა

         სწავლის ხანგრძლივობა: 4 თვე, კვირაში სამჯერ ან ოთხჯერ, საღამოობით 19:00-დან 22:00-მდე. შაბათობით დღის განმავლობაში.

         კურსის მოცულობა: 177 საათი

         სწავლების ენა: ქართული 

         სასერტიფიკატო პროგრამით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა გადმოაგზავნონ პირადობის მოწობის ასლი და ავტობიოგრაფია (CV) საკონტაქტო მეილზე (s.sukhiashvili@gipa.ge) და შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა.

         საბუთების მიღების ბოლო ვადა არის 2018 წლის 23 სექტემბერი. სწავლა დაიწყება 2018 წლის 1ოქტომბრიდან.

         საბუთების მიღების შემდეგ, ჩატარდება გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან.

         შერჩევის კრიტერიუმები:

         • მოტივაცია
         •  კომუნიკაციის უნარი
         •  სამუშაო გამოცდილება

         პროგრამის ღირებულება: 2000 ლარი

         გადახდის გრაფიკი: თანხის ნაწილი, 1200 ლარი უნდა ჩაირიცხოს სწავლის დაწყებიდან პირველი კვირის განმავლობაში და 800 ლარი სწავლის შუა პერიოდში.

         პროგრამაზე გათვალისწინებული არის შემდეგი სახის ფასდაკლებები:

         1. GIPA – ს კურსდამთავრებულთათვის – 10%
         2. ოჯახის წევრების ერთ კურსზე ერთდროულად სწავლის შემთხვევაში – 10%
         3. მრავალშვილიანი ოჯახის შვილი და/ან მშობელი (სამი და მეტი შვილი) – 10%

         კორპორატიული ფასდაკლება:

         1. ორი ან სამი თანამშრომელი – 10%
         2. ოთხი თანამშრომელი – 15%
         3. ხუთი ან მეტი თანამშრომელი – 20%

         *კორპორატიული ფასდაკლება მოქმედებს, მხოლოდ ორგანიზაციის მიერ სწავლის დაფინანსების შემთხვევაში

         *პროგრამით დაინტერესებულ პირს შეუძლია ისარგებლოს მხოლოდ ერთი ფასდაკლებით

         საბანკო რეკვიზიტები:

         სს „ თიბისი ბანკი“
         საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
         მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
         ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419/GEL

         გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

         სწავლის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ ზოგადი მენეჯმენტის პროგრამის დამამთავრებელი სერტიფიკატი.

         სერტიფიკატის აღების წინაპირობა: პროგრამის მანძილზე, მსმენელებმა განვლილ საგნებში უნდა ჩააბარონ გამოცდები. ასევე, კურსის ბოლოს უნდა წარმოადგინონ ინდივიდუალური პროექტი.

         მამუკა მახათაძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი. ვეიქ ფორესტის უნივერსიტეტის (აშშ) ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი(Wake Forest University, Babcock School of Graduate Management), ყოფილი ონკოლოგიური საავადმყოფოს, ახლანდელი უნივერსალური სამედიცინო ცენტრის დირექტორი. 20 წლის მანძილზე წარმატებით მუშაობდა სხვადასხვა ბიზნეს, ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე.

         გიორგი თურქიასრული პროფესორი ეკონომიკის დარგში. აქვს ბიზნესის მენეჯმენტში ლექციების კითხვის 20-წლიანი გამოცდილება. ბიზნესის დაგეგმარებისა და მენეჯმენტის საკითხების ექსპერტი და კონსულტაციებს უწევს სახელმწიფო, კერძო და საერთაშორისო  ორგანიზაციებს. არის რამდენიმე პროექტის ინიციატორი და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ჯგუფის სპეციალისტი. ასევე, ბიზნესის მიმართულებით ოთხი სახელმძღვანელოს ავტორი, მათ შორის წიგნების -  „ბიზნესის საფუძვლებისა“ და „ბიზნესის“ თანაავტორი.

         შოთა ჩინჩალაძესარეკლამო სააგენტო LIVE Branding-ის ბრენდ კონსულტანტი. აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება სხვადასხვა წამყვან ორგანიზაციებში მარკეტინგისა და ბრენდინგის მიმართულებით. მონაწილეობდა სხვადასხვა კონკურსებში და არის მრავალი ჯილდოსა და პრიზის მფლობელი. კითხულობს ლექციებს თბილისის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში.

         ნიკოლოზ აბუაშვილი - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის  (GIPA) მმართველობის სკოლის პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი. აქვს ბიზნეს პრობლემების გადაწყვეტის 20+ წლიანი და კერძო და საჯარო ორგანიზაციებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. 1995 წლიდან ატარებს პროფესიულ ტრეინინგებსა და ეწევა აკადემიურ მოღვაწეობას. კითხულობდა ლექციებს თავისუფალი უნივერსიტეტის, კავკასიის უნივერსიტეტის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ტენესის უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის. არის კომპანია „Business Infrastructure Solutions“–ის დამფუძნებელი პარტნიორი. მისი კომპენტენცია არის ბიზნესების ღირებულების ზრდა, მათი გაჯანსაღება და განვითარება, მარკეტინგის დაგეგმვა და განხორციელება, საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვა, პროექტების მართვა და პერსონალის განვითარება. 

         ლევან კოკაია - არის სამართლისა და სახელმწიფო მართვის მაგისტრი.  აქვს სახელმწიფო და კერძო სექტორებში მუშაობის 7 წლიანი და აკადემიურ სფეროში მუშაობის 5+ წლიანი გამოცდილება. არის 25 გამოქვეყნებული სამეცნიერო და ანალიტიკური პუბლიკაციის ავტორი, რომელიც შეეხება ნავთობის და გაზის ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვის პროექტის ხელშეკრულებათა სამართლებრივ ანალიზს, ფინანსურ ბაზრებს, კაპიტალის ბაზრების და საინვესტიციო ფონდების სამართლებრივ რეგულირებას, კორპორაციულ მართვას, აგრეთვე საინვესტიციო, საერთაშორისო კერძო და ანტიმონოპოლიური სამართლის საკითებს.

         ეკატერინე ჯოჯუა - საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში მუშაობის 15 წლიანი გამოცდილება. მოპოვებული აქვს სასექსის უნივერსიტეტის (დიდი ბრიტანეთი) საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრის ხარისხი, ასევე დაამთავრა ლონდონის სამეფო უნივერსიტეტის (დიდი ბრიტანეთი) ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების PR მაგისტრატურა. მუშაობდა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, საქართველოს პარლამენტში, სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ში, საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. იყო ისეთი ორგანიზაციების PR კონსულტანტი. 

         დალი ცატავა - ქვს პედაგოგიური და დიდაქტიკური მიდგომების, სწავლისა და სასწავლო პროცესის მართვისა და  პროექტების მართვის 20 წლიანი გამოცდილება. თანამშრომლობდა სხვადასხვა საერთაშორისო ინსტიტუტებთან  GTZ, TACIS, GI, DAAD.

         წარმატებით განახორციელა პროექტები:  „სწავლის სწავლა როგორც საკვანძო კომპეტენცია“ გერმანელ კოლეგებთან ერთად, „საქართველოს კულინარიის აკადემია“ ავსტრიელ კოლეგებთან ერთად აგრარულ უნივერსიტეტში, „კვების კულტურის განვითარების ისტორია“  თსუ–ს ტურიზმის საერთაშორისო სკოლაში. არის სახელმძღვანელოს „სწავლის ტექნიკებისა და სტრატეგიების“ ავტორი.

         სოფო სუხიაშვილი

         კოორდინატორი

         ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი

         მის: იეთიმ გურჯის ქუჩა 9, თბილისი, 0105

         ტელ: (995 32) 2 49 75 00

         ელ-ფოსტა: s.sukhiashvili@gipa.ge

         მობ: +995 577 011 257

         დაგვიკავშირდით

         • იეთიმ გურჯის ქუჩა 9, თბილისი, 0105
         • (995 32) 2 49 75 00
         • s.sukhiashvili@gipa.ge