ზოგადი მენეჯმენტი

GIPA-ს ზოგადი მენეჯმენტის სასერტიფიკატო პროგრამა შექმნილია ნებისმიერი განათლების მქონე პირებისათვის, რომელთაც სურვილი აქვთ განავითარონ მენეჯერული და სტრატეგიული ხედვის უნარები, რათა ეფექტური მონაწილეობა მიიღონ სახელმწიფო დაწესებულებების, საერთაშორისო, არასამთავრობო თუ კერძო ორგანიზაციების მართვაში. სასწავლო პროცესის განმავლობაში სტუდენტები მიიღებენ იმ ცოდნას, რომელიც წარმატებული ორგანიზაციების ჩამოყალიბებისა და მართვისთვის არის აუცილებელი.

სალექციო კურსები შემუშავებული და წარმოდგენილია ინსტიტუტის წამყვანი ლექტორების, პრაქტიკოსი მენეჯერებისა და პროფესიონალი კონსულტანტების მიერ, განათლების თანამედროვე მეთოდებსა და სასწავლო პროგრამებზე დაყრდნობით.

შინაარსი:

1. მენეჯმენტის საფუძვლები  

 • მენეჯმენტის არსი
 • მენეჯერული ფუნქციები
 • ორგანიზაციის მართვა, ორგანიზაციული ქცევა
 • ორგანიზაციული სტრუქტურა და მენეჯმენტი
 • გუნდის ჩართვა მიზნის განსახორციელებლად
 • მონიტორინგი და შეფასება
 • ხარისხის მართვა
 • გადაწყვეტილების მიღება და ცვლილებების მართვა
 • ოპერაციების მართვა, ბიზნეს პროცესების ანალიზი
 • მენეჯმენტთან დაკავშირებული ძირითადი რისკები

2.  სტრატეგიული მენეჯმენტი

  • სტრატეგიის შემუშავება და დაგეგმვა
  • ქვემიზნების დასახვა
  • სტრატეგიისა და ტაქტიკის შემუშავება

  3.  ბიზნეს მენეჯმენტი, ბიზნეს გეგმა 

   • ბიზნეს გარემოს აღწერა
   • ბიზნეს იდეების პროექტის სახით ჩამოყალიბება
   • ბიზნეს გარემოში არსებული რისკების იდენტიფიცირება
   • რისკების მართვის სისტემის მოდელის შექმნა
   • ბიზნეს გეგმის შედგენა 

   4.  ფინანსური მენეჯმენტი 

    • ფინანსური და მენეჯერული აღრიცხვის ძირითად პრინციპები 
    • საბალანსო და მოგება-ზარალის ანგარიშგება
    • ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება და ბიუჯეტი
    • ფიქსირებული და ცვლადი ხარჯების იდენტიფიცირება

    5. ბრენდინგი 

     • ბრენდინგის არსი/რაობა
     • ბრენდინგის მნიშვნელობა შემოსავლების ზრდისათვის
     • იდეების ტრანსფორმაცია წარმატებულ ბიზნესში
     • გარემო და შიდა ფაქტორები და მათი გავლენა ბრენდზე
     • ახალი ბრენდის შექმნა
     • ბრენდის რეპოზიციონირება
     • ბრენდის განვითარების სწორი მართვის განხორციელება

     6.  ადამიანური რესურსების მართვა  

      • პერსონალის მართვის არსი, პრობლემები და მათი გადაჭრის ძირითადი გზები  
      • პერსონალის მართვის სტრატეგია და პოლიტიკა 
      • პერსონალის მოზიდვა და შერჩევა 
      • სამუშაოს ანალიზი, აღწერა და სპეციფიკაცია 
      • მომუშავის და სამუშაოს შესრულების შეფასება 
      • შრომის მოტივირება და კარიერის მართვა

      7ორგანიზაციის სამართლებრივი რეგულაციები

       • იურიდიული პირის არსი და მისი უფლებაუნარიანობა
       • არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა დაფუძნების პროცედურები და მათი მართვის სამართლებრივი მექანიზმები
       • საწარმოში დივიდენდის გაცემის სამართლებრივი წინაპირობები
       • საწარმოს ლიკვიდაცია და რეორგანიზაცია

       8. საჯარო გამოსვლები და კომუნიკაციის უნარები 

        • საჯარო გამოსვლების ძირითადი პრინციპები
        • პრეზენტაციის ნაირსახეობები
        • წარმატებული კომუნიკაციის მოდელები
        • ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციის პრინციპები

        9. დროის მენეჯმენტი და თვითმენეჯმენტი  

        • დროის დაგეგმვა და განაწილება
        •  თვითდისციპლინა, თვითშეფასება
        •  სტრესის მართვა

        სწავლის ხანგრძლივობა: 4 თვე, კვირაში სამჯერ ან ოთხჯერ, საღამოობით 19:00-დან 22:00-მდე. შაბათობით - დღის განმავლობაში.

        სწავლების ენა: ქართული 

        სასერტიფიკატო პროგრამით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა.

        რეგისტრაციის ბოლო ვადა არის 2022 წლის 27 მარტი. 

        რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, გასაუბრება ჩატარდება მიმღებ კომისიასთან.

        სწავლა დაიწყება 2022 წლის 6 აპრილს.

        შერჩევის კრიტერიუმები:

        • მოტივაცია
        •  კომუნიკაციის უნარი
        •  სამუშაო გამოცდილება

        პროგრამის ღირებულება: 2000 ლარი

        გადახდის გრაფიკი: თანხის ნაწილი, 1200 ლარი უნდა ჩაირიცხოს სწავლის დაწყებიდან პირველი კვირის განმავლობაში და 800 ლარი სწავლის შუა პერიოდში.

        პროგრამაზე გათვალისწინებული არის შემდეგი სახის ფასდაკლებები:

        1. GIPA – ს კურსდამთავრებულთათვის – 10%
        2. ოჯახის წევრების ერთ კურსზე ერთდროულად სწავლის შემთხვევაში – 10%

        კორპორატიული ფასდაკლება:

        1. ორი ან სამი თანამშრომელი – 10%
        2. ოთხი თანამშრომელი – 15%
        3. ხუთი ან მეტი თანამშრომელი – 20%

        *კორპორატიული ფასდაკლება მოქმედებს, მხოლოდ ორგანიზაციის მიერ სწავლის დაფინანსების შემთხვევაში

        *პროგრამით დაინტერესებულ პირს შეუძლია ისარგებლოს მხოლოდ ერთი ფასდაკლებით

        საბანკო რეკვიზიტები:

        სს „ თიბისი ბანკი“
        საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
        მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
        ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419/GEL

        გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

        სწავლის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ ზოგადი მენეჯმენტის პროგრამის დამამთავრებელი სერტიფიკატი.

        სერტიფიკატი გაიცემა გრეიდების მიხედვით. 

        სერტიფიკატის აღების წინაპირობა: პროგრამის მანძილზე, მსმენელებმა განვლილ საგნებში უნდა ჩააბარონ გამოცდები. ასევე, კურსის ბოლოს უნდა წარმოადგინონ ინდივიდუალური პროექტი.

        ლევან სამადაშვილი - მმართველობის სფეროში წარმატებული მუშაობის 15 წლიანი გამოცდილება აქვს. მათ შორის, 2009-2014 წლებში, იუსტიციის სისტემაში, სახელმწიფო სერვისების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელებულ რეფორმებში, უშუალოდ იღებდა მონაწილეობას. ასევე, იყო სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე. 2014-2016 წლებში, კონსულტაციას უწევდა უკრაინისა და ყირგიზეთის შესაბამის სახელმწიფო ორგანიზაციებს როგორც ეუთოს ექსპერტი, იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრის (IRC) ბორდის წევრი, და საქართველოს საზოგადიებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) ვიცე რექტორი. 2017 წლიდან, კარიერა გააგრძელა საერთაშორისო განვითარების მიმართულებით. კერძოდ, მუშაობდა UNDP-ში, საჯარო მმართველობის რეფორმის კოორდინატორის პოზიციაზე, ხოლო 2018 წლიდან, ხელმძღვანელობს USAID-ის დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივას (GGI). მიღებული აქვს საჯარო მმართველობის მაგისტრის ხარისხი აშშ ჯორჯიის უნივერსიტეტსა (2009) და GIPA-ში (2004).

        გიორგი თურქიასრული პროფესორი ეკონომიკის დარგში. აქვს ბიზნესის მენეჯმენტში ლექციების კითხვის 20-წლიანი გამოცდილება. ბიზნესის დაგეგმარებისა და მენეჯმენტის საკითხების ექსპერტი და კონსულტაციებს უწევს სახელმწიფო, კერძო და საერთაშორისო  ორგანიზაციებს. არის რამდენიმე პროექტის ინიციატორი და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ჯგუფის სპეციალისტი. ასევე, ბიზნესის მიმართულებით ოთხი სახელმძღვანელოს ავტორი, მათ შორის წიგნების -  „ბიზნესის საფუძვლებისა“ და „ბიზნესის“ თანაავტორი.

        შოთა ჩინჩალაძე - სტრატეგიული ბრენდინგის სააგენტო „ლაივის“ყოფილი პარტნიორი და უფროსი ბრენდ-კონსულტანტი. ამჟამად, დამოუკიდებელი კონსულტანტია და ორგანიზაციებს თანმიმდევრული ბრენდების აშენებაში ეხმარება. აქვს 9 წლიანი გამოცდილება მარკეტინგში. იყო Shell-ის საცხებ-საპოხი მასალების ოფიციალური მაკრო-დისტრიბუტორის მარკეტინგის მენეჯერი საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში. მართავდა საავტომობილო ინდუსტრიის წამყვან ბრენდებს: Shell, Landirenzo, Energizer, Faber და ა.შ. 2012 წლიდან მუშაობს ბრენდინგისა და საკომუნიკაციო პროექტებზე ისეთ დიდ ბრენდებთან როგორებიცაა: ნატახტარი, მთიელი, TOYOTA კავკასია, VTB ბანკი, საქართველოს რაგბის კავშირი, უნიქარდი, ბროტმაისტერი, რერა, პირველი ნაბიჯი საქართველო, დრესაპ ჯგუფი და ა.შ. 2013 წლიდან კითხულობს ლექციებს ბრენდინგსა და მარკეტინგში.

        ნიკოლოზ აბუაშვილი - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის  (GIPA) მმართველობის სკოლის პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი. აქვს ბიზნეს პრობლემების გადაწყვეტის 20+ წლიანი და კერძო და საჯარო ორგანიზაციებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. 1995 წლიდან ატარებს პროფესიულ ტრეინინგებსა და ეწევა აკადემიურ მოღვაწეობას. კითხულობდა ლექციებს თავისუფალი უნივერსიტეტის, კავკასიის უნივერსიტეტის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და ტენესის უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის. არის კომპანია „Business Infrastructure Solutions“–ის დამფუძნებელი პარტნიორი. მისი კომპენტენცია არის ბიზნესების ღირებულების ზრდა, მათი გაჯანსაღება და განვითარება, მარკეტინგის დაგეგმვა და განხორციელება, საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვა, პროექტების მართვა და პერსონალის განვითარება. 

        ლევან კოკაია - არის სამართლისა და სახელმწიფო მართვის მაგისტრი.  აქვს სახელმწიფო და კერძო სექტორებში მუშაობის 7 წლიანი და აკადემიურ სფეროში მუშაობის 5+ წლიანი გამოცდილება. არის 25 გამოქვეყნებული სამეცნიერო და ანალიტიკური პუბლიკაციის ავტორი, რომელიც შეეხება ნავთობის და გაზის ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვის პროექტის ხელშეკრულებათა სამართლებრივ ანალიზს, ფინანსურ ბაზრებს, კაპიტალის ბაზრების და საინვესტიციო ფონდების სამართლებრივ რეგულირებას, კორპორაციულ მართვას, აგრეთვე საინვესტიციო, საერთაშორისო კერძო და ანტიმონოპოლიური სამართლის საკითებს.

        ანანო გორგოძე - განათლების საერთაშორისო ცენტრის სტიპენდიანტი, საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამის გამარჯვებული, ლონდონის სამეფო კოლეჯის მაგისტრი განათლების პოლიტიკის მიმართულებით. არის გამოცდილი აკადემიური საბჭოს წევრი, განათლების მენეჯმენტში მუშაობის გამოცდილებით. მისი ექსპერტიზა ფარავს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ასევე კერძო და საჯარო სექტორს. აქვს ანალიტიკური უნარ-ჩვევები, კვლევის, რედაქტირებისა, საჯარო გამოსვლების, ლიდერობისა და მენეჯმენტის ექსპერტიზა. მისი სამაგისტრო ხარისხი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში საჯარო მმართველობას უკავშირდება. 

        დალი ცატავა - ქვს პედაგოგიური და დიდაქტიკური მიდგომების, სწავლისა და სასწავლო პროცესის მართვისა და  პროექტების მართვის 20 წლიანი გამოცდილება. თანამშრომლობდა სხვადასხვა საერთაშორისო ინსტიტუტებთან  GTZ, TACIS, GI, DAAD.

        წარმატებით განახორციელა პროექტები:  „სწავლის სწავლა როგორც საკვანძო კომპეტენცია“ გერმანელ კოლეგებთან ერთად, „საქართველოს კულინარიის აკადემია“ ავსტრიელ კოლეგებთან ერთად აგრარულ უნივერსიტეტში, „კვების კულტურის განვითარების ისტორია“  თსუ–ს ტურიზმის საერთაშორისო სკოლაში. არის სახელმძღვანელოს „სწავლის ტექნიკებისა და სტრატეგიების“ ავტორი.  

        ეკატერინე ლომიძე - აქვს Meredith Collage-ის ბაკალავრისა და Campbell University-ის (აშშ) მაგისტრის ხარისხი ფსიქოთერაპიაში. 1997 წლიდან დღემდე, აქვს ადამიანური რესურსების მენეჯერის პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება. იყო ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი შპს "მაგთიკომსა" და "თეგეტა მოტორსში". ამჟამად, სასტუმროების - "რადისონ ბლუ ივერიასა" და "რადისონ ქოლექშენ, წინანდლის მამულების" ადამიანური რესურსების მენეჯერია. არის Radisson Hotel Group-ის მასტერ ტრენერი. 2013 წლიდან დღემდე, ატარებს ტრენინგებს "რადისონ აკადემიაში. ასევე, სერტიფიცირებულ ტრენინგებს ტრენერებისთვის, სხვადასხვა მიმართულებით. 

        სოფო სუხიაშვილი

        კოორდინატორი

        ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი

        მის: იეთიმ გურჯის ქუჩა 9, თბილისი, 0105

        ელ-ფოსტა: s.sukhiashvili@gipa.ge

        მობ: +995 577 011 257

        დაგვიკავშირდით

        • იეთიმ გურჯის ქუჩა 9, თბილისი, 0105
        • (995 32) 2 49 75 00
        • s.sukhiashvili@gipa.ge