პროგრამული ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამა

პროგრამული ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამა აკრედიტაციის პროცესშია. 

იხ. პროგრამის კურიკულუმი.

დაგვიკავშირდით