მართვის ფსიქოლოგია

 მართვის ფსიქოლოგია

პროგრამის მიზანია მონაწილეების ფსიქოლოგიური მომზადების უზრუნველყოფა, მათი პროფესიული კომპეტენციის გაზრდა, ეფექტური კომუნიკაციური უნარების შეძენა, გადაწყვეტილების მიღებისა და სტრატეგიული დაგეგმარების უნარების შეძენა, სტრესის და მისი მართვის ფიზიოლოგიურ და ფსიქოლოგიურ  მექანიზმებში გარკვევა, ორგანიზაციული სტრესის მართვის ტექნიკების შესწავლა და სხვა.

კურსი განკუთვნილია:

 • მენეჯერების და სხვადასხვა რგოლის მმართველებისათვის
 • მართვის ფსიქოლოგიით დაინტერესებულ პირთათვის

შინაარსი:

ორგანიზაციული კომუნიკაციის ფსიქოლოგია:

 • კომუნიკაციის საფუძვლები; კომუკაციური კომპეტენციის განვითარება; ქეისის განხილვა, პრაქტიკული სავარჯიშოები.
 • ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაცია ; საკუთარი თავის და გარშემომყოფების აღქმა ;   ეფექტური მოსმენა, ადექვატური უკუკავშირი ;  ურთიერთზემოქმედების თეორია, კონფლიქტის გადაჭრისთვის აუცილებელი კომუნიკაციური უნარ - ჩვევები .
 • ჯგუფური კომუნიკაცია; ჯგუფური მუშაობის სტადიები; პრობლემების გადაჭრა ჯგუფში ; როლების განაწილება ჯგუფში;

ორგანიზაციული მენეჯმენტი:

 • მენეჯმენტის პროცესი
 • გადაწყვეტილების მიღება
 • დაგეგვმა და სტრატეგია;
 • ორგანიზაციული კულტურა და ორგანიზაციული სტრუქტურის ჩამოყალიბება;
 • ლიდერობა და მართვა;
 • ორგანიზაციული კონტროლი;

ორგანიზაციული ქცევა:

 • მოტივაციის რაობა, განსხვავება მოტივაციასა და სტიმულირებას შორის. მოტივაციის შინაარსობრივი და პროცესუალური თეორიები და მათი გამოყენება ინდივიდებისა და გუნდების დონეზე.
 • სტიმულირების არსი და კლასიფიკაცია; სტიმულირების ძირითადი ფორმები.
 • პიროვნების რაობა, პიროვნების ქცევის ძირითადი თეორიები, ფუნდამენტური პიროვნული ღირებულებები და მათი გავლენა სამუშაო პროცესზე
 • ორგანიზაციული ცვლილების ბუნება (მიზანი, სტრუქტურა, ტექნოლოგია და ამოცანები).
 • დროის მართვა.

ფსიქოლოგიური კონსულტირება მენეჯერებისთვის:

 • ინდივიდუალური ფსიქო-კონსულტაცია მენეჯერებისათვის
 • პიროვნების ფსიქოლოგიური შესწავლის სამოქმედო სქემა მენეჯერებისათვის
 • უკუკავშირის ანგარიშის მომზადება მენეჯერებისათვის;
 • ორგანიზაციული პრობლემების გამომწვები მიზეზების ძიება
 • შიდა თუ გარე კონსულტირება?

სტრესის ფსიქოლოგია:

 • კონფლიქტის რაობა. ფუნქციური და დისფუნქციური კონფლიქტის სახეები. კონფლიქტის ტიპები. კონფლიქტის გამომწვევი მიზეზები, კონფლიქტის ესკალაცია და დეესკალაცია. კონფლიქტის ეფექტური და არაეფექტური გადაჭრის გზები.
 • სტრესის რაობა. სტრესის ფიზიოლოგიური და ფსიქოლოგიური მექანიზმები. სტრესის გამომწვევი მიზეზების (სტრესორების) კლასიფიკაცია.
 • ცხოვრებისეული სიტუაციების აღქმა და მათი ცვლილებები. სტრესის მოდელი, ბარიერების შექმნა. დადებითი სტრესის მოდელი. საკუთარი თავის ფლობა.
 • სტრესის დაძლევის სტრატეგიები - დაცვის მექანიზმები. ინტროსპექცია.
 • ორგანიზაციული სტრესი, გამომწვევი მიზეზები და დაძლევის პროგრამები.

სწავლის ხანგრძლივობა: 2 თვე, კვირაში სამჯერ ან ოთხჯერ, საღამოობით 19:00-დან -22:00-მდე.

კურსის მოცულობა: 63 საათი

სწავლების ენა: ქართული

სასწავლო მეთოდოლოგია:

სწავლების პროცესი ინტერაქტიურია და მოითხოვს მონაწილეების მაქსიმალურ ჩართულობას. თითოეულ საგანში  მონაწილეების შეფასება მოხდება  საბოლოო გამოცდის საფუძველზე.

სასერტიფიკატო პროგრამით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა.

რეგისტრაციის ბოლო ვადა არის 2021 წლის 10 მარტი. 

რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, ჩატარდება გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან.

შერჩევის კრიტერიუმები:

 • მოტივაცია
 • კომუნიკაციის უნარი

*სასურველია: ინგლისური Intermediate Level და სამუშაო გამოცდილება

პროგრამის ღირებულება: 900 ლარი

გადახდის გრაფიკი: თანხის ნაწილი, 600 ლარი, უნდა ჩაირიცხოს სწავლის დაწყებიდან პირველი კვირის განმავლობაში და 300 ლარი - სწავლის შუა პერიოდში.

პროგრამაზე გათვალისწინებული არის შემდეგი სახის ფასდაკლებები:

1. GIPA – ს კურსდამთავრებულთათვის – 10%
2. ოჯახის წევრების ერთ კურსზე ერთდროულად სწავლის შემთხვევაში – 10%

კორპორატიული ფასდაკლება:

1. ორი ან სამი თანამშრომელი – 10%
2. ოთხი თანამშრომელი – 15%
3. ხუთი ან მეტი თანამშრომელი – 20%

*კორპორატიული ფასდაკლება მოქმედებს, მხოლოდ ორგანიზაციის მიერ სწავლის დაფინანსების შემთხვევაში

*პროგრამით დაინტერესებულ პირს შეუძლია ისარგებლოს მხოლოდ ერთი ფასდაკლებით

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419/GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

სწავლის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ მართვის ფსიქოლოგიის სერტიფიკატი.

სერტიფიკატის აღების წინაპირობა:კურსის ბოლოს უნდა ჩააბარონ საბოლოო გამოცდა. 

მარიამ დავითაშვილი - ფსიქოლოგი. 2018 წლიდან საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) მოწვეული ლექტორი, სალექციო კურსები - ძალადობა და კომუნიკაციის ფსიქოლოგია. დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შემდგომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013 წლიდან არის ESTSS - European Society for Traumatic Stress Studies საზოგადოების წევრი. არის სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის ფსიქოლოგი, პროექტის მენეჯერი, ჯგუფების წამყვანი და ტრენერი, ასევე იყო ამავე ცენტრის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი. არის ბავშვებისა და ახალგაზრდების ჯანსაღი მომავლის კვლევისა და განვითარების ცენტრის “არს ვივენდი” ფსიქოლოგი, ჯგუფების წამყვანი და ტრენერი. არის სხვადასხვა მიმართულების ტრენინგების სერტიფიცირებული ტრენერი და მიჰყავს ტრენინგები სხვადასხვა ორგანიზაციაში. მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ საერთაშორისო პროფესიულ კონფერენციაში, სემინარსა და ტრენინგში.

მამუკა მახათაძე -  2002 წელს დაამთავრა ვეიქ ფორესტის უნივერსიტეტის (აშშ) ბიზნეს ადმინისტრირების სკოლა და მიიღო ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრის (MBA) წოდება. 2003 წლიდან კითხულობს ლექციებს ორგანიზაციულ მენეჯმენტში და ლიდერობაში საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA). ამავრდოულად სხვადასხვა დროს დასაქმებულიიყო სხვადასხვა ბიზნეს, ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ. მოამზადა მსოფლიო ბანკის, აზიის განვითარების ბანკის (ADB), აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარებისა ბანკის (EBRD) მიერ დაფინანსებული 114 პროექტის ფინანსურ-ეკონომიკური დასაბუთება (გზების, სკოლების, წყალმომარაგება-წყალარინების და გაზმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია, მყარი ნარჩენების მართვა, ჯანდაცვის რეფორმა, ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ა.შ.). 2013-14 წლებში იყო საფეხბურთო კლუბის “დინამო თბილისი” გენერალური დირექტორი. 2015-2017 წლებში მუშაობდა სს “უნივერსალური სამედიცინო ცენტრის” (ყოფილი ონკოლოგიის ეროვნული ცენტრი) დირექტორის თანამდებობაზე. ამჟამად არის ბავშვთა ჰოსპისის “ციცინათელების ქვეყანა” დირექტორი.

ელიზავეტა სოლოღაშვილი - ფსიქოლოგი, საქართველოს უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის ლექტორი სოციალური და ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის მიმართულებით. გამოცდილება - 1996 წლიდან 2010 წლის ჩათვლით ადამიანური რესურსების მენეჯერი სხვადასხვა კომპანიებში: „ქართუ ბანკი“; „საქართველოს ბანკი“; „სილკროუდ ბანკი“; შპს „ელიტპრო“. 2010 – 2012 წლებში საკონსულტაციო კომპანია IMG-ის (მენეჯმენტის ინტეგრირებული ჯგუფი) კონსულტანტი; სამშენებლო კომპანია „ალიონი 99“-ის ადამიანური რესურსების მართვის კონსულტანტი.

ტრენერის გამოცდილება 2001 წლიდან: მენეჯერული უნარების განვითარება; ადამიანური რესურსების მართვა; მომსახურების თანამედროვე სტანდარტები; სტრატეგიული და საოპერაციო დაგეგმვა; დროის მართვა; კომუნიკაციური უნარების განვითარება; ლიდერობა; კარიერული განვითარება.

 

თინათინ ფანცულაია - ფსიქოლოგიის დოქტორი.2013 წლიდან საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის მოწვეული ლექტორი სალექციო კურსი - ფსიქოლოგიური კონსულტირება სწავლობდა საქ. მეცნიერებათა აკადემიის დ. უზნაძის სახელობის  ფსიქოლოგიის საწავლო ინსტიტუტში. 2018 წელს გახდა  ევროპის გეშტალტ თერაპევტთა ასოციაცის (EAGT) აკრედიტებული ფსიქოთერაპევტი.არის საქ. საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსტეტის პროფესორი, სამაგისტრო პროგრამის “ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირების” ავტორი და ხელმძღვანელი. მიწვეულია კავკასიის უნივერსიტეტში  (CU) ლექტორად; არის 20-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.ხელმძღვანელობს “ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო დიაგნოსტიკური ცენტრ "იდილია”-ს. აქვს ფსიქოკონსულტაციის 21წლიანი პრაქტიკა. არის  “ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციაციის“ დამფუძნებელი. მონაწილეოაბა აქვს მიღებული არაერთ საერთაშორისო პროფესიულ კონფერენციას, სემინარსა და ტრენინგში.

ანა ჩუთლაშვილი

კოორდინატორი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

მისამართი: გორგასლის 101

ელ-ფოსტა: a.chutlashvili@gipa.ge

მობილური: 598 93 55 56

დაგვიკავშირდით