მართვის ფსიქოლოგია

 პრაქტიკული სასერტიფიკატო კურსები

პროგრამის მიზანია მონაწილეების ფსიქოლოგიური მომზადების უზრუნველყოფა, მათი პროფესიული კომპეტენციის გაზრდა, ეფექტური კომუნიკაციური უნარების შეძენა, გადაწყვეტილების მიღებისა და სტრატეგიული დაგეგმარების უნარების შეძენა, სტრესის და მისი მართვის ფიზიოლოგიურ და ფსიქოლოგიურ  მექანიზმებში გარკვევა, ორგანიზაციული სტრესის მართვის ტექნიკების შესწავლა და სხვა.

კურსი განკუთვნილია:

 • მენეჯერების და სხვადასხვა რგოლის მმართველებისათვის
 • მართვის ფსიქოლოგიით დაინტერესებულ პირთათვის

შინაარსი:

კომუნიკაციის ფსიქოლოგია ( ლექტორი - მარიამ დავითაშვილი)

(გომოყენებული ლიტერატურა: ვერდერბერი; ვაცლავიკი; ბარტი)

 • ძირითადი ცნებები და თეორიები, კომუნიკაციის დანიშნულება და მისი გამომწვევი მოტივაცია, კომუნიკაციის შინაგანი და გარეგანი კონტექსტი, კომუნიკაციის მახასიათებლები;
 • კომუნიკაცია და ეთიკა, კომუნიკაციის კომპეტენცია, საკუთარი თავის აღქმა და სხვების აღქმა/პერცეფცია, ყურადღება და სელექცია;
 • შეტყობინების ფილტრაცია, მედიის გავლენა, „მე“- პერცეფცია და კომუნიკაცია, ატრიბუცია, წინასწარგანწყობა;
 • შეტყობინების ფილტრაცია, მედიის გავლენა, „მე“- პერცეფცია და კომუნიკაცია, ატრიბუცია, წინასწარგანწყობა
 • ვერბალური შეტყობინება, ენა და მისი მახასიათებლები, კავშირი ენასა და მნიშვნელობას შორის, სემანტიკა, პრაგმატიკა, სოციოლინგვისტიკა
 • არავერბალური გზავნილები/შეტყობინება, ეფექტური მოსმენა, აქტიური მოსმენა, გააზრება, დამუშავების პროცესი, დამახსოვრება, შეფასება და რეაგირება

სტრესის ფსიქოლოგია (ლექტორი - რამაზ საყვარელიძე)

 • სტრესის შესწავლის ისტორია და განსაზღვრება; სტრესის სახეები; სტრესის ფსიქოლოგიური, ფიზიოლოგიური და ქცევითი ნიშნები; სტრესით გამოწვეული ყოფითი, პროფესიული და სამედიცინო პრობლემები;
 • სტრესის და მისი მართვის ფიზიოლოგიური და ფსიქოლოგიური მექანიზმები;
 • სტრესის მართვის ყოფითი საშუალებები (ქოფინგ სტრატეგიები); რალაქსაციის რელიგიური ფუნქცია და სისტემები (შამანიზმი, იოგა, დაოიზმი, ბუდიზმი, ისლამი, ქრისტიანობა);
 • პასიური და აქტიური მედიტაცია - ისტორია, ტექნიკა და მექანიზმები;
 • აქტიური მედიტაცია და ხერხემლის რელაქსაცია;
 • ემოცია, სტრესის მართვის ტექნოლოგია და განწყობა;
 • სტრესი და რელაქსაცია საკუთარი თავის პროგრამირებაში;
 • ორგანიზაციული სტრესი

საჯარო ორგანიზაციების მართვა (ლექტორი - მამუკა მახათაძე)

 • მენეჯმენტის პროცესი
 • გადაწყვეტილების მიღება, სწავლებაშემოქმედებითი პროცესი და სიახლეები;
 • დაგეგვმა და სტრატეგია;
 • ორგანიზება და ორგანიზაციული სტრუქტურის ჩამოყალიბება; ორგანიზაციული კონტროლი და ორგანიზაციული კულტურა;
 • ლიდერობა და მართვა;
 • ორგანიზაციული კონტროლი;

საორგანიზაციო ქცევა ( ლექტორი - თინათინ ჩხეიძე)

 • სამუშაოს ანალიზი, სამუშაოს აღწერილობა, სამუშაოს სპეციფიკაცია;
 • სამუშაოზე მოზიდვა და შერჩევა;
 • სამუშაოს შესრულების ხარისხის შეფასება;
 • თანამშრომელთა სწავლება(ტრენინგი);
 • თანამშრომლების მოტივირება;
 • გადაწყვეტილების მიღება;
 • კონფლიქტის მართვა;
 • დროის მართვა;
 • ლიდერობა;
 • კრიზისის მართვა
 • მოტივაცია
 • საორგანიზაციო კულტურა

 კურსის დასრულების შემდეგ ჩატარდება ერთდღიანი ტრენინგი მართვის ფსიქოლოგიის თემატიკაში

სწავლის ხანგრძლივობა: 6 კვირა

კურსის მოცულობა: 65 საათი

სწავლების ენა: ქართული 

სასწავლო მეთოდოლოგია:

სწავლების პროცესი ინტერაქტიურია და მოითხოვს მონაწილეების მაქსიმალურ ჩართულობას. თითოეულ საგანში  მონაწილეების შეფასება მოხდება  საბოლოო გამოცდის საფუძველზე.

საბუთების მიღება წარმოებს 2018 წლის 20 სექტემბრიდან 2018 წლის 26 ოქტომბრის ჩათვლით. სწავლა დაიწყება 2018 წლის 29 ოქტომბერს.

სასერტიფიკატო პროგრამით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა გადმოაგზავნონ პირადობის მოწობის ასლი და ავტობიოგრაფია (CV) საკონტაქტო მეილზე (m.kvitsaridze@gipa.ge) და შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა

პროგრამის ღირებულება: 900 ლარი

პროგრამაზე გათვალისწინებული არის შემდეგი სახის ფასდაკლებები:

1. GIPA – ს კურსდამთავრებულთათვის – 10%

2. ოჯახის წევრების ერთ კურსზე ერთდროულად სწავლის შემთხვევაში – 10%

3. მრავალშვილიანი ოჯახის შვილი და/ან მშობელი (სამი და მეტი შვილი) – 10%

კორპორატიული ფასდაკლება:

1. ორი ან სამი თანამშრომელი – 10%

2. ოთხი თანამშრომელი – 15%

3. ხუთი ან მეტი თანამშრომელი – 20%

*კორპორატიული ფასდაკლება მოქმედებს მხოლოდ ორგანიზაციის მიერ სწავლის დაფინანსების შემთხვევაში

*მონაწილეს შეუძლია ისარგებლოს ფასდაკლების მხოლოდ ერთი ვერსიით.

საბანკო რეკვიზიტები:

საბანკო კოდი (მფო) – TBCB GE 22

მიმღების დასახელება – ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშსწორების ანგარიში– GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

სწავლის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ მართვის ფსიქოლოგიის სერტიფიკატი.

სერტიფიკატის აღების წინაპირობა:კურსის ბოლოს უნდა ჩააბარონ საბოლოო გამოცდა. 

მარინა კვიცარიძე

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი,
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა


მისამართი:გორგასლის 101
ტელეფონი: 249 75 45
ელ-ფოსტა: m.kvitsaridze@gipa.ge
მობილური: 595 959 096

დაგვიკავშირდით