კლინიკის მენეჯმენტი

კლინიკის მენეჯმენტი

პროგრამა კლინიკური  მენეჯერებისთვის

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია, მონაწილეებს ჩამოუყალიბდეთ ფართო ხედვა სხვადასხვა სახის სამედიცინო დაწესებულებების მართვის პროცესებზე, ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკასა და რეგულაციებზე დაყრდნობით და მისცეს მათ პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, ჰოსპიტალური სექტორის სამედიცინო დაწესებულებების მართვის პროცესის შესახებ.

კურსის გავლის შემდეგ, მსმენელები შეძლებენ აქტიურად ჩაერთონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, კომპეტენტურად განსაზღვრონ პრობლემის არსი და ეფექტურად მართონ სამედიცინო დაწესებულებაში მიმდინარე ადმინისტრაციული და ფინანსური პროცესები, ხარისხი და პაციენტზე ორიენტირებული მომსახურების მიწოდება.  

კურსი გათვლილია სამედიცინო დაწესებულებაში მომუშავე, ან ამ სახის დასაქმების მსურველი მენეჯერებისთვის.

 პროგრამის შინაარსი:

 • შესავალი - პროგრამის მიმოხილვა 
 • ჯანდაცვის სისტემის მოწყობა საქართველოში
 • სახელმწიფო პროგრამები - საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა
 • მარეგულირებელი მოთხოვნები და სწორი მენეჯმენტი, სამედიცინო დაწესებულებისა და საქმიანობის რეგულირების ტიპები
 • სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ძირითადი პრინციპები
 • სამედიცინო განათლება, საექიმო/საექთნო საქმის რეგულირება, კომპეტენციები, ადამიანური რესურსების მართვა სამედიცინო დაწესებულებაში 
 • ჯანდაცვის დაფინანსებისა და ანაზღაურების მოდელები
 • სამედიცინო დაწესებულების ფინანსური მენეჯმეტი და ბიზნეს სტატისტიკა
 • სამედიცინო და სტატისტიკური დოკუმენტაციის წარმოება
 • სამედიცინო საქმიანობის ხარისხი და მისი მართვა
 • ინფექციის კონტროლი, ნარჩენების მართვა, რადიაციული უსაფრთხობა და სამედიცინო დაწესებულებებისადმი წაყენებული სხვა მოთხვნები
 • წამლის რეგულირება
 • სამედიცინო ეთიკა, პაციენტის უფლებები, ჯანდაცვის საერთაშორისო რეგულაციები
 • ბრენდინგი და პოზიციონირება

მასტერკლასები

პროგრამის ფარგლბში, მონაწილეები სხვადასხვა კლინიკის მმართველი რგოლის მენეჯერებს შეხვდებიან და უშუალოდ მათგან მოისმენენ პრაქტიკულ ქეისებს, მენეჯმენტის მიმართულებით.

შეფასებები

პროგრამის განმავლობაში, მონაწილეები განავითარებენ სხვადასხვა მომსახურებების განვითარების გეგმას და ფინალური პროექტის სახით, წარმოადგენენ კლინიკის მოდელირებას.

სწავლის ხანგრძლივობა: 3 თვე, კვირაში სამჯერ ან ოთხჯერ, საღამოობით 19:00-დან 22:00-მდე. შაბათობით - დღის განმავლობაში.

სწავლების ენა: ქართული, მასალების ძირითადი ნაწილი წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე.

*სწავლა მიმდინარეობს ინტერაქტიულ რეჟიმში და მოიცავს თეორიისა და პრაქტიკის ნაზავს. კურსის განმავლობაში, სტუდენტების შეფასება მათ მიერ პრაქტიკული სამუშაოების შესრულების ხარისხითა და ფინალური გამოცდის საფუძველზე მოხდება.

*პროგრამა გადის აკრედიტაციას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში.

სასერტიფიკატო პროგრამით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა.

რეგისტრაციის ბოლო ვადა არის 2021 წლის 31 მარტი. სწავლა დაიწყება 2021 წლის 8 აპრილიდან.

რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, ჩატარდება გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან.

შერჩევის კრიტერიუმები:

 • მოტივაცია
 • კომუნიკაციის უნარი

*სასურველია: ინგლისური Intermediate Level და სამუშაო გამოცდილება

  პროგრამის ღირებულება: 1800 ლარი

  გადახდის გრაფიკი: თანხის ნაწილი, 1100 ლარი, უნდა ჩაირიცხოს სწავლის დაწყებიდან პირველი კვირის განმავლობაში და 700 ლარი - სწავლის შუა პერიოდში.

  პროგრამაზე გათვალისწინებული არის შემდეგი სახის ფასდაკლებები:

  1. GIPA – ს კურსდამთავრებულთათვის – 10%
  2. ოჯახის წევრების ერთ კურსზე ერთდროულად სწავლის შემთხვევაში – 10%

  კორპორატიული ფასდაკლება:

  1. ორი ან სამი თანამშრომელი – 10%
  2. ოთხი თანამშრომელი – 15%
  3. ხუთი ან მეტი თანამშრომელი – 20%

  *კორპორატიული ფასდაკლება მოქმედებს, მხოლოდ ორგანიზაციის მიერ სწავლის დაფინანსების შემთხვევაში

  *პროგრამით დაინტერესებულ პირს შეუძლია ისარგებლოს მხოლოდ ერთი ფასდაკლებით

  საბანკო რეკვიზიტები:

  სს „ თიბისი ბანკი“
  საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
  მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
  ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419/GEL

  გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

  სწავლის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ  კლინიკის მენეჯერის სერტიფიკატი. 

  სერტიფიკატის აღების წინაპირობა: პროგრამის მანძილზე, მსმენელებმა განვლილ საგნებში უნდა ჩააბარონ გამოცდები, ასევე კურსის ბოლოს უნდა წარმოადგინონ ინდივიდუალური პროექტი.

  დეა ნიჟარაძე - აქვს 25 წლიანი სამედიცინო (საექიმო) პრაქტიკა და 20 წლიანი მენეჯერული (აქედან 14 წელი ჯანდაცვის სამინისტროში) გამოცდილება. 2012-2013 წლებში იყო ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტში, რეგულირების სამმართველოს უფროსი. არის ჯანდაცვის კანონმდებლობის, მარეგულირებელი მექანიზმების და სამედიცინო მომსახურების ხარისხის ექსპერტი და აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის პროექტების ექსპერტი სამედიცინო საკითხებში. 2012 წლიდან დღემდე, ბაქტერიოფაგის საერთაშორისო ცენტრის მთავარი ექიმია და ქართულ-ამერიკული კლინიკის სამედიცინო დირექტორი. 2018 წლიდან დღემდე, იკავებს კორპორაცია ევექსის ხარისხის განვითარების დეპარტამენტის დირექტორის თანამდებობას. 

  ქეთევან გოგინაშვილიარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტი (MPH). აქვს შრომის ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება, ჯანდაცვის პოლიტიკის დაგეგმვის, შემუშავებისა და შეფასების კოორდინაციის მიმართულებით. მისი ხელმძღვანელობით უკვე ათ წელზე მეტია მზადდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასების ეროვნული მოხსენება, ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშები და ჯანდაცვის სისტემის ეფექტიანობის შეფასების ანგარიშები. არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტი ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშებისა და ჯანდაცვის დაფინანსების საკითხებში.

  ლელა სერებრიაკოვაჯანდაცვის ეკონომიკის დოქტორანტი და ჯანდაცვის სისტემებისა და დაფინანსების მაგისტირი (ედინბურგის უნივერსიტეტი). აქვს 12 წელზე მეტი გამოცდილება ჯანდაცვის რეფორმების, დაფინანსებისა და პოლიტიკის კუთხით. მუშაობდა როგორც სახელმწიფო სექტორში, ისე კერძო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში. 2011-2013 წლებში იყო საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და პროგრამების სამმართველოს უფროსი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში, მანამდე 6 წლის განმავლობაში - მენეჯერი USAID-ის მიერ დაფინანსებულ ჯანდაცვის რეფორმის პროექტში. საქართველოს გარდა, ჯანდაცვის სფეროს რეფორმების მიმართულებით, მუშაობდა უკრაინაში, ლიტვაში, ყაზახეთში, ყირგიზეთში, ტაჯიკეთში, ბელორუსიასა და მოლდოვაში.

  მაია კერესელიძეMD, PhD, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სამედიცინო სტატისტიკის დეპარტამენტის უფროსი. 1999 წლიდან, აქვს სამედიცინო სტატისტიკის დარგში, ხელმძღვანელ პოზიციებზე მუშაობის გამოცდილება. უკანასკნელ წლებში, მისი პროფესიული საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: ჯანდაცვის ინფორმაციული სისტემების განვითარება, მათ შორის ჯანდაცვის მონაცემთა მოპოვების და ანალიზის თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა და ინსტიტუციური მოწყობა, ჯანდაცვის ინფორმაციის სტანდარტიზაციის და ქვეყანაში საერთაშორისო სტატისტიკური კლასიფიკატორების დანერგვის უზრუნველყოფა, სიკვდილის მიზეზების იდენტიფიცირების გაუმჯობესების მიზნით ქვეყანაში შესაბამისი სიმძლავრეების შექმნა, ჯანდაცვის ინფორმაციის სფეროში ეროვნული და საერთაშორისო ინიციატივებში და აქტივობებში მონაწილეობა. არის 40-ზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაციის თანაავტორი.

  მარინე ბაიდაური - ექიმი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი. აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება
  სამედიცინო დაწესებულებების მარეგულირებელი ნორმების შემუშავებაში. არის სამედიცინო დაწესებულებებში, ინფექციის კონტროლის მარეგულირებელი აქტებისა და მონიტორინგის ინსტრუმენტის ავტორი და მონიტორინგის კოორდინატორი. ამჟამად, მუშაობს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე.

  თამარ დაუსი - 2013 წლიდან დღემდე, არის საექთნო დეპარტამენტის დირექტორი “სამედიცინო კორპორაცია ევექსში”და  2016 წლიდან, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯის სასწავლო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და საექთნო ასოციაცია “ნიუმენის” დამფუძნებელი. უწევდა კონსულტაციას საექთნო მიმართულებით კლინიკებს „კურაციო“, „იუნონა“ და კავშირი “დოსტაქარი”. აქვს 22 წლიანი სამუშაო გამოცდილება კომპანიებში: “Princess Margaret Hospital”(ბრიტანეთი)- უმცროსი ექთანი, ქართულ-ამერიკული სამედიცინო ცენტრი „ჯოენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ – რეანიმაციული განყოფილების მედდა და შემდგომში მთავარი მედდა, დიდ ბრიტანეთში „The Salvation Army” – სოციალური მუშაკი, აკადემიკოს ნ. ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა – ექთან-ინსტრუქტორი და მიმღები განყოფილების უფროსი მედდა. აქვს ასევე 12 წლიანი გამოცდილება სემინარებისა და ტრენინგების ჩატარებისა სამედიცინო მიმართულებით, 2016 წლიდან ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას პროფესიულ განათლებაში. 2016-2018 წლებში გარე ინიცირების ფარგლებში, იყო სამუშაო ჯგუფის წევრი, რომლის მიხედვით განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ, დამტკიცდა “საექთნო განათლების” პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტი.

  თამარ გაბუნიამაგისტრი საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში (ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი) ჯორჯიას უნივერსიტეტი, აშშ. ჯანდაცვის სისტემების გაძლიერებისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის 20 წელზე მეტი გამოცდილებით, როგორც საქართველოში, ასევე სხვა ქვეყნებში. მისი ექსპერტიზის სფერო მოიცავს პირველადი ჯანდაცვის და ჰოსპიტალური სექტორის რეფორმებს, ადამიანური რესურსის გაძლიერებას, ტუბერკულოზის, აივ/შიდსის, C ჰეპატიტისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის პროგრამებს. 2011-2016 წლებში ხელმძღვანელობდა USAID -ის საქართველოში ტუბერკულოზის პრევენციის პროექტს. 2017-2019 წლებში ეწეოდა საერთაშორისო საკონსულტაციო მომსახურებას ვიეტნამში, ფილიპინებზე, კამბოჯასა და სხვა ქვეყნებში. 2019 წლის თებერვლიდან დღემდე, არის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე. 

  ნინო აბესაძე - MD, PhDs საქართველოს უნივერსიტეტის დოქტორანტი, სს მეგალაბი-ს სამედიცინო დირექტორი. აქვს 12 წლიანი სამუშაო გამოცდილება მენეჯერულ პოზიციაზე, 10 წლიანი სტაჟი  პედაგოგიკის მიმართულებით ( სარეზიდენტო პროგრამა „ლაბორატორიული მედიცინა“ მოდულების ხელმძღვანელი, დავით ტვილდიანის საექთნო კოლეჯი ლექტორი), მუშაობდა სამედიცინო კორპორაცია ევექსში ლაბორატორიული და ტრანსფუზიოლოგიური დეპარტამენტის დირექტორად, გავლილი აქვს სამუშაო პრაქტიკა გერმანიაში ( University Medical Center Hamburg-Eppendorf; Vestische Kinder- und Jugendklinik Datteln), არის საქართველოს ლაბორატორიული მედიცინის ასოციაციის გამგეობის წევრი, ISO 9001:2008 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის აუდიტორი. 2015-2016 წლებში იყო საქართველოს ჯამრთელობის დაცვის სამინისტროსთან არსებული სამუშაო ჯგუფის წევრი, რომლის მიხედვით დამტკიცდა ლაბორატორიული სერვისების მიწოდების რეგულაციები. 2020წელს  პანდემიის პერიოდში იყო საქართველოს ჯამრთელობის დაცვის სამინისთროსთან არსებული ლაბორატორიული სამუშაო ჯგუფის წევრი, რომლის მიხედვითაც დამტკიცდა კოვიდ 19-ის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის ალგორითმი.

  თინა ტურძილაძე - ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია- ექსპერტი ფარმაციის საკითხებში. ფარმაციის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი. არის არაერთი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. აქვს კვალიფიკაცია შემდეგი მიმართულებებით: ფარმაცევტული პოლიტიკა და ეკონომიკა; ფარმაციის მენეჯმენტი; საერთაშორისო კარგი პრაქტიკის სტანდარტები GMP/GDP/GCP/GVP; 
  მიკვლევადობის სისტემები T&T მათი მოდელირება და იმპლემენტაცია; NRS შეფასება, მონიტორინგი. 2008 წლიდან არის ჯანდაცვის ექსპერტთა  კლუბის ხელმძღვანელი. 

  სოფო სუხიაშვილი

  კოორდინატორი

  ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი

  მის: იეთიმ გურჯის ქუჩა 9, თბილისი, 0105

  ელ-ფოსტა: s.sukhiashvili@gipa.ge

  მობ: +995 577 011 257

  დაგვიკავშირდით