კლინიკის მენეჯმენტი

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და

სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ

აკრედიტირებული პროგრამა კლინიკური მენეჯერებისთვის

 

კლინიკის მენეჯმენტი

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია, მონაწილეებს ჩამოუყალიბდეთ ფართო ხედვა სხვადასხვა სახის სამედიცინო დაწესებულებების მართვის პროცესებზე, ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკასა და რეგულაციებზე დაყრდნობით და მისცეს მათ პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, ჰოსპიტალური სექტორის სამედიცინო დაწესებულებების მართვის პროცესის შესახებ.

კურსის გავლის შემდეგ, მსმენელები შეძლებენ აქტიურად ჩაერთონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, კომპეტენტურად განსაზღვრონ პრობლემის არსი და ეფექტურად მართონ სამედიცინო დაწესებულებაში მიმდინარე ადმინისტრაციული და ფინანსური პროცესები, ხარისხი და პაციენტზე ორიენტირებული მომსახურების მიწოდება.  

კურსი გათვლილია სამედიცინო დაწესებულებაში მომუშავე, ან ამ სახის დასაქმების მსურველი მენეჯერებისთვის.

 პროგრამის შინაარსი:

 • შესავალი - პროგრამის მიმოხილვა 
 • ჯანდაცვის სისტემის მოწყობა საქართველოში
 • სახელმწიფო პროგრამები - საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა
 • მარეგულირებელი მოთხოვნები და სწორი მენეჯმენტი, სამედიცინო დაწესებულებისა და საქმიანობის რეგულირების ტიპები
 • სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ძირითადი პრინციპები
 • სამედიცინო განათლება, საექიმო/საექთნო საქმის რეგულირება, კომპეტენციები, ადამიანური რესურსების მართვა სამედიცინო დაწესებულებაში 
 • ჯანდაცვის დაფინანსებისა და ანაზღაურების მოდელები
 • სამედიცინო დაწესებულების ფინანსური მენეჯმეტი და ბიზნეს სტატისტიკა
 • სამედიცინო და სტატისტიკური დოკუმენტაციის წარმოება
 • სამედიცინო საქმიანობის ხარისხი და მისი მართვა
 • ინფექციის კონტროლი, ნარჩენების მართვა, რადიაციული უსაფრთხობა და სამედიცინო დაწესებულებებისადმი წაყენებული სხვა მოთხვნები
 • წამლის რეგულირება
 • სამედიცინო ეთიკა, პაციენტის უფლებები, ჯანდაცვის საერთაშორისო რეგულაციები

მასტერკლასები

პროგრამის ფარგლბში, მონაწილეები სხვადასხვა კლინიკის მმართველი რგოლის მენეჯერებს შეხვდებიან და უშუალოდ მათგან მოისმენენ პრაქტიკულ ქეისებს, მენეჯმენტის მიმართულებით.

შეფასებები

პროგრამის განმავლობაში, მონაწილეები განავითარებენ სხვადასხვა მომსახურებების განვითარების გეგმას და ფინალური პროექტის სახით, წარმოადგენენ კლინიკის მოდელირებას.

სწავლის ხანგრძლივობა: 3 თვე, კვირაში სამჯერ ან ოთხჯერ, საღამოობით 19:00-დან 22:00-მდე. შაბათობით - დღის განმავლობაში.

სწავლების ენა: ქართული, მასალების ძირითადი ნაწილი წარმოდგენილია ინგლისურ ენაზე.

*სწავლა მიმდინარეობს ინტერაქტიულ რეჟიმში და მოიცავს თეორიისა და პრაქტიკის ნაზავს. კურსის განმავლობაში, სტუდენტების შეფასება მათ მიერ პრაქტიკული სამუშაოების შესრულების ხარისხითა და ფინალური გამოცდის საფუძველზე მოხდება.

*პროგრამა აკრედიტირებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭოს მიერ.

სწავლის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ  კლინიკის მენეჯერის სერტიფიკატი. 

სერტიფიკატი გაიცემა გრეიდების მიხედვით.

სერტიფიკატის აღების წინაპირობა: პროგრამის მანძილზე, მსმენელებმა განვლილ საგნებში უნდა ჩააბარონ გამოცდები, ასევე კურსის ბოლოს, უნდა წარმოადგინონ ინდივიდუალური პროექტი.

დეა ნიჟარაძე - აქვს 25 წლიანი სამედიცინო (საექიმო) პრაქტიკა და 20 წლიანი მენეჯერული (აქედან 14 წელი ჯანდაცვის სამინისტროში) გამოცდილება. 2012-2013 წლებში იყო ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტში, რეგულირების სამმართველოს უფროსი. არის ჯანდაცვის კანონმდებლობის, მარეგულირებელი მექანიზმების და სამედიცინო მომსახურების ხარისხის ექსპერტი და აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტისა და ევროკავშირის  პროექტების ექსპერტი სამედიცინო საკითხებში. 2012 წლიდან დღემდე, ბაქტერიოფაგის საერთაშორისო ცენტრის მთავარი ექიმია და ქართულ-ამერიკული კლინიკის სამედიცინო დირექტორი. 2018 წლიდან დღემდე, იკავებს კორპორაცია ევექსის ხარისხის განვითარების დეპარტამენტის დირექტორის თანამდებობას. 

ქეთევან გოგინაშვილი - არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტი (MPH). აქვს შრომის ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება, ჯანდაცვის პოლიტიკის დაგეგმვის, შემუშავებისა და შეფასების კოორდინაციის მიმართულებით. მისი ხელმძღვანელობით უკვე ათ წელზე მეტია მზადდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასების ეროვნული მოხსენება, ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშები და ჯანდაცვის სისტემის ეფექტიანობის შეფასების ანგარიშები. არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტი ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშებისა და ჯანდაცვის დაფინანსების საკითხებში.

მაია კერესელიძე - MD, PhD, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სამედიცინო სტატისტიკის დეპარტამენტის უფროსი. 1999 წლიდან, აქვს სამედიცინო სტატისტიკის დარგში, ხელმძღვანელ პოზიციებზე მუშაობის გამოცდილება. უკანასკნელ წლებში, მისი პროფესიული საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: ჯანდაცვის ინფორმაციული სისტემების განვითარება, მათ შორის ჯანდაცვის მონაცემთა მოპოვების და ანალიზის თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა და ინსტიტუციური მოწყობა, ჯანდაცვის ინფორმაციის სტანდარტიზაციის და ქვეყანაში საერთაშორისო სტატისტიკური კლასიფიკატორების დანერგვის უზრუნველყოფა, სიკვდილის მიზეზების იდენტიფიცირების გაუმჯობესების მიზნით ქვეყანაში შესაბამისი სიმძლავრეების შექმნა, ჯანდაცვის ინფორმაციის სფეროში ეროვნული და საერთაშორისო ინიციატივებში და აქტივობებში მონაწილეობა. არის 40-ზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაციის თანაავტორი.

მარინე ბაიდაური - ექიმი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი. აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება
სამედიცინო დაწესებულებების მარეგულირებელი ნორმების შემუშავებაში. არის სამედიცინო დაწესებულებებში, ინფექციის კონტროლის მარეგულირებელი აქტებისა და მონიტორინგის ინსტრუმენტის ავტორი და მონიტორინგის კოორდინატორი. ამჟამად, მუშაობს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე.

თამარ დაუსი - 2013 წლიდან დღემდე, არის საექთნო დეპარტამენტის დირექტორი “სამედიცინო კორპორაცია ევექსში”და  2016 წლიდან, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯის სასწავლო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და საექთნო ასოციაცია “ნიუმენის” დამფუძნებელი. უწევდა კონსულტაციას საექთნო მიმართულებით კლინიკებს „კურაციო“, „იუნონა“ და კავშირი “დოსტაქარი”. აქვს 22 წლიანი სამუშაო გამოცდილება კომპანიებში: “Princess Margaret Hospital”(ბრიტანეთი)- უმცროსი ექთანი, ქართულ-ამერიკული სამედიცინო ცენტრი „ჯოენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი“ – რეანიმაციული განყოფილების მედდა და შემდგომში მთავარი მედდა, დიდ ბრიტანეთში „The Salvation Army” – სოციალური მუშაკი, აკადემიკოს ნ. ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა – ექთან-ინსტრუქტორი და მიმღები განყოფილების უფროსი მედდა. აქვს ასევე 12 წლიანი გამოცდილება სემინარებისა და ტრენინგების ჩატარებისა სამედიცინო მიმართულებით, 2016 წლიდან ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას პროფესიულ განათლებაში. 2016-2018 წლებში გარე ინიცირების ფარგლებში, იყო სამუშაო ჯგუფის წევრი, რომლის მიხედვით განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ, დამტკიცდა “საექთნო განათლების” პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტი.

თამარ გაბუნია - მაგისტრი საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში (ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი) ჯორჯიას უნივერსიტეტი, აშშ. ჯანდაცვის სისტემების გაძლიერებისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის 20 წელზე მეტი გამოცდილებით, როგორც საქართველოში, ასევე სხვა ქვეყნებში. მისი ექსპერტიზის სფერო მოიცავს პირველადი ჯანდაცვის და ჰოსპიტალური სექტორის რეფორმებს, ადამიანური რესურსის გაძლიერებას, ტუბერკულოზის, აივ/შიდსის, C ჰეპატიტისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის პროგრამებს. 2011-2016 წლებში ხელმძღვანელობდა USAID -ის საქართველოში ტუბერკულოზის პრევენციის პროექტს. 2017-2019 წლებში ეწეოდა საერთაშორისო საკონსულტაციო მომსახურებას ვიეტნამში, ფილიპინებზე, კამბოჯასა და სხვა ქვეყნებში. 2019 წლის თებერვლიდან დღემდე, არის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე. 

ნინო აბესაძე - MD, PhDs საქართველოს უნივერსიტეტის დოქტორანტი, სს მეგალაბი-ს სამედიცინო დირექტორი. აქვს 12 წლიანი სამუშაო გამოცდილება მენეჯერულ პოზიციაზე, 10 წლიანი სტაჟი  პედაგოგიკის მიმართულებით ( სარეზიდენტო პროგრამა „ლაბორატორიული მედიცინა“ მოდულების ხელმძღვანელი, დავით ტვილდიანის საექთნო კოლეჯი ლექტორი), მუშაობდა სამედიცინო კორპორაცია ევექსში ლაბორატორიული და ტრანსფუზიოლოგიური დეპარტამენტის დირექტორად, გავლილი აქვს სამუშაო პრაქტიკა გერმანიაში ( University Medical Center Hamburg-Eppendorf; Vestische Kinder- und Jugendklinik Datteln), არის საქართველოს ლაბორატორიული მედიცინის ასოციაციის გამგეობის წევრი, ISO 9001:2008 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის აუდიტორი. 2015-2016 წლებში იყო საქართველოს ჯამრთელობის დაცვის სამინისტროსთან არსებული სამუშაო ჯგუფის წევრი, რომლის მიხედვით დამტკიცდა ლაბორატორიული სერვისების მიწოდების რეგულაციები. 2020წელს  პანდემიის პერიოდში იყო საქართველოს ჯამრთელობის დაცვის სამინისთროსთან არსებული ლაბორატორიული სამუშაო ჯგუფის წევრი, რომლის მიხედვითაც დამტკიცდა კოვიდ 19-ის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის ალგორითმი.

თინა ტურძილაძე - ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია- ექსპერტი ფარმაციის საკითხებში. ფარმაციის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი. არის არაერთი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. აქვს კვალიფიკაცია შემდეგი მიმართულებებით: ფარმაცევტული პოლიტიკა და ეკონომიკა; ფარმაციის მენეჯმენტი; საერთაშორისო კარგი პრაქტიკის სტანდარტები GMP/GDP/GCP/GVP; 
მიკვლევადობის სისტემები T&T მათი მოდელირება და იმპლემენტაცია; NRS შეფასება, მონიტორინგი. 2008 წლიდან არის ჯანდაცვის ექსპერტთა  კლუბის ხელმძღვანელი. 

ნია გიუაშვილი - არის სსიპ „ლ.საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ გენერალური დირექტორის მრჩეველი და სამედიცინო ცენტრ „მედიქლაბჯორჯიას“ ხარისხის მართვის დირექტორი. 2010-2012 წლებში იყო ქრონიკული დაავადებების, ტრავმატიზმის, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობისა და გარემოს ჯანმრთელობის და ასევე, გარემოს ჯანმრთელობისა და ეპიდემიოლოგიური სტანდარტების განყოფილების უფროსი. ფლობს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მართვის მაგისტრის ხარისხს. სხვადასხვა წლებში აქვს საექსპერტო გამოცდილება. იყო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ექსპერტი ზოგად ჰიგიენაში, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ეკოლოგიური უსაფრთხოების კომისიის წევრი, შორ მანძილებზე ჰაერის ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების კონვენციის ჯანდაცვითი ასპექტების ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის ბიუროს სამუშაო ჯგუფის დროებითი მრჩეველი საქართველოდან, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის "საქართველოს ქიმიური პროფილის" შემმუშავებელი სამუშაო ჯგუფის ექსპერტი. 

თინათინ გაბრიჩიძე - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დოქტორანტი საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში, ეპიდემიოლოგიისა და ბიოსტატისტიკის მიმართულებით. არაერთ სამეცნიერო კონფერენციაში აქვს მონაწილეობა მიღებული, რომელიც ძირითადად მოიცავდა გარემოსდაცვითი პოლიტიკის, ინფექციის პრევენციისა და ეკოლოგიის საკითხებს. 2000-2017 წლამდე იყო მოწვეული ლექტორი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში, ეპიდემიოლოგიისა და ბიოსტატისტიკის დეპარტამენტში. 2014 წლიდან დღემდე, მუშაობს ეპიდემიოლოგ-კონსულტანტად, როგორც კლინიკებში, ასევე სასწავლო დაწესებულებებში. 2017 წლიდან დღემდე  წარმოადგენს USAID-ის  საქართველოში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის გაძლიერებისა და გაუმჯობესების პროექტის ექსპერტს. 2018-2019 წლებში იყო აშშ-ს დაავადებათა კონტროლის ცენტრების ჯგუფის, ICAP-ის და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს საგრანტო პროექტის ექსპერტი. 2020 წლის ივნისიდან დღემდე, არის გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), მმართველობის რეფორმის ფონდი (GRF)-ის საგრანტო პროექტის „გაფართოებული წვდომა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ინოვაციურ სერვისებზე“ შტატგარეშე თანამშრომელი - ექსპერტი. არის არასამთავრობო ორგანიზაცია „ხვალინდელი დღის“ და „საქართველოს ეპიდემიოლოგთა და ინფექციის კონტროლის სპეციალისტთა ასოციაციის“ დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი. 2018 წლიდან დღემდე, არის ინფექციების კონტროლისა და ანტიმიკრობული რეზისტენტობის ეროვნული საკოორდინაციო საბჭოს წევრი.

ანდრია ურუშაძე - ექსპერტი ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის სფეროში. აქვს სახელმწიფო და საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქმიანობის 30 წლიანი გამოცდილება. ბოლო ათი წლის განმავლობაში, როგორც საერთაშორისო კონსულტანტი, საერთაშორისო (WB, WHO) და სამთავრობო ინსტიტუტებთან, 10-ზე მეტ ქვეყანაში მუშაობდა, მათ შორის საქართველოში, უკრაინაში, ყაზახეთში, მოლდოვაში, უზბეკეთში, ალბანეთსა და ტაჯიკეთში. 2010-2012 წლებში, იყო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  მინისტრი და 2001-2010 წლებში, სოციალური დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე. 1996-2005 წწ. იყო პირველი კერძო სადაზღვევო კომპანია „ალდაგის“ აღმასრულებელი დირექტორი. 1995-1996 წწ. მუშაობდა სახელმწიფო კანცელარიაში საერთაშორისო პროგრამების რეალიზაციის ბიუროს უფროსად. იყო კულტურული მემკვიდრეობის პროგრამების კოორდინატორი მსოფლიო ბანკთან და ევროპის საბჭოსთან. 1993-96 წწ. იყო ახალგაზრდობის საერთაშორისო ფონდის დამფუძნებელი და ვიცე პრეზიდენტი. არის ჯანდაცვის და სოციალური პოლიტიკის თემატიკაზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციების ავტორი. მათ შორის თანაავტორი წიგნისა: „ჯანდაცვის რეფორმა საქართველოში. ჯანდაცვის რეფორმების საგზაო რუქა პოსტ-სემაშკოს ქვეყნებისთვის და არა მხოლოდ“ (2014),  რომელიც გამოიცა  ინგლისურ და  და უკრაინულ  ენებზე.

 

პროგრამის ღირებულება: 2100 ლარი

გადახდის გრაფიკი: თანხის გადახდა ხდება 2 ეტაპად

I ეტაპი – 1100 ლარი (სწავლის დაწყებიდან 1 კვირის განმავლობაში)

II ეტაპი – 1000 ლარი (სწავლის დაწყების მეორე თვეს)

ფასდაკლების სისტემა

პროგრამა მოიცავს ინდივიდუალურ და კორპორაციულ ფასდაკლებებს. 

ინდივიდუალური ფასდაკლება:

1. GIPA – ს კურსდამთავრებულთათვის – 10%

2. ოჯახის წევრების ერთ კურსზე ერთდროულად სწავლის შემთხვევაში – 10%

კორპორატიული ფასდაკლება:

იმ შემთხვევაში თუ ორგანიზაცია ფარავს თანამშრომლების განვითარების ხარჯებს, მოქმედებს შემდეგი ფასდაკლებები:

1. ორი ან სამი თანამშრომელი – 10%

2. ოთხი თანამშრომელი – 15%

3. ხუთი ან მეტი თანამშრომელი – 20%

*მონაწილეს შეუძლია ისარგებლოს ფასდაკლების მხოლოდ ერთი ვერსიით.

გადახდა:

გადახდა უნდა განხორციელდეს ორგანიზაციის ანგარიშზე. პირადი ნომერი და პროგრამის დასახელება უნდა მიეთითოს საგადახდო დავალებაში.

საბანკო რეკვიზიტები:

 • სს „ თიბისი ბანკი“
 • საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
 • მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

სასერტიფიკატო პროგრამით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა შეავსონ სარეგისტრაციო ფორმა.

რეგისტრაციის ბოლო ვადა არის 2024 წლის 26 მარტი. 

სწავლა დაიწყება 2024 წლის აპრილის დასაწყისში.

რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, ჩატარდება გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან.

შერჩევის კრიტერიუმები:

 • სამუშაო გამოცდილება
 • მოტივაცია
 • კომუნიკაციის უნარი

*სასურველია: ინგლისური Intermediate Level და სამუშაო გამოცდილება

თეონა სუხიაშვილი

კოორდინატორი

ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი

მის: იეთიმ გურჯის 9; თბილისი, 0105

ელ-ფოსტა: t.sukhiashvili@gipa.ge

მობ: +995 598 119 212