ფსიქოლოგიის საფუძვლები

მოსამზადებელი კურსები

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამისთვის

პროგრამის მიზანია - მონაწილეებმა მიიღონ ცოდნა ფსიქოლოგიის საფუძვლებში. კურსის მანძილზე მიღებული ცოდნის და უნარების გამოყენებით მონაწილეები მზად იქნებიან  შემდგომი პროფესიული ზრდისთვის ფსიქოლოგიის სფეროში.

კურსი განკუთვნილია:

 • ფსიქოლოგიის საფუძვლების ცოდნით დაინტერესებული პირებისთვის;
 • მათთვის, ვისაც არა აქვს ფსიქოლოგიური განათლება და სურვილი აქვს ჩააბაროს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე („მართვის/ ორგანიზაციის ფსიქოლოგიისა“ და „პოლიტიკური ფსიქოლოგიის“ მიმართულებით).

პროგრამის უპირატესობა:

მოცემული პროგრამის წარმატებით გავლისა და ეროვნული გამოცდების ჩაბარების (მინიმალური ზღვარის გადალახვა) შემთხვევაში, სტუდენტებს მიეცემათ საშუალება: GIPA-ს შიდა გასაუბრების გავლის გარეშე გააგრძელონ სწავლა გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე და მაგისტრატურაზე სწავლის პერიოდში ისარგებლებენ 10% - ანი ფასდაკლებით;

ზოგადი ფსიქოლოგია:

 • შესავალი ზოგად ფსიქოლოგიაში;
 • კოგნიტური პროცესები ( აღქმა, შეგრძნება, მეხსიერება, აზროვნება);
 • მთლიანი სუბიექტის განწყობა და ქცევა (მოტივაცია, ემოცია, სტრესი, ქცევა);
 • პიროვნების ფსიქოლოგია (პიროვნების ძირითადი პარამეტრები, პიროვნების კვლევის მეთოდები)
 • სოციალური ფსიქოლოგია (სოციალურ-ფსიქოლოგიური კვლევის მეთოდები, „მე“ სოციალურ სამყაროში, ინტერპერსონალური პერცეპცია, ატიტუდები, სოციალური კოგნიცია, წინასწარგანწყობა, სოციალური გავლენა, პროსოციალური ქცევა, ანტისოციალური ქცევა, ჯგუფები)
 • კომპიუტერული პროგრამა SPSS-ის გამოყენებით მონაცემთა ანალიზის კურსი დამწყებთათვის (ფანჯრების და ფაილების ტიპები SPSS-ში; ცვლადების და მონაცემების ტიპები; მონაცემთა ფაილის მომზადება;    მონაცემთა ბაზის გაწმენდვა;  მონაცემებით მანიპულირება; მონაცემთა პირველადი ანალიზი: აღწერითი სტატისტიკების გამოთვლა, სიხშირული ანალიზი, კროსტაბულაციური ანალიზი; სხვადასხვა ტიპის გრაფიკის აგება.)

სწავლის ხანგრძლივობა: 3 თვე

კურსის მოცულობა: 120 საათი

პროგრამის ღირებულება: 1500 ლარი

სასწავლო მეთოდოლოგია: სწავლების პროცესში ძირითადად გამოყენებული იქნება ინტერაქტიული მეთოდები. თითოეულ საგანში  მონაწილეების შეფასება მოხდება გამოცდის საფუძველზე.

სწავლის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ ფსიქოლოგიის საფუძვლების სასერტიფიკატო პროგრამის გავლის სერტიფიკატი.

საბუთების მიღება წარმოებს 2022 წლის 25 თებერვლამდე. 

მოთხოვნები:

 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა
 • ავტობიოგრაფია (CV)
 • აუცილებელია: ინგლისური Intermediate Level

პროგრამაზე გათვალისწინებული არის შემდეგი სახის ფასდაკლებები:

1. GIPA – ს კურსდამთავრებულთათვის – 10%

2. ოჯახის წევრების ერთ კურსზე ერთდროულად სწავლის შემთხვევაში – 10%

კორპორატიული ფასდაკლება:

ერთ ორგანიზაციაში დასაქმებული პირები სარგებლობენ შემდეგი სახის ფასდაკლებებით:

1. ორი ან სამი თანამშრომელი – 10%

2. ოთხი თანამშრომელი – 15%

3. ხუთი ან მეტი თანამშრომელი – 20%

*ფასდაკლება მოქმედებს მხოლოდ ორგანიზაციის მიერ დაფინანსების შემთხვევაში

*პროგრამით დაინტერესებულ პირს შეუძლია ისარგებლოს მხოლოდ ერთი ფასდაკლებით

საბანკო რეკვიზიტები:

საბანკო კოდი (მფო) – TBCB GE 22

მიმღების დასახელება – ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშსწორების ანგარიში– GE84TB1100000110700419 / GEL

*გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

 • ირაკლი იმედაძე - აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
 • რამაზ საყვარელიძე - ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
 • თინათინ ჩხეიძე - ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
 • თემურ ბჟალავა - ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
 • თამარ ჩხაიძე - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი

მარინა კვიცარიძე

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

მისამართი: გორგასლის 101

ელ-ფოსტა: m.kvitsaridze@gipa.ge

მობილური: 595 959 096

დაგვიკავშირდით