ფსიქოლოგიის საფუძვლები

მოსამზადებელი კურსები

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამისთვის

პროგრამის მიზანია - მონაწილეებმა მიიღონ ცოდნა ფსიქოლოგიის საფუძვლებში. კურსის მანძილზე მიღებული ცოდნის და უნარების გამოყენებით მონაწილეები მზად იქნებიან  შემდგომი პროფესიული ზრდისთვის ფსიქოლოგიის სფეროში.

კურსი განკუთვნილია:

 • ფსიქოლოგიის საფუძვლების ცოდნით დაინტერესებული პირებისთვის;
 • მათთვის, ვისაც არა აქვს ფსიქოლოგიური განათლება და სურვილი აქვს ჩააბაროს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე („მართვის/ ორგანიზაციის ფსიქოლოგიისა“ და „პოლიტიკური ფსიქოლოგიის“ მიმართულებით).

პროგრამის შინაარსი:

1. ზოგადი ფსიქოლოგია

 • შესავალი ზოგად ფსიქოლოგიაში
 • კოგნიტური პროცესეი (აღქმა, შეგრძნება, მეხსიერება, აზროვნებ)
 • მთლიანი სუბიექტის განწყობა და ქცევა (მოტივაცია, ემოცია, სტრესი,ქცევა)

2. პიროვნების ფსიქოლოგია 

 •  პიროვნეის ძირითადი პარამეტრები
 • პიროვნების კვლევის მეთოდები

3. სოციალური ფსიქოლოგია 

 •   სოციალურ-ფსიქოლოგიური კვლევის მეთოდები
 • "მე" სოციალურ სამყაროში
 • ინტერპერსონალური პერცეპცია
 • ატიტუდები
 • სოციალური კოგნიცია
 • წინასწარგანწყობა
 • სოციალური გავლენა
 • პროსოციალური ქცევა
 • ანტისოციალური ქცევა
 • სოციალური ჯგუფები

4. კომპიუტერული პროგრამა SPSS-ის გამოყენებით მონაცემთა ანალიზის კურსი დამწყებთათვის

 • ფანჯრების და ფაილების ტიპები SPSS-ში
 • ცვლადების და მონაცემების ტიპები
 • მონაცემთა ფაილის მომზადება
 • მონაცემთა ბაზის გაწმენდვა
 • მონაცემებით მანიპულირება
 • მონაცემთა პირველადი ანალიზი
 • აღწერითი სტატისტიკების გამოთვლა
 • სიხშირული ანალიზი
 • კროსტაბულაციური ანალიზი
 • სხვადასხვა ტიპის გრაფიკის აგება

პროგრამის უპირატესობა:

მოცემული პროგრამის წარმატებით გავლისა და ეროვნული გამოცდების ჩაბარების (მინიმალური ზღვარის გადალახვა) შემთხვევაში, სტუდენტებს მიეცემათ საშუალება: GIPA-ს შიდა გასაუბრების გავლის გარეშე გააგრძელონ სწავლა გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე და მაგისტრატურაზე სწავლის პერიოდში ისარგებლებენ 10% - ანი ფასდაკლებით;


სწავლის ხანგრძლივობა: 3 თვე, ლექციები ჩატარდება კვირაში სამჯერ ან ოთხჯერ, საღამოობით 19:00-დან 22:00-მდე.

სწავლების ენა: ქართული, მასალების ძირითადი ნაწილი წარმოდგენილია ქართულ ენაზე. 

სწავლის დასრულების შემდეგ, მონაცილეებს გადაეცემათ ფსიქოლოგიის საფუძვლების სერტიფიკატი. 

სერტიფიკატი გაიცემა გრეიდების მიხედვით.

სერტიფიკატის აღების წინაპირობა: პროგრამის მანძილზე, მსმენელებმა განვილ საგნებში უნდა ჩააბარონ გამოცდები. 

ირაკლი იმედაძე - აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

რამაზ საყვარელიძე - ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

თინათინ ჩხეიძე - ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

თემურ ბჟალავა - ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

თამარ ჩხაიძე - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორი

პროგრამის ღირებულება: 1500 ლარი

გადახდის ფრაფიკი: თანხის გადახდა ხდება 2 ეტაპად

I ეტაპი - 1000 ლარი

II ეტაპი - 500 ლარი 

ფასდაკლების სისტემა

პროგრამა მოიცავს ინდივიდუალურ და კორპორაციულ ფასდაკლებებს.

ინდივიდუალური ფასდაკლება:

1. GIPA-ს კურსდამთავრებულთათვის - 10%

2. ოჯახის წევრების ერთ კურსზე ერთდროულად სწავლის შემთხვევაში - 10%

კორპორატიული ფასდაკლება:

იმ შემთხვევასი თუ ორგანიზაცია ფარავს თანამშრომლების განვითარების ხარჯებს. მოქმედებს შემდეგი ფასდაკლებები:

1. ორი ან სამი თანამშრომელი - 10% 

2. ოთხი თანამშრომელი - 15%

3. ხუთი ან მეტი თანამშრომელი - 20%

*მონაწილეს შეუძლია ისარგებლოს ფასდაკლების მხოლოდ ერთი ვერსიით.

გადახდა:

გადახდა უნდა განხორციელდეს ორგანიზაციის ანგარიშზე. პირადი ნომერი და პროგრამის დასახელება უნდა მიეთითოს საგადახდო დავალებაში.

საბანკო რეკვიზიტები:

 • სს "თიბისი ბანკი"
 • საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
 • მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 

ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

სასერტიფიკატო პროგრამით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა შეავსონ სარეგისტრაციო ფორმა.

რეგისტრაციის ბოლო ვადა არის 2023 წლის 23 თებერვალი. რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ ჩატარდება გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან.

სწავლა დაიწყება 2023 წლის 1 მარტიდან.

შერჩევის კრიტერიუმები:

 • მოტივაცია
 • კომუნიკაციის უნარი
 • ინგლისური Intermediate Level

მარინა კვიცარიძე

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

მისამართი: გორგასლის 101

ელ-ფოსტა: m.kvitsaridze@gipa.ge

მობილური: 595 959 096