ფსიქოლოგიის საფუძვლები

მოსამზადებელი კურსები

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამისთვის

პროგრამის მიზანია - მონაწილეებმა მიიღონ ცოდნა ფსიქოლოგიის საფუძვლებში. კურსის მანძილზე მიღებული ცოდნის და უნარების გამოყენებით მონაწილეები მზად იქნებიან  შემდგომი პროფესიული ზრდისთვის ფსიქოლოგიის სფეროში.

კურსი განკუთვნილია:

 • ფსიქოლოგიის საფუძვლების ცოდნით დაინტერესებული პირებისთვის;
 • მათთვის, ვისაც არა აქვს ფსიქოლოგიური განათლება და სურვილი აქვს ჩააბაროს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე („მართვის/ ორგანიზაციის ფსიქოლოგიისა“ და „პოლიტიკური ფსიქოლოგიის“ მიმართულებით).

პროგრამის შინაარსი:

1. ზოგადი ფსიქოლოგია

 • შესავალი ზოგად ფსიქოლოგიაში
 • კოგნიტური პროცესეი (აღქმა, შეგრძნება, მეხსიერება, აზროვნებ)
 • მთლიანი სუბიექტის განწყობა და ქცევა (მოტივაცია, ემოცია, სტრესი,ქცევა)

2. პიროვნების ფსიქოლოგია 

 •  პიროვნეის ძირითადი პარამეტრები
 • პიროვნების კვლევის მეთოდები

3. სოციალური ფსიქოლოგია 

 •   სოციალურ-ფსიქოლოგიური კვლევის მეთოდები
 • "მე" სოციალურ სამყაროში
 • ინტერპერსონალური პერცეპცია
 • ატიტუდები
 • სოციალური კოგნიცია
 • წინასწარგანწყობა
 • სოციალური გავლენა
 • პროსოციალური ქცევა
 • ანტისოციალური ქცევა
 • სოციალური ჯგუფები

4. კომპიუტერული პროგრამა SPSS-ის გამოყენებით მონაცემთა ანალიზის კურსი დამწყებთათვის

 • ფანჯრების და ფაილების ტიპები SPSS-ში
 • ცვლადების და მონაცემების ტიპები
 • მონაცემთა ფაილის მომზადება
 • მონაცემთა ბაზის გაწმენდვა
 • მონაცემებით მანიპულირება
 • მონაცემთა პირველადი ანალიზი
 • აღწერითი სტატისტიკების გამოთვლა
 • სიხშირული ანალიზი
 • კროსტაბულაციური ანალიზი
 • სხვადასხვა ტიპის გრაფიკის აგება

პროგრამის უპირატესობა:

მოცემული პროგრამის წარმატებით გავლისა და ეროვნული გამოცდების ჩაბარების (მინიმალური ზღვარის გადალახვა) შემთხვევაში, სტუდენტებს მიეცემათ საშუალება: GIPA-ს შიდა გასაუბრების გავლის გარეშე გააგრძელონ სწავლა გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე და მაგისტრატურაზე სწავლის პერიოდში ისარგებლებენ 10% - ანი ფასდაკლებით;


ირაკლი იმედაძე - აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

რამაზ საყვარელიძე - ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

თინათინ ჩხეიძე - ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

თემურ ბჟალავა - ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

თამარ ჩხაიძე - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორი

სწავლის ხანგრძლივობა: 3 თვე, ლექციები ჩატარდება კვირაში სამჯერ ან ოთხჯერ, საღამოობით 19:00-დან 22:00-მდე.

სწავლების ენა: ქართული, მასალების ძირითადი ნაწილი წარმოდგენილია ქართულ ენაზე. 

პროგრამის ღირებულება: 1500 ლარი

გადახდის ფრაფიკი: თანხის გადახდა ხდება 2 ეტაპად

I ეტაპი - 1000 ლარი

II ეტაპი - 500 ლარი 

ფასდაკლების სისტემა

პროგრამა მოიცავს ინდივიდუალურ და კორპორაციულ ფასდაკლებებს.

ინდივიდუალური ფასდაკლება:

1. GIPA-ს კურსდამთავრებულთათვის - 10%

2. ოჯახის წევრების ერთ კურსზე ერთდროულად სწავლის შემთხვევაში - 10%

კორპორატიული ფასდაკლება:

იმ შემთხვევასი თუ ორგანიზაცია ფარავს თანამშრომლების განვითარების ხარჯებს. მოქმედებს შემდეგი ფასდაკლებები:

1. ორი ან სამი თანამშრომელი - 10% 

2. ოთხი თანამშრომელი - 15%

3. ხუთი ან მეტი თანამშრომელი - 20%

*მონაწილეს შეუძლია ისარგებლოს ფასდაკლების მხოლოდ ერთი ვერსიით.

გადახდა:

გადახდა უნდა განხორციელდეს ორგანიზაციის ანგარიშზე. პირადი ნომერი და პროგრამის დასახელება უნდა მიეთითოს საგადახდო დავალებაში.

საბანკო რეკვიზიტები:

 • სს "თიბისი ბანკი"
 • საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
 • მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 

ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

სწავლის დასრულების შემდეგ, მონაცილეებს გადაეცემათ ფსიქოლოგიის საფუძვლების სერტიფიკატი. 

სერტიფიკატი გაიცემა გრეიდების მიხედვით.

სერტიფიკატის აღების წინაპირობა: პროგრამის მანძილზე, მსმენელებმა განვილ საგნებში უნდა ჩააბარონ გამოცდები. 

სასერტიფიკატო პროგრამით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა შეავსონ სარეგისტრაციო ფორმა.

რეგისტრაციის ბოლო ვადა არის 2023 წლის 23 თებერვალი. რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ ჩატარდება გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან.

სწავლა დაიწყება 2023 წლის 1 მარტიდან.

შერჩევის კრიტერიუმები:

 • მოტივაცია
 • კომუნიკაციის უნარი
 • ინგლისური Intermediate Level

მარინა კვიცარიძე

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

მისამართი: გორგასლის 101

ელ-ფოსტა: m.kvitsaridze@gipa.ge

მობილური: 595 959 096

დაგვიკავშირდით