ფინანსების მენეჯმენტი

GIPA-ს ფინანსების მენეჯმენტის სასერტიფიკატო პროგრამა განკუთვნილია როგორც დამწყები მენეჯერებისათვის, რომელთაც არ აქვთ პრაქტიკული გამოცდილება და გეგმავენ წარმატებული კარიერის განხორციელებას მენეჯერების პოზიციაზე, ასევე მოქმედი ფინანსური მენეჯერებისათვის, რომელთაც სურვილი აქვთ გაიღრმავონ ცოდნა ფინანსებში.

 

შინაარსი:

1.  Excel-ის გამოყენება ფინანსებში

 • მონაცემების მათემატიკური,ფინანსური და სტატისტიკური დამუშავება
 • მონაცემების შეგროვება, ორგანიზება, კლასიფიცირება,  სისტემატიზაცია
 • მონაცემთა პროფესიული დამუშავება და  აღწერითი ანალიზი
 • რთული ცხრილების დინამიური გარდაქმნებით დამუშავება

2. ფინანსების დაგეგმვაანალიზი და მართვა

 • ფულის ღირებულება დროში, PV, FV, დისკონტირება
 • IRR, NPV, WACC, MIRR, What - if Analysis გამოყენება
 • IPMT,PPMT, NPER, RATE, ეფეატური და ნომინალური პროცენტი
 • ხარჯების სტრუქტურა, ფიქსირებული და ცვლადი ხარჯები, დანახარჯი ერთეულ პროდუქტზე, ფასნამატი
 • გაყიდვების დაგეგმვა, მოგება ზარალის ანგარიში, კონტრიბუციული ფორმატის მოგება ზარალი
 • ტენდენციისა და შედარებითი ანალიზი, ROI, ROE, ROS, ROA, დავალიანების კოეფიციენტები
 • PAYBACK PERIOD, ბიზნესის შეფასება, ბიზნესის ტერმინალური ღირებულება, გორდონის მოდელი

3. სტატისტიკის ელემენტები ფინანსებში

 • ინდექსები
 • კორელაცია და რეგრესია
 • სავალუტო რისკები

4.  საინვესტიციო ფონდის მენეჯმენტი (ჰეჯ- ფონდის მენეჯმენტი)

 • ბაზრის ინდიკატორები: კრიტიკული ინდიკატორების იდენტიფიცირება
 • ვალუტის ანალიზი, სასაქონლო ბაზრის ანალიზი
 • წილობრივი (Equity) ბაზარი: Bond/Equity yield კოეფიციენტი, მოგების პროგნოზები და სხვა
 • კომპანიის ანალიზი გადაწყვეტილებების მიღების დონეზე
 • რისკების მართვა
 • ტრეიდერის ფსიქოლოგია: საკუთარი საინვესტიციო სტილის ჩამოყალიბება და ემოციების კონტროლი

5. ფინალური პროექტი - განვლილი საგნების საფუძველზე, მონაწილეები მოამზადებენ და წარადგენენ ფინალურ პროექტს/ბიზნეს გეგმას. 

სწავლის ხანგრძლივობა: 3 თვე, ლექციები ჩატარდება კვირაში 3-ჯერ, კვირის დღეებში- 19:00-დან 22:00-მდე; შაბათობით – დღის განმავლობაში.

სწავლების ენა: ქართული

სასერტიფიკატო პროგრამით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა.

რეგისტრაციის ბოლო ვადა არის 2019 წლის 30 სექტემბერი.

რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ,  ჩატარდება გასაუბრება  მიმღებ კომისიასთან.

სწავლა დაიწყება 2019 წლის  7 ოქტომბრიდან.

შერჩევის კრიტერიუმები:

 • მოტივაცია
 • კომუნიკაციის უნარი
 • სამუშაო გამოცდილება.

პროგრამის ღირებულება: 1500 ლარი

გადახდის გრაფიკი: თანხის ნაწილი, 1000 ლარი უნდა ჩაირიცხოს სწავლის დაწყებიდან პირველი კვირის განმავლობაში და 500 ლარი- სწავლის შუა პერიოდში.

პროგრამის ფარგლებში მოქმედებს შემდეგი სახის ფასდაკლებები: 

1. GIPA – ს კურსდამთავრებულთათვის – 10%

2. ოჯახის წევრების ერთ კურსზე ერთდროულად სწავლის შემთხვევაში – 10%

კორპორატიული ფასდაკლება:

1. ორი ან სამი თანამშრომელი – 10%

2. ოთხი თანამშრომელი – 15%

3. ხუთი ან მეტი თანამშრომელი – 20%

*კორპორატიული ფასდაკლება მოქმედებს მხოლოდ ორგანიზაციის მიერ სწავლის დაფინანსების შემთხვევაში

*პროგრამით დაინტერესებულ პირს შეუძლია ისარგებლოს მხოლოდ ერთი ფასდაკლებით

 

საბანკო რეკვიზიტები:

 • სს „ თიბისი ბანკი“
 • საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
 • მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

სწავლის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ ფინანსების მენეჯმენტის პროგრამის დამამთავრებელი სერტიფიკატი.

სერტიფიკატის აღების წინაპირობა: პროგრამის მანძილზე, მსმენელებმა განვლილ საგნებში უნდა ჩააბარონ გამოცდები. ასევე, კურსის ბოლოს, უნდა წარმოადგინონ ინდივიდუალური პროექტი.

ჯულიეტა გაგლოშვილიინჟინერიის დოქტორი ინფორმატიკაში. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებისა და  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის კომპიუტერულ მეცნიერებათა მიმართულების სასწავლო - სამეცნიერო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. არის მრავალი პუბლიკაციის თანაავტორი და სამეცნიერო კონფერენციების მონაწილე. აქვს პროექტებზე მუშაობისა და განხორციელების მრავალწლიანი გამოცდილება საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით. 

გიორგი თურქიასრული პროფესორი ეკონომიკის დარგში. აქვს ბიზნესის მენეჯმენტში ლექციების კითხვის 20-წლიანი გამოცდილება. ბიზნესის დაგეგმარებისა და მენეჯმენტის საკითხების ექსპერტი და კონსულტაციებს უწევს სახელმწიფო, კერძო და საერთაშორისო  ორგანიზაციებს. არის რამდენიმე პროექტის ინიციატორი და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ჯგუფის სპეციალისტი. ასევე, ბიზნესის მიმართულებით ოთხი სახელმძღვანელოს ავტორი, მათ შორის წიგნების -  „ბიზნესის საფუძვლებისა“ და „ბიზნესის“ თანაავტორი.

გოგიტა თოდრაძე - GIPA-ს პროფესორი, ფლობს ეკონომიკის აკადემიური დოქტორის ხარისხს.არის საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი. აქვს მმართველ პოზიციებზე მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება.  2010-2016 წლებში იყო ბიზნეს სტატისტიკის სამმართველოს უფროსი, 2016 წელს იკავებდა აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის თანამდებობას.  აქვს ლექციების კითხვის 10 წლიანი გამოცდილება.  

გიორგი აბესაძე2017 წლის იანვრიდან, მართავს ფონდს რომელიც დაფინანსებულია საკუთარი და სხვადასხვა კერძო ინვესტორების მიერ. თავად ახდენს საინვესტიციო იდეების გენერირებას, რისკების მართვას და თანხების ინვესტირებას სხვადასხვა კლასის აქტივებში. მისი სამომავლო მიზანია შექმნას საქართველოში პირველი ჰეჯ-ფონდი, რომელიც მოემსახურება რეგიონალურ ინსტიტუციონალურ ინვესტორებსა და კერძო კაპიტალს.

სოფო სუხიაშვილი

კოორდინატორი

ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი

მის: იეთიმ გურჯის ქუჩა 9, თბილისი, 0105

ელ-ფოსტა: s.sukhiashvili@gipa.ge

მობ: +995 577 011 257

დაგვიკავშირდით