ფინანსების მენეჯმენტი

GIPA-ს ფინანსების მენეჯმენტის სასერტიფიკატო პროგრამა განკუთვნილია როგორც დამწყები მენეჯერებისათვის, რომელთაც არ აქვთ პრაქტიკული გამოცდილება და გეგმავენ წარმატებული კარიერის განხორციელებას მენეჯერების პოზიციაზე, ასევე მოქმედი ფინანსური მენეჯერებისათვის, რომელთაც სურვილი აქვთ გაიღრმავონ ცოდნა ფინანსებში.

 

პროგრამის შინაარსი:

1.  Excel-ის გამოყენება ფინანსებში

 • მონაცემების მათემატიკური,ფინანსური და სტატისტიკური დამუშავება
 • მონაცემების შეგროვება, ორგანიზება, კლასიფიცირება,  სისტემატიზაცია
 • მონაცემთა პროფესიული დამუშავება და  აღწერითი ანალიზი
 • რთული ცხრილების დინამიური გარდაქმნებით დამუშავება

2. ფინანსების დაგეგმვაანალიზი და მართვა

 • ფულის ღირებულება დროში, PV, FV, დისკონტირება
 • IRR, NPV, WACC, MIRR, What - if Analysis გამოყენება
 • IPMT,PPMT, NPER, RATE, ეფექტური და ნომინალური პროცენტი
 • ხარჯების სტრუქტურა, ფიქსირებული და ცვლადი ხარჯები, დანახარჯი ერთეულ პროდუქტზე, ფასნამატი
 • მოგება ზარალის ანგარიში, კონტრიბუციული ფორმატის მოგება ზარალი
 • ტენდენციისა და შედარებითი ანალიზი, ROI, ROE, ROS, ROA, დავალიანების კოეფიციენტები
 • PAYBACK PERIOD, ბიზნესის შეფასება, ბიზნესის ტერმინალური ღირებულება, გორდონის მოდელი

3. სტატისტიკის გამოყენება ფინანსების დაგეგმვაში

 • სავალუტო რისკები
 • გაყიდვების პროგნოზირება და დაგეგმვა
 • ხარჯების პროგნოზირება და დაგეგმვა
 • ბიუჯეტირება

4.  საბუღალტრო პლატფორმებიდან მონაცემების ამოღება და ანგარიშგების მომზადება

 • მოგება-ზარალის მომზადება
 • საბალანსო ანგარიშგების მომზადება
 • ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგების მომზადება
 • ფინანსური ანგარიშგების მომზადება 

5. ფინალური პროექტი - განვლილი საგნების საფუძველზე, მონაწილეები მოამზადებენ და წარადგენენ ფინალურ პროექტს/ბიზნეს გეგმას. 

გიორგი თურქია - სრული პროფესორი ეკონომიკის დარგში. აქვს ბიზნესის მენეჯმენტში ლექციების კითხვის 20-წლიანი გამოცდილება. არის ბიზნესის დაგეგმარებისა და მენეჯმენტის საკითხების ექსპერტი და კონსულტაციებს უწევს სახელმწიფო, კერძო და საერთაშორისო  ორგანიზაციებს. არის რამდენიმე პროექტის ინიციატორი და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ჯგუფის სპეციალისტი. ასევე, ბიზნესის მიმართულებით ოთხი სახელმძღვანელოს ავტორი, მათ შორის წიგნების -  „ბიზნესის საფუძვლებისა“ და „ბიზნესის“ თანაავტორი.

ჯულიეტა გაგლოშვილი - ინჟინერიის დოქტორი ინფორმატიკაში. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებისა და  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის კომპიუტერულ მეცნიერებათა მიმართულების სასწავლო - სამეცნიერო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. არის მრავალი პუბლიკაციის თანაავტორი და სამეცნიერო კონფერენციების მონაწილე. აქვს პროექტებზე მუშაობისა და განხორციელების მრავალწლიანი გამოცდილება საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით. 

ნინო ლაბაძე - მაგისტრი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ფინანსური აღრიცხვისა და აუდიტის განხრით. არის ACCA წევრი. აქვს მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილება ფინანსების სხვადასხვა მიმართულებით. ასევე, ბუღალტერიის, საგადასახადო აუდიტისა და ფინანსური აუდიტის განხრით. მისი გამოცდილება მოიცავს როგორც წარმოებასა და სამშენებლო სფეროებს, ასევე ვაჭრობას, მომსახურების სხვადასხვა დარგებსა და სხვა. ამჟამად, აქტიურად არის ჩართული ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვაზე კომპანიებში.

სწავლის ხანგრძლივობა: 3 თვე, ლექციები ჩატარდება კვირაში 3-ჯერ, კვირის დღეებში- 19:00-დან 22:00-მდე; შაბათობით – დღის განმავლობაში.

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის ღირებულება: 1750 ლარი

გადახდის გრაფიკი: თანხის ნაწილი, 1000 ლარი უნდა ჩაირიცხოს სწავლის დაწყებიდან პირველი კვირის განმავლობაში და 750 ლარი- სწავლის შუა პერიოდში.

პროგრამის ფარგლებში მოქმედებს შემდეგი სახის ფასდაკლებები: 

1. GIPA – ს კურსდამთავრებულთათვის – 10%

2. ოჯახის წევრების ერთ კურსზე ერთდროულად სწავლის შემთხვევაში – 10%

კორპორატიული ფასდაკლება:

1. ორი ან სამი თანამშრომელი – 10%

2. ოთხი თანამშრომელი – 15%

3. ხუთი ან მეტი თანამშრომელი – 20%

*კორპორატიული ფასდაკლება მოქმედებს მხოლოდ ორგანიზაციის მიერ სწავლის დაფინანსების შემთხვევაში

*პროგრამით დაინტერესებულ პირს შეუძლია ისარგებლოს მხოლოდ ერთი ფასდაკლებით

 

საბანკო რეკვიზიტები:

 • სს „ თიბისი ბანკი“
 • საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
 • მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

სწავლის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ ფინანსების მენეჯმენტის პროგრამის დამამთავრებელი სერტიფიკატი.

სერტიფიკატი გაიცემა გრეიდების მიხედვით.

სერტიფიკატის აღების წინაპირობა: პროგრამის მანძილზე, მსმენელებმა განვლილ საგნებში უნდა ჩააბარონ გამოცდები. ასევე, კურსის ბოლოს, უნდა წარმოადგინონ ინდივიდუალური პროექტი.

სასერტიფიკატო პროგრამით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა შეავსონ სარეგისტრაციო ფორმა.

რეგისტრაციის ბოლო ვადა არის 2022 წლის 9 ოქტომბერი.

რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, გასაუბრება ჩატარდება მიმღებ კომისიასთან.

სწავლა დაიწყება 2022 წლის 17 ოტომბერს.

შერჩევის კრიტერიუმები:

 • მოტივაცია
 • კომუნიკაციის უნარი
 • სამუშაო გამოცდილება.

სოფო სუხიაშვილი

კოორდინატორი

ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი

მის: გურამ ფანჯიკიძის 1, თბილისი, 0160

ელ-ფოსტა: s.sukhiashvili@gipa.ge

მობ: +995 577 011 257 

დაგვიკავშირდით