ადამიანური რესურსების მართვა

პირველი პროფესიული პროგრამა საქართველოში

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი გთავაზობთ ინოვაციურ, პროფესიულ სასერტიფიკატო პროგრამას ადამიანური რესურსების მართვაში.

მონაწილეები გაეცნობიან ადამიანური რესურსების მართვის სრულიად ახალ და თანამედროვე ხედვებს.

პროგრამის მიზანია,  მონაწილეებს ჩამოუყალიბდეთ ფართო ხედვა HR ბიზნეს პარტნიორის როლისა და ფუნქციის შესახებ, რაც მიმართულია ორგანიზაციაში ისეთი სისტემების შემუშავებაზე, რომლებიც ხელს უწყობენ ერთი მხრივ, ბიზნესის განვითარებასა და წარმატებას, მეორე მხრივ თანამშრომლებისთვის სამართლიანი და ჯანსაღი გარემოს შექმნას.

კურსი სრულიად პრაქტიკულია და მისი მიმდინარეობის პროცესში მონაწილეები კონკრეტული ორგანიზაციებისთვის შეიმუშავებენ და პროცედურულად გამართავენ შემდეგ HR სისტემებს:

 • თანამშრომლების შერჩევა და აყვანა
 • პოზიციების რანჟირების სისტემა
 • თანამშრომლების პროფესიული განვითარება
 • თანამშრომელთა შეფასების სისტემა
 • ხელფასებისა და ბენეფიტების სისტემა

სწავლება ინტერაქტიულია და ითვალისწინებს აქტიურ ჩართულობას. მონაწილეებს საშუალება ექნებათ დადგეგმონ და გაანალიზონ რეალური HR პროექტები, თითოეული ბლოკის შემდეგ წარმოადგენენ კონკრეტულ პროექტებს/პრეზენტაციებს, ხოლო კურსის დასასრულს - იმუშავებენ შემაჯამებელ პროექტზე. 

კურსი განკუთვნილია ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში დასაქმებული სპეციალისტებისათვის, რომლებსაც სურთ გაიღრმავონ საკუთარი ცოდნა და უნარები ამ მიმართულებით;

შინაარსი:

1. ორგანიზაციისა და არმ- (ადამიანური რესურსების მართვა) როლი

 • HR როლი ორგანიზაციაში
 • HR VS HR, როგორც ბიზნეს პარტნიორი
 • ორგანიზაციული სტრუქტურები
 • არმ ძირითადი მიმართულებები
 • თანამშრომელთა მოტივაციის სისტემები

2. რეკრუტმენტი

 • თანამშრომლების შერჩევის სტრატეგია
 • ეფექტური რეკრუტმენტის დანიშნულება ორგანიზაციაში
 • რეკრუტმენტის ეტაპები და მეთოდები
 • გასაუბრების ჩატარების ტიპები და სტრატეგიები
 • ახალი თანამშრომლის ორიენტაციის პროცესი

3. ადამიანური რესურსების განვითარების სისტემები

 • პროფესიული და კარიერული განვითარების სისტემის მნიშვნელოვნება და მოდელები
 • სამუშაოს აღწერილობა (Job Descriptions) და სამუშაოს ანალიზის მეთოდები
 • გრეიდების (რანგების) სისტემის მნიშვნელობა და შემუშავების მეთოდები
 • პოზიციების კატეგორიზაცია და მათზე მორგებული პროფესიული განვითარების კონცეფციის შემუშავება: ტრენინგი, სწავლება, მონიტორინგი და ინდივიდუალური განვითარების გეგმას
 • სწავლება და განვითარება
 • კარიერული ზრდის ეტაპები და განვითარების გეგმის შემუშავების გზები

4. თანამშრომელთა შეფასებები და HR კვლევები

 • თანამშრომელთა მრავალკომპონენტიანი შეფასების სისტემები (Performance Appraisal)
 • კვლევის მონაცემების კავშირი სტრატეგიულ გეგმასთან

5. კომპენსაციები და ბენეფიტები

 • კომპენსაციების სისტემის შემუშავებისა და მართვის მნიშვნელობა ორგანიზაციაში
 • კომპენსაციებისა და ბენეფიტების სისტემის შემუშავების ძირითადი პრინციპები
 • სახელფასო მატებასთან დაკავშირებული მიდგომები
 • სახელფასო მონაცემების საფუძველზე სახელფასო ბიუჯეტის შექმნის საფუძვლები
 • საბონუსე სისტემა; ბონუსური სისტემის შემუშავების ძირითადი პრინციპები.
 • HR დეპარტამენტის საქმიანობის შეფასების ძირითადი მაჩვენებლები

6. საქართველოს შრომის კანონმდებლობა

 • ადამიანური რესურსების მართვის პროცესში შრომით-სამართლებრივი ურთიერთობის მარეგულირებელი ქართული კანონმდებლობის სპეციფიკა
 • შიდა ორგანიზაციული სპეციფიკა ადამიანური რესურსების მართვის პროცესში
 • შრომითი დავების გადაწყვეტის გზები და მეთოდები

სწავლის ხანგრძლივობა: 109 საათი.  ლექციები ჩატარდება კვირაში სამჯერ ან ოთხჯერ, კვირის დღეებში 19:00-დან 22:00-მდე. შაბათობით- დღის განმავლობაში.

სწავლების ენა: ქართული

სასერტიფიკატო პროგრამით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა.

რეგისტრაციის ბოლო ვადა არის 2021 წლის  26 სექტემბერი. რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, ჩატარდება გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან.

სწავლა დაიწყება 2021 წლის 4 ოქტომბერს.

შერჩევის კრიტერიუმები:

 • მოტივაცია
 • კომუნიკაციის უნარი
 • სამუშაო გამოცდილება

პროგრამის ღირებულება: 1800 ლარი

გადახდის გრაფიკი: თანხის ნაწილი, 1000 ლარი უნდა ჩაირიცხოს სწავლის დაწყებიდან პირველი კვირის განმავლობაში და 800 ლარი - სწავლის შუა პერიოდში.

პროგრამის ფარგლებში მოქმედებს შემდეგი სახის ფასდაკლებები:

1. GIPA – ს კურსდამთავრებულთათვის – 10%

2. ოჯახის წევრების ერთ კურსზე ერთდროულად სწავლის შემთხვევაში – 10%

კორპორატიული ფასდაკლება:

1. ორი ან სამი თანამშრომელი – 10%

2. ოთხი თანამშრომელი – 15%

3. ხუთი ან მეტი თანამშრომელი – 20%

*კორპორატიული ფასდაკლება მოქმედებს მხოლოდ ორგანიზაციის მიერ სწავლის დაფინანსების შემთხვევაში

*პროგრამით დაინტერესებულ პირს შეუძლია ისარგებლოს მხოლოდ ერთი ფასდაკლებით

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

*გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

სწავლის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერის სერტიფიკატი (HRM Certificate). 

სერტიფიკატი გაიცემა გრეიდების მიხედვით.

სერტიფიკატის აღების წინაპირობა: პროგრამის მანძილზე, მსმენელებმა განვლილ საგნებში უნდა ჩააბარონ გამოცდები, ასევე კურსის ბოლოს უნდა წარმოადგინონ ინდივიდუალური პროექტი.

მაცაცო პაპავა - აქვს ადამიანური რესურესების მართვის სფეროში 14  წლიანი გამოცდილება  სხვადასხვა მმართველ პოზიციებზე. განხორციელებული აქვს მასშტაბური პროექტები HR ბიზნეს სტრატეგიების,  თანამშრომელთა განვითარების სისტემების შემუშავებისა და დანერგვის კუთხით.

ძირითადი მიმართულებები - ბიზნეს პროცესების აუდიტი, შიდა ორგანიზაციული კვლევები, თანამშრომელთა შერჩევა,  ტრენინგები და პროფესიული განვითარება.

15+ წლის მანძილზე წამყვანი ტრენერ-კონსულტანტთა პროექტების მართვის, ზოგადი მენეჯმენტის და ეფექტური მომსახურების  მიმართულებით.

ნანა თვალაბეიშვილი - აქვს ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში 12  წლიანი გამოცდილება მენეჯერულ პოზიციებზე, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო კომპანიებში. უძღვებოდა მასშტაბურ პროექტებს, რომლებიც მიზნად ისახავდა კომპანიის შიდა ორგანიზაციული გარემოს შესწავლას, ბენეფიტებისა და კომპენსაციის სისტემების შემუშავებას და დანერგვას.

ძირითადი მიმართულებები - ბენეფიტებისა და კომპენსაციის სისტემები, შიდა ორგანიზაციული კვლევები, ტრენინგები და პროფესიული განვითარება

15+ წლის მანძილზე საქმიანობს როგორც წამყვანი ტრენერ-კონსულტანტი პროექტების მართვის, ზოგადი მენეჯმენტის და ეფექტური მომსახურების  მიმართულებით.

ნინო ბაქარაშვილი - ადამიანური რესურესების მართვის სფეროში 15 წლიანი გამოცდილება სხვადასხვა მმართველ პოზიციებზე. განხორციელებული აქვს მასშტაბური პროექტები HR ბიზნეს სტრატეგიების,  თანამშრომელთა განვითარების სისტემების შემუშავებისა და დანერგვის კუთხით.

ძირითადი მიმართულებები - ადამიანური რესურსების მართვა, კადრების შერჩევა,  პროცესების მართვა, შეფასების სისტემები, კომპენსაციები და ბენეფიტები. 

  სოფო სუხიაშვილი

  კოორდინატორი

  ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი

  მის: იეთიმ გურჯის ქუჩა 9, თბილისი, 0105

  ელ-ფოსტა: s.sukhiashvili@gipa.ge

  მობ: +995 577 011 257

  დაგვიკავშირდით

  • იეთიმ გურჯის ქუჩა 9, თბილისი, 0105
  • +995 577 011 257
  • s.sukhiashvili@gipa.ge