Faculty

Kakha Tsikarishvili

Professor

Email: k_tsikarishvili@hotmail.com