ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი

ნიკა გიგაური

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი

ელფოსტა: n.gigauri@gipa.ge

ნიკა გიგაური არის GIPA-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი. მიღებული აქვს პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრისა და მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სხვადასხვა დროს ნიკა გიგაური მუშაობდა, როგორც საჯარო სექტორში, ასევე არასამთავრობო და კვლევით ორგანიზაციებში პოლიტიკის კვლევისა და განათლების ადმინისტრირების მიმართულებით. ნიკა გიგაური GIPA-ში მოსვლამდე მუშაობდა სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში, იგი ასევე არის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის ექსპერტთა კორპუსის წევრი. ნიკას საჯარო მმართველობისა და სამართლის მიმართულებით მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ ადგილობრივ და საერთაშორისო პროექტში, მათ შორის, USAID-ის, IFES-ისა და IRI-ის საერთაშორისო პროგრამებში, ასევე ნიკას გავლილი აქვს კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცის ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტებისა და ESG-ის სახელმძღვანელო პრინციპების შესახებ. აკადემიური საქმიანობის კუთხით ნიკა გიგაური არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და GIPA-ს მოწვეული ლექტორი.

სასწავლო კურსები: 

 • პოლიტიკური იდეოლოგიები;
 • პოლიტიკური თეორია;
 • შედარებითი პოლიტიკა;
 • პოლიტიკური ინტერესების არტიკულაცია და აგრეგაცია;
 • საჯარო მმართველობითი პროცესები თანამედროვე საქართველოში;

კვლევები და პუბლიკაციები (ბოლო 5 წელი): 

 • Gigauri, N. (2022). Education Quality Assurance Policy in Georgia: The Case of Cluster Accreditation. environment and society, 5(5).
 • Gigauri, N. (2022). Diversification of finances and challenges of intra-party democracy in the Contemporary Georgian Political party spectrum. Politics6(2).
 • Gigauri, N. (2022). What makes political party success in Georgia? Finances, Ideology and Organizational Structure. environment and society, 4(4), 48-82.
 • „საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიციის კონცეფცია: შვედეთისა და იაპონიის პოლიციის სისტემები (case study) - აპრილი, 2021.
 • „COVID 19-თან ბრძოლის სტრატეგიები თანამედროვე ქართულ პარტიულ სპექტრში: ეკონომიკა და განათლება“ - დეკემბერი, 2020.
 • „სახელმწიფო და მცირე მთავრობის კონცეფცია თანამედროვე ქართულ პარტიულ სპექტრში“ - სექტემბერი, 2019.
 • „საარჩევნო ნიჰილიზმის გამომწვევი მიზეზების კვლევა ქართველ ახალგაზრდებში“ - თებერვალი, 2019.
 • “რელიგიური კონფლიქტების ანალიზი ქართულ სოციალურ-პოლიტიკურ გარემოში“ - ივლისი, 2018.
 • "Analysis of Georgian Health Policy and Universal Healthcare Program" - მაისი, 2018.
 • “სეკულარიზმის დილემა ქართულ სოციალურ-პოლიტიკურ გარემოში“ - აპრილი, 2017.

 

პროექტები: 

 • კვლევითი პროექტში: „დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში“;
 • USAID და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი პროექტი: „ცვლილებებზე ორიენტირებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა საქართველოში“.
 • "არჩევნებიდან დემოკრატიულ სახელმწიფომდე” ა(ა)იპ - სამოქალაქო აქტივობების განვითარების საზოგადოება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო- USAID , საარჩევნოსისტემების საერთაშორისოფონდი- IFES

 

კვლევითი ინტერესები: 

განათლების პოლიტიკის ადმინისტრირება, პარტიული პოლიტიკა, პოლიტიკური იდეოლოგიები, პოლიტიკა და რელიგია, პოლიცია და დემოკრატია, არჩევნები და საარჩევნო სისტემები,  პოლიტიკური თეორია, შედარებითი პოლიტიკა, დემოკრატიზაცია.