ტრენინგებისა და კონსულტაციები ცენტრის ხელმძღვანელი

ჟანა ანთია

ტრენინგებისა და კონსულტაციები ცენტრის ხელმძღვანელი

განათლება/პროფესია : სოციალური მეცნიერებების დოქტორანტი, საჯარო
მმართველობის მაგისტრი
გამოცდილება :
 კვლევის მეთოდები, სტატისტიკა, პროექტების მართვა
მოქმედი სამსახური:
 ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრის ხელმძღვანელი (საქართველოს
საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA))
კვლევები და პუბლიკაციები:
 საჯარო ადმინისტრირება საქართველოში - გამოწვევები და შესაძლებლობები
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, კვლევის ჯგუფის წევრი
 პუბლიკაცია: საჯარო მმართველობა პოსტ-კომუნისტურ ქვეტნებში: ყოფილი
საბჭოთა ქვეყნების, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისა და
მონღოლეთის მაგალითზე (დაიბეჭდა CRC Press (Taylor & Francis Group)-ის მიერ, Saltanat Liebert;
Published: July 2013