ხარისხის მართვის მენეჯერი

დათო წასიძე

"ხარისხის მართვის მენეჯერი"