სწავლის ღირებულება და სტიპენდია 2019

თანადაფინანსების სისტემა - 2019-2020 

საბაკალავრო პროგრამებზე მოქმედებს სტუდენტთა თანადაფინანსების სისტემა, რომელიც გულისხმობს საუკეთესო აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების სწავლის დაფინანსებას, კერძოდ: 

  • პირველ სასწავლო წელს, ნებისმიერი მოცულობის სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, სტუდენტი დამატებით მიიღებს GIPA-ს 1000 ლარიან სტიპენდიას;
  • მეორე წლიდან, სტუდენტთა დაფინანსება დამოკიდებული იქნება მათ აკადემიურ მოსწრებაზე, სადაც 3,5-ზე მეტი GPA-ს მქონე სტუდენტებს მიეცემათ შესაძლებლობა ისარგებლონ 1000 ლარამდე სტიპენდიით, მათი რეიტინგის შესაბამისად;  
  • სტუდენტებს, რომელთა GPA იქნება მაქსიმალური (4.0) მომდევნო სემესტრში სწავლა დაუფინანსდებათ 100%-ით. 

საბაკალავრო პროგრამების საფასურები და კალკულაცია თანადაფინანსების გათვალისწინებით:

სამაგისტრო პროგრამების საფასურები: