დოქტორანტურა

საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამა მიზნად ისახავს მაღალკვალიფიციური მეცნიერ-სპეციალისტების და პედაგოგების მომზადებას უმაღლესი სასწავლებლებისათვის. პროგრამის სასწავლო და კვლევითი კომპონენტების ერთობლიობა გულისხმობს უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკისა და განათლების სისტემის მართვის მეთოდების შესწავლას, სადისერტაციო ნაშრომის მომზადებას და საჯაროდ დაცვას, მეცნიერული კვლევისათვის საჭირო თანამედროვე მეთოდების ათვისებას. პროგრამა ხელს უწყობს მის მონაწილეებს როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო აკადემიურ და სამეცნიერო სივრცეში ჩართვაში. სადოქტორო პროგრამაში არსებულ სპეციალობებს კვალიფიკაციათა ჩარჩოსთან შესაბამისობაში საჭიროების მიხედვით ამტკიცებს სამეცნიერო საბჭო.

სპეციალობები:

დარგი/სპეციალობა ეკონომიკა (0701); ქვედარგი: ეკონომიკური პოლიტიკა 070101; მაკროეკონომიკა (070102); მიკროეკონომიკა (070103); საერთაშორისო ეკონომიკა (070104);
პოლიტიკის მეცნიერებები (0702): ქვედარგი: შედარებითი პოლიტიკა (070201); კონფლიქტოლოგია (070203) უსაფრთხოების კვლევები (070204) საბჭოთა კვლევები (070205)
მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა (0703); ქვედარგი: მედიის კვლევები (070301); საზოგადოებრივი ურთიერთობები (070302);
საერთაშორისო ურთიერთობები (0705); დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა (070501)
სოციოლოგია (0706); ქვედარგები: მედიაკომუნიკაციის სოციოლოგია (070701); გენდერის კვლევები (070604); სოციალური და კულტურული კვლევები (070604);
ფსიქოლოგია (0707); შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია (070701); განვითარების ფსიქოლოგია (070704); სოციალური ფსიქოლოგია (070705); პოლიტიკური ფსიქოლოგია (070706);
კულტურული მემკვიდრეობა (0708);
საჯარო მმართველობა 1110 (დარგთაშორისი მეცნიერებები)

რეგულაციები