მიღება და დაფინანსება

ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

პროგრამის ხანგრძლივობა:

4 წელი

მისაღები სტუდენტების რაოდენობა:

60 სტუდენტი

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მეოთხე (არჩევითი) საგანი:

მათემატიკა, გეოგრაფია, ისტორია, ლიტერატურა, ხელოვნება, სამოქალაქო განათლება, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია

სწავლების ენა:

ქართული

სასურველია ინგლისურის intermedate დონე

სასწავლო მასალები ქართულ და ინგლისურ ენაზე

 

პროგრამის ღირებულება:

4500 ლარი (1 წელი) - სწავლის ღირებულება იცვლება დაფინანსების მიხედვით

დაფინანსების სისტემა:

50%-70%-100% იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ყველა სტუდენტი მიიღებს უნივერსიტეტისგან 1000 ლარიან დაფინანსებას პირველი ერთი წლის განმავლობაში;

"ბიზნესის ადმინისტრირების" პროგრამაზე, მეორე კურსიდან ყოველწლიურად საუკეთესო სტუდენტები (GPA-3,2-ზე მეტი და შეფასებები A და B) მიიღებენ დაფინანსებას: -რეიტინგში პირველი 5 სტუდენტი - 1000 ლარის ოდენობით, -რეიტინგში მომდევნო 5 სტუდენტი 700 ლარის ოდენობით.

GIPA-ში მოქმედებს სტუდენტური სტიპენდიების პროგრამა

"ბიზნესის ადმინისტრირების" პროგრამაზე სწავლების პირველ წელს, ეროვნულ გამოცდებზე 50%-70%-100%-იანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ყველა სტუდენტი მიიღებს უნივერსიტეტისგან 1000 ლარიან დაფინანსებას;

მეორე კურსიდან, ყოველწლიურად საუკეთესო სტუდენტები (GPA-3,2-ზე მეტი და შეფასებები A და B) მიიღებენ დაფინანსებას შემდეგი ოდენობით:

რეიტინგში პირველი 5 სტუდენტი - 1000 ლარის ოდენობით,
რეიტინგში მომდევნო 5 სტუდენტი 700 ლარის ოდენობით.

სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამა

სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამა ეფუძნება თავისუფალი მეცნიერებების სწავლების (Liberal Arts Education) პრინციპებს: ზოგადიდან კონკრეტულისკენ, სხვადასხვა დისციპლინის ერთიან კონტექსტში გააზრებას, თეორიული ცოდნის მიწოდება-მიღების და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარების სინთეზს.

სწავლება ოთხწლიანია და მოიცავს რამდენიმე ეტაპს:
პირველ ეტაპზე (I-IV სემესტრი) სტუდენტებს მიეწოდებათ საბაზისო ცოდნა სოციალურ მეცნიერებათა ყველა ძირითადი მიმართულების შესახებ. ისინი ეცნობიან მსოფლიო სულიერ, მხატვრულ, ფილოსოფიურ და სამეცნიერო მემკვიდრეობას, სამოქალაქო შეგნების, სახელმწიფოებრივი აზროვნების, სახელმწიფოს დემოკრატიული წყობის, ლიბერალური ღირებულებების და ადამიანის უფლებათა ძირითად პრინციპებს. მათ ეძლევათ შესაძლებლობა ინტენსიურად შეისწავლონ ინგლისური ენა, განავითარონ ლოგიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარები, გაეცნონ კვლევის თანამედროვე სტანდარტებს და სწორად აირჩიონ მომავალი პროფესია, სოციალურ მეცნიერებათა ერთ-ერთი კონკრეტული მიმართულება -

 • საჯარო მმართველობა
 • საერთაშორისო ურთიერთობები
 • ეკონომიკა
 • ჟურნალისტიკა
 • ფსიქოლოგია ან სოციოლოგია რომელსაც სწავლების მეორე ეტაპზე (V-VII სემესტრი) საფუძვლიანად და სიღრმისეულად დაეუფლებიან.

სწავლების მესამე ეტაპი (VIII სემესტრი) დამოუკიდებელი მუშაობას, სადიპლომო კვლევას, ეთმობა.

პროგრამა ისეა აგებული, რომ სწავლების ოთხივე წლის განმავლობაში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა პიროვნული ზრდის, ინდივიდუალური უნარების გამოვლენა/განვითარების ხელშეწყობას და საინტერესო სტუდენტური ცხოვრების (სპორტული შეჯიბრებები, მოგზაურთა კლუბი, „რა, სად, როდის“ და არა მხოლოდ...) მხარდაჭერას.

 

სწავლის საფასური შეადგენს: ერთი აკადემიური წელი - 4500 ლარი.

სტუდენტი,რომელიც მოიპოვებს სახელმწიფო გრანტს (50%,70% ან 100%) მიიღებს GIPA - სგან 1000 ლარიან დაფინანსებას პირველი აკადემიური წლის განმავლობაში.

მაღალი აკადემიური მოსწრების წახალისების მიზნით, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაცია სტუდენტებს აჯილდოვებს გრანტით. გრანტი გაიცემა შემდეგი პრინციპით:

სტუდენტი, რომელსაც ერთი აკადემიური წლის ან მიყოლებით ორი სემესტრის (მაგალითად, მე-2 და მე-3 სემესტრი) განმავლობაში ყველა საგანში ექნება უმაღლესი შეფასება „A” და მისი „GPA“ იქნება „4.0“, განთავისუფლებული იქნება მომდევნო ერთი სემესტრის სწავლის გადასახადისაგან 100 % -ით;

თუ სტუდენტს ერთი აკადემიური წლის დამთავრების შემდეგ ყველა საგანში მიღებული ექნება უმაღლესი შეფასება”A”, მაგრამ მისი “GPA” არ იქნება „4.0“, ასევე განთავისუფლებული იქნება მომდევნო ერთი სემესტრის სწავლის გადასახადისაგან 100 % -ით;

ხუთ სტუდენტს, რომლებსაც ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში, ყველა საგანში ექნება მაღალი შეფასება და „GPA“ ექნება „3.5“ ან მეტი, უნივერსიტეტი ათავისუფლებს მომდევნო ერთი სემესტრის სწავლის გადასახადისაგან რეიტინგის შესაბამისი პროცენტით შემდეგნაირად:
I ადგილი - 70%
II ადგილი - 60%
III ადგილი - 50%
IV ადგილი - 40%
V ადგილი - 30%

რეიტინგში ერთნაირ პოზიციაზე არსებულ სტუდენტებს, სწავლა დაუფინანსდებათ შემდეგნაირად: შესაბამისი პოზიციების პროცენტული დაფინანსების ჯამი გაიყოფა ერთნაირ პოზიციაზე არსებული სტუდენტების რაოდენობაზე. (საშუალო არითმეტიკულის მეთოდით)

თუ სტუდენტს, ეროვნული გამოცდების წარმატებით ჩაბარების შედეგად აქვს სახელმწიფო დაფინანსება/გრანტი, მაშინ სახელმწიფო წლიური გრანტის (ორი სემესტრის=2250ლ) ოდენობის ნახევარი (ერთი სემესტრის=1125ლ) აკლდება „საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA)“ არსებულ ერთი სემესტრის სწავლის საფასურს(2500 ლარი) და უნივერსიტეტი სტუდენტს უხდის (ათავისუფლებს გადასახადისაგან) სწავლის საფასურის იმ პროცენტს, რომელიც სტუდენტს რეიტინგის შესაბამისად ეკუთვნის, მაგრამ არაუმეტეს მის მიერ გადასახდელი თანხისა.

იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტი განაგრძობს წარჩინებით სწავლას და მომდევნო სემესტრსაც დაასრულებს უმაღლესი/მაღალი აკადემიური მაჩვენებლით, მას შეუნარჩუნდება დაფინანსება/გრანტი კიდევ ერთი სემესტრის განმავლობაში და ა.შ.
საბანკო რეკვიზიტები

საბანკო კოდი (მფო) – TBCB GE 22

მიმღების დასახელება – ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშსწორების ანგარიში– GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის გრანტი/დაფინანსება არ გაიცემა შემოსავლის სახით. უნივერსიტეტის გრანტის/დაფინანსების მოპოვების შემთხვევაში, სტუდენტი თავისუფლდება გრანტის შესაბამისი თანხის ოდენობის გადასახადისაგან

მისამართი: თბილისი, გორგასლის ქუჩა #101, 
მობ: 599 61 17 17 (ხათუნა ბერაია) kh.beraia@gipa.ge

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამა 

საბაკალავრო პროგრამაზე დაიშვება პირი:

რომელსაც აქვს საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი;

 • რომელმაც წარმატებით ჩააბარა ერთიანი ეროვნული გამოცდები;
 • რომელსაც აქვს სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

საბაკალავრო პროგრამაზე მოსახვედრად აბიტურიენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

 • საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი; (დედანი, ასლი) იმ შემთხვევაში, თუ ატესტატი არ არის გაცემული საქართველოში, ატესტატს თან უნდა ახლდეს ცნობა ავთენტიკურობის შესახებ;
 • ნაბეჭდი ფოტოსურათი (3x4);
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
 • 1350 ლარის ოდენობის გადახდის დამადასტუდებელი ქვითარი

პორთფოლიოს გამარჯვებულებმა წარმოადგინონ ვაუჩერი.

საბუთების მიღების პროცედურა

საბუთების მიღება გრძელდება 24 აგვისტოდან 8 სექტემბრის ჩათვლით 12:00-დან 16:00 საათამდე.

მისამართი: თბილისი, ბროსეს ქუჩა #2, მე-3 სართული.

ტელ: (995) 32 2 497501

საკონტაქტო პირი

ნინო ლიპარტელიანი

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: n.liparteliani@gipa.ge

მობ: +995 551 975 475

ტელ: 2 49 75 01;

საფასური

2016-2020 სასწავლო წლისათვის სწავლის სრული საფასური (ერთი წელი) შეადგენს 5,400 ლარს, რომლის გადახდა შესაძლებელია 4 ნაწილად ხელშეკრულებით განსაზღვრული გრაფიკის შესაბამისად.

საბანკო კოდი (მფო) – TBCB GE 22

მიმღების დასახელება – ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთაინსტიტუტი

ანგარიშსწორების ანგარიში – GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

სტიპენდია

სტიპენდია 1

სტუდენტის იღებს პირველი სემესტრის 1000 ლარიან თანადაფინანსებას, სახელმწიფო გრანტის აღების შემთხვევაში.

სტიპენდია 2 

საუკეთესო პორთფოლიოს მქონე სტუდენტი მიიღებს 1000 ლარიან ვაუჩერს .

სტიპენტია 3

ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტების მოტივაციის ამაღლების მიზნით სკოლა გასცემს სემესტრულ სტიპენდიებს სწავლების მეორე ეტაპიდან (პირველი კურსის დასრულების შემდეგ).

სტიპენდიანტი შემოქმედებითი ფორტფოლიოსა და სკოლის აქტივობებში მონაწილეობის მიხედვით ვლინდება.

სემესტრულად გაიცემა ორი სტიპენდია:

ერთი - მედია ხელოვნების სპეციალობის სტუდენტისთვის

მეორე - აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების სტუდენტისთვის

თითოეული სტიპენდიანტი თავისუფლდება სწავლის სემესტრული გადასახადისგან (2700 ლარი).

საკონტაქტო პირი

ნინო ლიპარტელიანი

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: n.liparteliani@gipa.ge

მობ: +995 551 975 475

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა

მიღების წინაპირობები

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც მიღებული აქვთ სრული საშუალო განათლება და წარმატებით ჩაბარებული აქვთ ერთიანი ეროვნული გამოცდები.

ერთიან ეროვნულ გამოცდებში სამ სავალდებულო საგანთან ერთად სტუდენტს შეუძლია არჩევით საგნად აირჩიოს

 • მათემატიკა
 • ისტორია
 • გეოგრაფია
 • ლიტერატურა
 • სამოქალაქო განათლება

ადგილების ქვოტა არჩევით საგნების მიხედვით:

მათემატიკა 12
ისტორია 14
გეოგრაფია 12
ლეტერატურა 12
სამოქალაქო განათლება 10

საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებმა რეგისტრაციისათვის უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი (დედანი, ასლი) იმ შემთხვევაში, თუ ატესტატი არ არის გაცემული საქართველოში, ატესტატს თან უნდა ახლდეს ცნობა ავთენტიკურობის შესახებ.
 • ფოტოსურათი (3x4)
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის)
 • სწავლის წლიური გადასახადის 20% ის (1000 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დაუკავშირდეთ:

ირინა ბაქრაძე, ანა ქირია

სამართლის და პოლიტიკის სკოლის კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: i.bakradze@gipa.ge

მობ: +995 595 582 260; 555257752

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა


2018-2021 სასწავლო წლისათვის სწავლის სრული საფასური (ერთი წელი) შეადგენს:

4 500 ლარს.

სამართლის საბაკალავრო პროგრამაზე GIPA-ს 2017 წლის სტიპენდია!

სახელმწიფო გრანტის (100%,70% და 50%) მოპოვების შემთხვევაში, სტუდენტი პირველ სასწავლო წელს ჯიპა-სგან მიიღებს სტიპენდიას 1000 ლარის ოდეობით. სტიპენდია სტუდენტს შეუნარჩუნდება მომდევნო წლებში მისი აკადემიური მოსწრების საფუძველზე.

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა

პროგრამაზე დაშვების აუცილებელი წინაპირობა:

 • ბაკალავრის დიპლომი, ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი ნებისმიერ სპეციალობაში - დიპლომის ასლი და ნიშნების ფურცელი;
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა, A ტესტის ჩაბარება და მინიმალური ზღვარის წარმატებით გადალახვა;
 • პირადობის მოწმობის ასლი
  ფოტო 3x4-ზე
 • GIPA-ს შევსებული სააპლიკაციო ფორმა
 • შიდა საუნივერსიტეტო გასაუბრების და ტესტირების წარმატებით გავლა, სადაც შემოწმდება როგორც ინგლისური ენის (დონე - intermediate-B2), ასევე სტუდენტის სპეციალობის დაუფლებისათვის საჭირო ცოდნა, მოტივაცია. (ინგლისური ენის ტესტის ნიმუში)

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • ბაკალავრის დიპლომის ასლი;
 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა;
 • ბაკალავრიატის ნიშნების ფურცელი;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდაში მონაწილეობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • "სამოტივაციო წერილი ( სადაც აღწერილი იქნება თუ რატომ გსურთ ამ პროგრამაზე სწავლა.მაქსიმუმი 1 გვერდი)"


პროგრამის ხანგრძლივობა: 2 წელი

პროგრამის ღირებულება: 7400 ლარი (ორივე წელი)

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

საბუთების მიღება

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა - საბუთების მიღება

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამაზე საბუთების მიღება მოხდება : 14 აგვისტოსდან 1 სექტემბერის ჩათვლით, 
11:00 დან 17:00 საათამდე. 
მის: იეთიმ გურჯის 7ბ. 
საკონტაქტო პირი : თედო სანიკიძე 598239540

მნიშვნელოვანი თარიღები :

1.საბუთების მიღება 14.08-01.09

2.ინგლისური ენის გამოცდა 4-5 სექტემბერი.

3.გასაუბრება 6-8 სექტემბერი

4.საბოლოო შედეგის გამოცხადება 10 სექტემბერი.

5.სწავლის დაწყება 18 სექტემბერ.

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა

საკონტაქტო პირი

დავით ახვლედიანი


ელ. ფოსტა : d.akhvlediani@gipa.ge 

მობ. : +995 577921796

ტელ: 2 49 75 00; 2 45 75 00

 

სწავლის ღირებულება

პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 3700 ლარს. თანხის გადახდა ხდება ოთხ ეტაპად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით. პროგრამის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში კურსის მონაწილეებს ენიჭებათ მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში.

დაფინანსება

საჯარო მმართველობის ორწლიანი სამაგისტრო პროგრამის ჯამური ღირებულება 7400 ლარს შეადგენს. სწავლის დაფინანსებისათვის, გარდა სახელმწიფო გრანტისა (2250 ლარი), აღნიშნული პროგრამა, სტუდენტებს აძლევს შესაძლებლობას, მიიღოს   GIPA-ს  თანადაფინასება ( I სასწავლო წლის განმავლობაში სემესტრულად- 500ლარის ფასდაკლება საუკეთესო სტუდენტს). ხოლო  მეორე  სასწავლო წელს  საუკეთესო სტუდენტს  GIPA  შესთავაზებს ანაზღაურებად სტიპენდიას.

სწავლის დაფინანსების  ვარიანტები:

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა

წლის სწავლის ღირებულება

სახელმწიფო გრანტის (100%) მოპოვების
შემთხვევაში

7400-4500=2900, გადასახდელი
თანხა - 2900 ლარი

სახ- ო გრანტის მოპოვების გარეშე

7400

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა

პროგრამაზე დაშვების აუცილებელი წინაპირობა:

 • ბაკალავრის დიპლომი, ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი ნებისმიერ სპეციალობაში - დიპლომის ასლი და ნიშნების ფურცელი;
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა, A ტესტის ჩაბარება და მინიმალური ზღვარის წარმატებით გადალახვა;
 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • ფოტო 3x4-ზე
 • GIPA-ს შევსებული სააპლიკაციო ფორმა
 • შიდა საუნივერსიტეტო გასაუბრების და ტესტირების წარმატებით გავლა, სადაც შემოწმდება როგორც ინგლისური ენის (დონე - intermediate-B2), ასევე სტუდენტის სპეციალობის დაუფლებისათვის საჭირო ცოდნა, მოტივაცია. (ინგლისური ენის ტესტის ნიმუში)

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • ბაკალავრის დიპლომის ასლი;
 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა;
 • ბაკალავრიატის ნიშნების ფურცელი;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდაში მონაწილეობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა - საბუთების მიღება

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამაზე საბუთები მიიღება : 14 აგვისტოსდან 1 სექტემბერის ჩათვლით, 
11:00 დან 17:00 საათამდე. 
მის: იეთიმ გურჯის 7ბ. 
საკონტაქტო პირი : თედო სანიკიძე 598239540

მნიშვნელოვანი თარიღები :

1.საბუთების მიღება 14.08-01.09

2.ინგლისური ენის გამოცდა 4-5 სექტემბერი.

3.გასაუბრება 6-8 სექტემბერი

 

პროგრამის ღირებულება: 7900 ლარი (ორივე წელი)

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

საჯარო პოლიტიკის და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამები

საკონტაქტო პირი

ცირა ელისაშვილი

ელ-ფოსტა: ts.elisashvili@gipa.ge

მობ: +995 599 706 377

ტელ: 2 49 75 00



ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამა

პროგრამაზე დაშვების აუცილებელი წინაპირობა:

 • ბაკალავრის დიპლომი, ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი ნებისმიერ სპეციალობაში - დიპლომის ასლი და ნიშნების ფურცელი;
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა, A ტესტის ჩაბარება და მინიმალური ზღვარის წარმატებით გადალახვა;
 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • ფოტო 3x4-ზე
 • GIPA-ს შევსებული სააპლიკაციო ფორმა
 • შიდა საუნივერსიტეტო გასაუბრება

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • ბაკალავრის დიპლომის ასლი;
 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა;
 • ბაკალავრიატის ნიშნების ფურცელი;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდაში მონაწილეობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • GIPA-ს შევსებული სააპლიკაციო ფორმა
 • ფოტო 3x4-ზე

მისაღები პროცედურები:

ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამაზე საბუთები მიიღება : 
14 აგვისტოსდან 1 სექტემბერის ჩათვლით, 
11:00 დან 17:00 საათამდე. 
მის: იეთიმ გურჯის 7ბ. 
საკონტაქტო პირი : თედო სანიკიძე 598239540

მნიშვნელოვანი თარიღები :

1.საბუთების მიღება 14.08-01.09

2.გასაუბრება ჩატარდება სექტემბრის დასაწყისში

 

 

საფასური

 • პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 3950 ლარს.
 • თანხის გადახდა ხდება ეტაპობრივად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით.
 • პროგრამის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში კურსის მონაწილეებს ენიჭებათ მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში.

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამა

საკონტაქტო პირი

ცირა ელისაშვილი

ელ-ფოსტა: ts.elisashvili@gipa.ge

მობ: +995 599 706 377

ტელ: 2 49 75 00;

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა და საბუთების მიღება

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამაზე საბუთების მიღება მოხდება 14 აგვისტოსდან 1 სექტემბერის ჩათვლით, 
11:00 დან 17:00 საათამდე. 
მის: იეთიმ გურჯის 7ბ. 
საკონტაქტო პირი : თედო სანიკიძე 598239540

მნიშვნელოვანი თარიღები :

1.საბუთების მიღება 14.08-01.09

2.ინგლისური ენის გამოცდა 4-6 სექტემბერი.

3.გასაუბრება 6-8 სექტემბერი

4.საბოლოო შედეგის გამოცხადება 10 სექტემბერი.

5.სწავლის დაწყება 18 სექტემბერი.

პროგრამაზე დაშვების აუცილებელი წინაპირობა:

 • ბაკალავრის დიპლომი, ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი ნებისმიერ სპეციალობაში - დიპლომის ასლი და ნიშნების ფურცელი;
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა, A ტესტის ჩაბარება და მინიმალური ზღვარის წარმატებით გადალახვა;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • ფოტო 3x4-ზე;
 • GIPA-ს შევსებული სააპლიკაციო ფორმა
 • შიდა საუნივერსიტეტო გასაუბრების და ტესტირების წარმატებით გავლა, სადაც შემოწმდება როგორც ინგლისური ენის (დონე - intermediate-B2), ასევე სტუდენტის სპეციალობის დაუფლებისათვის საჭირო ცოდნა, მოტივაცია. (ინგლისური ენის ტესტის ნიმუში)

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • ბაკალავრის დიპლომის და ნიშნების ფურცლის ასლი;
 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • ფოტო 3x4-ზე;
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდაში მონაწილეობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, (A ტესტის );

საკონტაქტო პირი:

ნატალია ფარცხალაძე

იეთიმ გურჯის ქ. #7ბ

თბილისი, 0105, საქართველო

მობ: (995) 595 117477

ტელ: 2 49 75 00;

ელ-ფოსტა: n.partskhaladze@gipa.ge

 

სწავლის საფასური და სტიპენდია

 • 2017-2019 წლის პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 3500 ლარს.
 • სახელმწიფო გრანტის შემთხვევაში გრანტის თანხა აკლდება სწავლის საფასურს.
 • თანხის გადახდა ხდება ეტაპობრივად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით.

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

საკონტაქტო პირი:

ნატალია ფარცხალაძე

იეთიმ გურჯის ქ. #7ბ

თბილისი, 0105, საქართველო

მობ: (995) 595 117477

ტელ: 2 49 75 00;

ელ-ფოსტა: n.partskhaladze@gipa.ge