სადოქტორო პროგრამა სოციალურ მეცნიერებებში

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა და საბუთების მიღება

სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, ვისაც მიღებული აქვს მაგისტრის ხარისხი სოციალური მეცნიერებების შემდეგ ქვედარგებში ფსიქოლოგია, პოლიტიკური მეცნიერებები, მასობრივი კომუნიკაციები და საჯარო მმართველობა, ან ფლობს მასთან გათანაბრებულ აკადემიურ ხარისხს. გამონაკლისი დაიშვება სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით, კვლევის გამოცდილების და შესაბამისი კვალიფიკაციის შეფასების მიხედვით.

სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის მსურველი ადმინისტრაციასთან წარმოადგენს შემდეგ საბუთებს:

 • შევსებულ სააპლიკაციო ფორმას
 • პროფესიულ ბიოგრაფიას (CV)
 • აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემულ მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ასლს, (სავალდებულოა სამაგისტრო დიპლომი გაცემული იყოს სოციალური მეცნიერებების დარგში, გამონაკლისია საჯარო მმართველობა), უცხოეთში მიღებული განათლების დამადასტურებელი დიპლომის აღიარების უფლებამოსილება აქვს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს)
 • მაგისტრის დიპლომის დანართს
 • პირადობის მოწმობის ასლს
 • ერთ ფოტოსურათს 3X4 - ზე
 • სადოქტორო კვლევის საკითხის აღწერას.  (1000 სიტყვა)
 • ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელ B 2 დონის საერთაშორისო სერტიფიკატს. (თუ ასეთი არ არსებობს,   ჩააბარებს შიდა გამოცდას ინგლისურ ენაში) ინგლისური ენის გამოცდის ჩაბარების ვალებულებისგან თავისუფლდებიან კანდიდატები, ვისაც ინგლისურენოვანი საბაკალავრო ან სამაგისტრო პროგრამა აქვთ დამთავრებული საქართველოში ან მის ფარგლებს გარეთ.
 • დოქტორანტობის კანდიდატი, რომელსაც ქართულენოვან პროგრამაზე სურს სწავლა და მისი მშობლიური ენა არ არის ქართული, წარმოადგენს ქართული ენის B2 დონის დამადასტურებელ სერტიფიკატს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ან ჩააბარებს გამოცდას ქართულ ენაში.

კანდიდატები პროგრამაში ჩაირიცხებიან გასაუბრების საფუძველზე დარგობრივ  კომისიასთან,

გასაუბრებისას მხედველობაში მიიღება:

ა) შერჩეული საკვლევი საკითხის აქტუალობა და სამეცნიერო სიახლე

ბ)  გამოქვეყნებული ან დასაბეჭდად მიღებული სამეცნიერო ნაშრომების არსებობა;

გ)  სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა;

დ) სასწავლო/კვლევით საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა აქტივობები

 

საბუთების მიღება

2 აგვისტოდან 14 სექტემბრის ჩათვლით, დოკუმენტები შესაძლებელია გადმოაგზავნოთ ელექტრონული ფოსტით, მისამართზე n.tchigvaria@gipa.ge, ან მოიტანოთ უნივერსიტეტში.

მის: იეთიმ გურჯის ქ N 9. 

 

პროგრამის ღირებულება

პროგრამაზე სწავლის ღირებულებაა 2800 ლარი წელიწადში. გადახდა ხდება წელიწადში ორჯერ, დეკემბერსა და ივნისში, შესაბამისად წლიური გადასახადი იყოფა ორ ნაწილად.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ:


პროფ. ნათია ჭიღვარია  

ელ.ფოსტა: n.tchigvaria@gipa.ge 

მობ: +995 595 65 95 56

 

სადოქტორო პროგრამა მიზნად ისახავს სოციალური მეცნიერებების სფეროში თეორიული და პრაქტიკული საკითხების მეცნიერულ კვლევას, სამეცნიერო კვლევის ხარისხის გაუმჯობესებას, ახალი ცოდნის შექმნას, დარგის განვითარებისთვის ხელის შეწყობას, უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებებისათვის მაღალკვალიფიციური აკადემიური კადრების მომზადებას, მათ საერთაშორისო აკადემიურ და სამეცნიერო სივრცეში ჩართვას, რაც მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტის მიერ ქვეყნის განვითარებაში წვლილის შეტანისათვის.  შესაბამისად სადოქტორო პროგრამის მიზნები სრულ შესაბამისობაშია უნივერსიტეტის მისიასთან. პროგრამას აკრედიტაცია მიენიჭა 2012 წლის 11 დეკემბრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს #752 ბრძანებით.

საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სადოქტორო პროგრამა შედგება სასწავლო და კვლევითი კომპონენტებისგან. სადოქტორო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის მიზანია ხელი შეუწყოს დოქტორანტს მეთოდოლოგიური უნარების დახვეწაში, სადოქტორო ნაშრომის შესრულებაში და მოამზადოს მომავალი პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობისთვის.

სასწავლო კომპონენტი მოიცავს სავალდებულო სალექციო კურსებს, პედაგოგიურ პრაქტიკას და სადოქტორო სემინარებს.

სადოქტორო პროგრამის სამეცნიერო კვლევითი კომპონენტის მიზანია დოქტორანტის სამეცნიერო კვლევითი უნარების ჩამოყალიბება. იგი გულისხმობს უშუალოდ კვლევასთან დაკავშირებულ აქტივობებს და სადოქტორო დისერტაციაზე მუშაობას.

სადოქტორო პროგრამაში არსებულ სპეციალობებს კვალიფიკაციათა ჩარჩოსთან შესაბამისობის მიხედვით ამტკიცებს სამეცნიერო საბჭო. ერთ დოქტორანტზე გათვალისწინებულია 4 აკადემიური პერსონალის წარმომადგენელი, რაც ხარისხიანი კვლევებისა და მათ საფუძელზე დაცული დისერტაციების ხარისხის დასავლურ სტანდარტებთან მიახლოების შესაძლებლობებს იძლევა.

დაცული დისერტაციების ხარისხის ამაღლების მიზნითა და სადოქტორო სწავლების შედეგების მეტი ეფექტიანობისათვის სადოქტორო პროგრამაზე არსებობს კონკურსის საფუძველზე მიღების წინაპირობა.  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის დოქტორანტებისთვის უზრუნველყოფილია სამეცნიერო კონსულტირებისა და პროფესიული მხარდაჭერის შესაძლებლობები. სადისერტაციო ნაშრომების ხელმძღვანელთათვის უზრუნველყოფილია ჰონორარები, რაც სტუდენტებთან მუშაობის მოტივაციას ზრდის. პროგრამაში მოქმედებს შიდა შეფასების სისტემა, რომელიც საშუალებას იძლევა შეფასდეს მეცნიერ ხელმძღვანელის დოქტორანტთან მუშაობის ეფექტიანობა. მეცნიერ ხელმძღვანელები არიან როგორც უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, ასევე მოწვეული ლექტორები, ვისაც აქვს დოქტორის აკადემიური ხარისხი შესაბამის დარგში. პროგრამა მეცნიერ ხელმძღვანელთან აფორმებს ხელშეკრულებას თანამშრომლობის შესახებ, სადაც გაწერილია მისი უფლება მოვალეობები.

სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, გამონაკლისი დაიშვება სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით კვალიფიკაციის შეფასების მიხედვით. დეტალები მისაღები პროცედურების შესახებ იხ. ვებგვერდზე: https://gipa.ge

GIPA-ს აქვს დარგის სპეციფიკის შესაბამისი სადისერტაციო ნაშრომის შეფასებისა და დაცვის საჯარო, გამჭირვალე და სამართლიანი პროცედურები - სადისერტაციო ნაშრომზე მუშაობის პირობებში დოქტორანტი თავდაპირველად ამზადებს პროსპექტუსს, სადისერტაციო კვლევის გაფართოებულ მონახაზს, რომელსაც იცავს დარგობრივი კომისიის წინაშე. კომისიის გადაწყვეტილებით, რომელიც კენჭისყრის შედეგად მიიღება, დოქტორანტს ეძლევა უფლება გააგრძელოს კვლევაზე მუშაობა.  სადოქტორო დისერტაციის დაცვის პროცედურა არის საჯარო და გამჭირვალე პროცესი, რომელსაც ესწრებიან როგორც სადისერტაციო საბჭოს წარმომადგენლები, ასევე მოწვეული სტუმრები და ნებისმიერი დაინტერესებული პირი. სადოქტორო კვლევის შეფასება ხორციელდება ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების სისტემის შესაბამისად.

სადოქტორო პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორანტი წარმოადგენს დარგის ექსპერტს, რომელსაც აქვს უნარი შექმნას ახალი ცოდნა, შეიმუშაოს ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომები, დამოუკიდებლად და მაღალკვალიფიციურად შეასრულოს კვლევა თანამედროვე მეთოდოლოგიებზე დაყრდნობით, რომლის შედეგებიც გამოქვეყნებას იმსახურებს საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში. პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია სასწავლო და კვლევითი პროცესის დაგეგმვა და განხორციელება მისი სპეციალობით, სალექციო კურსის მომზადება და ჩატარება, სხვა კვლევითი პროექტისთვის ზედამხედველობის გაწევა. მომიჯნავე დარგების წარმომადგენლებთან თანამშრომლობა ინტერდისციპლინარული კვლევის შესრულების დროს. შესაბამისად, სოციალურ მეცნიერებათა პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დაიკავოს აკადემიური თანამდებობა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სასწავლო და კვლევით ინსტიტუტებში, კერძო/დამოუკიდებელი კვლევითი ორგანიზაციებში,  და ა.შ.

სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამა შედგება სასწავლო (60 ECTS) და კვლევითი კომპონენტებისგან (120 ECTS).

სადოქტორო პროგრამის სასწავლო კომპონენტი მიზნად ისახავს დოქტორანტის დარგობრივ და მეთოდოლოგიურ დახელოვნებას, ხელს უწყობს დოქტორანტს სადისერტაციო ნაშრომის შესრულებაში და ამზადებს მას მომავალი პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობისათვის. სადოქტორო პროგრამის კვლევითი კომპონენტი მიზნად ისახავს  დოქტორანტისთვის სამეცნიერო კვლევითი უნარების ჩამოყალიბებას.

სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამაზე სწავლება იწყება სავალდებულო და არჩევითი საგნებით. ჩარიცხვიდან 2 თვის განმავლობაში მიმდინარეობს მეცნიერ ხელმძღვანელების შერჩევა თითოეული დოქტორანტისთვის. დარგობრივი სადოქტორო სემინარები ტარდება მესამე მეოთხე სემესტრში. სემინარისთვის მოსამზადებლად დოქტორანტებს ეძლევათ ორი თვე პროფესორ ხელმძღვანელთან შეთანხმებით.

მეოთხე მეხუთე სემესტრების განმავლობაში სტუდენტები იცავენ პროსპექტუსს დარგობრივი კომისიის წინაშე.

სადოქტორო პროგრამის სასწავლო კომპონენტი შედგება სავალდებულო და არჩევითი ელემენტებისაგან. ინდივიდუალურ სასწავლო/კვლევით გეგმას, სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის სქემის ფარგლებში, ადგენს დოქტორანტი სამეცნიერო ხელმძღვანელთან და სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელთან შეთანხმებით.

სადოქტორო პროგრამის სასწავლო კომპონენტი, სავალდებულო და არჩევითი ელემენტების შინაარსი და შეფასების სისტემა აისახება კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება დოქტორანტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.

სასწავლო კომპონენტი

დაშვების

წინაპირობა

კრედიტი/

საათი

სტუდენტის სასწავლო

 დატვირთვა

            სწავლების შედეგების რუკა

საკონტაქტო

საათები

დამოუკიდებელი

 საათები

ცოდნა და

გაცნობიერება

 

უნარი

პასუხისმგებლობა

 და ავტონომიურობა

 1. სავალდებულო ელემენტები

 

48 ECTS

 

 

 

 

 

კვლევის მეთოდები

არ გააჩნია

 

6/168

 

48

 

110

X

X

X

სწავლა/სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები

არ გააჩნია

 

6/150

 

30

 

120

X

X

X

პირველი სადოქტორო სემინარი

არ გააჩნია

18/450

28

422

X

X

X

 

არ გააჩნია

18/450

28

422

X

X

X

2. არჩევითი  სასწავლო ელემენტები

 

12 ECTS

 

 

 

 

 

აკადემიური წერა

არ გააჩნია

 

6/154

 

24

 

130

X

X

X

პროფესორის ასისტენტობა[1]

(ირჩევენ ის დოქტორანტები, ვისაც არა აქვს სწავლების გამოცდილება)

 

არ გააჩნია

12/300

 

 

X

X

X

მეცნიერების მენეჯმენტი

 

6/

 

 

X

X

X

სამეცნიერო პროექტების შედგენა და ფონდების მოძიება

 

3/

 

 

X

X

X

პოლიტიკის კომუნიკაცია და პოლიტიკის დოკუმენტის შედგენა

 

3/

 

 

X

X

X

 

[1] აკადემიური წერის სასწავლო კურსი სავალდებულოა იმ დოქტორანტებისათვის, რომლებსაც სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლებისას არა აქვთ გავლილი აღნიშნული სასწავლო კურსი.

[2]  პროფესორის ასისტენტობის საათობრივი დატვირთვა განსაზღვრულია შესაბამისი სილაბუსებით.

სადოქტორო პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო კომპონენტის არჩევითი ელემენტებით განსაზღვრული სასწავლო აქტივობების ნაცვლად დოქტორანტს შეიძლება ეღიაროს:

 • საქართველოს სხვა აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გავლილი სასწავლო კურსი. ამასთან, საქართველოს სხვა აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გავლილი სასწავლო კურსის კრედიტების აღიარება ხდება უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის ფარგლებში გადმოსულ და აღდგენილ სტუდენტთა კრედიტების აღიარების წესით განსაზღვრული პრინციპებით.
 • უცხოეთის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გავლილი სასწავლო კურსი. ამასთან, უცხოეთის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გავლილი სასწავლო კურსის კრედიტების აღიარება ხდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

[1]  პროფესორის ასისტენტობის საათობრივი დატვირთვა განსაზღვრულია შესაბამისი სილაბუსებით. დოქტორანტი, რომელსაც აქვს გამოცდილება სწავლების და არის ლექტორი თავისუფლდება პროფესორის ასისტენტობის ვალდებულებისგან.


სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის დაუფლება ითვალისწინებს დოქტორანტის აქტიურ მონაწილეობას  სწავლების პროცესში და ეფუძნება შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს.

სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას დოქტორანტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონე ფასდება ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების სისტემის შესაბამისად.

სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში  სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება მოიცავს შეფასების ფორმებს -  შუალედურ (ერთჯერად ან მრავალჯერად)  და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა).

შუალედური და დასკვნითი შეფასება  (შეფასების ფორმები)  მოიცავს შეფასების კომპონენტს/კომპონენტებს, რომელიც განსაზღვრავს დოქტორანტის ცოდნის ან/და უნარის ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს (ზეპირი/წერითი გამოცდა, ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, საშინაო დავალება, პრაქტიკული/თეორიული სამუშაო და სხვ.). შეფასების კომპონენტი აერთიანებს შეფასების ერთგვაროვან მეთოდებს (ტესტი, ესე/ესეი, დემონსტრირება, პრეზენტაცია, დისკუსია, პრაქტიკული/თეორიული დავალების შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში მონაწილეობა და სხვ). შეფასების მეთოდი/მეთოდები იზომება შეფასების კრიტერიუმებით ანუ  შეფასების მეთოდის საზომი ერთეულით, რითაც დგინდება სწავლის შედეგების მიღწევის დონე.

შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) განსაზღვრული აქვს  ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში, რაც აისახება კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება დოქტორანტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში. სოციალურ მეცნიერებათა  სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას დოქტორანტის შუალედური და დასკვნითი შეფასების  მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი აისახება კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება დოქტორანტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.

დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. დოქტორანტს კრედიტი ენიჭება მხოლოდ დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.

სადოქტორო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის შეფასების სისტემა უშვებს ხუთი სახის დადებით შეფასებას:

(A) ფრიადი

შეფასების 91-100 ქულა;

(B) ძალიან კარგი

მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;

(C) კარგი

მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;

(D) დამაკმაყოფილებელი

მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;

(E) საკმარისი

მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.

სადოქტორო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის შეფასების სისტემა უშვებს ორი სახის უარყოფით შეფასებას:

(FX) ვერ ჩააბარა

მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ დოქტორანტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;

(F) ჩაიჭრა

მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები,რაც ნიშნავს, რომ დოქტორანტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.

სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში  დამატებითი გამოცდა დაინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში.  სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში.

დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, დოქტორანტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა.

პროსპექტუსის დაცვა

მესამე სემესტრში დოქტორანტი ვალდებულია წარმოადგინოს სადოქტორო ნაშრომის პროსპექტუსი დარგობრივ კომისიასთან, რომელიც არის სადისერტაციო კვლევის პროექტი. პროსპექტუსი წარმოადგენს მიმოხილვითი კვლევის და ანალიზის შედეგს, სადისერტაციო ნაშრომის წინასწარ მონახაზს,  რომელიც დოქტორანტმა მესამე სემესტრში უნდა დაასრულოს და წარმოადგინოს. პროსპექტუსში უკვე ჩანს საკვლევი საკითხის სიახლე და აქტუალურობა, შერჩეული თემის სამეცნიერო და პრაქტიკული ღირებულებების ლოგიკური განმარტება და დასაბუთება. 

ავტორს გააზრებული უნდა ჰქონდეს ის მეთოდები, რომლის გამოყენებითაც შეეცდება კვლევის ჩატარებას. ასევე უნდა გააჩნდეს ლოგიკური მსჯელობის შედეგად დასაბუთებული წინასწარი შეხედულება/მოლოდინი კვლევის მოსალოდნელი შედეგების შესახებ.  უნდა იცოდეს თუ რა ტიპის რესურსებს (ლიტერატურა, სტატისტიკა) დაეყრდნობა და სად შეიძლება ამ რესურსის მოძიება.  კვლევის ხელმძღვანელის თანხმობის საფუძველზე,  პროსპექტუსის დასრულების შემდეგ დოქტორანტი წარუდგენს მას დარგობრივი კომისიის წევრებს.  პროსპექტუსში უკვე აღწერილია სადისერტაციო ნაშრომის სტრუქტურა. პროსპექტუსი უნდა შესრულდეს 12 ზომა სილფაენის შრიფტით, სტრიქონებს შორის დაშორება 1 და შეადგენდეს მინიმუმ 30 გვერდს.

სადოქტორო დისერტაციის დაცვის წინაპირობა

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის კვლევითი კომპონენტი, სადისერტაციო ნაშრომის შესრულებისა და დაცვის გარდა, სავალდებულო წესით ითვალისწინებს:

 • სამეცნიერო სტატიის პუბლიკაციას რეფერირებად/რეცენზირებად (რაც დასტურდება შესაბამისი საერთაშორისო კლასიფიკატორით ან სხვა საერთაშორისო დოკუმენტით) ელექტრონულ და/ან ბეჭდურ ჟურნალში, საზღვარგარეთ გამოცემულ შესაბამის დარგობრივ საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალში, ან საზღვარგარეთ გამოცემულ საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში (ე. წ. Proceedings); თუ აღნიშნული ჟურნალი შედის ისეთ სამეცნიერო ჟურნალების ბაზაში, როგორიცაა - (Thomson Reuters Master Journal List, Scopus, Ulrich’s Index, ERIH, EBSCOHost, Latindex Catalogue etc), მაშინ ერთიც სამეცნიერო სტატიის გამოქვეყნებაც საკმარისია.
 • მინიმუმ ერთ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობას (პირადად მოხსენების გაკეთებას).

დოქტორანტს სამეცნიერო სტატია გამოქვეყნებულად ეთვლება, თუ:

 • დაბეჭდილია ჟურნალის შესაბამისი ტომი (ან გადაცემულია/ჩაშვებულია დასაბეჭდად);
 • ნაშრომი განთავსებულია ჟურნალის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.
 • სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით დოქტორანტი თავისუფლდება სამეცნიერო სტატიების გამოქვეყნების ვალდებულებისაგან, თუ მას სადოქტორო თემასთან დაკავშირებით გამოცემული აქვს შესაბამისი მონოგრაფია.

თუ დოქტორანტს სამეცნიერო სტატია არ აქვს გამოქვეყნებული  ისეთ სამეცნიერო ჟურნალების ბაზაში, როგორიცაა - (Thomson Reuters Master Journal List, Scopus, Ulrich’s Index, ERIH, EBSCOHost, Latindex Catalogue etc), მაშინ უნდა წარმოადგინოს უცხოელი პროფესორის რეცენზია რომელიმე სამეცნიერო სტატიაზე ან სადისერტაციო ნაშრომის ავტორეფერატზე.

სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის  სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი და მისი შეფასების სისტემა (120 ECTS)

დოქტორანტურის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტია სადისერტაციო ნაშრომი (დისერტაცია), რომლის შესრულება დასტურდება სადისერტაციო ნაშრომის წარმოდგენითა და დაცვით (პრეზენტაციით, სამეცნიერო დისკუსიით).

დისერტაცია უნდა წარმოადგენდეს დოქტორანტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შედეგს. დისერტაცია უნდა ასახავდეს თეორიული და/ან ემპირიული კვლევის მეცნიერულად დასაბუთებულ შედეგებს და/ან წყვეტდეს აქტუალურ სამეცნიერო პრობლემას, ახასიათებდეს მეცნიერული სიახლე და წვლილი შეჰქონდეს სოციალურ მეცნიერებათა  განვითარებაში.

დისერტაციაზე მუშაობა ძირითადად მიმდინარეობს ხელმძღვანელობით განხორციელებული კვლევისა და დოქტორანტის დამოუკიდებელი მუშაობის ფორმატში. დამოუკიდებელი მუშაობა ხორციელდება კვლევითი საქმიანობის სახით და ძირითადად კონცენტრირებულია მინიმალური ხელშეწყობის პირობებში მეცნიერულ თვითგანვითარებაზე.

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის შეფასება წარმოებს ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების სისტემის შესაბამისად.

დისერტაცია ფასდება იმავე ან მომდევნო სემესტრში, რომელშიც დოქტორანტი დაასრულებს მასზე მუშაობას. ამასთან, დისერტაცია ფასდება ერთჯერადად, დასკვნითი შეფასებით. დისერტაციის დაცვა წარმოებს სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე საჯაროდ. დისერტაციის შესაფასებლად სადისერტაციო საბჭო გადაწყვეტილებას იღებს დახურულ დასკვნით სხდომაზე. სადისერტაციო საბჭოს თითოეული წევრი სადისერტაციო ნაშრომს აფასებს კონფიდენციალურად, 100 ქულიანი სისტემით, შედეგის მიღწევის დადგენილი მეთოდებისა და კრიტერიუმების შესაბამისად. სადისერტაციო საბჭოს წევრთა შეფასების საფუძველზე განისაზღვრება საბოლოო ქულა - საშუალო არითმეტიკული (მიღებული ქულების ჯამი გაყოფილი კომისიის წევრთა რაოდენობაზე), რომელსაც შეეფარდება ლათინური შეფასება.  დისერტაციის საბოლოო შეფასება გასაჩივრებას არ ექვემდებარება.

დისერტაციის შეფასებისთვის გამოიყენება ხუთი დადებითი და ორი უარყოფითი შეფასება.

დისერტაციის დადებითი შეფასება წარმოებს შემდეგი სისტემის მიხედვით:

ფრიადი (summa cum laude)

შესანიშნავი ნაშრომი

მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი

ძალიან კარგი (magna cum laude)

შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება

მაქსიმალური შეფასების 81-90%

კარგი (cum laude)

შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება

მაქსიმალური შეფასების 71-80%

საშუალო (bene)

საშუალო დონის ნაშრომი, რომელიც წაყენებულ ძირითად მოთხოვნებს აკმაყოფილებს

მაქსიმალური შეფასების 61-70%

დამაკმაყოფილებელი (rite)

შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს

მაქსიმალური შეფასების 51-60%

დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

დისერტაციის  უარყოფითი შეფასება წარმოებს შემდეგი სისტემის მიხედვით:

არადამაკმაყოფილებელი

(insufficient)

არადამაკმაყოფილებელი დონის ნაშრომი, რომელიც ვერ

აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს მასში

არსებული მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო

მაქსიმალური შეფასების 41- 50%

სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone)

შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ

აკმაყოფილებს

მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები

არადამაკმაყოფილებელი (insufficienter) შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება უფლება ერთი წლის განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომი თავიდან წარმოადგინოს. ამ მიზნით, მას უფლება აქვს შედეგის გამოცხადებიდან ერთი თვის განმავლობაში სამეცნიერო საბჭოს წარუდგინოს განცხადება ნაშრომის გადამუშავებისა და დისერტაციის განმეორებითი დაცვის მოთხოვნით. 

არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს იგივე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.

დისერტაციის შეფასებისას გამოყენებული უნდა იყოს შედეგის შეფასების შემდეგი მეთოდები და კრიტერიუმები:

შედეგის მიღწევის შეფასების მეთოდები  და კრიტერიუმები

მაქსიმალური შეფასების %

1

დისერტაციის წერითი შეფასება

50%,მ.შ.

1.1

დარგის/ქვედარგის ან/და დარგთაშორისი სფეროს განვითარებაში დისერტანტის მიერ შეტანილი წვლილი

10%

1.2

სადისერტაციო ნაშრომის სათანადო სტრუქტურისა და სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც დასახული კვლევითი ამოცანის ოპტიმალური გადაწყვეტის საშუალებას იძლევა

10%

1.3

დისერტაციის კვლევითი ამოცანის/ამოცანების გადაწყვეტის სრულყოფილება

10%

1.4

საკვლევ თემასთან დაკავშირებული წყაროების, სამეცნიერო და ციტირებული ლიტერატურის, ფაქტობრივი მონაცემების დამუშავების სისრულე და კრიტიკული ანალიზი

10%

1.5

დისერტაციის გაფორმების (მათ შორის მითითების/ციტირების) სათანადო წესის/წესების დაცვა

10%

2

პრეზენტაცია

40%,მ.შ.

2.1

სადისერტაციო თემის აქტუალობა და სიახლე; სადისერტაციო თემის სისტემური კვლევა და კავშირი კვლევის მიზნებთან და შედეგებთან

10%

2.2

კვლევის პროცესში ადეკვატური მეცნიერული მეთოდების შერჩევა და გამოყენება; წყაროებზე, სამეცნიერო ლიტერატურაზე და ფაქტობრივ მონაცემებზე დაფუძნებული დასკვნები/კვლევის შედეგები

10%

2.3

სადისერტაციო ნაშრომში დასმული ძირითადი პრობლემის/პრობლემების წარმოჩენა

10%

2.4

პრეზენტაციის სტრუქტურა (ვიზუალური და შინაარსობრივი მხარე)

10%

3

დისკუსია

10%,მ.შ.

3.1

დაცვის პროცესში დასმულ კითხვებზე ადეკვატური და დასაბუთებული პასუხების გაცემა

10%

 

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA)

სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამა

სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობა

დამტკიცებულია რექტორის ბრძანებით 01-18/084


 • გიორგი მარგველაშვილი_საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სრული პროფესორი, ფილოსოფიურ მეცნიერებათა დოქტორი. საპატიო წევრი.
 • თორნიკე შარაშენიძე_პროფესორი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის საერთაშორისო ურთიეთობების პროგრამის ხელმძღვანელი. საერთაშორისო პოლიტიკა, ურთიერთობები.
 • მზია გომელაური_ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი.
 • მერაბ კაკულია_პროფესორი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის საერთაშორისო განვითარების მიმართულების ხელმძღვანელი. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. ეკონომიკა
 • რამაზ საყვარელიძე_ პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი. (მოწვეული ლექტორი) ფსიქოლოგია
 • თინა ჩხეიძე_ასოცირებულიპროფესორი. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი. ფსიქოლოგია.
 • ირაკლი სოკოლოვსკი_პროფესორი; საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი.ეკონომიკური პოლიტიკისა და სამართლებრივი საკითხების ქართულ-ევროპულ საკონსულტაციო ცენტრის (GEPLAC) უფროსი ექსპერტი იურიდიულ საკითხებში. სამართალი
 • შალვა მაჭავარიანი- პროფესორი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ვიცე რექტორი. პროფესორი. ეკონომიკა, საჯარო მმართველობა.
 • შალვა ჯულაყიძე-დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ასოცირებული პროფესორი. შესყიდვების სამსახურის უფროსი, იუსტიციის სახლი. ეკონომიკა, საჯარო მმართველობა.
 • ანაქეშელაშვილი _ პროფესორი, საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი; ჟურნალისტიკის სკოლა. მასობრივი კომუნიკაციები
 • მაია მიქაშავიძე_პროფესორი, საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი. ჟურნალისტიკის სკოლა. მასობრივი კომუნიკაციები
 • ბაკურ კვაშილავა_პროფესორი, საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი. სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი. პოლიტიკის მეცნიერებები
 • ნიკოლოზ აბუაშვილი_ საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი, ეკონომიკა, ბიზნესის ადმინისტრირება, საჯარო მმართველობა
 • ნანი მაჭარაშვილი_საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი. საჯარო მმართველობის პროგრამების ხელმძღვანელი. პოლიტიკის მეცნიერებები, საჯარო მმართველობა
 • გიორგი თურქია_ საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი. ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამის ხელმძღვანელი
 • ალექსანდრე სვანიშვილი _ საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი. ადგილობრივი მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი. ექსპერტი სამართლებრივ საკითხებში (UNDP-ის პროგრამა „რეგიონული და ადგილობრივი თვითმმართველობის მხარდაჭერა საქართველოში“)
 • ნათია გორგაძე - განათლების მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი. პროგრამის დირექტორი ცამოქალაქო ინტეგრაციისა და ინტერ-ეთნიკური ურთიერთობების ცენტრის დირექტორი.

 

 1. ნიკოლოზ აბუაშვილი - ბიზნესის ღირებულების ზრდის მიკრო და მაკრო ფაქტორები
 2. თორნიკე შარაშენიძე - იდეოლოგიებისა და გეოპოლიტიკური კონცეფციების შესაძლო გავლენა რუსეთის ქცევაზე საერთაშორისო პოლიტიკაში
 3. ნინო დოლიძე - პროფესიული განვითარებისა და ტრენინგის სისტემის მოდელები საქართველოს საჯარო სექტორში
 4. ნინო ღონღაძე - კორუფციის აღქმა საქართველოს საჯარო სამსახურში
 5. თამარ კობერიძე - სამოქალაქო ადვოკატირების ზეგავლენა საქართველოს საჯარო სექტორზე
 6. ბაკურ კვაშილავა - კონსტიტუციური წყობისა და საარჩევნო სისტემის გავლენა პოლიტიკური პარტიების განვითარებაზე პოსტსოციალისტური ევროპის დემოკრატიებში
 7. ალექსანდრე სვანიშვილი - ტერიტორიული საზოგადოებრივი თვითმმართველობის მნიშვნელობა და როლი ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემაში

პროფ. ნათია ჭიღვარია

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი  

ელ. ფოსტა: n.tchigvaria@gipa.ge 

მობ.: +995 595 65 95 56

ადმინისტრაცია

ნათია ჭიღვარია

ნათია ჭიღვარია

სოციალური მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორი

დაგვიკავშირდით