საჯარო პოლიტიკა

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც უკვე მიღებული აქვთ უმაღლესი განათლება ნებისმიერ სფეროში და სურთ გაიღრმავონ ცოდნა საჯარო მმართველობის  მიმართულებით.

შესაბამისად, სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს:

1) ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი ნებისმიერ სფეროში;

2) ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების A ტიპის ტესტის ზღვრის გადალახვა;

3) შიდა საუნივერსიტეტო პროცედურის გავლა, რომელიც შედგება შემდეგი ეტაპებისაგან: დოკუმენტაციის ანალიზი: ამ ეტაპზე ხდება უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული საერთო სააპლიკაციო ფორმის შევსება, რომელიც მოიცავს აპლიკანტის პროფესიული ბიოგრაფიის შეფასებას; გამოცდის ჩაბარება ინგლისურ ენაში (B2 დონე) ან შესაბამისი კვალიფიკაციის დამდასტურებელი სერტიფიკატი (TOEFL, IELTS); გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან, რომლის  მიზანია შეფასდეს აპლიკანტის ცოდნა არჩეულ დარგში და განისაზღვროს აპლიკანტის უნარ-ჩვევების შესაბამისობა.

 

ადგილების ქვოტა სამაგისტრო ტესტის მიხედვით:

 

A ტესტი                25  სტუდენტი

 

შიდასაუნივერსიტეტი გამოცდის ქულების გადანაწილება:

ტესტირება 100 ქულა

გასაუბრება 100 ქულა

*ინგლისური ენის ტესტი

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • ბაკალავრის დიპლომის ასლი;
 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა;
 • ფოტო 3x4
 • ბაკალავრიატის ნიშნების ფურცელი;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდაში მონაწილეობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

 

საბუთების მიღება

13 აგვისტოდან - 9 სექტემბრის ჩათვლით. 12:00-დან 17:00 საათამდე, კვირის დღეებში, იეთიმ გურჯის #9-ში.
შესაძლებელია, კოორდინატორთან საბუთების ელექტრონულად გადმოგზავნა.
ინგლისურის ტესტირება: 
1. 9 სექტემბერი 
2. სტუდენტებს, რომლებიც საბუთებს მოიტანენ 9 სექტემბერს, ინგლისურის ტესტირება ჩაუტარდებათ 10 სექტემბერს. 
ტესტირების გავლა შესაძლებელია, როგორც დღის, ასევე საღამოს საათებში

გასაუბრება: 11-12 სექტემბერი 
სწავლა დაიწყება: 16 სექტემბრის კვირაში. 

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა შექმნილია სხვადასხვა საჯარო, კერძო, საერთაშორისო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებში დასაქმებული ადამიანებისათვის, რომელთაც სურთ მიიღონ ხარისხიანი განათლება საჯარო ადმინისტრირებაში, გაიღრმაონ თეორიული ცოდნა და შეიძინონ კარიერული წინსვლისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები. საჭიროებათა შესწავლის საფუძველზე შექმნილი კურიკულუმი საშუალებას აძლევს კურსის მსმენელებს შეისწავლონ საჯარო პოლიტიკის განვითარება და ანალიზი, დაეუფლონ კვლევის თანამედროვე სტანდარტებს, გაეცნონ სოციალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სფეროში არსებულ მნიშვნელოვან საკითხებს და გაიზიარონ დასავლეთის წარმატებული ქვეყნების საერთაშორისო გამოცდილება.


საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ:

 • საღამოს სწავლებას, დასაქმებული ადამიანებისთვის ინგლისურ და ქართულ ენებზე;
 • კვალიფიციურ პროფესურას კონცენტრაციებს: ეკონომიკის, კულტურის, გარემოს დაცვისა და ჯანდაცვის პოლიტიკის მიმართულებით;
 • ახალი კონტაქტების შეძენას პროფესიული საქმიანობისთვის;

საჯარო პოლიტიკის კურსდამთავრებულები დასაქმებულნი არიან ისეთი ცნობილი ორგანიცაზიების წამყვან პოზიციებზე როგორიცა ეროვნული ბანკისაერთაშორისო სავალუტო ფონდიამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტომსოფლო ბანკი და ა.შ.

მიზანი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, მმართველობის სკოლის საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, დემოკრატიული ღირებულებების მატარებელი კვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი საჯარო მმართველობის სპეციალისტების ჩამოყალიბება.

ასევე პროგრამის მიზანია, მსურველებს მისცეს საშუალება სიღმისეულად შეისწავლონ საჯარო პოლიტიკის მიმართულებები და ძირითადი პრინციპები, საფუძვლიანად შეისწავლონ სახელმწიფო მმართველობის ძირითადი თეორიები და მოახდინონ მათი ანალიზი, დაეუფლონ კვლევის თანამედროვე სტანდარტებს, გაეცნონ  საჯარო პოლიტიკის სფეროში არსებულ მნიშვნელოვან საკითხებს და გაიზიარონ დასავლეთის წარმატებული ქვეყნების საერთაშორისო გამოცდილება, რაც აუცილებელია საჯარო სექტორში დასაქმებისა და კარიერული წინსვლისათვის.

სამაგისტრო პროგრამა საჯარო პოლიტიკაში ისეა აგებული, რომ მაქსიმალურად სრულყოფილი საფუძველი მისცეს მომავალ მაგისტრს საჯარო მმართველობისა და საჯარო პოლიტიკის ინტერდისციპლინარულ ხასიათზე, მის კავშირზე სხვა სოციალურ მეცნიერებებთან, რაც მიიღწევა ეკონომიკური, იურიდიული და მმართველობითი მიდგომების კომბინირებით, ლიდერობისა და კომუნიკაციების ტრანსფერული უნარების გადაცემით და საკონცენტრაციო არჩევითი კურსების შეთავაზებით საჯარო პოლიტიკის ოთხ სფეროში (ჯანდაცვის პოლიტიკა, კულტურის პოლიტიკა, გარემოს დაცვის პოლიტიკა და ეკონომიკური პოლიტიკება). საჯარო მმართველობის ხარისხის მინიჭების საფუძველია პროგრამით განსაზღვრული საგნების წარმატებით გავლა და სამაგისტრო ნაშრომის მომზადება და დაცვა.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - საჯარო მმართველობის მაგისტრი

სწავლის ღირებულება

პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 3950 ლარს. თანხის გადახდა ერთი წლის განმავლობაში ხდება ოთხ ეტაპად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით. პროგრამის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში კურსის მონაწილეებს ენიჭებათ მაგისტრის აკადემიური ხარისხი საჯარო მმართველობაში.

დაფინანსება

საჯარო პოლიტიკის ორწლიანი სამაგისტრო პროგრამის ჯამური ღირებულება 7900 ლარს შეადგენს. სწავლის დაფინანსებისათვის, გარდა სახელმწიფო გრანტისა (2250 ლარი), აღნიშნული პროგრამა, სტუდენტებს აძლევს შესაძლებლობას, მიიღოს   GIPA-ს  თანადაფინასება (სასწავლო წლის განმავლობაში სემესტრულად- 500ლარის ფასდაკლება საუკეთესო სტუდენტს).

 

სწავლის დაფინანსების  ვარიანტები:

 

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა

წლის სწავლის ღირებულება

სახელმწიფო გრანტის მოპოვების გარეშე

7900 ლარი

ორი წლის განმავლობაში რვა ეტაპად შეტანის შემთხვევაში - ერთჯერადად

987,5 ლარი

 

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა

წლის სწავლის ღირებულება

სახელმწიფო გრანტის (100%) მოპოვების
შემთხვევაში

7900-4500=3400, გადასახდელი
თანხა - 3400 ლარი

ორი წლის განმავლობაში რვა ეტაპად შეტანის შემთხვევაში - ერთჯერადად

425 ლარი

 

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა

წლის სწავლის ღირებულება

GIPA-ს სემესტრული სტიპენდიის (500 ლარი) მოპოვების შემთხვევაში

სასწავლო სემესტრის საფასურს აკლდება 500 ლარი

 

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა

წლის სწავლის ღირებულება

სახელმწიფო გრანტის (100%) მოპოვების და ასევე GIPA-ს სემესტრული სტიპენდიის (500 ლარი) მოპოვების შემთხვევაში

7900-4500=3400,

ერთი სემეტსრის საფასური 3400:4= 850 ლარი

 

850-500= 350 ლარი

 

 

მიმიდნარე სემესტრის საფასური იქნება 350 ლარი

 

პროექტი სოციალური სტატუსის მქონე პირთათვის

GIPA და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ერთობლივ სოციალურ პროექტს იწყებენ. პროექტის მიზანი სხვადასხვა სოციალური სტატუსის მქონე პირებისთვის განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მათი წახალისება და სამოქალაქო საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობაა. ამ მიზნით, ქვემოთ მოცემული სოციალური ჯგუფებიდან შერჩეულ სტუდენტებს ნაწილობრივ ან მთლიანად დაუფინანსდებათ  სწავლის საფასური, რაც სამომავლოდ, მათ საშუალებას მისცემთ მოახდინონ მიღებული ცოდნის რეალიზება და საზოგადოებრივ აქტივობებში ინტეგრირება.

დაფინანსება შეეხებათ პირებს, რომლებმაც ჩააბარეს ერთიანი სამაგისტრო გამოცდები და სარგებლობენ შემდეგი სოციალური სტატუსით:

ა) სოციალურად დაუცველი;

სოციალურად დაუცველმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ მიერ გაცემული ცნობა „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში“ რეგისტრაციის თაობაზე, რომელიც გაცემული უნდა იყოს ცნობის უნივერსიტეტში წარმოდგენამდე არაუადრეს 2 თვისა;

ბ) ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი;

ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს მოქალაქის მოწმობასთან ერთად, საქართველოში ეროვნული უმცირესობების კომპაქტურად განსახლების მუნიციპალიტეტებში, ბოლო 5 წლის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საინფორმაციო ბარათი);

გ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე;

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა უნდა წარმოადგინონ სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტის ამონაწერი ფორმა №50/II (ასლი);

დ) იძულებით გადაადგილებული;

იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის მოწმობა;

ე) ქართული ეთნიკური წარმოშობის (ლაზები, დეპორტირებული მესხები, ფერეიდნელი ქართველები და სხვა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც თავს მიიჩნევენ ქართული ეთნიკური წარმოშობის მქონედ და აქვთ ქართული გვარი ან ქართული ლინგვისტური იდენტობა;

ქართული ეთნიკური წარმოშობის (ლაზებმა, დეპორტირებულმა მესხებმა, ფერეიდნელმა ქართველებმა და სხვა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა, რომლები თავს მიიჩნევენ ქართული ეთნიკური წარმოშობის მქონედ და აქვთ ქართული გვარი ან ქართული ლინგვისტური იდენტობა უნდა წარმოადგინონ პირადობის ნეიტრალური მოწმობა ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი და უცხოეთში მცხოვრებმა, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა, თანამემამულის სტატუსის დამდასტურებელი დოკუმენტი;

ვ) ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები;

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს მოქალაქის მოწმობა, პირადობის ნეიტრალური მოწმობა ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი;

ზ) მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები;

მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის N671 დადგენილებით განსაზღვრული რომელიმე მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

თ) მრავალშვილიანი ოჯახების წევრები;

მრავალშვილიანი ოჯახების წევრებმა უნდა წარმოადგინონ ცნობა ან რაიმე სახის სხვა დოკუმენტი, რომლითაც დადასტურდება 5 ან მეტი დის, ძმის ან და-ძმის ყოლის ფაქტი.

ი) ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისთვის გარდაცვლილ პირთა შვილი/ოჯახის წევრი.

ტერიტიურილი მთლიანობის დაცვისთვის დაღუპულ პირთა შვილებმა/ოჯახის წევრებმა - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მიერ გაცემული ცნობა, რობლითაც დასტურდება ტერიტორიული მთლიანობისთვის გარდაცვლილ პირთან ოჯახური კავშირი.

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

 

საჯარო პოლიტიკის  სამაგისტო პროგრამის სასწავლო გეგმა
(არჩევითი და სავალდებულო საგნები) 

 

დამატებითი ინფორმაცია

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - საჯარო მმართველობის მაგისტრი

სწავლების საფეხური - მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა - 120 კრედიტი

სწავლების ენა - ქართული

პროგრამის ხანგრძლივობა - 2 წელი

სასწავლო გრაფიკი - საღამოს სწავლება

 

 • I -II -III სემესტრი - ძირითადი და არჩევითი საგნები
 • IV სემესტრი - პოლიტიკის ლაბორატორია, დიპლომზე მუშაობა
 • ლექციები - სამუშაო დღეებში 19:00 – 22:00 საათამდე.

 

სწავლების ენა:

 • ინგლისური და ქართული;
 • ძირითადი სასწავლო მასალა ინგლისურ ენაზე;

 

პროგრამა შედგება შემდეგი საგნებისგან: 

 

 

სახელი და გვარი

სტატუსი

სასწავლო კურსი

1.         

არჩილ გერსამია

პროფესორი

· საჯარო სექტორის ეკონომიკა

· საჯარო ფინანსები

2.         

ნანა მაჭარაშვილი

პროფესორი

· საჯარო მმართველობა და ადგილობრივი თვითმმართველობა

3.         

მარინე იოსელიანი

პროფესორი

· საჯარო გამოსვლები და ორგანიზაციული ეკონომიკა

4.         

ნანა მაჭარაშვილი

პროფესორი

· საჯარო პოლიტიკის ანალიზი

5.         

მარიამ სეხნიაშვილი

ასისტენტ პროფესორი

· აკადემიური წერა და კვლევის მეთოდები

6.         

ნინო ანთაძე

ასოცირებული პროფესორი

· აკადემიური წერა და კვლევის მეთოდები

7.         

თამარ კობერიძე

მოწვეული ლექტორი

· პოლიტიკური ლობიზმი და ადვოკატირება

8.         

თამარ ჟვანია

მოწვეული ლექტორი

· საარჩევნო ტექნოლოგიები და პოლიტიკური კვლევები

9.         

მაია ზავრიშვილი

ასისტენტი

· ეთიკა საჯარო სამსახურში

10.       

ჟანა ანთია

ასისტენტი

· სტატისტიკა საჯარო მოხელეებისათვის

11.       

ცისანა ხუნდაძე

ასოცირებული პროფესორი

· სტატისტიკა საჯარო მოხელეებისათვის

12.       

დავით ჯანდიერი

პროფესორი

· საკონსტიტუციო და ადმინისტრაციული სამართალი

13.       

ლევან სამადაშვილი

მოწვეული ლექტორი

· საჯარო პროექტების შეფასება

14.       

ზვიად როგავა

მოწვეული ლექტორი

· საგადასახადო სამართალი

15.       

თინათინ ხიდაშელი

მოწვეული ლექტორი

· ლიდერობა

16.       

თეა ლოლაძე

მოწვეული ლექტორი

· რეგულირების გვლენის შეფასება

17.       

ნინო მირზიკაშვილი

მოწვეული ლექტორი

· ჯანდაცვის პოლიტიკა

18.       

ქეთევან გოგინაშვილი

მოწვეული ლექტორი

· ჯანდაცვის პოლიტიკა

19.       

ნინო კიკნაძე

მოწვეული ლექტორი

·  ჯანდაცვის პოლიტიკა

20.       

მარინა ჩოხელი

მოწვეული ლექტორი

·  ჯანდაცვის პოლიტიკა

21.       

ცირა ელისაშვილი

პროფესორი

· კულტურის პოლიტიკა

22.       

რუსუდან წურწუმია

ასოცირებული პროფესორი

· კულტურის პოლიტიკა

23.       

სულხან სალაძე

მოწვეული ლექტორი

· კულტურის პოლიტიკა

24.       

ქეთევან გუჯარაიძე

მოწვეული ლექტორი

· გარემოს დაცვის პოლიტიკა

25.       

თამარ გუგუშვილი

მოწვეული ლექტორი

· გარემოს დაცვის პოლიტიკა

26.       

გიორგი ბაქრაძე

მოწვეული ლექტორი

·  ეკონომიკური პოლიტიკა

27.       

ნიკოლოზ ჯანჯღავა

მოწვეული ლექტორი

·  სახელმწიფო რისკების მართვა

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე, სტუდენტის სურვილის შემთხვევაში, სტაჟრებასა და კვლევით საქმიანობაში ჩართულობას ახორციელებს შემდეგ ორგანზიაციებში:

 1. საქართველოს პარლამენტი
 2. ქალაქ თბილისის საკრებულო
 3. ქალაქ ქუთაისი მერია

პარტნიორი უნივერსიტეტები/გაცვლითი პროგრამები

აქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) მმართველობის სკოლა მრავალი წლის განმავლობაში თანამშრომლობს სხვადასხვა დასავლურ და ევროპულ უნივერსიტეტებთან. აღნიშნული პარტნიორობების ფარგლებში საჯარო პოლიტიკის სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ აირჩიონ სწავლის გაგრძელების მათთვის სასურველი ვარიანტი:

 

 • ჰამბურგის უნივერსიტეტი
 • მაასტრიხტის მენეჯმენტის სკოლა
 • პრაღის უნივერსიტეტი

ცირა ელისაშვილი

საჯარო პოლიტიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პორგრამების ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: ts.elisashvili@gipa.ge

მობ: +995 599 706 377

ლექტორები

ანანო გორგოძე

ანანო გორგოძე

საჯარო გამოსვლები, პრეზენტაციის უნ ...

მარიამ სეხნიაშვილი

მარიამ სეხნიაშვილი

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგი ...

მაია ზავრაშვილი

მაია ზავრაშვილი

გარემოს დაცვის მენეჯმენტისა და პოლი ...

მამუკა მახათაძე

მამუკა მახათაძე

საჯარო ორგანიზაციების მენეჯმენტი

დავით ჯანდიერი

დავით ჯანდიერი

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამ ...

ლევან სამადაშვილი

ლევან სამადაშვილი

ნანი მაჭარაშვილი

ნანი მაჭარაშვილი

საჯარო მმართველობის და გარემოს დაცვ ...

ზვიად როგავა

ზვიად როგავა

საგადასახადო სამართალი

თინა ხიდაშელი

თინა ხიდაშელი

ნინო მირზიკაშვილი

ნინო მირზიკაშვილი

ცირა ელისაშვილი

ცირა ელისაშვილი

საჯარო პოლიტიკისა და ადგილობრივი თვ ...

სულხან სალაძე

სულხან სალაძე

რუსუდან წურწუმია

რუსუდან წურწუმია

მუსიკის ისტორია, ეთნომუსიკოლოგია, ...

გიორგი ბაქრაძე

გიორგი ბაქრაძე

ეკონომიკის საფუძვლები, საერთაშორის ...

თამარ კობერიძე

თამარ კობერიძე

არა-მომგებიანი ორგანიზაციების მართვ ...

თამარ ჟვანია

თამარ ჟვანია

საარჩევნო ტექნოლოგიები და პოლიტიკურ ...

დაგვიკავშირდით