გამოყენებითი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ერთობლივი პროგრამა

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2024 წლის 10 იანვრის MES 4 24 0000012956 გადაწყვეტილებით,

პროგრამას მიენიჭა აკრედიტაცია

 

გამოყენებითი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სამაგისტრო პროგრამა, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტისა (GIPA) და პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის (თსა) ერთობლივი პროექტია, რომლის ფარგლებშიც GIPA- საჯარო პოლიტიკაში და თსა - მედიცინაში, მსმენელს სწავლების სათანადო და უკონკურენტო სტანდარტს სთავაზობს. 

ორი უნივერსიტეტის თანამშრომლობა აკედმიურ სივრცეში, ერთობლივი ძალისხმევის პირველი წარმატებული მაგალითია. პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური და მოწვეული პერსონალი სტატისტიკის, ეპიდემიოლოგიის, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, მენეჯმენტის, ბიზნესის ადმინისტრირების, სამეცნიერო კვლევებისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სხვადასხვა მიმართულების ექსპერტიზით გამოირჩევა.

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სავალდებულო პრაქტიკა პარტნიორ ორგანიზაციებში, რაც სტუდენტს სამომავლო ხედვასა და გამოცდილებას ანიჭებს და დასაქმების პროცესს უწყებს ხელს.

საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება ინგლისურ ენაზე და მორგებულია იმ საერთაშორისო მოთხოვნებზე, რომელიც ჯანდაცვის პოლიტიკის გლობალურ გამოწვევებს პასუხობს. 

პროგრამის დასრულების შემდეგ, გაიცემა GIPA-სა და თსა-ს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ერთობლივი დიპლომი.

 

გამოყენებითი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს შესძინოს:

 • გამოყენებითი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვის, მონაცემთა შეგროვების, ანალიზის და ინტერპრეტაციისა და რელევანტური დასკვნების შემუშავების უნარები, სფეროს უახლესი მეთოდებისა და მიღწევების გამოყენებით
 • საკვლევი განაცხადის მომზადებისა და პროექტის შემუშავების, დაგეგმვისა და მართვის უნარები რეგიონულ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე, ინტერდისციპლინარული სწავლების მეთოდების გამოყენებითა და სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში ჩართვის საშუალებით
 • მტკიცებულებებზე დამყარებული მიგნებების საფუძველზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არსებულ გამოწვევებთან გამკლავების შესაბამისი ჯანდაცვის პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელების უნარი
 • საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის/ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოლიტიკისა და პროგრამების შეფასების, შედეგების კომუნიკაციისა და ადვოკატირების უნარები.
 • გუნდური მუშაობის პროცესში მოვალეობების დელეგირებასა და ურთიერთთანამშრომლობის, ლიდერობის, ხელმძღვანელობისა და მართვის პრინციპებს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღების უნარი
 • ლოგიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარი

დასაქმების სფერო:

კურსდამთავრებული, როგორც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სპეციალისტი, შეძლებს სამთავრობო, არასამთავრობო, საერთაშორისო და კერძო ორგანიზაციებში, აკადემიურ დაწესებულებებსა და სამედიცინო მომსახურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში მუშაობას.

კარიერული მიმართულებები მოიცავს ეპიდემიოლოგიურ კვლევებს, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მცირე და დიდი მასშტაბის პროგრამებისა და პროექტების შემუშავებას, მართვას, ზედამხედველობას, მონიტორინგსა და შეფასებას, შედეგების კომუნიკაციას და სხვა.

პროგრამის ძლიერი მხარეები:

 • პროგრამის ფარგლებში პრაქტიკაზე ორიენტირებული სწავლება; პარტნიორი ორგანიზაციების მრავალფეროვნება, სადაც სტუდენტები გაივლიან პრაქტიკულ სწავლებას და მიიღებენ გამოცდილებას რეალური დროში;
 • პროგრამაში შემავალი დისციპლინების მრავალფეროვნება; პედაგოგები, რომლებიც დარგის აღიარებული ექსპერტები არიან; კურსდამთავრებულთა კონკურენტუნარიანობის უზრუნველსაყოფად;
 • პროგრამის მიზნების, შედეგების, სტრუქტურისა და შინაარსის თანხვედრა შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან და საერთაშორისო პრაქტიკასთან;
 • ინგლისურ ენაზე სწავლება, რაც კურსდამთავრებულს მიცემს შესაძლებლობას დასაქმდეს საერთაშორისო ორგანიზაციებში და იმუშაოს მულტინაციონალურ გარემოში;
 • პროგრამის არჩევითი კომპონენტის მრავალფეროვნება საშუალებას იძლევა პროფესიული ფოკუსირება გაკეთდეს საზოგადოებრივ ჯანმრთელობის სხვადასხვა პრობლემაზე - დაწყებული გადამდები და არაგადამდები დაავადებების პრევენციითა და მართვით, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობით და პლანეტარული ჯანმრთელობით, გლობალური ჯანმრთელობით დამთავრებული;
 • პროგრამის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ლაბორატორიული მიმართულებისა და გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემების, პლანეტარული ჯანმრთელობის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მარკეტინგისა და სხვა მიმართულებების ჩართვა, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მიმართულებით არსებულ და სამომავლო გამოწვევებზე ეფექტურ, მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ რეაგირებას.

პროგრამის აღწერილობა: კურიკულუმი

მისაღები ადგილების რაოდენობა: 25

სწავლების ენა: ინგლისური

სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

 • ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ფლობა
 • ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარება
 • შიდა პროცედურის გავლა, რომელიც შედგება შემდეგი ეტაპებისაგან:

- დოკუმენტაციის ანალიზი - კანდიდატის მიერ შევსებული სააპლიკაციო ფორმის ანალიზი, რომელიც მოიცავს აპლიკანტის პროფესიული ბიოგრაფიის შეფასებას

- გამოცდა სპეციალობაში (იხ.დანართი 1)

- ინგლისური ენის ცოდნა B2 დონეზე ან ინგლისური ენის ტესტის ჩაბარება (იხ.დანართი 2)

*სამედიცინო განათლების ქონა არ არის სავალდებულო

ხელშეკრულების გაფორმება:

მას შემდეგ, რაც სტუდენტი გაივლის ონლაინ რეგისტრაციას, ხელშეკრულების გასაფორმებლად უნდა გამოცხადდეს უნივერსიტეტში.  

ხელშეკრულების გაფორმებისას, სტუდენტმა თან უნდა იქონიოს პირადობის მოწმობა ან პასპორტი.

დანართი 1: შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის საკითხები 

დანართი 2: ინგლისური ენის გამოცდა

  პროგრამის წლიური ღირებულება საქართველოს მოქალაქეებისთვის: 3800 ლარი

  პროგრამის წლიური ღირებულება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის: 5000 ამერიკული დოლარის ექვივალენტი ლარში

  ჰანოვერის უნივერსიტეტი (გერმანია) Leibniz Universität Hannover

  ჰანოვერის უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ჰამოვერში.


  დარმსტადის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტ

  დარმშტადტის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი, იგივე h_da, არის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი, რომელიც მდებარეობს ქ. დარმშტადტში, გერმანია. h_da არის IT კლასტერის Rhine-Main-Neckar, "გერმანიის სილიკონის ველი" და ATHENE, IT  წევრი, რომელიც უსაფრთხოების უდიდესი კვლევითი ინსტიტუტია ევროპაში.

  ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2020 წელს. ზემოაღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა სტუდენტების გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში, ყოველწლიურად შესაძლებელია 4-4 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად.

  თანამშრომლობის მიმართულებები: ყველა;


  პასაუს უნივერსიტეტი

  პასაუს უნივერსიტეტი არის სახელმწიფო კვლევითი უნივერსიტეტი, რომელიც მდებარეობს გერმანიაში, ქვემო ბავარიაში, ქ. პასაუში. იგი დაარსდა 1973 წელს, და  ითვლება ყველაზე ახალგაზრდა უნივერსიტეტად ბავარიაში და აქვს ყველაზე თანამედროვე კამპუსი ბავარიის მხარეში.

  ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2020 წელს. ზემოაღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, ორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა სტუდენტების გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში, ყოველწლიურად შესაძლებელია 4-4 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად.

  თანამშრომლობის მიმართულებები: ყველა;


  ფლორენციის უნივერსიტეტი:

  ფლორენციის უნივერსიტეტის წარმოშობა თარიღდება 1321 წელს ფლორენციის
  რესპუბლიკის მიერ დაარსებული Studium Generale-ით. ფლორენციის უნივერსიტეტი
  არის იტალიის ერთ ერთი მნიშვნელოვანი და გავლენიანი ცენტრი კვლევისა და
  უმაღლესი განათლების მიმართულებით. მასში დასაქმებულია 1,800 ლექტორი და
  სამეცნიერო პერსონალით, 1,600 ტექნიკური . და ადმინისტრაციული პერსონალი და
  1600-ზე მეტი მკვლევარი ასისტენტი და დოქტორანტი.
  კულტურული და სამეცნიერო თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა
  2022 წლის იანვარში. ზემოაღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, ორ უნივერსიტეტს
  შორის დაინერგა სტუდენტთა გაცვლითი პროგრამა, რომლის ფარგლებში,
  ყოველწლიურად შესაძლებელია 4-4 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში
  სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად.


   ჰამბურგის უნივერსიტეტი (გერმანია)

  ვანო ცერცვაძე

  პროგრამის ხელმძღვანელი

  ელ. ფოსტა: v.tsertsvadze@gipa.ge


  პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია

  ტელ: 032 291 24 84

  ელ.ფოსტა: tma@tma.edu.ge