აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნება

საბაკალავრო პროგრამაზე დაიშვება პირი:

რომელსაც აქვს საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი;

 • რომელმაც წარმატებით ჩააბარა ერთიანი ეროვნული გამოცდები;
 • რომელსაც აქვს სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

2022 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნებით დაინტერესებული აბიტურიენტები არ ჩააბარებენ სავალდებულო მეოთხე საგანს.

მესამე სავალდებულო საგნად აბიტურიენტი ირჩევს შემოთავაზებული ოთხიდან ერთ-ერთს -ისტორია, მათემატიკა, ლიტერატურა, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება.

ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი სავალდებულო საგნები:

 1. ქართული ენა და ლიტერატურა,
 2. ინგლისური/ფრანგული/გერმანული ენა,
 3. მათემატიკა(მისაღები კონტიგენტის 40%), ისტორია (მისაღები კონტიგენტის 10%), სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (მისაღები კონტიგენტის 40%) ან ლიტერატურა (მისაღები კონტიგენტის 10%)

პირველკურსელთა რეგისტრაცია

 

საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა სარეგისტრაციო ბმულიhttps://bityl.co/E9N4

საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა რეგისტრაცია იწრმოებს ელექტრონულად - 01 სექტემბრიდან (21:00) 10 სექტემბერს (18:00) ჩათვლით. სარეგისტრაციო ბმული ხელმისაწვდომი იქნება 01 სექტემბრიდან

 

რეგისტრაციისათვის სტუდენტმა უნდა ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტები:

 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი;
 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი - ატესტატი. უცხოეთში მიღებული სრული ზოგადი განათლების შემთხვევაში - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული აღიარების დოკუმენტი;
 • 1 ფოტოსურათი ზომით ¾;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაჟებისთვის);
 • სწავლის წლიური გადასახადის 25%-ის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი. თუ აბიტურიენტს მოპოვებული აქვს სასწავლო გრანტი, მის მიერ რეგისტრაციამდე გადასახდელი თანხის ოდენობა შეადგენს საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული საფასურისა და გრანტის სხვაობის მეოთხედს.

 

მას შემდეგ, რაც სტუდენტი გაივლის ონლაინ რეგისტრაციას, ხელშეკრულების გასაფორმებლად  უნდა გამოცხადდეს უნივერსიტეტში 12, 13 და 14 სექტემბერს, 12:00-დან 17:00-მდე.

ნინო ლიპარტელიანი

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: n.liparteliani@gipa.ge;

მობ: +995 551 975 475;

გიორგი შუბლაძე 

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი 

ელ. ფოსტა: g.shubladze@gipa.ge
მობ: +995 555 369797

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამა

პროგრამა უნიკალურია, რადგან ერთი მხრივ, ის იძლევა კომპლექსურ ცოდნას კრეატიულ მულტიდარგობრივ სპეციალიზაციებში და მეორე მხრივ, საფუძვლიან ცოდნას  ვიზუალურ ხელოვნებაში. ასევე, დარგობრივ, საფუძვლიან ცოდნას კრეატიულ ინდუსტრიებში: რეკლამა და ქროსმედია კამპანია, გრაფიკული დიზაინი და ციფრული დიზაინი; ინტერაქტიული მედია პროექტები და ვიდეო წარმოება.

2014 წლის დეკემბერში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს საგრანტო პროექტის დაფინანსების შედეგად უნივერსიტეტში შეიქმნა კომპიუტერული გრაფიკის უახლესი ტექნიკით აღჭურვილი ლაბორატორია CG MULTILAB at GIPA, სადაც ახალგაზრდები ქმნიან მედია პროექტებს, იდეის გენერაციიდან მის საბოლოო განხორციელებამდე. 


აკადემიური საბაკალავრო პროგრამა:

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნება - ხანგრძლივობა 4 წელი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

ხელოვნების ბაკალავრი აუდიო-ვიზუალურ ხელოვნებაში

ხელოვნების ბაკალავრი მედია ხელოვნებაში

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:

240 კრედიტი

სწავლების ენა:

ქართული

პროგრამის ღირებულება:

წელიწადი 5900 ლარი;

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამა ოთხწლიანია და შედგება რვა სემესტრისაგან, რომლის განმავლობაში სტუდენტი აგროვებს 240 კრედიტს.

-------------------------------------------------------------------------------

ფუნდამენტური კლასები - 60 კრედიტი;

-------------------------------------------------------------------------------

ძირითადი სპეციალობა - 125 კრედიტი
პრაქტიკული კომპონენტი - 30 კრედიტი

სულ - 155 კრედიტი

-------------------------------------------------------------------------------

თავისუფალი კრედიტები - 25 კრედიტი

-------------------------------------------------------------------------------

პროგრამის სასწავლო გეგმა

სწავლის ღირებულება

პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 5900 ლარს. ყოველწლიური თანხის გადახდა ხდება ოთხ ეტაპად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით. პროგრამის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში კურსის მონაწილეებს ენიჭებათ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი  ხელოვნებაში კვალიფიკაციის მითითებით:

ხელოვნების ბაკალავრი აუდიო-ვიზუალურ ხელოვნებაში

ხელოვნების ბაკალავრი მედია ხელოვნებაში

პროგრამაზე მოქმედებს სტუდენტთა წახალისების სისტემა, რომელიც გულისხმობს სტუდენტების სწავლის თანადაფინანსებას, კერძოდ: 

 • პირველ სასწავლო წელს, 100%-ანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, სტუდენტი დამატებით მიიღებს GIPA-ს 1000 ლარიან თანადაფინასებას;

  50% გრ. შემთხვევაში
  5900 - 1125 (50%) = 4775 ლარი
  70% გრ. შემთხვევაში 
  5900 - 1575 (70%) = 4325  ლარი 
  100% გრ შემთხვევაში
  5900 - 2250 (100%) - 1000 (GIPA) = 2650 ლარი
 • ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტების მოტივაციის ამაღლების მიზნით სკოლა გასცემს წლიურ სტიპენდიებს/თანადაფინანსებას სწავლების მეორე ეტაპიდან (პირველი კურსის დასრულების შემდეგ).
 • მეორე წლიდან სტუდენტთა დაფინანსება დამოკიდებულია შემოქმედებითი პორტფოლიოს რეიტინგზე. Grade A წლიური თანადაფინანსება 2500 ლარი,  Grade B წლიური თანადაფინანსება 2000 ლარი, Grade C წლიური თანადაფინანსება 1000 ლარი. ყოველ წლიური პორტფოლიო რევიუ ტარდება ონლაინ, რევიუერთა გუნდი ცვალებადია, გუნდის წევრებს წარმოადგენენ კრეატიული ინდუსტრიის წამყვანი ექსპერტები. სტუდენტური პორტფოლიოები იხილეთ:  http://af.gipa.ge/students;  

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

მედია ხელოვნებაში - AP University College Antwerp (Belgium, Antwerp)

 

უნივერსიტეტთან ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება “Erasmus +” პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც სტუდენტებს სრულად უფინანსდებათ ერთი სემესტრის გავლასთან დაკავშირებული ხარჯები, მათ შორის მგზავრობა, ცხოვრება და ყოველდღიური ხარჯები.


ჰააგა ჰელიას უნივერსიტეტი (Finland, Helsinki)

ჰააგა ჰელიას უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა ხორციელდება „Erasmus+“-ის პროგრამის ფარგლებში და გულისხმობს სტუდენტებისა და ადმინისტრაციული/აკადემიური პერსონალის გაცვლას. სტუდენტებს სრულად უფინანსედებათ ერთი სემესტრის გავლასთან დაკავშირებული ხარჯები, მათ შორის მგზავრობის, ყოველდღიური და საცხოვრებელი ხარჯები.


ჩრდილოეთ არიზონის უნივერსიტეტი (აშშ) Northern Arizona University, NAU;

ჩრდილოეთ არიზონის უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ფლეგსტაფში.


სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტი (ესპანეთი) University of Santiago de Compostela

სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ სანტიაგო დე კომპოსტელაში.


ჰააგის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი (ნიდერლანდებიThe Hague University of Applied Sciences

ჰააგის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ჰააგაში.


ლილის კათოლიკური უნივერსიტეტი (საფრანგეთი) Lille Catholic University

ლილის კათოლიკურ უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წელს. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ლილში.


ვაიომინგის უნივერსიტეტი  (USA, Laramie, Wyoming)

ვაიომინგის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა მიმდინარეობს ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ასევე ითვალისწინებს სტუდენტების სტაჟირებას. სტუდენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი ისწავლონ ამერიკაში ფასდაკლებით.


კალიარის უნივერსიტეტი (იტალია)

კალიარის უნივერსიტეტთან სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2017 წლის ივნისში. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ კალიარიში. 


პერუჯის უნივერსიტეტი (Italy, Perugia)

პერუჯის უნივერსიტეტთან სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის ივნისში. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ პერუჯაში. თავის მხრივ, GIPA მასპინძლობს სტუდენტებს იტალიიდან


ბრატისლავის ეკონომიკის უნივერსიტეტი (სლოვაკეთი)

ბრატისლავას უნივერსიტეტთან სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2017 წლის მარტში. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ბრატისლავაში. 


პრაღის ეკონომიკის უნივერსიტეტი (ჩეხეთი)

პრაღის ეკონომიკის უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის მაისში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ პრაღაში.


დაბროვა გორნიცას უნივერსიტეტი (Poland, Dąbrowa Górnicza)

დაბროვა გორნიცას უნივერსიტეტთან სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის მაისში, რომლის ფარგლებშიც GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ გორნიცაში.


პარტნიორი კომპანიები

საბაკალავრო პროგრამა ორიენტირებულია სტუდენტების შემოქმედებით განვითარებასა და კარიერულ ზრდაზე, რაც ჯიპას ერთიანი კონცეფციის ნაწილია.


სკოლის კურსდამთავრებულების 85% დასაქმებულია შესაბამისი მიმართულებების საუკეთესო კომპანიებში.

სასწავლო პროგრამა ხორციელდება პარტნიორი კომპანიების დახმარებით, რაც გულისხმობს კომპანიების ხელმძღვანელების ჩართულობას პროგრამაში ლექტორების სახით და კომპანიების უშუალო ჩართულობას სტუდენტების პროფესიული განვითარების პროცესში.

პარტნიორი ორგანიზაციებია:

 • Windfor's Communication
 • JWT METRO, Branding.ge
 • LIVE Branding
 • HOLMES & WATSON
 • ABK Communication
 • LeavingStone
 • CG LAB-Autodesk.

ლაბორატორია არის სპეციალური ტექნიკით აღჭურვილი სივრცე, სადაც ახალგაზრდები ქმნიან მედია პროექტებს, იდეის გენერაციიდან მის საბოლოო განხორციელებამდე.

ლაბორატორიებს ხელმძღვანელობენ პრაქტიკოსი ლექტორები, რაც ხელს უწყობს სასწავლო პროცესშივე სტუდენტების ინტეგრირებას ბაზართან და პოტენციურ დამსაქმებლებთან.

ლაბორატორიის ფარგლებში იქმნება ისეთი მედია პროექტები, როგორიცაა სარეკლამო რგოლები, „ბრენდბუქები“, ელექტრონული წიგნები, სოციალური რეკლამები, მუსიკალური ალბომები, დოკუმენტური ფილმები, მულტიმედია და ვიდეო პროექტები. სკოლა ეხმარება სტუდენტებს პროექტების განვითარებასა და ნამუშევრების საერთაშორისო ფესტივალებზე წარდგენაში.

GIPA - ს CG MULTILAB-ი აღჭურვილია აუხლესი ტექნიკით, კომპიუტერებით, სახატავი პლანშეტებით, ოკულუსებით და ა.შ. იმით, რაც საჭიროა კომპიუტერული გრაფიკის მიმართულებით თანამედროვე სასწავლო პროგრამების განხორციელებისათვის.

CG MULTILAB-ი, კავკასიის რეგიონში Autodesk-ის პირველი ავტორიზებული ტრენინგ ცენტრია, რომელიც სასწავლო პროგრამებს განახორციელებს აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების ბაკალავრებისათვის, კომპიუტერული გრაფიკის, ანიმაციის, ვიზუალური ეფექტების მიმართულებით. ისინი ჩაერთვებიან კომპანია Autodesk-ის მიერ ორგანიზებულ ყველა საერთაშორისო კონკურსსა თუ აქტივობაში.

ნინო ლიპარტელიანი

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: n.liparteliani@gipa.ge;

მობ: +995 551 975 475;

გიორგი შუბლაძე 

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ელ. ფოსტა: g.shubladze@gipa.ge

მობ: +995 555 369797

თეონა ქირიკაშვილი

აუდიო  ვიზუალური მიმართულების კოორდინატორი
ელ. ფოსტა: teo.kirikashvili@gipa.ge
მობ: 551 17 72 09 

ლექტორები

ვახტანგ ხოშტარია

ვახტანგ ხოშტარია

სოფიო ჩერქეზიშვილი

სოფიო ჩერქეზიშვილი

დათო მაკარიძე

დათო მაკარიძე

თამარ ყურაშვილი

თამარ ყურაშვილი

მირიან ყენია

მირიან ყენია

თინათინ დგებუაძე

თინათინ დგებუაძე

მარიამ თევდორაშვილი

მარიამ თევდორაშვილი

ქეთევან გურამიშვილი

ქეთევან გურამიშვილი

თინათინ ნაჭყებია

თინათინ ნაჭყებია

ასისტენტ-პროფესორი/სატელევიზიო წარმ ...

ვასილ ჩუბინიძე

ვასილ ჩუბინიძე

ნინო გედევანიშვილი

ნინო გედევანიშვილი

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების ...

თამარ ბაბუაძე

თამარ ბაბუაძე

გიორგი პოპიაშვილი

გიორგი პოპიაშვილი

პროფესორი / პორტფოლიოს განვითარება ...

კახა კახაძე

კახა კახაძე

ლევან ლონდარიძე

ლევან ლონდარიძე

ლევან რატიშვილი

ლევან რატიშვილი

ნინო გორდელაძე

ნინო გორდელაძე

შოთა ჩინჩალაძე

შოთა ჩინჩალაძე

სტრატეგიული ბრენდინგი

გიორგი ჩინჩალაძე

გიორგი ჩინჩალაძე

ნანა იოსელიანი

ნანა იოსელიანი

ირაკლი სოლომონაშვილი

ირაკლი სოლომონაშვილი

თემო რუხაია

თემო რუხაია

მერი გიორგობიანი

მერი გიორგობიანი

დავით ბიბილაშვილი

დავით ბიბილაშვილი

ეკა ყიფიანი

ეკა ყიფიანი

გიორგი ქვლივიძე

გიორგი ქვლივიძე

პავლე გაბრიჭიძე

პავლე გაბრიჭიძე

გიორგი ავალიანი

გიორგი ავალიანი

ნიკოლოზ კუმბარი

ნიკოლოზ კუმბარი

რუსუდან ოსიაშვილი

რუსუდან ოსიაშვილი

ირაკლი ღარიბაშვილი

ირაკლი ღარიბაშვილი

ლევან ბახია

ლევან ბახია

დინარა მაღლაკელიძე

დინარა მაღლაკელიძე

პროფესორი / ვიზუალური ხელოვნების ის ...

სტუდენტური პროექტები

დაგვიკავშირდით