მობილობა 2018 !

08 აგვისტო

2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრის შიდა მობილობის

 ვადების განსაზღვრის შესახებ

         საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის N10/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის“ მე-5 მუხლის, ა(ა)იპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის მუხლი #7-ის (სტუდენტის მობილობის წესი) საფუძველზე:

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

  1. ა(ა)იპ საქართველოს საზოგადოებრივ ინსტიტუტში საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა მიერ შიდა მობილობის შესახებ განცხადების წარმოდგენის ვადა განისაზღვროს 2018 წლის 27 აგვისტოდან 31 აგვისტოს  ჩათვლით.
  2. შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების მიერ წარმოსადგენ დოკუმენტების ნუსხად განისაზღვროს:

ა) განცხადება შესაბამისი სკოლის დეკანის სახელზე;

ბ) ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ (დამოწმებული ბეჭდითა და დეკანის ხელმოწერით);

გ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

ე) გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული სერტიფიკატის ასლი (საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ტიპის მითითებით,  ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

  1. შიდა მობილობის შესახებ სტუდენტთა განცხადების განხილვისა და კრედიტების აღიარების ვადა განისაზღვროს 2018 წლის 3 სექტემბრიდან 7 სექტემბრის ჩათვლით.
  2.  სტუდენტებისათვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა და ხელშეკრულების გაფორმება - 10 სექტემბერი;
  3. ბრძანება გამოქვეყნდეს ვებ-გვერდზე www.gipa.ge
  4. საქმისწარმოების მენეჯერმა  უზრუნველყოს ბრძანების გაცნობა  ყველა დაინტერესებული პირისთვის და შიდა მობილობის შედეგების გამოქვეყნებიდან ორი კვირის ვადაში მიაწოდოს სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს.
  5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.