ორგანიზაციული თეორიის კურსი (GIPA/EWMI/G-Pac)

01 მაისი, 2013

ორგანიზაციული თეორიის კურსი (GIPA/EWMI/G-Pac)

GIPA-ს მმართველობის სკოლა აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტთან ერთად - საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირების და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების პროგრამის ფარგლებში ახორცილებს ორგანიზაციული თეორიის კურსის შემუშავებას. აღნიშნულ კურსს ანვითარებს GIPA-ს პროფესორი ნინო დოლიძე. საბოლოოდ მოხდება ორგანიზაციული თეორიის კურსის ინტეგრირება საჯარო მმართველობის, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და საჯარო პოლიტიკის კურიკულუმებში.