შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობა

25 სექტემბერი

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N01-14/066

2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობის ვადების განსაზღვრის შესახებ

         საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის N10/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის“ მე-5 მუხლის, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის რეგულაციის (სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, შეწყვეტის და მობილობის წესი) პუნქტი #4 და #5 - ის საფუძველზე:

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

  1. საქართველოს საზოგადოებრივ ინსტიტუტში საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა მიერ შიდა მობილობის შესახებ განცხადების წარმოდგენის ვადა განისაზღვროს 2014 წლის 2 სექტემბრიდან 5 სექტემბრის ჩათვლით.
  2. შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების მიერ წარმოსადგენ დოკუმენტების ნუსხად განისაზღვროს:

ა) განცხადება შესაბამისი სკოლის დეკანის სახელზე;

ბ) ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ (დამოწმებული ბეჭდითა და დეკანის ხელმოწერით);

გ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

ე) გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული სერტიფიკატის ასლი (საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ტიპის მითითებით,  ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

  1. შიდა მობილობის შესახებ სტუდენტთა განცხადების განხილვისა და კრედიტების აღიარების ვადა განისაზღვროს 2014 წლის 10 სექტემბრის ჩათვლით.
  2.  სტუდენტებისათვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა და ხელშეკრულების გაფორმება - 11 სექტემბერი;
  3.  შიდა მობილობის  შესახებ რექტორის ბრძანება გამოქვეყნდეს 2014 წლის 2 სექტემბერს.
  4. ბრძანება გამოქვეყნდეს ვებ-გვერდზე www.gipa.ge
  5. რექტორის თანაშემწემ ლიკა კაკაბაძემ უზრუნველყოს ბრძანების დაყვანა ყველა დაინტერესებულ პირებამდე და შიდა მობილობის შედეგები გამოქვეყნებიდან ორი კვირის ვადაში მიაწოდოს სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს.
  6. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნების დღიდან.