2014 წლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები

28 ივლისი

მართველობის სკოლა

ბაკალავრიატი

ბიზნესის ადმინისტრირება

მაგისტრატურა

საჯარო მმართველობა 

საჯარო პოლიტიკა 

ადგილობრივი თვითმმართველობა 

ბიზნესის ადმინისტრირება 

 

ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლა

ბაკალავრიატი

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნება

მაგისტრატურა

ჟურნალისტიკია და მედია მენეჯმენტი

საზოგადოებრივი ურთიერთობები

 

სამართლის და პოლიტიკის სკოლა

ბაკალავრიატი

სამართალი

მაგისტრატურა

საერთაშორისო ურთიერთობები

საერთაშორისო სამართლი

 

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

ბაკალავრიატი

სოციალური მეცნიერებები

მაგისტრატურა

გამოყენებითი ფსიქოლოგია

 

დამატებითი ინფორმაცია:

მისამართი: ბროსეს ქ. #2.: 245 75 45 

მმართველობის სკოლა: 249 75 00 

ჟურნალისტიკის სკოლა: 249 75 01 

სამართლისა და პოლიტიკის სკოლა: 249 75 02 

სოციალურ მეცნიერებათა: 249 75 45