კვლევის დეპარტამენტი

31 აგვისტო, 2017

საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის კვლევის დეპარტამენტი კოორდინაციას უწევს ინსტიტუტში მიმდინარე სამეცნიერო- კვლევით საქმიანობას. მისი შემადგენელი სტრუქტურული ერთეულებია სადოქტორო პროგრამა სოციალურ მეცნიერებებში, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური და თანამედროვე სწავლების ცენტრი.

დეპარტამენტის მიზანია სკოლებთან თანამშრომლობით უზრუნველყოს უნივერსიტუტის სადოქტორო პროგრამის ფუნქციონირება სოციალურ მეცნიერებებში, ხელი შუწყოს სამეცნიერო კადრების მომზადებას, იზრუნოს საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის განვითარებაზე, სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფასა და აკადემიური გარემოს მუდმივ დახვეწაზე.