გამოცხადდა 2017-2018 წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა!

07 ივლისი, 2017

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

გამოცხადდა 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა.

მობილობის ეტაპები და ვადები

 

1. სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა:
2017 წლის 25 ივლისის 12:00 საათიდან 17 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე;

2. სტუდენტთა მიერ მობილობის საფასურის გადახდის ვადა:
2017 წლის 25 ივლისის 12:00 საათიდან 17 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე; 

1. ელექტრონულ პორტალზე გამოქვეყნებული დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის მიმღებ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გამოცხადების ვადა:2017 წლის 23-24-25 აგვისტო;