ერაზმუს+ის პროგრამის სტიპენდია დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტში

14 სექტემბერი, 2022

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების და განვითარების დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ერაზმუს+ის პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტში.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ GIPA-ს დოქტორანტურის სტუდენტებს ნებისმიერი სასწავლო მიმართულებიდან.

კონკურსის შედეგად შეირჩევა 1 სტუდენტი.

 

ERASMUS + - ის გაცვლითი პროგრამის კონკურსში მონაწილეობის უფლება არ აქვთ:

 • იმ სტუდენტებს, რომლებსაც ერიცხებათ ფინანსური დავალიანება უნივერსიტეტის მიმართ;
 • იმ სტუდენტებს, ვის მიმართაც გამოყენებულია დისციპლინური სახდელი და დისციპლინური სახდელის დაკისრებიდან არ არის გასული 1 (ერთი) წელი, ან დისციპლინური სახდელი არ არის ვადაზე ადრე მოხსნილი.
 • იმ სტუდენტებს, რომლებსაც ანალოგიურ საფეხურზე სწავლის პერიოდში უკვე მიღებული აქვთ  ERASMUS + - ის გრანტი;

ERASMUS + - ის გაცვლითი პროგრამის კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა სტუდენტმა უნდა წარმოადგინოს:

 • პასპორტის ასლი;
 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (დანართი1)-ის შესაბამისად);
 • უცხო ენის (ინგლისური ან ესპანური) ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ენის საერთაშორისო სერთიფიკატი ან GIPA-ს ენის ინსტიტუციური ტესტირების შედეგი/ცნობა);
 • მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული დიპლომის ასლი;
 • მაგისტრის დიპლომის დანართი/ნიშნების ფურცელი (ინგლისურ ენაზე)
 • ცნობა PhD სტუდენტის სტატუსის შესახებ (სემესტრის მითითებით, ინგლისურ ენაზე);
 • სამოტივაციო წერილი (ინგლისურ ენაზე, არაუმეტეს ერთი გვერდისა);
 • სასწავლო ხელშეკრულება (ამ ეტაპზე, შეავსეთ მხოლოდ Research project description “);

 

PhD სასწავლო მიმართულებების ჩამონათვალის ნახვა შესაძლებელია ამ მბულზე:

https://www.usc.gal/en/studies/doctoral-programme

 საკონკურსო კომისიის მიერ ERASMUS + - ის გაცვლითი პროგრამის კონკურსში სტუდენტების შერჩევის დროს მხედველობაში მიიღება:

 • სტუდენტის აკადემიური მოსწრება; 
 • უფიქსირდება, თუ არა სტუდენტს არადამაკმაყოფილებელი  (F) შეფასება;
 • სტუდენტის ინგლისური ენის ცოდნის დონე;
 • უფიქსირდება, თუ არა სტუდენტს მისი კანდიდატურის განხილვამდე უნივერსიტეტში ანალოგიურ საფეხურზე სწავლის პერიოდში გაცვლით საგანმანათლებლო პროგრამაში, მათ შორის ERASMUS + - ის გაცვლით საგანმანათლებლო პროგრამაში მონაწილეობა; 
 • სტუდენტის მოტივაცია, რომელსაც საკონკურსო კომისია ამოწმებს კანდიდატთან გასაუბრების დროს;

 

შენიშვნა: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ უპირატესობა მიენიჭებათ კანდიდატებს, რომლებიც ინგლისურ ენასთან ერთად ასევე ფლობენ ესპანურ ენას (საბაზო დონეზე).

სტიპენდიის ხანგრძლივობა
ერთი სემესტრი (2023 წლის გაზაფხულის სემესტრი: თებერვალი - ივნისი)

სტიპენდია მოიცავს: 
ყოველთვიური სტიპენდია 850 ევროს ოდენობით + ორმხრივი საერთაშორისო მგზავრობის დაფინანსება - 820 ევროს ოდენობით

შერჩეულმა სტიპენდიანტებმა თავად უნდა აანაზღაურონ სავიზო მოსაკრებლისა და ყოველთვიური საერთაშორისო დაზღვევის ხარჯები!

დაინტერესებულმა სტუდენტებმა / 23 სექტემბრის  19:00 საათამდე უნდა გამოაგზავნონ საკონკურსო დოკუმენტაციის სრული ჩამონათვალი  შემდეგ ელ-ფოსტაზე: n.bakradze@gipa.ge

დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით  ელ-ფოსტის საშუალებითn.bakradze@gipa.ge ან მითითებულ ნომერზე: 577 57 75 11

არასრული ან/და დაგვიანებული განცხადებები არ მიიღება!