GIPA-ს სამაგისტრო პროგრამებზე რეგისტრაცია 9 სექტემბრამდე გრძელდება

31 აგვისტო, 2022

GIPA-ს სამაგისტრო პროგრამებზე რეგისტრაცია გრძელდება 9 სექტემბრამდე.

სამაგისტრო პროგრამების ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა: https://bit.ly/3j2qh0v