ცხადდება 2021-2022 წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის რიგგარეშე მობილობა

13 ივლისი, 2022

ა(ა)იპ ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ ინსტიტუტში ცხადდება 2021-2022 წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის რიგგარეშე მობილობა. 

2021-2022 წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის რიგგარეშე მობილობის ვადები: 
უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელების მსურველ პირთა მიერ დოკუმენტაციის წარდგენა - 14 ივლისი - 29 ივლისი
უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელების მსურველ პირებთან გასაუბრება - 1 აგვისტო - 3 აგვისტო

პროგრამები:
სამართლის საბაკალავრო პროგრამა - 15 ადგილი
საერთაშორისო ურთიერთობების საბკალავრო პროგრამა - 15 ადგილი
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა - 15 ადგილი