უკრაინელი სტუდენტები GIPA-ში უსასყიდლოდ ისწავლიან! 

10 მარტი, 2022

უკრაინელი სტუდენტები GIPA-ში უსასყიდლოდ ისწავლიან! 

GIPA უკრაინელ სტუდენტებს სრულად დაუფინანსებს სწავლას . უკრაინელ სტუდენტებს საშუალება მიეცემათ ისწავლონ GIPA-ს მოქმედ ინგლისურენოვან სამაგისტრო პროგრამებზე, რომლებსაც ახორციელებენ  GIPA-ს ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავაკასიური სკოლა  და GIPA-ს სამართლისა და პოლიტიკის სკოლა. Აღნიშნული სამაგისტრო პროგრამებია:

  1. მულტიმედია ჟურნალისტიკა და მედია მენეჯმენტი პროგრამა;
  2. საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა;

საკონტაქტო პირები:

ქეთევან ქორქია

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: k.korkiya@gipa.ge

მობ: +995 591510090

სალომე გველესიანი

ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: s.gvelesiani@gipa.ge

მობ: 595 54 34 42

 

GIPA will fully cover the tuition fees for the Ukrainian students. They will all have the opportunity to study at GIPA’s English language taught master programs, which operate under the School of Journalism and Media Management, as well as the School of Law and Politics. The above-mentioned MA programs:
  1. Multimedia Journalism and Media Management
  2. International Law

Contact:

Ketevan Korkia

Coordinator of International Law Master Program

Email: k.korkiya@gipa.ge

Mob: +995 591 510 090

Salome Gvelesiani

Coordinator of MA Program in Multimedia Journalism and Media Management

Email: s.gvelesiani@gipa.ge

Phone: (+995) 595 54 34 42

Українські студенти навчатимуться в GIPA безкоштовно Грузинський інститут громадських справ (GIPA) повністю фінансуватиме навчання українських студентів. Українські студенти матимуть можливість навчатися на англомовних магістерських програмах GIPA, які здійснюються за підтримки Кавказької школи журналістики та медіа-менеджменту GIPA та Школи права та політики GIPA.

Зазначені магістерські програми:

Програма мультимедійної журналістики та медіа-менеджменту;

Магістерська програма з міжнародного права.

Контактні особи:


Кетеван Коркія


Координатор програми магістра міжнародного права
Електронна пошта: k.korkiya@gipa.ge
Моб: +995 591510090


Саломе Гвелесіані
Координатор магістерської програми журналістики та медіа-менеджменту.
Електронна пошта: s.gvelesiani@gipa.ge
Моб: 595 54 34 42