საკონკურსო კომისიის სხდომის გადაწყვეტილება lavoslav Ružička“-ს გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯში აკადემიური პერსონალის წარგზავნის შესახებ

14 თებერვალი, 2020

პროგრამა „ერასმუს“+-ის ფარგლებში  lavoslav Ružička“-ს გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯში (ქ.ვუკოვარი, ხორვატიის რესპუბლიკა) 2020 წლის პერიოდში დაგეგმილ მობილობაში მონაწილეობის მისაღებად, შეირჩა პროფ. მაკა დაუშვილი 

აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლის შერჩევა მოხდა მასპინძელი უნივერსიტეტის მიერ კონკურსისათვის განსაზღვრული შეფასების კრიტერიუმების გათვალისწინებით.