შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობა

11 სექტემბერი, 2019

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობის ვადების განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის N10/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ", ა(ა)იპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის წესდების, უნივერსიტეტის დებულებისა და სასწავლო პროცესისმარეგულირებელი წესების მე-8 მუხლის საფუძველზე: 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

  1. საქართველოს საზოგადოებრივ ინსტიტუტში საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა მიერ შიდა მობილობის შესახებ განცხადების წარმოდგენის ვადა განისაზღვროს 2019 წლის 9 სექტემბრიდან 11 სექტემბრის ჩათვლით.
  2. შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების მიერ წარმოსადგენ დოკუმენტების ნუსხად განისაზღვროს:

ა) განცხადება შესაბამისი სკოლის დეკანის სახელზე;

ბ) ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ (დამოწმებული ბეჭდითა და დეკანის ხელმოწერით);

გ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

ე) გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული სერტიფიკატის ასლი (საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ტიპის მითითებით,  ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

  1. შიდა მობილობის შესახებ სტუდენტთა განცხადების განხილვისა და კრედიტების აღიარების ვადა განისაზღვროს 2019 წლის 12 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით.
  2.  სტუდენტებისათვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა და ხელშეკრულების გაფორმება - 16 სექტემბერი;
  3. ბრძანება გამოქვეყნდეს ვებ-გვერდზე www.gipa.ge
  4. საქმისწარმოების მენეჯერმა უზრუნველყოს ბრძანების გაცნობა ყველა დაინტერესებულიპირისთვის და შიდა მობილობის შედეგების გამოქვეყნებიდან ორი კვირის ვადაში მიაწოდოს სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემას.
  5. ბრძანება ძალაშია გამოქვეყნების დღიდან.