საკონკურსო კომისიის სხდომის გადაწყვეტილება ''lavoslav Ružička“-ს გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯში აკადემიური პერსონალის წარგზავნის შესახებ

01 აპრილი, 2019

პროგრამა „ერასმუს“+-ის ფარგლებში  "lavoslav Ružička“-ს გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯში (ქ.ვუკოვარი, ხორვატიის რესპუბლიკა) 2019 წლის პერიოდში დაგეგმილ მობილობაში მონაწილეობის მისაღებად, შეირჩნენ პროფ. ლევან ნებიერიძე, პროფ. შალვა ახრახაძე და პროფ. კახა წიქარიშვილი. 

აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლების შერჩევა მოხდა მასპინძელი უნივერსიტეტის მიერ კონკურსისათვის განსაზღვრული შეფასების კრიტერიუმების გათვალისწინებით.