პროფესურა

თათია ქართლელიშვილი

ასისტენტ-პროფესორი / ურბანული სოციოლოგია ; სასწავლო პროექტის დიზაინი