მოწვეული ლექტორები

მარიამ ბობოხიძე

საკანონმდებლო ტექნიკა, სამოხელეო სამართალი, არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვის სამართალი

მინიჭებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ბაკალავრის ხარისხი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით, აგრეთვე ფლობს მაგისტრის აკადემიურ ხარისხს შედარებით კონსტიტუციურ სამართალში (ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი) და მაგისტრის აკადემიურ ხარისხს საერთაშორისო სამართალში (საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი). ამჟამად სწავლობს საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სადოქტორო პროგრამაზე. 2014 წლიდან დღემდე კითხულობს ლექციებს საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტში. ასწავლის შემდეგ საგნებს: კონსტიტუციური სამართალი - სახელმწიფო მოწყობის სამართალი, ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები, ბავშვთა უფლებების დაცვის სამართალი, საკანონმდებლო ტექნიკა, სამოხელეო სამართალი.