მოწვეული ლექტორები

კახაბერ გოშაძე

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართალი

განათლება:

2014-2018 – სამართლის დოქტორი (საქართველოს უნივერსიტეტი), თემა - პერსონალურ მონაცემთა დაცვისა და დამუშავების კონსტიტუციურ-სამართლებრივი გარანტიები;

2010-2012 – სამართლის მაგისტრი (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი), თემა - პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი ასპექტები;

2006-2010 – სამართლის ბაკალავრი (თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი (წარჩინებით)).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

სამუშაო გამოცდილება:

05.2019-დღემდე – საქართველოს პარლამენტი, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტი;

11.2018-05.2019 – ევროპის უნივერსიტეტი, სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი;

08.2018-10.2018 – საქართველოს საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი უნიჯეო, სამართლის, ბიზნესისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი;

03.2018-დღემდე – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი საგანში: პერსონალურ მონაცემთა დაცვისა და დამუშავების გარანტიები (მაგისტრატურის სასწავლო საფეხური);

03.2018-დღემდე – კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაცია, ასოციაციის მმართველი საბჭოს წევრი;

09.2016-დღემდე – აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი საგანში: პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართალი (მაგისტრატურის სასწავლო საფეხური); მოწვეული ლექტორი საგანში: ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პრაქტიკული ასპექტები (მაგისტრატურის სასწავლო საფეხური);

07.2014-დღემდე – საქართველოს უნივერსიტეტი. მოწვეული ლექტორი საგანში: პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართალი, ადამიანის უფლებათა კონსტიტუციური სამართალი (ბაკალავრიატის სასწავლო საფეხური);

03.2014-დღემდე – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი საგანში: პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართალი (ბაკალავრიატის სასწავლო საფეხური);

09.2016-დღემდე – სულხან-საბას სასწავლო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი საგანში: პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართალი (მაგისტრატურის სასწავლო საფეხური);

11.2013-11.2015 – სასწავლო ცენტრი “Global Education Georgia,” ტრენერი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხებში იურისტებისა და HR მენეჯერებისთვის;

08.2013-12.2013 – პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, იურისტი;

12.2010-08.2013 – სს „თიბისი ბანკი,“ საკრედიტო ადმინისტრატორი (საკრედიტო პროცესთან დაკავშირებული იურიდიული საკითხების ადმინისტრირება);

11.2010-12.2010 – სს „ვითიბი ბანკი,“ იურიდიული განყოფილების სტაჟიორი;

04.2010-10.2010 – საქართველოს ეროვნული ბანკი, იურიდიული დეპარტამენტის სტაჟიორი;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

პუბლიკაციები:

წიგნები:

 

 • მართლმსაჯულების ევროპული სამართლის სახელმძღვანელო (თარგმანი), GIZ, თბილისი 2018, თარგმანის სამეცნიერო რედაქტორი;
 • მოსაზრება 05/2012 ღრუბლოვან სისტემაზე (თარგმანი), გამომცემლობა „იურისტების სამყარო,“ თბილისი, 2017, თარგმანის ავტორი;
 • Privacy by Design კონცეფცია სამართალში, რეგულირებასა და პრაქტიკაში (თარგმანი), გამომცემლობა „იურისტების სამყარო,“ თბილისი, 2016, თარგმანის ავტორი;
 • მონაცემთა დაცვის ევროპული სამართალი (თარგმანი), გამომცემლობა „იურისტების სამყარო,“ თბილისი, 2015, თარგმანის ავტორი.

 

სტატიები:

 • The Principle of Secure Processing of Personal Data, Caucasus Journal of Social Sciences, #9, University of Georgia Publishing, Tbilisi, 2017, სტატიის ავტორი;
 • პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების პრინციპების იმპლემენტირება შრომით ურთიერთობებში, შრომის სამართალი – სტატიათა კრებული (III), GIZ, 2015, გვ. 26-48, სტატიის ავტორი;
 • პერსონალური მონაცემები და მათი დამუშავების სამართლებრივი ასპექტები, მზია ლეკვეიშვილი 85 – საიუბილეო კრებული, გამომცემლობა „იურისტების სამყარო,“ თბილისი, 2014, გვ. 443-463, სტატიის თანაავტორი.

 

ბროშურა:

 • მონაცემთა დაცვა 101, „იურისტების სამყარო,“ თბილისი, 2018, ბროშურის ავტორი.

 

ბლოგები:

 • პერსონალურ მონაცემთა დაცვა: ახალი გამოწვევა. ლიბერალი, 2014 (ხელმისაწვდომია: http://liberali.ge/blogs/view/5894/personalur-monatsemta-datsva-akhali-gamotsveva);
 • მონაცემთა დაცვა - ინდიფერენტული რეალობა. ნეტგაზეთი, 2014 (ხელმისაწვდომია: http://blogs.netgazeti.ge/2014/05/28/31925/);
 • უმაღლესი განათლება – უმაღლესი მიზნები. კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაცია (APU), 2018 (ხელმისაწვდომია: https://apu.ge/ka/spages/umaghlesi-ganatleba-umaghlesi-miznebi/40).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

სერტიფიკატები/ტრენინგები/კონფერენციები:

02/2019 - ტრენინგი ინსტიტუციური აკრედიტაციის სტანდარტების შესახებ, აკრედიტაციისა და რეიტინგის დამოუკიდებელი სააგენტო (IAAR);

05/2017-07/2017 - ტრენინგი სწავლების მეთოდიკაში დოქტორანტებისთვის (USAID-JILEP);

03/2015 – ტრენინგი სწავლების მეთოდიკაში (USAID-JILEP);

03/2015 – ტრენინგი კაზუსების შედგენის მეთოდიკაში (USAID-JILEP);

12/2014 - ბერლინის კედლის დანგრევის 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, მომხსენებელი;

06/2014 – იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენის მეთოდიკა, მონაწილე;

2012 – „დემოკრატია და უსაფრთხოება, ესპანეთი – საქართველო,“  მონაწილე;

2009 – სასწავლო ტრენინგი საქართველოს პარლამენტში;

2009 – თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-საფაკულტეტო კონფერენციის გამარჯვებული;

2009 – თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილე;

2008 – XVI რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილე.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ენები:

ქართული – მშობლიური;

ინგლისური – ძალიან კარგად;

რუსული –კარგად;

თურქული - დამწყები.