მოწვეული ლექტორები

დავით ქოჩლაძე

კრიმინალისტიკა

დავით ქოჩლაძე - მოწვეული სპეციალისტი - უძღვება კრიმინალისტიკის კურსს. მას აქვს
მაგისტრის ხარისხი მიღებული სამართალში სისხლის სამართლის მიმართულებით.
გავლილი აქვს შემდეგი სასწავლო კურსები:
1. ,,ტერორისტული აქტების გამოძიება“-2002 აშშ-ს საელჩო, თბილისი;
2. ,,სამხილებზე რეაგირების ჯგუფების მომზადების კურსი“-2005 აშშ-ს საელჩო,
თბილისი;
3. ,,კრიმინალური პოლიციის საბაზისო მომზადების კურსი“-2005 ეუთო, თბილისი;;
4. ,,დანაშაულის გამოძიების სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის კურსი“-
2005 აშშ-ს საელჩო, თბილისი;
5. ,,კრიმინალური პოლიციის მომზადების კურსი ინსტრუქტორებისათვის“ -2005
ეუთო, თბილისი;
6. ,,ინსტრუქტორების მომზადების შემდგომი კურსი“-2006 კოსოვო, ქალაქი
პრიშტინა;
7. ,,ბირთვული იარაღისაგან დაცვის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის
კურსი“ -2006 აშშ-ს საელჩო, თბილისი;
8. ,,სამართალდამცავთა საერთაშორისო აკადემიის სრული კურსი“-2007 უნგრეთი,
ქალაქი ბუდაპეშტი;
9. ,,თავისუფლების უკანონო აღკვეთის და სქესობრივიძალადობის საქმეთა
გამოძიება“-2008 აშშ-ს საელჩო, თბილისი;
10. ,,შემთხვევის ადგილის მენეჯმენტის კურსი“-2008 აშშ-ს საელჩო, თბილისი;
11. ,,ორგანიზებული დანაშაულის და კორუფციის გამოვლენა გამოძიება“ 2009 აშშ-ს
საელჩო, თბილისი;
12. ,,დანაშაულის ფაქტზე რეაგირება და სასამართლო პროცესები ნაფიცი
მსაჯულების მონაწილეობით“ -2009 ამერიკის შეერთებული შტატები, შტატი
ჯორჯია, ქალაქი კოლუმბუსი;
13. ,,ჩვენების მიცემა სასამართლო დარბაზში“-2009 აშშ-ს საელჩო, თბილისი;
14. ,,შემთხვევის ადგილის დათვალიერება“-2012აშშ- ს საელჩო, თბილისი.
15. ,,შემთხვევის ადგილის დათვალიერება“ -2013 საფრანგეთის საელჩო, თბილისი.
16. ,,სასაზღვრო კვალმაძიებლობა“ – 2014 ოქტომბერი ევროკავშირი, თბილისი.
17. ,,სისხლის კვალის ანალიზი - 2015 აპრილი ამერიკის საელჩო, თბილისი.
18. ,,შემთხვევის ადგილის დათვალიერების კურსი - 2015 ივლისი, ამერიკის საელჩო
თბილისი.
19. ,,ტრენერთა ტრენინგი“ - 2016 ნოემბერი, ევროკავშირის ეგიდით. ბორჯომი.
20. ,, ტრენერთა ტრენინგი“ – 2016 დეკემბერი, ნატოს ეგიდით. თბილისი.
21. ,,ბავშვთა პორნოგრაფიის გამოძიება“ – 2017 იანვარი, ამერიკის საელჩოს ეგიდით,
ბუდაპეშტი, უნგრეთი.
სისხლის სამართლის მიმართულებით პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწევა 2000 წლიდან.
ლექციებს უძღვება სისხლის სამართლის, სისხლის სამართლის პროცესის და
კრიმინალისტიკის დისციპლინებში. ამჟამად მუშაობს საქართველოს შინაგან საქმეთა

სამინისტროს აკადემიაში კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ფაკულტეტის
უფროსის მოადგილედ.